دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه تأثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش...

 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ‎

 ‎ رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش : مدیریت بیمه

 

عنوان:

تأثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری و آمادگی پذیرش در مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت

 

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

عناوین                                                                                                          صفحه ‎‎   

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 چارچوب نظری تحقیق.. 7

1-6 فرضیه‎های تحقیق.. 9

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10

1-7-1 متغیر مستقل.. 10

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 11

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 12

1-8-2 قلمرو مکانی.. 12

1-8-3 قلمرو زمانی.. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: فناوری خویش خدمت... 14

2-1-1 مقدمه. 15

2-1-2 تعریف فناوری خویش خدمت... 16

2-1-3 تاریخچه فناوری خویش خدمت... 17

2-1-4 الگوهای نظری فناوری خویش خدمت... 17

2-1-4-1 سیستم‎های فناوری خویش خدمت.. 17

2-1-4-2 انواع فناوری خویش خدمت.. 18

2-1-4-2-1 شاخه‎های فناوری خویش خدمت بر حسب نیازهای بازار فناوری خویش خدمت.. 18

2-1-4-2-2 بانکداری اینترنتی. 18

2-1-4-2-3 فناوری خویش خدمت مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‎های مرتبط با آن. 19

2-1-4-2-4 بانکداری تلفنی. 19

2-1-4-2-5 بانکداری مبتنی بر نمابر. 19

2-1-4-2-6 بانکداری مبتنی بر دستگاه‎های خودپرداز 20

2-1-4-2-7 بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش.. 20

2-1-4-2-8 فناوری خویش خدمت مبتنی بر شعبه‎های الکترونیکی. 20

2-1-4-3 مزایای فناوری خویش خدمت.. 20

2-1-4-4 مشتری الکترونیکی. 21

2-1-4-5 ویژگی‌های پول الکترونیکی. 23

2-1-4-6 انواع پول الکترونیکی. 24

2-1-4-7 روند اتوماسیون  سیستم بانكی. 24

2-1-4-8 معضلات  در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9 امنیت در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9-1 امنیت اطلاعات در فناوری خویش خدمت.. 25

