خرید فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد: چسبندگی هزینه های حسابرسی و حس ...

 پایان نامه فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1)مقدمه............. 1

1-2)بیان مسئله............. 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق............. 6

1-4)هدف و سؤالات تحقیق............. 7

1-5)فرضیه های پژوهش............. 8

1-6)روش انجام پژوهش............. 9

1-6-1)روش تحقیق............. 9

1-6-2)روش های گردآوری اطلاعات............. 10

1-6-3)روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات............. 10

1-7)قلمرو تحقیق............. 11

1-7-1)قلمرو موضوعی............. 11

1-7-2)قلمرو زمانی............. 11

1-7-3)قلمرو مکانی............. 11

1-8)جامعه ی آماری ، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری............. 12

1-9)تعریف عملیاتی متغیرها............. 12

1-10)متغیرهای پژوهش............. 13

 

 

1-10-1)متغیرهای مستقل............. 13

1-10-2)متغیرهای وابسته............. 14

1-11)استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه............. 14

1-12)ساختار تحقیق............. 15

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1)مقدمه............. 16

2-2)انواع سیستم های هزینه یابی............. 20

2-2-1)سیستم های هزینه یابی سنتی............. 21

2-2-2)سیستم های هزینه یابی نوین............. 22

2-2-2-1)سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف............. 22

2-2-2-2)سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت............. 23

2-3)طبقه بندی هزینه ها............. 25

2-3-1)ارتباط هزینه با حسابرسی............. 26

2-3-2)نقش مدیریتی هزینه ها............. 26

2-3-2-1)هزینه های تولیدی............. 26

2-3-2-2)هزینه های غیرتولیدی............. 27

2-3-3)سهولت در ردیابی هزینه ها............. 27

2-3-3-1)هزینه های مستقیم(بدون واسطه)............. 27

2-3-3-2)هزینه های غیرمستقیم(با واسطه)............. 27

2-3-4)زمان بندی مسئولیتی هزینه هادر برابردرآمدهای فروش............. 28

2-3-4-1)هزینه های محصولی............. 28

2-3-4-2)هزینه های دوره ای............. 28

2-3-5)شیوه ی هزینه ها براساس تغییرات فعالیتی............. 29

2-4)هزینه ی حسابرسی(حق الزحمه ی حسابرسی)............. 29

2-5)نرخ تورم............. 32

2-5-1)نظریه های تورم............. 33

2-5-2)انواع تورم از نظر شدت............. 34

2-6)علل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری............. 36

2-6-1)تصمیمات سنجیده ی مدیران............. 36

2-6-2)انگیزه ی شخصی مدیران............. 37

2-6-3)علل چسبندگی هزینه ی حسابرسی............. 37

2-7)عوامل مؤثربر چسبندگی هزینه............. 39

2-8)پیشینه ی پژوهش............. 40

2-8-1)پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابرسی............. 40

2-8-2) پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابداری............. 41

فصل سوم : روش پژوهش

3-1)مقدمه............. 44

3-2)روش پژوهش............. 44

3-3)قلمرو تحقیق............. 46

3-4)جامعه ی آماری............. 46

3-5)نمونه ی آماری............. 47

3-6)فرضیه های پژوهش............. 51

3-7)مدل و متغیرهای پژوهش............. 52

3-7-1)مدل های پژوهش............. 52

3-7-2)متغیرهای پژوهش............. 55

3-8)روش آماری و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها............. 57

3-8-1)روش پانل دیتا(داده های پانل)............. 57

3-8-1-1)مدل اثرات مشترک............. 60

3-8-1-2)مدل اثرات ثابت............. 61

3-8-1-3)مدل اثرات تصادفی............. 63

3-8-1-4)آزمون F لیمر(F مقّید)............. 64

3-8-1-5)آزمون هاسمن............. 65

3-8-2)آزمون معنی دار بودن کل مدل............. 66

3-8-3)آزمون معنی داربودن متغیرهای تحقیق............. 67

3-8-4)آزمونهای مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی............. 68

3-8-4-1)آزمون فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها............. 69

3-8-4-2)آزمون فرض مستقل بودن باقیمانده ها............. 70

3-8-4-3)آزمون فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل............. 71

3-8-5) تحلیل همبستگی............. 72

3-9)تصمیم گیری نهایی جهت پذیرش یا رد فرضیه ها............. 72

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه............. 74

4-2)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش............. 74

4-3)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته............. 81

4-4)آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل و میزان همبستگی بین متغیرها............. 83

4-5)آزمون فرضیات............. 85

4-5-1)آزمون فرضیه ی اول............. 86

4-5-1-1)تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی اول............. 87

4-5-2) آزمون فرضیه ی دوم............. 89

4-5-2-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی دوم............. 90

4-5-3) آزمون فرضیه ی سوم............. 92

4-5-3-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی سوم............. 93

4-5-4)آزمون فرضیه ی چهارم............. 96

4-5-4-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی چهارم............. 97

4-5-5) آزمون فرضیه ی پنجم............. 99

4-5-5-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی پنجم............. 100

4-6)تحلیل همبستگی............. 103

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه............. 105

5-2)نتایج تحقیق............. 106

5-2-1)نتایج فرضیه ی اول............. 107

5-2-2)نتایج فرضیه ی دوم............. 108

5-2-3)نتایج فرضیه ی سوم............. 109

5-2-4) نتایج فرضیه ی چهارم............. 110

5-2-5) نتایج فرضیه ی پنجم............. 111

5-3)نتیجه گیری کلی فرضیات............. 112

5-4)پیشنهادات............. 113

5-4-1)پیشنهادی در مورد استفاده از مدل ، متغیر و نرم افزار آماری............. 113

5-4-2)پیشنهادات کاربردی پژوهش............. 114

5-4-3)پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی............. 114

5-5)محدودیتهای تحقیق............. 115

پیوست آماری............. 117

منابع و مآخذ............. 125

 

متن کامل :

 دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد - توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری ...

 پایان نامه امروزه از گردشگری به عنوان گذرگاه توسعه یاد می­شود (شاربوک[1]، 1998). که با ماهیتی چند بعدی، علاوه بر تامین نیاز گردشگران، باعث تغییرات عمده­ای در سیستم جامعه میزبان می­گردد (دیوارت[2] و همکاران، 2009). آن گونه که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می­دهد، گردشگری اساساً یک تلاش و فعالیت اقتصادی است، استفاده از فرصت های گردشگری باعث اشتغال بوده و گردشگری نیاز مبرم به سرمایه گذاری انسانی دارد و تنوعی از مشاغل را با نتایج متنوع در انواع و مقادیر گوناگون ارائه می­دهد (ابلیو[3] و همکاران، 2006).

در این زمینه در اکثر کشورها توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان در گردشگری می شود و در واقع تقویت کارآفرینی در گردشگری  و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت و توسعه ی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. زیرا یک فعالیت با رویکرد کارآفرینانه منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی (از جمله ایجاد اشتغال، نوآوری در فعالیتها، رقابت پذیری، حفظ محیط زیست) می شود (ورئول[4]، 2002).

از طرف دیگر تعاونی­های گردشگری به عنوان ارتباطی بین دولت و مردم و یا به عبارتی مابین توده مردم و دولتمردان، مجریان و دست اندرکاران عمل می­کنند. در واقع تعاونی­های گردشگری، جایگاه و بستر مناسبی برای پیوند این دو (دولت و مردم) با هم بوده و با اجرای برنامه­ها وانسجام فعالیت­هایی که منابع هر دو طرف را تامین نموده و باعث مشارکت آنها با هم شود به خوبی می­توانند این مهم را تحقق بخشد (فرزین، 1386).

در این بخش از تحقیق جهت تسلط بیشتر بر مفاهیم و ادبیات موضوع در ابتدا به تعریف و مفاهیم مرتبط با کارآفرینی و توسعه کارآفرینی پرداخته، و سپس مفاهیم گردشگری، انواع گردشگری و توسعه کارآفرینی در گردشگری و تعاونی و تعاونیهای گردشگری توصیف شده و  در نهایت مطالعات مشابه­ای که درگذشته در خصوص موضوع این پژوهش، انجام شده ارائه  می گردد.

2-2- کارآفرینی و توسعه کارآفرینی

2-2-1- اهمیت کارآفرینی

در سال­های اخیر شرکت­های بسیاری که خواهان باقی ماندن در جهان به سرعت در حال حرکت امروز هستند، کارآفرینی را به عنوان یکی از ملزومات رفتاری و کارکردی در نظر می­گیرند .این پدیده به همراه قابلیت تغییر در جامعه،  می­تواند موجب خلق فرصت­های شغلی جدید گردد (مرتضوی[5] و همکاران، 2012).

کارآفرینی تجدید استراتژی­ها و تحول در سازمان ، ورود به بازارهای جدید و فرایندی پویا جهت افزایش ثروت می­باشد (هیس ریچ[6]، 2005). طبق نظر کوراتکتو کارآفرینی فرایندی است پویا از ماموریت، تغییر و ایجاد (کوراتکو[7]، 2009).

با توجه به این مبانی نظری، کارآفرینی ترکیبی از فرصت­ها در حوزه­هایی است که در آن قرار دارد، ویژگی­های شخصی لازم برای شناسایی و پیگیری این فرصت­ها و خلق نتایج خاص می باشند (هیس ریچ، 2005). عدم قطعیت محیطی، اختلال و ناهمگنی برای سازمان­های کنونی، منجر به ایجاد گروهی از چالش­های استراتژیک می­گردد. افزایش پیش از پیش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی نقش مهم کارآفرینی در توسعه کسب و کار را آشکار کرده است. بنابراین، سازمان­ها به منظور مقابله با چالش­های توسعه و بالابردن صلاحیت­های هسته مرکزی، به طور فزاینده­ای بر استفاده مؤثر از کارآفرینی سازمانی تکیه می­کنند. کارآفرینی سازمانی تلاشی است برای بهبود مزیت رقابتی از طریق ایجاد نوآوری­های داخلی که ایجاد کننده صنایع جدید می­باشد (مرتضوی و همکاران، 2012).

بی تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. به طوری که امروزه یکی از شاخص­های توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب می­شود. کارآفرینی مهمترین منبع نوآوری، اشتغال­زایی و توسعه  می­باشد. یکی از عواملی که در کنار کار و سرمایه به عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادی مطرح است، وجود کارآفرینان با ویژگی­های پیش برنده­ای مانند خلاقیت و نوآوری هستند. گسترش روحیه کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان در جامعه اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی دارد. چرا که کارآفرینان با استفاده صحیح از امکانات اقتصادی و خلق فرصت­های تجاری جدید موجب بهبود عملکرد بنگاه­های تولیدی و خدماتی می­شوند (کیاکجوری و همکاران، 1391).

2-2-2- کارآفرینی و توسعه

با بررسی نظریه­های توسعه مشخص می­گردد که توسعه از طریق کارآفرینی، از مقوله­های مهمی است که مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد. به این معنا که در مجموعه نظریه­های توسعه درون زا (که به استراتژی جانشینی واردات اشاره می­کند و ایران و هند، مصادیقی از این نوع توسعه هستند)، توسعه برون زا (که معطوف به استراتژی صادرات است، مانند ژاپن و کره)، توسعه دولتی (مانند کوبا و شوروی سابق)، توسعه از طریق ایجاد شرکت­های کوچک و متوسط (مانند خط مشی کشورهای تایوان و سنگاپور)، توسعه از طریق ایجاد شرکت­های بزرگ (مانند کره) و توسعه از طریق کارآفرینی (مانند کانادا و آمریکا)، شواهد تجربی موجود حکایت از آن دارند که توسعه از طریق کارآفرینی، بهترین بازده و ثمر ممکن را در برداشته است.  تجربه موفق کشورهای صنعتی در توجه به کارآفرینی باعث شد که کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی، سنگاپور، کره جنوبی سعی کنند با الگوگیری از آنها اقدام به توسعه و ترویج کارآفرینی نمایند. حتی کشورهایی نظیر هندوستان و پاکستان نیز با درک اهمیت این مقوله برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی­شان به کارآفرینی روی   آورده­اند (کردنائیج و همکاران، 1386).

بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مشکل کشورهای توسعه نیافته امروز کمبود سرمایه (اعم از مالی و انسانی) نیست، بلکه عدم وجود کارآفرینی است. سرمایه باید همراه با کارآفرینی باشد تا در وضعیت این کشورها تغییر ایجاد نماید. توسعه و شکوفایی بخش عظیمی از اقتصاد جوامع، وابسته به مکانیزم­هایی است که در آن کسب و کارهای جدید شکل یافته و توسعه می­یابند. در این زمینه افراد کارآفرین هر جامعه نقش اصلی را در ایجاد این کسب و کارها ایفا می­نمایند و کارآفرینی ابزار نیرومندی در جهت ایجاد فرصت­هایی است که بهره­گیری از آن­ها می­تواند باعث رفع مشکلاتی همچون بیکاری، کمبود نیروی انسانی خلاق و پویا، پایین بودن بهره­وری، کاهش کیفیت محصولات و خدمات و رکود اقتصادی گردد. جوامع امروز به افرادی نیاز دارند که مصمم به کسب موفقیت و قادر به تبدیل رویا به حقیقت باشند ( ایمانی پور و همکاران، 1386).

لازم به ذکر است که توسعه و ترویج کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصاد ایران است. در شرایطی که کاهش سرمایه­گذاری در اقتصاد کشور از یک سو، بهره­وری پایین و گرایش به تعدیل نیروی انسانی در سازمان­های دولتی و وابسته به دولت از سوی دیگر و اضافه شدن  خیل تازه واردان به عرصه کار به موارد  اخیر، بیکاری را به معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی این زمان  بدل کرده است، از آنجایی که کارآفرینی به عنوان راه چاره و علاج معضل بیکاری مطرح بوده (استیل[8] و همکاران، 2007) و خود اشتغالی به عنوان برجسته­ترین دستاورد کارآفرینی مطرح است (بجوگگرن[9] و همکاران، 2010) به نظر می­رسد که توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور یک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

2-2-3- تعریف کارآفرین

طبق نظر ریچارد کالینگتن که برای اولین بار این مفهوم را تصدیق کرد (بارنت[10]، 2002)، یک کارآفرین متحمل عدم اطمینان و ریسک پذیری می­باشد. جان پاپتیست سی، بر نقش مدیریت کارآفرین تأکید نموده است. او مدعی است که یک کارآفرین باید وظایف خاص کسب وکار را به انجام برساند و همچنین تأمین کننده­ی سرمایه ی خود باشد. او همچنین باید از ریسک پذیری برخوردار باشد (نپراگ[11] و همکاران، 1999).

کارآفرین کسی است که با دوری از بی کفایتی دیگران به کامیابی دست می­یابد (لیبنستین، 1986). اندیشمندان زیادی درباره کارآفرینی سازمانی بحث کرده و آن را به عنوان یک فعالیت نوآورانه در درون یک سازمان معرفی کرده اند (پیرس، 2003).

گارتنر[12] مدعی است رویکرد­های مبتنی بر خصیصه مفید نیستد و پیشنهاد می­کند که ما باید از تئوری­های رفتاری استفاده کنیم. چون تعریف حائز اهمیت است نباید بنا به دلایل زیر این گفته را که کارآفرین کسی است که سازمانی را خلق می­کند، بپذیریم. نخست آن که سازمان­ها در همه زمان­ها و به وسیله افرادی که کارآفرین نیستند، خلق می­شوند (برای مثال احزاب سیاسی، انجمن ها و گروه های اجتماعی) (گارتنر، 2001). دوم آنکه در زمان ارزیابی توانایی افراد برای دست زدن به نوعی اقدام به عنوان یک کارآفرین هیچ نشانه­ای نشان نمی­دهد که خلق سازمان می تواند از نوعی معیارهای متفاوت تبعییت کند. خصیصه­ها و ویژگی­ها ممکن است متغیر میانجی باشند که فعالیت و رفتار کارآفرینانه را پیش بینی می­کنند. در ادبیات کارآفرینی چند پژوهشگر فلسفه وجودی خصیصه­های شخصیت را آزمون کرده و نتیجه­گیری کردند که خصیصه­ها در چند گروه دیگر از افراد غیر از افراد کارآفرین مشترک هستند (لاسن[13] و همکاران، 2006).

به اعتقاد صاحب نظران اگر تئوری مبتنی بر خصیصه – حتی اگر کارآفرینی را پیش بینی نکنند، خصیصه­هایی را ارائه می­دهند که برای بیشتر کارآفرینان مشترک است، کسانی که از این خصیصه­ها برخوردار نیستند، می­توانند مستثنی باشند (نیرگارد[14] و همکاران، 2004).

گارتنر استدلال می­کند که رویکرد خصیصه­ای در پی پاسخ به سؤال اشتباه زیر است: چه کسی کارآفرین است، وی تعریف کارلند[15] و همکارانش از کارآفرین را که مدعی­اند: کارآفرین فردی است که کسب و کار را بنا به اهداف اساسی سود و رشد مدیریت می­کند مورد نقد قرار می­دهند (گارتنر، 2001).

در عین حال، نگاهی دقیق­تر نشان می­دهد که سؤال می­تواند چنین مطرح شود چرا کارآفرین، کسب و کار آغاز می کند، که به عنوان عیب رویکردهای تئوریک خصیصه­ای در تئوری گرتنر مطرح شد. چون هدف اصلی یک کسب و کار ایجاد ارزش افزوده از طریق سود و رشد است، برای کسب سود به نام سود نامعمول یا بازده اقتصادی که ممکن است همزمان شرطی ضروری برای رشد باشد، نوآور باشد. بدین ترتیب پاسخ به سؤال چرا روشن است. یک کارآفرین انتظار دارد در آینده بازده اقتصادی نصیبش شود (دانایی­فرد و همکارن، 1386).

هربرت[16] و لینک نتیجه­گیری می­کنند که کارآفرین یک شخص است نه یک تیم، کمیته یا سازمان. به اعتقاد آنها این شخص از برخی مزیت­های نسبی در تصمیم­گیری برخوردار بوده یا اطلاعات بهتری یا درک متفاوتی از رویداد یا فرصت­ها دارد. آن­ها همچنین ادعا می کنند که اقدامات کارآفرینانه در همه جوامع به وسیله افرادی که قضاوت آن­ها از قضاوت­های هنجار فعلی متفاوت است انجام می شود (هربرت وهمکاران، 1989).

پیکل و ابراهمسون تعریف ملخصی از یک کارآفرین ارائه می دهند: کارآفرین، کسی است که نوعی کسب و کار را سازماندهی و مدیریت می­کند و برای کسب سود، ریسک را تحمل   می­کند. کارآفرین فرصت های درک شده را ارزیابی کرده و برای اتخاذ تصمیم­هایی که شرکت را به تحقق رشد پایدار قادر خواهد ساخت تلاش می­کند (پیکل[17] و همکاران، 1990).

تامپسون[18] ویژگی های کارآفرینان را این گونه برمی­شمارد: 1- متمایز از دیگران هستند 2- از فرصت­ها  بهره­برداری مناسب می کنند 3- توانایی جذب منابع لازم را دارند 4- ارزش افزوده ایجاد می­کنند 5- دارای  شبکه­های ارتباطی خوبی هستند 6- سرمایه گذاری مناسب می­کنند 7- دارای قدرت ریسک بالا هستند 8- به هنگام مواجهه با مشکلات قدرت تصمیم گیری مناسب دارند 9- خلاق  و نوآور می باشند (تامپسون، 1999) .

لیتونن[19] مشخصه های کارآفرین را این گونه بیان می­کند: توانایی ریسک پذیری، نوآوری، دانش در زمینه فنون کار، بازار و بازاریابی، مهارت های مدیریت کسب و کار، توانایی برای همکاری، برداشت خوب نسبت به کسب و کار و توانایی برای شکار فرصت (لیتونن ، 2000). کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار با بسیج منابع که همراه با مخاطره مالی، اجتماعی و حیثیتی است محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه می دهد. در تعریف یاد شده چهار نکته وجود دارد (احمد پورداریانی و همکاران، 1386):

 1. کارآفرین دارای ایده و فکر جدید است.
 2. کارآفرین در پی ایجاد کسب و کار است (نه فقط نوشتن طرح تجاری بلکه جمع­آوری منابع، تشکیل تیم و راه­اندازی کسب و کار نیز بر عهده اوست).
 3. کارآفرین ریسک­پذیر است. مخاطره­هایی که کارآفرین تحمل می­کند لزوماً فقط ریسک مالی نیست بلکه گسترده­تر از آن است.
 4. کارآفرین محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه می­کند یعنی کارآفرین می­بایست نتیجه کار خود را در بازار ببیند.
 5. پیش از ادامه بحث باید توجه داشت که کارآفرینی در واقع نقطه تلاقی دانش اندوزی، تخصص­گرایی و مهارت­های کسب و کار است.