2-1-4-9-2 شاخص‌های امنیتی نرم‌افزار 27

2-1-4-9-3 امنیت معماری کلی نرم‌افزار 27

2-1-4-9-4 امنیت بستر نرم‌افزار 28

2-1-4-9-5 امنیت نرم‌افزار 28

2-1-4-9-6مدیریت امنیت.. 29

2-1-4-10 مشكلات خودپردازها 29

2-1-4-11 كارت‎های اعتباری بین المللی. 30

2-1-4-12 کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت.. 30

2-1-4-13 شناسایی و بهبود کیفیت تکاملی خدمات فناوری خویش خدمت.. 31

2-1-4-14 ابعادی از کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت.. 32

2-1-4-15 معیارها و شاخص‎های کیفیت سنجی خدمات فناوری خویش خدمت.. 33

2-1-4-16 مدل بلوغ، راه حل مدیریت تکاملی خدمات فناوری خویش خدمت.. 36

2-1-4-17خدمات پشتیبانی  فناوری خویش خدمت.. 40

2-1-4-18 وب لینکینگ.. 40

2-1-4-19 تراکم حساب.. 41

2-1-4-20 تعیین اعتبار الکترونیک.. 42

2-1-4-21 میزبانی وب سایت.. 42

2-1-4-22 پرداخت برای تجارت الکترونیک.. 43

2-1-4-22-1 نقش فناوری خویش خدمت در تجارت الكترونیك.. 43

2-1-4-23 پرداخت قبوض و نمایش آن. 44

2-1-4-24 پرداخت شخص فرد به فرد 45

2-1-4-25 بانکداری اینترنتی بی سیم. 46

2-1-4-26 بسترهای مورد نیاز توسعه بانکداری اینترنتی. 47

2-1-4-27 وضعیت بانکداری اینترنتی در ایران. 47

2-2-1 مقدمه. 50

2-2-2 تعاریف ارزش مشتری.. 50

2-2-3 تاریخچه ارزش‎های مشتری.. 51

2-2-4 الگوهای نظری ارزش مشتری.. 51

2-2-4-1 نظام ارزشی مشتری. 51

2-2-4-2 ‎ارزش مشتری در بانکداری اینترنتی. 51

2-2-4-3 عوامل ارزش مشتری. 52

بخش سوم: آمادگی پذیرش ‎مشتری.. 53

2-3-1 مقدمه. 54

2-3-2 تعاریف آمادگی پذیرش مشتریان. 54

2-3-3 تاریخچه آمادگی پذیرش مشتریان. 54

2-3-4 الگوهای نظری آمادگی پذیرش مشتریان. 55

2-3-4-1 آموز ش آمادگی ‎پذیرش مشتریان از فناوری. 55

2-3-4-2 تبلیغات و ‎آمادگی پذیرش مشتریان از فناوری. 55

2-3-4-3 سطوح مشتریان و ‎آمادگی پذیرش آنان از فناوری. 55

2-3-4-4 اهمیت پذیرش فناوری خویش خدمت توسط مشتریان. 56

2-3-4-5 عوامل پذیرش آمادگی مشتریان از فناوری. 56

بخش چهارم: تداوم استفاده از فناوری.. 57

2-4-1 مقدمه. 58

2-4-2 تعاریف استفاده مداوم از فناوری.. 58

2-4-3 تاریخچه استفاده مداوم از فناوری.. 58

2-4-4 الگوهای نظری تداوم استفاده از فناوری.. 59

2-4-4-1 جایگاه تداوم استفاده از فناوری در بانکداری نوین. 59

2-4-5 خودکنترلی 62

2-4-6 کاهش هزینه‎ها 62

2- 4-7 سودمندی.. 64

2-4-8 استفاده آسان. 65

بخش پنجم: پیشینه تحقیق.. 67

2-5-1 مقدمه: 68

2-5-2 تحقیقات انجام گرفته درداخل: 68

2-5-3 تحقیقات انجام گرفته در خارج: 71

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه. 73

3-2 روش تحقیق.. 73

3-3 جامعه آماری.. 74

3-4 نمونه آماری.. 74

3-5 روش و ابزار جمع آوری داده‎ها 75

3-5-1 پرسشنامه. 75

3-6 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‎ها 76

3-6-1 روایی.. 76

3-6-1-1 روایی صوری و محتوایی. 77

3-6-1-2 روایی سازه 77

3-6-2 پایایی.. 79

3- 7 روش تجزیه و تحلیل داده‎ها: 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4 – 1 مقدمه: 83

4-2 توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 84

4 – 3 ‎توصیف متغیرهای تحقیق: 91

4 - 5 ‎بررسی مدل تحقیق.. 98

4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 99

4-5-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 100

4-5-3 بررسی شاخص‎های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.. 101

4-5-4 تحلیل مسیر‎های ‎مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل: 101

4- 6 آزمون فرضیه‎ها: 102

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات

5-1 مقدمه. 106

5-2 نتایج آمار توصیفی.. 106

5-2-1 توصیف متغیر استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت... 106

5-2-2 توصیف متغیر استفاده آسان. 106

5-2-3 توصیف متغیر سودمندی.. 106

5-2-4 توصیف متغیر هزینه‎های کاهش... 106

5-2-5 توصیف متغیر خودکنترلی.. 107

5-2-6 توصیف متغیر ارزش مشتری.. 107

5-2-7 توصیف متغیر آمادگی پذیرش مشتری.. 107

5-2-8 توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 107

5-2-9 توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 107

5-2-10 توصیف متغیر میزان تحصصیلات پاسخ دهندگان. 107

5-2-11 توصیف متغیر شغل پاسخ دهندگان. 108

5-2-12 توصیف متغیر میزان درآمد متوسط پاسخ دهندگان. 108

5-2-13 توصیف متغیر متوسط استفاده ماهانه از خدمات بانکی پاسخ دهندگان. 108

5-2-14 توصیف متغیر متوسط تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان. 108

5-3 نتایج آمار استنباطی.. 108

5-3-1 ابعاد فناوری خویش خدمت بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 108

5-3-1-1 استفاده آسان برارزش مشتری تاثیر دارد. 108

5-3-1-2 سودمندی بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 109

5-3-1-3 هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 109

5-3-1-4 خودکنترلی بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 110

5-3-2 ابعاد فناوری خویش خدمت بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-1 استفاده آسان بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-2 سودمندی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 110