[1] Swarbook

[2] Dwyeret

[3] Abbyliu

[4] Verheul

[5] Mortazavi

[6] His rich

[7] Kuratku

[8] Stel

[9] Bjuggren

[10] Barnet

[11] Neprag

[12] Gartner

[13] Lassen

[14] Neergaard

[15] Carland

[16] Herbert

[17] Pickle

[18] Tompson

[19] Littunen

متن کامل :

 نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛ - دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد - دانلود پایان نامه ارشد تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سا ...

 پایان نامه پیش از آن گه بخواهیم سرمایه فکری را شناسایی، مدیریت و اندازه‌گیری کنیم، نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم. مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده است و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارایی‌ها، منابع یا محرک‌های عملکرد به جای کلمه «سرمایه» استفاده کنند. این گروه واژه «فکری» را با کلماتی مانند «نامشهود،برمبنای دانش یاغیرمالی» جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه‌ها (حسابداری مالی و حرفه‌های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند دارایی‌های ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده‌اند. اصطلاح «سرمایه فکری» را نخستین بار جان کنت گالبرایت[1] در سال 1969 مطرح کرد. پیش از آن، پیتر دراکراصطلاح «کارگران دانشی» را به‌کاربرده بود. در تعریفی ساده، سرمایه فکری، عبارت است از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری دارایی‌های یک شرکت. طبق این تعریف، سرمایه فکری، شامل فرآیندها و دارایی‌هایی است که معمولاً در ترازنامه منعکس نمی‌شوند. اندازه‌گیری سرمایه فکری از دو جنبه دارای اهمیت است. یکی، درون سازمانی، که هدف از آن، در دسترس قرار دادن اطلاعات سرمایه‌گذاری موجود و بالقوه سازمان برای پیش‌بینی رشد آینده ونیز برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. در ادامه به برخی از تعاریف ارائه‌شده توسط نظریه‌پردازان اشاره می‌کنیم. (مهر منش، امینی،1391، ص 30)

1-استورات[2] اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی‌های فکری[3]، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که میتواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع، سرمایه فکری، همه کارکنان، دانش سازمانی منابع انسانی گروهای هم سطح و توانایی‌های آن‌ها را در ایجاد ارزش افزوده، در بر می‌گیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر می‌شود.

2-بنتیس[4] سرمایه فکری را به عنوان مجموعه‌ای از دارایی‌های نامشهود (منابع، توانایی‌ها، رقابت) تعریف می‌کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می‌آیند.

3-ادوینسون ومالون[5]، سرمایه فکری را «اطلاعات ودانش به کار رفته برای کارکردن،جهت ایجاد ارزش» تعریف می‌کنند.

4-بنتیس وهالند [6]، در مقاله خود می‌نویسند: سرمایه فکری ذخیره‌ای از دانش را که در نقطه خاصی از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان می‌دهد.در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است.

5-سرمایه فکری دارایی ای است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت، اندازه‌گیری می‌کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد؛ یک دارایی نامشهود است که از طریق به‌کارگیری دارایی‌های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی‌ها به ایجاد ارزش منجر می‌شود؛ چرا که سرمایه فکری یک پدیده کاملاً داخلی است و قابلیت خرید و فروش ندارد.

(مهر منش،1391، ص 31)

سرمایه فکری به صورت گروهی از دارایی های دانشی تعریف می شوند که به یک سازمان اختصاص دارند وجزو ویژگی های یک سازمان محسوب می شوند وبه طور قابل ملاحظه ای از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابت سازمان منجر می شوند.

بونتیس ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه‌بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد.

چن و همکارانش[7] معتقد هستند که سرمایه فکری از چهار طبقه و عنصر زیر تشکیل شده است:

1-سرمایه انسانی؛

2-سرمایه مشتری؛

3-سرمایه نوآوری؛

-سرمایه ساختاری؛

ولی آن‌ها معتقدند که این ساختار و اجزا سرمایه فکری بسیار ضعیف وشکننده می‌باشند، مگر این که با یکسری روابط مستمر وبهم پیوسته‌ای حمایت شوند. در واقع آن‌ها بر روابط بین اجزا سرمایه فکری تاکید بیشتری دارند تا بر اجزا آن. (سید نقوی و همکاران،1391، ص 57)

 1. سرمایه فکری، مواد فکری، دانش، اطلاعات، مالکیت‌های فکری و...است که سازمان می‌تواند از آن‌ها در جهت خلق ارزش استفاده کند.
 2. سرمایه فکری، دانشی است که می‌توان آن را به سود تبدیل کرد.
 3. سرمایه فکری، جمع سرمایه‌های انسانی و ساختاری هستند. همچنین مواردی چون تجربیات وتکنولوژی سازمانی، روابط با مشتریان و روابط حرفه‌ای که با سازمان مزیت رقابتی می‌دهد.
 4. سرمایه فکری، مفهومی است که تمامی منابع نامشهود و تعاملات میان آن‌ها را در برمی‌گیرد.
 5. سرمایه فکری، منبع ارزش آفرینی برای سازمان هستند.
 6. سرمایه‌های فکری، شامل دارایی‌های دانش‌محور، زیرساخت‌ها (فیزیکی و مجازی) و نقش‌آفرینان متمایز می‌شود.
 7. اسکاندیا[8] سرمایه فکری را به این صورت تعریف می‌کند که مجموعه‌ای از دانش‌ها، تجارب کاربردی، فناوری سازمانی، روابط با مشتریان و مهارت‌های حرفه‌ای که مزیت رقابتی را برای اسکاندیا به ارمغان می‌آورد.
 8. دارایی‌های نامشهود به عنوان دانشی که در سازمان وجود دارد و مزیتی متفاوت تولید می کندیا قابلیت‌های کارکنان شرکت برای تأمین نیازهای مشتری تلقی می‌شود. دارایی‌های نامشهود شامل موارد متنوعی مانند حق اختراع، حق امتیاز، دانش نیروی کار، رهبری، نظام‌های اطلاعاتی و فرایندهای کار می‌شود.
 9. سرمایه فکری، زائده علم ودانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود به سر می‌برد این مفهوم برای نخستین بار، در سال 1991 مطرح شد یعنی زمانی که شرکت بزرگ سوئدی اسکاندیا شروع به اجرای مجموعه‌ای از روش‌های نوآورانه علمی برای توجه ویژه به دارایی‌های نامحسوس خود را آغاز کرد. ریشه‌های مفهوم سرمایه فکری بسیار عمیق هستند. در سال 1969، اقتصاددانی به نام جان کنت گالبرایت برای نخستین بار از عبارت«سرمایه فکری» استفاده کرد. این در حالی بود که پیش از آن،«پیتر دراکر»[9]مفهوم کارگران آگاه را مطرح کرده بود. (پاکدل، دریایی،1392، ص 4-3)

سرمایه فکری شامل دانش، مهارت، ارتباطات و سایر زیرمجموعه‌های تشکیل‌دهنده آن باشد که به عنوان یک عامل اصلی وکلیدی در برتری و حفظ مزیت رقابتی شرکت‌ها شناخته می‌شود و بسیاری از پژوهشگران معتقدند که نقش سرمایه فکری به عنوان منبع اصلی مزیت رقابت شرکت‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در واقع می‌توان گفت عصر حاضر، عصر حاکمیت دانش بر جوامع و شرکت‌ها می‌باشد. دانشمندان، قرن بیستم را قرن اقتصاد صنعتی ومتکی به منابع و دارایی‌های مشهود می‌دانستند، اما قرن بیست ویک به عنوان قرن اقتصاد دانش‌محور مبتنی بر سرمایه فکری شناخته می‌شود در اقتصاد دانش‌محور شرکت‌ها تنها محصولات یا خدمات خود را تولید ویا ارائه نمی‌کنند، بلکه برای باقی ماندن در اقتصاد رقابتی اقدام به ارزش آفرینی و نوآوری می‌کنند. بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاددارند که سرمایه فکری مهم‌ترین عامل در خلق ارزش و ایجاد ارزش افزوده در شرکت‌ها و عملکرد قابل‌قبول آن‌ها می‌باشد. واقعیت، گویای اهمیت سرمایه فکری، شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت‌ها به ویژه از دهه 80 میلادی به بعد است که به عقیده اکثر تحلیل گران مالی به افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سرمایه فکری مربوط می‌شود. قابل‌ذکر است که در خلال سال‌های 1980 تا 1990 میلادی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فکری دو برابر شده است. (همتی و همکاران،1392، ص 88)

با توجه به موارد فوق، شناسایی، ارزش‌گذاری و مدیریت سرمایه فکری به امری بسیار مهم وحیاتی برای شرکت‌ها تبدیل شد. مدیران باید از میزان سرمایه فکری موجود در شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند سرمایه فکری شرکت را به نحو مطلوب مدیریت کنند. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش‌بینی و تصمیم‌های آگاهانه‌ای اتخاذ نمایند. پس شناسایی و ارزش‌گذاری درست و صحیح سرمایه فکری شرکت‌ها هم برای مدیران وهم برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، امری ضروری هستند که روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. (همتی و همکاران،1392، ص 89-88)

سرمایه فکری را می‌توان به عنوان یک استعاره در نظر گرفت، ارتباطی بین دو مفهوم مهم بااهمیت فراوان: معنوی و سرمایه این دو مفهوم متناقض هستند. سرمایه به معنای معنوی از نظر مالی خوب بودن بر اساس دارایی‌های ملموس است درحالی‌که واژه فکری به سرمایه‌های معنوی اطلاق می‌شود. این دو واژه در یک مفهوم جمع شده‌اند که دو جنبه یا دو نوع از فرآیندهای اقتصادی را توضیح دهند: یکی بر اساس دارایی‌های ملموس مرتبط با مفهوم سرمایه و دومی بر اساس ارائه دانش مرتبط با اثر دانش. (Gogan, et al,2014,p 728)