5-3-2-3 هزینه‎های کاهش بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 111

5-3-2-4 خودکنترلی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. 111

5-3-3 آمادگی مشتریان برای پذیرش فناوری بر ارزش مشتری تأثیر دارد. 112

5-3-4 ارزش مشتری بر تداوم استفاده از فناوری تأثیر دارد. 112

5-3-5 آمادگی برای پذیرش فناوری مشتری بر تداوم استفاده از فناوری تأثیر دارد. 113

5-4 ارائه مدل عملیاتی از مدل مفهومی‎ 113

5-5 پیشنهادهای تحقیق.. 115

5-6 محدودیت‎های تحقیق.. 116

منابع و مآخذ: 118

منابع فارسی: 118

منابع انگلیسی: 121

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                          صفحه

جدول 2-1 مدل تحلیل شکاف کیفی خدمات (Quality Gap Analysis Model) 33

جدول 2-2 سطوح و لایه‎های مدل بلوغ کیفی خدمات فناوری خویش خدمت... 37

‎جدول 3-1) جدول متغیرها، ابعاد ، شاخصها و شماره گویه‎های ابزار. 76

‎جدول 3-5) ضریب پایایی متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4 - 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 84

جدول 4 - 2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 85

جدول 4 - 3) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 86

جدول 4 - 4) توصیف متغیر شغل پاسخ دهندگان. 87

جدول 4 - 5) توصیف متغیر میزان درآمد متوسط ‎پاسخ دهندگان. 88

جدول 4 - 6) توصیف متغیر استفاده ماهانه از خدمات بانکی پاسخ دهندگان. 89

جدول 4 - 7) توصیف متغیر تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان. 90

جدول 4 – 8 توصیف متغیراستفاده مداوم ازفناوری.. 91

جدول 4 - 9) توصیف متغیراستفاده آسان. 92

جدول 4 - 10) توصیف متغیرسودمندی.. 93

جدول 4 - 11) توصیف متغیرهزینه‎های کاهش... 94

جدول 4 - 12) توصیف متغیرخود کنترلی.. 95

جدول 4 - 13) توصیف متغیرارزش مشتری.. 96

جدول 4 - 14) توصیف متغیرآمادگی پذیرش مشتری.. 97

جدول 4 - 15) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر‎های تحقیق.. 98

‎ ‎ ‎‎ جدول4 - 16) علایم متغیرها 98

جدول 4 - 17) شاخص‎های معنی داری و برازش مدل. 101

جدول4 - 18) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری.. 102

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                          صفحه

‎(نمودار1-1) مدل مفهومی‎تحقیق Shu-Hsum etal(2012) 9

نمودار 4 - 1) میله ای ‎متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 84

نمودار 4 - 2) میله ای ‎متغیر سن پاسخ دهندگان. 85

نمودار 4 - 3) میله ای ‎متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 86

نمودار 4 - 4) میله ای ‎متغیر شغل پاسخ دهندگان. 87

نمودار 4 - 5) میله ای ‎متغیر میزان درآمد متوسط ‎پاسخ دهندگان. 88

نمودار 4 - 6) میله ای ‎متغیر استفاده ماهانه از خدمات بانکی پاسخ دهندگان. 89

نمودار 4 - 7) میله ای ‎متغیر تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان. 90

نمودار 4 - 8) هیستوگرام متغیراستفاده مداوم از فناوری.. 91

نمودار 4 - 9) هیستوگرام متغیراستفاده آسان ‎ 92

نمودار 4 - 10) هیستوگرام متغیرسودمندی ‎ 93

نمودار 4 - 11) هیستوگرام متغیرهزینه‎های کاهش ‎ 94

نمودار 4 - 12) هیستوگرام متغیرخود کنترلی.. 95

‎نمودار 4 - 13) هیستوگرام متغیرارزش مشتری.. 96

نمودار 4 - 14) هیستوگرام متغیرآمادگی پذیرش مشتری.. 97

نمودار 4 - 15 ‎آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) 99

نمودار 4 - 16) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 100

‎نمودار 5-1. 114

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                          صفحه