استوارت (1997) سرمایه فکری را چنین تعریف می‌کند: اجزای فکری (دانش، اطلاعات، دارایی فکری، تجربه) که استفاده از آن می‌تواند باعث ایجاد ثروت شود. بروکینگ [10](1996) سرمایه فکری را ترکیبی از دارایی‌های نامشهود می‌داند که سازمان را قادر به انجام وظایف خود می‌سازد.دزینکاسی[11] کل سرمایه یا حقوق مبتنی بر دانش تحت تملک شرکت را سرمایه فکری می‌نامد.بورگمن و همکاران [12](2005) این نوع سرمایه را به عنوان دارایی متعلق به سازمان که برای آن ارزش آفرینی می‌کند و در ترازنامه سنتی به عنوان یک دارایی فیزیکی و پولی ارائه نمی‌شود تعریف می‌کنند.(ستایش و همکاران،1392،ص78)

سرمایه فکری شامل همه فرآیندها و دارایی‌هایی که به طور سنتی و در ترازنامه نشان داده نمی‌شود و همچنین شامل آن دسته از دارایی‌های نامشهود مانند علائم یا مارک‌های تجاری، علامت برداشت‌ها و حق امتیاز است که روش‌های حسابداری مدرن آن‌ها را در نظر می‌گیرند، سرمایه فکری به مجموع دانش‌ها و توانایی‌های همه کارکنان اطلاق می‌شود که منجر به ایجاد ثروت برای سازمان می‌شود. سرمایه فکری تفاوت بین ارزش بازاری یک سازمان و هزینه جایگزینی دارایی‌های آن است در واقع سرمایه فکری عبارت است از مجموعه منحصر به فردی از منابع مشهود و نامشهود سازمان. همچنین سرمایه فکری به تغییر و تحولات این منابع مشهود و نامشهود نیز اطلاق می‌شود. (چوپانی و همکاران،1391، ص 33)

به طور کلی می‌توان اذعان کرد که سرمایه فکری نماینده مجموعه دارایی ناملموسی است که به عنوان دارایی‌های دانش معروف‌اند. این دارایی‌ها از دارایی‌های فیزیکی همچون اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات یا موجودی کالا و دارایی‌های مالی همچون مطالبات، سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی متمایز است و به طور فزاینده‌ای به عنوان منبع کلیدی شرکت در استراتژی های رقابتی‌شان اهمیت می‌یابد. به بیان دیگر در حال حاضر سرمایه فکری در بهره وری، رشدونمو، رقابت‌جویی تجاری، عملکرد اقتصادی و همچنین نوآوری از اهمیت اساسی و فزاینده‌ای برخوردار است. (چوپانی و همکاران،1391، ص 36)

در اقتصاد جهانی، سرمایه فکری به عنوان یک مسئله مهمی برای مدیران در آمده است. قوه‌ی محرک این امر، یکسری چالش‌ها در محیط تجاری مبتنی بر دانش است که شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در سرمایه فکری سوق می‌دهد، با این فرض که سرمایه فکری به عنوان محرک عمود برای تولیدی تر شدن شرکت می‌باشد. وانگ[13] (2012) عنوان کرد شرکت‌هایی که با مواضع چالشی رو به رو می باشند برای حفظ یا توسعه مزیت رقابتی که در صنایع دانش‌محور حائز اهمیت تر است، باید شدیداً روی سرمایه فکری سرمایه‌گذاری کنند. (Min Lu,et al, 2014, p 65)

مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارایی‌ها، منابع یا محرک‌های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آن‌ها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، برمبنای دانش یا غیرمالی جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه‌ها (حسابداری مالی و حرفه‌های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند دارایی‌های ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند ارائه کرده‌اند. (Chiang Chen, et al,2014,p 413)

بوتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه‌ای از دارایی‌های نامشهود (منابع، توانایی‌ها، رقابت) تعریف می‌کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می‌آیند. سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه‌گیری می‌کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد، یک دارایی نامشهود است که از طریق به‌کارگیری دارایی‌های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی‌ها به ایجاد ارزش منجر می‌شود چرا که سرمایه فکری یک پدیده کاملاً داخلی است و قابلیت خرید و فروش ندارد. (Chiang Chen,et al,2014,p 413)

دارایی‌های فیزیکی، دارایی‌های غیررقابتی هستند. برخلاف دارایی‌های فیزیکی که فقط می‌توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی‌های فکری را می‌توان به طور همزمان برای چند امر خاص به کار گرفت. (Chiang Chen, et al,2014,p 413)

سرمایه فکری، دانش فردی یا جمعی در یک سازمان است که به منظور به دست آوردن برتری رقابت‌جویی و تقویت معیار سایر انواع سرمایه استفاده می‌شود و شامل یک دسته کامل از چیزهایی فراتر از فوت و فن، روش‌ها، درس‌های فراگرفته شده و تمام منابع تشخیص فوری دانش است. همچنین متضمن شهرت، به رسمیت شناختن نام تجاری، اعتبار و خصوصیات بسیار بیشتری است که در نتیجه دانش به وجود می‌آیند. الگوهای نشان‌دهنده سرمایه فکری و ارزیابی معیار آن، به تعدادی از عناصر جز تقسیم می‌شود. مدل سه جرئی، منابع معنوی را به سه گروه تقسیم می‌کند: سرمایه انسانی، سرمایه داخلی و سرمایه انسانی که به شایستگی کارمندان اشاره دارد ونشان دهنده دانش ضمنی موجود در ذهن آنان شامل دانش، مهارت‌ها، تجارب و توانایی‌های آن‌ها است. سرمایه انسانی به عنوان مؤلفه اصلی سرمایه فکری محسوب می‌شود. سرمایه داخلی به منابع غیرانسانی دانش موجود در یک سازمان اشاره دارد که شامل ساختارها و امور عادی سازمانی است، همچنین شامل فرهنگ‌سازمانی و فلسفه مدیریت است که چهارچوبی برای راهنمایی و تفسیر اقدامات سازمان ارائه می‌کند. هدف اصلی سرمایه داخلی عبارت است از پشتیبانی تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه فکری که به این صورت تعریف می‌شود: زیرساختی که منابع انسانی را در جهت ایجاد وتاثیر دانش خود، تشویقمی کند. در پایان یک روز آنچه در سازمان باقی می‌ماند، دانش است. (C.K.Cheng,2015,p 1456)

امروزه، آشکار شده است که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه‌های فیزیکی ومالی لزوماً تسریع روند رشد و توسعه یک نهاد یا سازمان را در پی ندارد. بلکه سازمان‌های قوی و کارآمد که از سرمایه‌های انسانی و متخصص برخوردارند، می‌توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاً از دارایی‌های نامشهود به خصوص سرمایه فکری سرچشمه می‌گیرد. (کمالیان و همکاران،1391، ص 2)

تحقیقات نشان می‌دهد که خروجی سرمایه فکری، نوآوری است. نوآوری، عموماً به ایجاد محصول، تکنولوژی یا ایده‌هایی بهتر یا کاراتر، بر می‌گردد ویک موضوع بااهمیت در مطالعات اقتصادی، تجارت، کارآفرینی، طرح و برنامه‌ریزی، تکنولوژی، جامعه‌شناسی مهندسی می‌باشد. امروزه در جوامع علمی و صنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که سازمان‌ها با تکیه بر نوآوری و تقویت و ترویج نوآوری و فعالیت‌های نوآورانه در درون خود می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند. (کمالیان و همکاران،1391، ص 2)

[1] John Galbraith

[2] Stuart

[3] Intellectual

[4] Bontis

[5] Advynsvnو Malone

[6] Bontis, Netherlands

[7] Chen et al.

[8] Scandia

[9] Peter Drucker

[10] Broking.

[11] Dzinkowski

[12] Borgman et al.

[13] Wang.

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد

فروش فایل پایان نامه : مقاله (پایان نامه) : مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌ ...

 پایان نامه فهرست مطالب

 

چکیده 1

مقدمه. 2

ضرورت انجام تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 8

سوالات تحقیق.. 8

فرضیه‌های تحقیق.. 9

تعریف اصطلاحات... 9

روش‌شناسی تحقیق.. 9

فصل اول: مفاهیم، ادبیات، پیشینه. 10

مبحث اول : پیشینه مؤسسات مالی.. 10

گفتار اول : پیشینه مؤسسات مالی در جهان. 10

گفتار دوم: پیشینه مؤسسات مالی در ایران. 12

مبحث دوم : مفهوم و ضوابط حاکم بر ورشکستگی مؤسسات مالی.. 15

گفتار اول: تحدید مفهوم و ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی.. 15

گفتار دوم: مفهوم ورشکستگی مؤسسات مالی.. 20

بند اول: مفهوم مسئولیت مدنی.. 24

بند دوم: انواع مسئولیت... 26

مبحث سوم : مبانی، منابع و ارکان مسئولیت مدنی.. 31

گفتار اول: مبانی و منابع مسئولیت مدنی.. 31

بند اول: نظریه تقصیر. 33

بند دوم: نظریه ایجاد خطر(مسئولیت بدون تقصیر) 34

گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی.. 35

بند اول: ضرر. 36

بند دوم: فعل ‌زیان‌بار. 38

بند سوم: رابطه‌ی‌ سببیت... 39

فصل دوم: نحلیل یافته‌های پژوهش.... 42

مبحث اول : منابع و تحولات حقوق بانکی.. 42

گفتار اول: منابع حقوق بانکی.. 42

بند اول: قوانین.. 42

بند دوم: آیین‌نامه‌ها 43

گفتار دوم: تحولات بانکی و پولی.. 44

بند اول: تحولات ساختاری قبل از وقوع انقلاب اسلامی.. 44

بند دوم: تحولات ساختاری بعد از وقوع انقلاب اسلامی.. 46

مبحث دوم : تشریح ساختار بانک مرکزی.. 49

گفتار اول: معرفی بانک مرکزی.. 49

بند اول: شکل‌گیری بانک مرکزی.. 50

بند دوم: وظایف بانک مرکزی.. 50

بند سوم: اختیارات بانک مرکزی.. 52

گفتار دوم: ساختار بانک مرکزی.. 52

بند اول: مجمع عمومی.. 53

بند دوم: شورای پول و اعتبار. 54

بند سوم: هیئت عامل و هیئت نظارت اندوخته اسکناس... 55

مبحث سوم: تشریح مسئولیت بانک مرکزی.. 56

گفتار اول : مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از تقصیر) 56

گفتار سوم: مسئولیت غیر مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از فعل غیر) 60