شکل 2-1. 38

شکل 2-2 سطوح ذینفعان ، داوران و لایه‎های شالوده مدیریت تکاملی کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت... 39

‎ شکل 2-3 ورودی‎های سامانه مدیریت تکاملی کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت از ذینفعان. 40

‎‎شکل 3-1 ضرایب مسیر در حالت استاندارد. 78

‎ شکل ( 3-2) مقدار T برای ضریب مسیر. 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ابعاد فناوری خویش خدمت بر تداوم استفاده از فناوری با توجه به ارزش مشتری و آمادگی پذیرش در مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت می‎باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف ، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایش و مبتنی بر معادلات ساختاری است.جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک تجارت شهر رشت است که دارای معیارهای لازم برای استفاده مداوم از فناوری خویش خدمت ارائه شده از سوی بانک بوده اند. با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه (جامعه نامحدود) تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به روش غیراحتمالی در دسترس تحت نمونه گیری قرار گرفتند.ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده‎ها نیز به منظور کسب یافته‎های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس 20 و لیزرل 54/8 انجام گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‎های تحقیق نشان داد که فناوری خویش خدمت بر ارزش مشتری و آمادگی پذیرش مشتریان تاثیر مثبت و معنا دارد. همچنین استفاده آسان ،سودمندی و خودکنترلی بر ارزش مشتری تاثیر مثبت و معنا دارد. و هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری معنا ندارد. و استفاده آسان ، سودمندی، هزینه‎های کاهش و خودکنترلی بر آمادگی پذیرش مشتریان تاثیر مثبت و معنا دارد.

نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارائه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی در جهت ارتقا سیاست‎های ارتقا استفاده مداوم از فناوری‎های خویش خدمت به مدیران و سیاست گذاران عرصه بانکی و بطور مشخص بانک تجارت و نیز محققین آتی جهت تکمیل شکاف مطالعاتی و بسط و گسترش زمینه تحقیقاتی در عرصه فناوری‎های خویش خدمت گردید.

واژگان کلیدی: فناوری خویش خدمت، ارزش مشتری، آمادگی پذیرش مشتری، استفاده آسان، سودمندی، هزینه‎های کاهش، خودکنترلی، تداوم استفاده از فناوری ، بانک تجارت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         فصل اوّل

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1-1 مقدمه

انسان در جهان امروز بطور انکار ناپذیری با رشد فناوری در پیوندی تنگاتنگ قرار دارد. فناوری‎های ارتباطی از گوشی همراه گرفته تا رایانه‎های شخصی و اتومبیل زندگی انسان را در بر گرفته است.روز به روز بر میزان سرعت و تنوع این دگرگونی‎ها افزوده می‎شود و مرزهای فراگیری آن به هر سازمان و فردی سیطره می‎یابد. بانک‎ها به عنوان یکی از سازمان‎های مشتری محور امروزی ، به منظور افزایش کارایی کیفیت خدمات، فعالیت‎های خود را بر فناوری‎های نوین استوار ساخته اند. یکی از فناوری‎هایی که چندی است با توجه به زمان اندک مشتریان و کاهش درگیری با مسائلی چون اتلاف زمان و انرژی رویکرد مناسبی در بین مخاطبان خود داشته است،فناوری خویش خدمت است.در این فناوری مشتری نیازی به حضور فیزیکی در بانک نداشته و در هر ساعت از شبانه روز و هر مکانی که بتواند به اینترنت دسترسی داشته باشد می‎تواند شعبه ای از بانک در اختیار داشته باشد.فناوری خویش خدمت حرکتی در راستای ارزش بخشی به مشتری و نیز کلید اصلی نگهداری مشتری محسوب می‎شود.زیرا مشتری با حس ارزشمند بودن برای یک سازمان، جریان کنش دوسویه ای را در ذهن خود شکل می‎دهد که از سویی، با تدارک خدمت مورد نیازش، خود را به عنوان یک مشتری با ارزش برای بانک تلقی نموده اند و از سویی با تعاملات بیشتر با بانک امکان ارزش دهی بیشتر به عملیات و پیامدهای سازمانی را فراهم می‎نماید.(Eric & Nilsson ,2007).

برای استفاده بهینه از این فناوری‎های نوین، تعاملات مشتریان با درگاه‎های فناوری جدید و ارزیابی‎ها و رفتارهای آگاهانه آنها ضرورتی انکارناپذیر است .در همین راستا آمادگی پذیرش مشتری یک تمایل روانی است که نقش مهمی‎در تعیین استفاده از فناوری خویش خدمت دارد. این فناوری می‎تواند باعث خودکنترلی شخصی مشتری در استفاده از خدمات بانکی شود و کاهش هزینه‎های پولی و وقت و رفت و آمد گردد.استفاده آسان و راحت در این خدمت می‎تواند کمک شایانی به مشتریان نماید تا بطور موثری از این خدمات استفاده کنند و این خدمات فایده ای برای مشتریان است که شیوه انجام یک کار را بهبود می‎دهد و شیوه انجام یک کار توسط مشتری را آسان می‎کند و این علائم موجب رضایت مشتری می‎گرددو برای استفاده مداوم از فناوری را فراهم می‎نماید.(2012, ‎ Shu –Hsum etal).

در این فصل به بیان مسئله تحقیق، ضرورت ، اهداف، چارچوب نظری ، فرضیه‎ها، تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته می‎شود.

 

 

1-2 بیان مسأله

استفاده مداوم از فناوری‎های کارکردی نظامهای اداری، متضمن کارایی و اثربخشی یک سازمان است.سیستم بانکی به عنوان عنصر مهمی‎از حوزه اقتصادی جامعه، ضمن تلاش در جهت سپرده‎ها و تخصیص مناسب آنها در فعالیت‎های مفید اقتصادی، با پیشرفت‎های فناورانه هم گام شده و به نحو موثری در تحقق توقع‎ها و نیازمندی‎های مشتریان گام بر می‎دارد. این امر زمانی امکان پذیر می‎گردد که با همگامی‎مشتریان در استفاده کارآمد از فناوری‎های معرفی شده همراه باشد. فناوری خویش خدمت یک حرکت فناورانه بانکی در راستای تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن است(شهرستانی، 1387).فناوری خویش خدمت تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلکه کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت امروزه وجه تمایز بین بانک‎های موفق و بانک‎های ناکاراست. از جمله مهمترین خدماتی که در همین راستا ارائه می‎گردد، راه اندازی دستگاههای خودپرداز، بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی ،بانکداری مبتنی بر نمابر ، بانکداری مبتنی بر پایانه‎های فروش، دستگاههای خودپرداز[1]، دستگاههای فروش[2]می‎باشد. آگاهی از مفهوم فناوری خویش خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات فناوری خویش خدمت می‎توان افزایش رضایتمندی مشتریان ، استفاده آسان ، سودمندی، کاهش هزینه‎ها و خودکنترلی را به تبع آن انتظار داشت. در مطالعات انجام شده بعضا سوالی پیش روی محققان قرار دارد؟ فناوری خویش خدمت چرا سبب افزایش رضایت مندی می‎گردد؟ پاسخ‎های احتمالی در دو رویکرد «درک مشتری از ارزشمندی خود برای سیستم بانکی» و «ایجاد آمادگی» بدنبال آن قید می‎گردد2012), Shu-Hsum etal). ارزش مشتری نسبت منافع یک اقدام به هزینه‎های پیش روی آن است. یک سازمان با کسب رضایت مشتری چه چیز بدست آورده و چه چیز را از دست می‎دهد؟ ارزش از دیدگاه مشتری عبارت است از ؛ فوایدی که مشتری از محصول یا خدمت خاصی دریافت می‎کند. ارزش مشتری به سادگی می‎تواند توسط مشتری از طریق مقایسه ای از آنچه دریافت کرده با آنچه که پرداخت کرده است مفهوم سازی شود(2013, Lam & etal ).