بند اول: شرایط مربوط به شخص مسئول( بانک مرکزی) 63

بند دوم: شرایط مربوط به فاعل فعل زیان(مؤسسات مالی) 64

مبحث چهارم: بررسی مسئولیت مدنی دولت در وضعیت ورشکستگی مؤسسات مالی.. 65

گفتار اول: رابطه استقلال بانک مرکزی و دولت... 66

بند اول : نمودهای استقلال بانک مرکزی در ایران. 68

بند دوم: نتیجه بررسی استقلال بانک مرکزی ایران. 70

گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی دولت... 71

بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر. 72

بند دوم: نظریه‌های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر. 73

بند سوم: نظریه خطر. 74

بند چهارم: نظریه تضمین حق.. 75

بند پنجم: نظریه برابری در مقابل قانون. 77

بند ششم: نظریه‌ی نفع دولت... 79

گفتار سوم: ارکان مسئولیت بدون تقصیر دولت... 80

بند اول: وقوع ضرر. 80

بند دوم: احراز رابطه سببیت... 84

گفتار چهارم: اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت... 85

بند اول: اصل قانونی بودن. 86

بند دوم: اصل مسئولیت دولت... 87

گفتار پنجم: نقش دولت در حیات مؤسسات مالی.. 90

گفتار ششم : تطبیق مسئولیت دولت و بانک مرکزی.. 93

فصل سوم : جمع بندی مطالب، بررسی سوالات و فرضیه ها و ارائه پیشنهادات... 95

گفتار اول: مسئولیت بانک مرکزی دربرابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز. 95

گفتار دوم: مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته. 97

گفتارسوم: روش جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران. 101

گفتار چهارم: پاسخ سوالات تحقیق.. 102

گفتار پنجم: بررسی فرضیات... 105

نتیجه‌گیری.. 107

پیشنهادات... 109

پیوست‌ها 110

پیوست شماره 1: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها 110

پیوست شماره 2 : قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی.. 117

منابع. 119

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: دانلود پایان نامه ارشد تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت ...

 پایان نامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- ضرورت انجام پژوهش.... 6

1-4- فرضیه‌های پژوهش.... 8

1-5- اهداف پژوهش.... 8

1-6- قلمرو پژوهش.... 9

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش.... 9

1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش.... 9

1-6-3- قلمروزمانی پژوهش.... 9

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش.... 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت... 15

2-3-  تصویر قیمت... 19

2-4 برند. 20

2-4-1 مفهوم برند. 20

2-4-2 ارزش ویژه برند. 21

2-4-2-1 مدل ارزش ویژه برند کاپفرر. 23

2-4-2-2 دیدگاه ارزش ویژه برند کلر. 23

2-4-2-3 ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه برند. 23

2-4-2-4 رویکردهای ارزش ویژه برند. 23

2-4-2-5 رویکرد بازاریابی (ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری) 24

2-5- رضایت... 25

2-5-1- رضایت مشتری.. 25

2-5-2- رضایت از برند. 28

2-6 اعتماد 29

2-6-1- اعتماد به برند. 30

2-7- وفاداری.. 31

2-8-  نگرش... 34

2-8-1- تعریفهای نگرش... 34

2-8-2- اجزای نگرش از دیدگاه پژوهشگران. 36

2-9- رفتار خرید مصرف کننده 36

2-9-1- عوامل مؤثر بر رفتار خرید. 37

2-9-2- فرآیند تصمیم گیری خرید. 38

2-9-3-  قصد خرید. 38

2-10- پیشینه تحقیق.. 39

2-10-1- پژوهش‌های داخلی.. 39

2-10-2- پژوهش‌های خارجی.. 41

فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق (مواد و روش‌ها)

3-1- مقدمه. 50

3-2- روش‌شناسی پژوهش.... 50

3-2-1- دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف... 50

3-2-2- دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها 51

3-3- جامعه آماری.. 52

3-3-1- تعریف جامعه آماری.. 52

3-3-2- نمونه‌گیری.. 52

3-3-3 برآورد حجم نمونه. 53

3-4- نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه. 53

3-5- روش‌ها وابزار جمع‌آوری اطلاعات... 54

3-5-1- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات... 54

3-5-2- ابزار سنجش و نحوهی طراحی آن. 54

3-6-  بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش.... 59

3-6-1- تعیین روایی(اعتبار) پرسشنامه. 59

3-6-2- پایایی پرسشنامه. 59

3-7- نرمال بودن جامعه. 61

3-8- متغیرهای پژوهش.... 61

3-9- روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 62

3-10- تحلیل مدل معادلات ساختاری.. 62

3-10-1- معیارهای برازش مدل. 63

3-10-1-1- معیار کای اسکوئر. 65

3-10-1-2- کای اسکوئر هنجار شده یا نسبی.. 65

3-10-1-3- معیار نیکوئی برازش (GFI) و نیکوئی برازش اصلاح شده (AGFI) 65

3-10-1-4- معیار برازش هنجار شده بنتلر- بونت (NFI) 66

3-10-1-5- معیار توکر- لوئیس (TLI) 66

3-10-1-6- معیار برازش تطبیقی (CFI) 66

3-10-1-7- معیار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) 66

3-10-1-8- معیار ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR) 67

3-11- تحلیل همبستگی پیرسون. 67

3-12- تحلیل رگرسیون. 68

3-12-1- آزمونهای موجود در رگرسیون سلسله مراتبی.. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه. 72

4-2- تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 72

4-2-1- سن.. 73

4-2-2-جنسیت... 73

4-2-3- تحصیلات... 74

4-3- تحلیل توصیفی.. 74

4-4- بررسی الگو و فرضیه‌های تحقیق.. 75

4-4-1-  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش.... 75

4-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر «مسئولیت اجتماعی شرکت» 76

4-4-1-2-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «تصویر قیمت» 78

4-4-1-3- تحلیل عاملی تأییدی متغیر «ارزش ویژه برند» 79

4-4-1-4-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «رضایت» 81

4-4-1-5-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «اعتماد» 83

4-4-1-6-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «نگرش» 85

4-4-1-7-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «وفاداری» 87

4-4-1-8-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «قصد خرید» 89

4-4-2- آزمون مدل و فرضیه ها 90

4-4-3- جمع بندی نتایج آزمون فرضیه‌ها 95

4-5- آزمون های تکمیلی.. 96

4-5-1-  بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق.. 96

4-5-2- «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه» 97

4-5-2-1- مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق در مردان و زنان. 98

4-5-3- «آزمون تحلیل واریانس یک عامله» جهت مقایسه میانگین بیش از دو جامعه. 99

4-5-3-1- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در گروه‌های سنی مختلف... 99

4-5-3-2- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در سطوح تحصیلی مختلف... 100

4-6- جمع‌بندی.. 100

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 102

5-2- خلاصه پژوهش.... 102

5-3- نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش.... 103

5-4- پیشنهادات پژوهش.... 105

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.. 106

5-4-2-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 108

5-5- محدودیت‌های پژوهش.... 108

منابع. 111

پیوست... 118

چکیده لاتین.. 125

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1 خلاصه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی  45

جدول 3-1- نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت برای پرسشنامه  54

جدول3-2- ترکیب سؤالات عمومی پرسشنامه. 55

جدول 3-3- ارزش گذاری طیف لیکرت... 55

جدول3-4- ترکیب سؤالات اختصاصی پرسشنامه. 56

جدول 3-5- محاسبه پایایی پرسشنامه. 60

جدول 3-6- نتایج آزمون‌های سنجش نرمال بودن داده‌ها 61

جدول 3-7 معیارهای برازش و تفسیر برازش قابل قبول  64

جدول 3-8- نتایج آزمون همبستگی.. 68

جدول 4-1- پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی.. 73

جدول 4-2- پراکنش جنسیت پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی.. 73

جدول 4-3- پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی.. 74

جدول 4-4- شاخص‌های توصیفی متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی  74

جدول 4-5- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت... 77

جدول 4-6- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر تصویر قیمت   79

جدول 4-7- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر ارزش ویژه برند  81

جدول 4-8: شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر رضایت   82

جدول 4-9- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر اعتماد 84

جدول 4-10- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر نگرش    86

جدول 4-11- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر وفاداری   88

جدول 4-12- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر قصد خرید  90

جدول 4-13- شاخص‌های برازندگی.. 94

جدول 4-14- نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای فرضیه‌ها 95

جدول 4-15- نتایج آزمون T یک نمونهای برای متغیرهای مکنون تحقیق  96

جدول 4-16- نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق  98

 فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 1-1 مدل تحلیلی تعدیل شده 6

نمودار 2-1- مدل مسئولیت های اجتماعی شرکت... 17

نمودار 2-2- مدل رفتار خرید. 37

نمودار 2-3- مراحل تصمیم گیری خرید. 38

نمودار 4-1- مدل اندازهگیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت در حالت تخمین استاندارد 76

نمودار 4-2- مدل اندازه‌گیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت در حالت معناداری.. 76

نمودار 4-3- مدل اندازه‌گیری متغیر تصویر قیمت در حالت تخمین استاندارد 78

نمودار 4-4- مدل اندازه‌گیری متغیر تصویر قیمت در حالت معناداری.. 78

نمودار 4-5- مدل اندازه‌گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت تخمین استاندارد 79

نمودار 4-6- مدل اندازه‌گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری.. 80

نمودار 4-7- مدل اندازه‌گیری متغیر رضایت در حالت تخمین استاندارد 81

نمودار 4-8- مدل اندازه‌گیری متغیر رضایت در حالت معناداری.. 82

نمودار 4-9- مدل اندازه‌گیری متغیر اعتماد در حالت تخمین استاندارد 83

نمودار 4-10- مدل اندازه‌گیری متغیر اعتماد در حالت معناداری.. 83

نمودار 4-11- مدل اندازه‌گیری متغیر نگرش در حالت تخمین استاندارد 85

نمودار 4-12- مدل اندازه‌گیری متغیر نگرش در حالت معناداری.. 85

نمودار 4-13- مدل اندازه‌گیری متغیر وفاداری در حالت تخمین استاندارد 87

نمودار 4-14- مدل اندازه‌گیری متغیر وفاداری در حالت معناداری.. 87

نمودار 4-15- مدل اندازه‌گیری متغیر قصدخرید در حالت تخمین استاندارد 89

نمودار 4-16- مدل اندازه‌گیری متغیر قصدخرید در حالت معناداری.. 89

نمودار 4-17- مدل مطالعاتی پژوهش.... 92

نمودار 4-18- مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد 93

نمودار 4-19- مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری.. 94

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای در استان گیلان)

دانلود پایان نامه 

فروش فایل پایان نامه : پایان نامه نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مال ...

 پایان نامهفهرست مطالب

فصل اول

1- 1  مقدمه. 2

1-2  بیان مسأله. 4

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 سوال تحقیق.. 6

1-5 فرضیه های تحقیق.. 6

1-6  اهداف اساسی پژوهش.... 7

1-7 متغیر های تحقیق.. 8

1-7-1 متغیر وابسته. 8

1-7-2 متغیر مستقل.. 10

1-7-3 متغیر های کنترلی.. 11

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 12

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 12

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 12

1-10 ساختار کلی تحقیق.. 13

 

 

 

فصل دوم

بخش اول : سرمایه در گردش... 15

2-1-1 مقدمه. 16

2-1-2 تعریف سرمایه در گردش... 17

2-1-3  ماهیت سرمایه در گردش... 19

2-1-4 اهمیت سرمایه در گردش... 20

2-1- 5  چرخه سرمایه در گردش... 23

2-1-6  اجزای سرمایه در گردش... 27

2-1-7 میزان سرمایه در گردش... 28

2-1-8 تغییرات سرمایه در گردش... 30

2-1-9 تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش... 30

2-1-10 مدیریت سرمایه در گردش... 35

2-1-11 اجزای مدیریت سرمایه در گردش... 38

2-1-12 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش... 45

2-1-13 کارایی مدیریت سرمایه در گردش... 46

2-1-14 استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش... 52

2-1-15  سیاست های مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش... 58

2-1-16 سیاست سرمایه در گردش و ثروت سهامداران. 60

2-1-17 سیاستهای سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکتها 61

 

 

بخش دوم : عملکرد مالی 62

2-2-1 مقدمه. 63

2-2-2  تعریف عملکرد 63

2-2-3 اندازه گیری عملکرد 65

2-2-4  مفهوم ارزیابی عملکرد 66

2-2-5  اهداف ارزیابی عملکرد 66

2-2-6 تشریح مفهوم عملکرد 67

2-2-7  معیارهای ارزشیابی عملکرد 68

2-2-8   معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها 69

2-2-8-1  معیارهای حسابداری.. 69

2-2-8-1-1  معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 69

2-2-8-1-2  معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. 72

2-2-8-2 معیارهای اقتصادی.. 73

2-2-9  مدل های اندازه گیری عملکرد 76

2-2-9-1مدل سینک و تاتل (1989) 76

2-2-9-2 ماتریس عملکرد (1989) 76

2-2-9-3 مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991) 77

2-2-9-4 اهرم عملکرد   (1991) 77

2-2-9-5  کارت امتیازدهی متوازن  (1992) 78

2-2-9-6  فرایند کسب و کار (1996) 79

2-2-9-7  تحلیل ذی نفعان (2001) 79

2-2-9-8  مدل تعالی سازمان. 80

2-2-9-9 چارچوب مدوری و استیپل (2000) 80

بخش سوم : تحقیقات انجام شده 82

2-3-1 تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران 83

2-3-2 تحقیقاتی انجام شده در خارج از ایران 85

فصل سوم

3-1 مقدمه. 87

3-2 جامعه آماری.. 87

3-3 نمونه آماری 88

3-4 نوع تحقیق.. 89

3-4-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف... 89

3-2-4 نوع تحقیق بر مبنای روش... 89

3-5 جمع آوری و طبقه بندی داده ها 89

3-6 روش تحقیق.. 90

3-7 متغیر های تحقیق.. 90

3-7-1 متغیر مستقل.. 91

3-7-2 متغیر وابسته. 91

3-7-3 متغیر های کنترلی.. 94

3-8 فرضیه های تحقیق 94

3-9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 95

3-9-1 نرمال بودن. 96

3-9-2 ناهمسانی واریانس.... 96

3-9-3 خود همبستگی.. 97

3-9-4 هم خطی.. 98

3-9-5 مانایی متغیرها 98

3-10تجزیه و تحیل داده ها 100

3-11 مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 101

3-12 تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی.. 101

3-12-1نحوه عملکرد جمله AR.. 102

3-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی.. 103

3-13 خلاصه فصل 106

فصل چهارم

4-1 مقدمه. 108

4-2 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق. 108

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 112

4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده 114

4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 115

4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها 115

4-5 ناهمسانی واریانس... 116

4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس... 117

4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس... 118

4-6 بررسی وجود هم خطی.. 124

4-6-1 راه های تشخیص هم خطی.. 124

4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 125

4-8 خلاصه فصل. 127

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 129

5-2 فرضیات و نتایج بررسی مدل ها 129

5-3 محدودیت های تحقیق. 130

5-4 پیشنهادهای کاربردی 131

5-5 پیشنهادات آتی.. 133

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی 135

فهرست منابع انگلیسی 137

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1-1  نسیت های نقدینگی. 32

جدول 2-1-2 رابطه بین دارایی های نقد و روش های تامین مالی.. 59

جدول 2-2-1 تعاریف عملکرد 65

جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 119

جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن   120

جدول 4-3 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 123

جدول 4-4 نتایج آزمون چاو مربوط به مدل ها 125

جدول 4-5 نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل های تحقیق. 126

جدول 4-6 شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل های تحقیق. 127

جدول 4-7 نتایج بدست آمده از تخمین مدل اول. 129

جدول 4-8 نتایج بدست آمده از تخمین مدل دوم. 130

جدول 4-9 نتایج بدست آمده از تخمین مدل سوم. 131

جدول 4-10 نتایج بدست آمده از تخمین مدل چهارم. 132

جدول 4-11 نتایج بدست آمده از تخمین مدل پنجم. 133

جدول 4-12 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 135

جدول 4-13 آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش... 136

 

 

فهرست  نمودارها

شکل 2-1-1 چرخه سرمایه در گردش... 23

شکل 2-1-2 چرخه سرمایه در گردش... 25

شکل 2-1-3 چرخه سرمایه در گردش... 26

شکل 2-1-4 دوره گردش وجه نقد 51

شکل 2-1-5 ساختاردارایی های جاری را با تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت 58

شکل 2-1-6 نتایج استراتژی های جسورانه و محافظه 60

شکل 2-2-1 چرخه عملکرد 67

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد-نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی

 

 

پایان نامه دانلود پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل ...

 پایان نامهفهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ......................................................  2

بیان مسأله ...............................................  4

اهمیت و ضرورت پژوهش ..................  11

هدف‌های پژوهش ................................  13

فرضیه ها................................................. 14

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها......... 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه نظری............................................ 20

اشتیاق شغلی ........................................  20

ابعاد اشتیاق شغلی ................................  23

اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط ................ 25

محرک‌های اشتیاق شغلی ....................... 28

پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی ....... 34

استراتژی های مناسب جهت افزایش اشتیاق شغلی ..................................................... 35

مزایای افزایش اشتیاق شغلی کارکنان...... 39

اشتیاق شغلی؛ معیاری مهم در محیط....... 40

رهبری اصیل........................................... 41

تعاریف رهبری .....................................  41

رویکردها و تئوری های سنتی و نوین رهبری............................................................... 43

رهبری خدمت گزار ............................... 47

رهبری اصیل: پاسخی به چالش ها و ابهامات نظریه خدمت گزار.................................. 48

پیشینه و خاستگاه رهبری اصیل ............. 48

رهبری اصیل و توسعه رهبری اصیل....... 49

نظریه رهبری اصیل ................................ 53

مؤلفه های رهبری اصیل ........................ 54

اجزای رهبری اصیل .............................  55

سرمایه مثبت روانشناسی .......................  56

دیدگاه مثبت اخلاقی .............................  57

خودآگاهی رهبر...................................... 58

خودتنظیمی رهبر ..................................  59

رفتارها/ فرایند های رهبر ....................... 60

سرمایه­ روانشناختی ...............................  66

اجزای سرمایه روانشناختی ..................... 70

امیدواری................................................. 70

نظریه امید............................................... 71

تاب آوری............................................... 78

مدل های تاب آوری............................... 82

مدل تاب آوری کامپفر............................ 82

مدل تاب آوری اورال و همکاران........... 84

خوش بینی.............................................. 87

انواع خوش­بینی ..................................... 88

خودکارآمدی........................................... 93

ابعاد خودکارآمدی ................................  93

منابع خودکارآمدی.................................. 94

سرمایه روانشناختی سازه ای متفاوت از دیگر سرمایه ها ...........................................  101

پیامدهای سرمایه­های روانشناختی ........ 102

پیشینه تجربی تحقیق ..........................  104

رابطه میان رهبری اصیل و اشتیاق شغلی 104

رابطه میان سرمایه روانشناختی و اشتیاق شغلی .................................................  106

رابطه میان رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی ........................................  110

جمع بندی پیشینه و ارائه چارچوب نظری پژوهش ................................................ 113

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

روش و طرح  تحقیق .........................  115

جامعه آماری پژوهش............................ 115

روش نمونه گیری و حجم نمونه............ 115

ابزار گردآوری داده ها .........................  116

مقیاس اشتیاق شغلی ............................. 116

قابلیت اعتماد (پایایی) ..........................  117

اعتبار(روایی).......................................... 117

مقیاس رهبری اصیل............................... 118

قابلیت اعتماد(پایایی)............................... 118

اعتبار(روایی)............................................ 119

مقیاس سرمایه روانشناختی ....................... 119

قابلیت اعتماد(پایایی)............................... 120

اعتبار(روایی)............................................. 120

شیوه اجرای پژوهش ...............................  121

روش های آماری ..................................... 121

 