ارزش ادراک شده مشتری یا (ساختار ارزشی مشتری) یک فاکتور مهم و تاثیر گذار در آمادگی و قصد خرید او محسوب می‎گردد.میوتر[3] (2000) معتقد است که تعاملاتی که مشتری با تکنولوژی جدید دارد، می‎تواند ارزیابی‎ها و رفتارهای او را تحت تاثیر قرار داده و از نظر ذهنی وی را برای «استفاده مداوم مبتنی بر اعتماد» آماده سازد. آمادگی مشتری برای استفاده یک تمایل ذهنی پویا در قبال استفاده از یک تکنولوژی نو در موقعیت ابهام است. اینکه او از یک تکنولوژی استفاده بکند یا خیر؟ بستگی به ارزشی دارد که از سوی نظام بانکی برای او ایجاد شده است (Lin & Hsieh, 2015). امروزه نظام‎های موفق بانکی به این باور دست یافته اند که: نگهداری مشتریان فعلی خیلی مهم تر از کسب مشتریان جدید است و بطور کلی این «ساختار ارزشی مشتری» است که کلید اصلی نگهداری مشتری محسوب می‎شود (winstin, 2011).

در نظام بانکی ایران بویژه شعب بانک تجارت شاهد ارائه کمابیش منظم فناوریهای نوین بانکی هستیم. با وجود اهتمام نظام بانکی بعضا مشاهده می‎گردد که مشتریان ارائه این خدمات را بیش از آنکه یک حرکت نظام بانکی در جهت تسهیل امور مشتریان بپندارند، آن را مفری برای کارکنان از رویارویی و پاسخگویی به مشتریان می‎پندارند. تردد‎های بانکی فزاینده و بعضا نارضایتی از خدمات نوین بانکی، چند موضوع را مطرح می‎سازد: مشتریان سودمندی ازین خدمات دریافت نمی‎کنند؛ استفاده ازین خدمات برای آنان آسان نیست یا اعتمادی بدان ندارند. بر این اساس تعاملی غیر

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:32 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تأثیر هوش عاطفی برعملکرد کارکنان ادارا...

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان :بررسی تأثیر هوش عاطفی برعملکرد کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه :علوم تربیتی

عنوان:

بررسی تأثیر هوش عاطفی برعملکرد کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر

 

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد

 

استاد راهنما:

نگارش:

 

تابستان 1395

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

فصل اول.. 1

1-1 مقدمه.. 2

1-2  بیان مسأله.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4 مدل تحقیق.. 5

1-5  مدل عملیاتی تحقیق.. 6

1-6  اهداف تحقیق.. 6

1-7  فرضیه های  تحقیق.. 8

1-8 قلمرو  تحقیق.. 8

1-9 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 9

فصل دوم.. 12

مقدمه.. 12

2-1 هوش عاطفی.. 12

2-2 تاریخچه.. 14

2- 3 ابعاد هوش عاطفی.. 15

2-4 اهمیت هوش عاطفی.. 16

2-5 آموزش هوش عاطفی.. 17

2-6 دیدگاه مایر-سالوی در آموزش هوش عاطفی.. 17

2-7 هوش عاطفی و هوش عقلی.. 18

2-8 مقایسه هوش عاطفی و هوش عقلی.. 19

2-9 هوش عاطفی و شناخت احساسات خود.. 20

2-10 هوش عاطفی و کنترل احساسات.. 20

2-11  هوش عاطفی و شناخت احساسات دیگران.. 21

2-13  نقش هوش عاطفی در سازمانها.. 21

2-14 هوش عاطفی و رهبری.. 23

2-15  هوش عاطفی و مدیریت بازار.. 24

2-16 تئوری هوش عاطفی.. 26

2-17 ویژگی افرادی که هوش عاطفی بالا دارند.. 28

2-18 تاثیرات هوش عاطفی بر توانایی های فرد.. 29

2-19 در حال حاضر هوش عاطفی چگونه اندازه گیری می شود؟.. 30

2-20 اهمیت پرورش هوش عاطفی در منابع انسانی  30

2-21 مدلهای هوش عاطفی  31

2-22 تعریف عملکرد  33

2-23 ارزیابی عملکرد  33

2 -24 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد  34

2-25 تعریف ارزیابی عملکرد  34

تعاریفی از عملکرد و ارزیابی  عملکرد  35

2-26مدلهای ارزیابی عملکرد  36

2-27مدل نتایج و تعیین کننده های عملکرد  36

2-28 پیشینه تحقیق  38