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

شاخص‌های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش............................................................. 123

ماتریس همبستگی................................. 124

تحلیل مسیر......................................... 125

اثرات مستقیم ....................................... 126

اثرات غیر مستقیم.................................. 131

اثرات کلی............................................. 134

مقایسه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر اشتیاق شغلی .....................  135

واریانس تبیین شده............................... 136

مشخصه‌های برازندگی مدل و مدل برازش شده...................................................... 137

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

فرضیه های مرتبط با اثرات مستقیم ...... 141

فرضیه های مرتبط با اثرات غیرمستقیم 149

نتایج ضمنی پژوهش ..........................  153

پیشنهادهای کاربردی پژوهش .............  154

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده .  156

محدودیت های پژوهش .....................  156

موانع و مشکلات پژوهش..................... 157

منابع فارسی .......................................  158

منابع انگلیسی ..................................... 7 16

 

 

فهرست جداول

جدول2-1 : رویکردها و تئوری های سنتی رهبری و مؤلفه های آن................................................ 44

جدول 4- 1: شاخص های آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش........................................................... 123

جدول 4- 2 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش....................................................................... 124

جدول 4- 3 : برآوردهای ضرایب اثر مستقیم. 127

جدول 4- 4 : برآوردهای ضرایب اثر غیرمستقیم....................................................................... 132

جدول4-5 : ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم....................................................................... 135

جدول4-6 : واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش....................................................................... 136

جدول4-7 : مشخصه‌های نکویی برازندگی مدل پیش‌بینی اشتیاق شغلی.................................... 137

 

 

فهرست نمودارها وشکل ها

شکل1-1: نمودار مسیر درونداد پژوهش 10

شکل 2-1: مدل محرک های شغلی........ 31

شکل 2-2 : سلسله مراتب اشتیاق پنا(2007)............................................................... 32

شکل 2-3 :  اصل پایه ای در نظریه رهبری اصیل....................................................... 64

شکل 2-4 : مدل مفهومی رهبری اصیل.. 64

شکل 4-1 : نمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازش شده پیش بینی اشتیاق شغلی............................................................. 138

شکل 4- 2 : نمودار مسیر مدل برازش شده بر اساس مقادیر t.................................. 139

متن کامل :

پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز )

پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز )

دانلود پایان نامه ارشد - دانلود پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خم ...

 پایان نامهفهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: مبانی و مفاهیم پژوهش

1-1-مبانی پژوهش... 4

1-1-1- بیان مسئله. 4

1-1-2-پیشینه پژوهش... 5

1-1-3- اهداف و ضروریات تحقیق. 8

1-1-4-سوالات پژوهش... 8

1-1-5-فرضیات.. 8

1-1-6-روش تحقیق. 9

1-1-7- ساماندهی تحقیق. 9

1-2-مفاهیم. 9

1-2-1-1- مفهوم لغوی عقد. 9

1-2-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد. 11

1-2-3- اهمیت خانواده 11

1-2-4- تعریف نکاح. 12

1-2-5- موارد انحلال عقد نکاح. 13

1-2-6- مفهوم فسخ نکاح. 13

1-2-7-مفهوم طلاق. 13

1-2-8- وجود مشترکانی میان فسخ نکاح وطلاق. 15

1-2-9- وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق. 16

1-2-10- مفهوم عده 16

فصل دوم: بررسی علل فسخ نکاح از منظر قانون مدنی

2-1- جنون زوجین.. 19

2-1-1- مفهوم جنون. 19

2-1-1-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی.. 20

2-1-1-2- درجات جنون. 21

2-1-1-3- اقسام جنون. 21

2-1-1-3-1 مجنون دائمی.. 22

2-1-1-3-2 مجنون ادواری.. 22

2-1-2- جنون موجب فسخ نکاح. 23

2-1-3- تفاوت جنون زن و مرد 26

2-2-عیوب مختص مرد 27

2-2-1-عنن.. 28

2-2-1-1-طریقه اثبات عنن.. 29

2-2-2-خصاء 30

2-2-2-2-خصاء متأخّر. 30

2-2-3-مقطوع بودن آلت تناسلی.. 31

2-3- عیوب مختص زن. 31

2-3-1-قرن. 32

2-3-2-جذام. 33

2-3-3-رص... 33

2-3-4- افضا 34

2-3-5-زمین گیری و نابینایی.. 34

2-4- صور مختلف عیوب زن. 35

2-5- جنون و عنن مرد پس از عقد. 35

2-6-سقوط خیار با علم به عیب.. 36

2-7-ابتلاء مرد به امراض مقاربتی.. 36

2-8-استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او. 37

2-9-طلاق به علت عسرو حرج. 38

2-10-خیار تدلیس... 41

2-10-1-ارکان تدلیس... 43

2-10-2-مطالبه خسارت ناشی از تدلیس... 43

2-11-خیار فسخ در فرض فقدان اوصاف.. 44

3-11-1-خیار تخلف از وصف در  نکاح منقطع ونکاح دائم. 45

2-11-2-خیار  فسخ در صورت تخلف از شرط.. 45

2-11-3-فوریّت خیار فسخ. 46

2-11-4- شرایط ایجاد حق فسخ. 46

2-11-5-خصوصیات  خیار فسخ. 47

2-11-6-اسقاط و انتقال خیار فسخ. 48

2-11-7-فسخ نکاح در زمان عده رجعی.. 48

فصل سوم: بررسی فسخ نکاح از منظر مذاهب خمسه

3-1- جنون. 50

3-2-عیوب مختص مرد 52

3-2-1-عنن از منظر مذاهب خمسه. 54

3-2-2-خصا از منظر مذاهب خمسه. 56

3-2-3-مقطوع بودن آلت تناسلی از منظر مذاهب خمسه. 57

3-3-عیوب مختص زنان از منظر فقه امامیه. 59

3-3-1-قرن. 59

3-3-2- بیماری جذام و برص... 61

4-4-محدود و محصور  بودن عیوب فسخ نکاح. 65

3-5-زمان اعتبار عیوب مستوجب فسخ نکاح. 66

3-5-1-زمان اعتبار عیوب موجود در مرد 67

3-5-2-زمان اعتبار عیوب موجود در زن. 68

3-6- نتیجه گیـری.. 70

منابع و مآخذ. 72

 

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه :

 

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم ...

 فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف – بیان مسآله. 3

ب- پیشینه تحقیق.. 6

ج- سئوالات تحقیق.. 9

سئوال اصلی :. 9

سئوالات فرعی :. 9

د- فرضیات تحقیق.. 9

فرضیه اصلی :. 9

فرضیات فرعی :. 9

ه- اهداف تحقیق.. 10

هدف اصلی :. 10

اهداف فرعی : 10

ز- روش تحقیق.. 10

فصل اول: آسیب شناسی عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش کجروی و جرم و پیشگیری از آن.. 11

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 12

گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعی.. 12

بند اول- انحراف نخستین و ثانویه: 13

بند دوم- انحراف خاص: 13

بند سوم- انحراف فردی و انحراف گروهی :. 14

گفتار دوم- انواع جرائم.. 14

بند اول- تبیین کجروی.. 16

بند دوم- تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی). 16

بند سوم- تبیین زیست شناختی انحرافات زنان.. 16

بند چهارم- تبیین روان شناختی کژ رفتاری های اجتماعی... 18

گفتار سوم- نظریه های جامعه شناسی انحرافات... 18

بند اول- نظریه های آنومی.. 19

بند دوم- نظریه آنومی دورکیم: 19

بند سوم- نظریه آنومی رابرت مرتن.. 20

بند چهارم- نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: 21

بند پنجم- نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود. 22

الف) وظایف و کارکردهای خانواده 22

بند هفتم- نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکرولمرت: 24

بند هشتم- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی.. 24

مبحث دوم- اقسام پیشگیری.. 27

گفتار اول- پیشگیری کیفری.. 27

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی... 28

گفتار سوم- پیشگیری وضعی... 28

گفتار چهارم- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم.. 29

گفتار پنجم- جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام.. 32

گفتار ششم- پیشگیری از وقوع جرم در قانون.. 33

گفتار هفتم- اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم.. 35

گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم. 39

جایگاه و مراتب امر به معروف و نهی از منکر.. 39

نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم.. 40

فصل دوم: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم. 43

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم. 44

گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن.. 44

گفتار دوم- مشخصه‌هاى گروه و جامعه. 45

گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعی.. 45

گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعی.. 46

گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن.. 50

مبحث دوم - انسجام اجتماعی و بهره گیری مؤثر از آن در امر پیشگیری انتظامی از جرم.. 51

گفتار اول-  عنصر مفهومی انسجام اجتماعی... 51

گفتار دوم - کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم.. 53

بند اول :   تأثیر انسجام اجتماعی بر افراد جامعه. 54

1- تغییر نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم.. 54

2- جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس... 55

3- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری.. 55

4- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری... 56

5- مشارکت فعال بزه دیدگان در پی جویی جرایم.. 56

6- مراقبت های همسایگی... 57

7- بهره گیری از اطلاعات مردمی... 57

بند دوم :  تأثیر انسجام اجتماعی بر مأموران پلیس... 58

1- قلمروگرایی.. 58

2- افزایش احساس مسؤلیت مأموران پلیس... 58

3- جلب مشارکت سایر نهادها. 59

4- تقویت اخلاق حرفه ای پلیس.... 59

5- نقش تعصبات قومی و قبیله ای در پیشگیری از جرم.. 59

6- رفع ناکارایی سازمانی... 60

7- رفع تعارض میان یگان های انتظامی... 60

8- کاهش فساد اداری... 61

بند سوم:  تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران.. 61

1- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران.. 62

2- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی... 62

3- افزایش آگاهی بزهکاران.. 62

4- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران.. 63

5- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم.. 63

6- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری... 64

7- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری... 64

مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت  بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم.. 65

گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم.. 65

گفتار دوم - نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم.. 67

گفتار سوم- نقش بعد شناختی انسجام اجتماعی  در پیشگیری انتظامی از جرم.. 69

مبحث چهارم - بررسی مولفه های انسجام اجتماعی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در امر پیشگیری انتظامی از جرم. 73

گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم. 73

الف : اعتماد. 73

ب : شبکه اجتماعی.. 74

ج : ارتقاء سرمایه اجتماعی... 76

و : مشارکت... 77

گفتار دوم- انسجام اجتماعی و عملکرد امنیت پایدار پلیس... 79

بند اول- انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس.... 82

بند دوم- انسجام اجتماعی و اعتماد پایدار به پلیس.... 84

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 87

الف- نتیجه گیری.. 87

ب- پیشنهادات... 92

سیاستهای راهبردی... 95

الف) پیشگیری و مصون سازی... 95

ب) مقابله و مهار. 99

ج) باز پروری و اصلاح.. 101

منابع و ماخذ. 104

 

 

 

متن کامل :

دانلود پایان نامه : پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

 

 

تحقیق (پایان نامه) : مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریس ...

 پایان نامهفهرست عناوین

چکیده 1

فصل اول.. 2

کلیات پژوهش... 2

مقدمه. 3

1-1 بیان مساله. 5

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3 اهداف تحقیق.. 6

1-3-1 هدف اصلی.. 6

1-3-2 اهداف فرعی.. 6

1-4 پیشینه پژوهش... 7

1-5 سوالات تحقیق.. 8

1-6 فرضیات تحقیق.. 8

1-7 روش تحقیق.. 9

1-7-1 تحقیق از نظر هدف.. 9

1-7-2 تحقیق از نظر نوع. 9

1-8 روش گردآوری اطلاعات.. 9

1-9 قلمرو تحقیق.. 10

1-10 جامعه و نمونه آماری.. 10

1-10-1 جامعه آماری.. 10

1-10-2 نمونه آماری.. 10

فصل دوم.. 11

مبانی نظری پژوهش... 11

2-1 اهمیت گردشگری.. 12

2-2 تاریخچه گردشگری.. 12

2-3 تعریف واژگان. 13

2-3-1 تعاریف فنی گردشگری.. 14

2-4 انواع گردشگری.. 15

2-5 گونه شناسی گردشگران. 16

2-6 عناصر صنعت گردشگری.. 18

2-7 آثار گردشگری.. 19

2-8 عوامل بروز آثار گردشگری.. 20

2-9 فرهنگ وگردشگری.. 21

2-10 منشور بین المللی گردشگری فرهنگی. 22

2-11 اهداف گردشگران. 23

2-12 مدیریت بازاریابی گردشگری.. 23

2-13 بخش بندی بازارگردشگری.. 25

2-14 پژوهش در گردشگری.. 25

2-15 گردشگری در قرن بیست و یکم 28

2-16 برنامه ریزی گردشگری.. 29

2-17 برنامه ریزی استراتژیک گردشگری.. 30

2-18 برنامه ریزی گردشگری در ایرانونمونه هایی از سایر کشورها 32

2-19 برنامه ریزی گردشگری در ایران. 34

2-20 تجربه کشورهای خارجی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری.. 37

2-21 پیشنهادات برای بهبود عمومی برنامه ریزی گردشگری در ایران. 41

2-22 تعریف گردشگری ساحلی. 42

2-23 انواع گردشگری ساحلی. 43

فصل سوم.. 45

معرفی منطقه مورد مطالعه. 45

3-1 معرفی استان بوشهر. 48

3-2 معرفی شهرهای اصلی استان بوشهر. 52

3-2-1 شهرستانبوشهر–بندربوشهر. 52

3-2-2  شهرستانهای کنگان و جم- بندر کنگان و شهر جم. 54

3-2-3 شهرستانهای دیر، گناوه، دیلم. 55

3-2-4 شهرستانهای دشتستان، دشتی، تنگستان. 55

3-3 ویژگیهای جمعیتی استان بوشهر. 60

3-4 جغرافیای سیاسی استان بوشهر. 61

3-5 آب و هوا 61

3-5-1 چشمه ها 62

3-5-2 جنگل ها و مراتع. 63

3-5-3 مراتع. 63

3-5-4 چشم اندازهای کوهپایه ای.. 64

3-5-5 بادهای محلی.. 64

3-6 جغرافیای اقتصادی استان بوشهر. 65

3-6-1 وضعیت و جایگاه صنعت استان. 65

3-6-2 روند تغییرات سیرتوسعه صنعتی استان بوشهر. 66

3-6-3 وضع موجود محورهای توسعه صنعتی.. 68

3-7 هنرهای سنتی. 68

3-8  جاذبه های گردشگری استان بوشهر. 69

3-9  جاذبه‌های اجتماعی استان بوشهر. 71

3-9-1  بنای گور دختر تنگارم. 72

3-9-2 قلعه خورموج.. 72

3-9-3 بندر سیراف.. 73

3-9-4 قلعه نصوری.. 73

3-9-5 قلعه هلندی ها جزیرهخارک.. 74

3-9-6 عمارت ملک و پارک ساحلی آب شیرین کن ‌بوشهر. 74

3-10 گردشگری ساحلی در ایران. 74

3-11 گردشگری ساحلی در استان بوشهر. 76

3-12 مشکلات گردشگری ساحلی استان بوشهر. 76

3-13 راهکارهای توسعه گردشگری ساحلی استان. 77

3-14 ایجاد دهکده های گردشگری ساحلی در استان بوشهر. 79

فصل چهارم.. 81

یافته های تحقیق.. 81

مقدمه. 82

4-1 سن پاسخگویان. 83

4-2 جنس پاسخگویان. 84

4-3 میزان تحصیلات پاسخگویان. 84

4-4 وضعیت اشتغال پاسخگویان. 85

4-5 تحلیلرضایتگردشگران اززیر ساخت ها و مجتمع هایگردشگری استان بوشهر. 88

4-5-1 میزانرضایتازامکاناتتبلیغیوراهنمایی.. 88

4-5-2 میزانرضایتازامکاناترفاهیواقامتی.. 89

4-5-3 میزانرضایتازامکاناتدسترسیوحملونقل.. 89

4-5-4 میزانرضایتازامکاناتبهداشتی- درمانی.. 89

4-5-5 میزانرضایتازپاکیزگیمکانهایگردشگری.. 90

4-5-6 میزانرضایتازنحوهمدیریتمکانهایگردشگری استان بوشهر. 90

4-6 تجزیه و تحلیل داده ها در مدلSWOT.. 90

4-6-1 ماتریس قوتها،ضعفها،فرصتها وتهدیدها (SWOT) 92

4-6-1-1 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) 93

4-6-1-2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 1(EFE) 95

4-6-2 راهبرد‌های طبقه‌بندی شده 97

4-7 نمودار راهبردی روش سوات.. 100

4-8 مهمترین موارد نظرسنجی. 100

فصل پنجم.. 101

بررسی فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 101

5-1 مقدمه. 102

5-2 نتایج آزمون فرضیات.. 102

5-2-1 آزمون فرضیه اول. 103

5-2-2 آزمون فرضیه دوم. 105

5-2-3 آزمون فرضیه سوم. 106

5-3 نتیجه گیری.. 107

5-4 پیشنهادات.. 107

5-4-1 پیشنهادات در سطح ملی.. 108

5-4-2 پیشنهاداتی در سطح استانی.. 108

5-4-3 پیشنهادات مطالعاتی برای تحقیقات آینده 109

5-5 طراحی سایت پلان گردشگری و ورزشهای ساحلی. 110

منابع.. 113

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1 : خانوار و جمعیت استان بوشهر به تفکیک جنس در سال 1390. 59

جدول 3-3 : فهرست امکانات و زیرساخت های گردشگری در استان بوشهر. 79

جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 83

جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس.... 84

جدول 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات... 84

جدول 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. 85

جدول4-5- توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال: ( استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به گردشگری های ساحلی، آبی و تابستانی(قایقرانی، شنا و شیرجه و غواصی، والیبال و فوتسال ساحلی و موج سواری و دیگر جاذبه های مرتبط با آن..) برخوردار است؟. 85

جدول4-7 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال: استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به ورزش های آبی برخوردار است؟. 86

جدول4-10 توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ آزمودنی ها به سؤال : استان بوشهر به چه میزان از توانمندی های مربوط به بیابان گردی و کویر نوردی برخوردار است؟. 88

جدول 4-11- میزان رضایت گردشگران از امکانات تبلیغی و راهنمایی.. 88

جدول 4-12- میزان رضایت گردشگران از امکانات رفاهی و اقامتی استان بوشهر. 89

جدول 4-13- میزان رضایت گردشگران از امکانات دسترسی و حمل و نقل.. 89

جدول 4-14- میزان رضایت گردشگران از امکانات بهداشتی.. 90

جدول 4-15- میزان رضایت گردشگران از پاکیزگی مکانهای گردشگری استان بوشهر. 90

جدول 4-16- میزان رضایت گردشگران از  نحوه مدیریت مکانهای گردشگری.. 90

جدول 4-17- آلفای کرونباخ.. 91

جدول4-18- ماتریسقوتها،ضعفها، فرصتها و تهدیدها (SWOT) 92

جدول 4-19- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف (IFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر. 94

جدول 4-20- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر. 96

جدول 4-21- استراتژیهای تدوین شده در راستای توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر  با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی.. 97

جدول 5-1 نتایج ازمون تک متغیره t. 104

جدول 5-2 رابطه بین میزان درآمد با تمایل به مشارکت... 104

جدول 5-3 رابطه همبستگی بین توسعه توریسم ساحلی استان بوشهر و ایجاد مجتمع های گردشگری.. 105

جدول 5-4  تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) 106

جدول 5-5 رابطه همبستگی بین مدیریت گردشگری و توسعه ورزش های آبی استان بوشهر. 107

 

 

فهرست شکل ها

شکل4-1-توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه های آماری.. 83

تصویر 5-1 : نمای ماهواره ای از محل سایت پلان پیشنهادی.. 111

تصویر 5-2 : سایت پلان پیشنهادی به تفکیک... 112

 

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1 : موقعیت جغرافیایی استان بوشهر در کشور. 46

نقشه 3-2 : استان بوشهر به تفکیک شهرستان ها 47

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی (ورزشهای آبی و  طراحی سایت پلان گردشگری)

صفحه قبل 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد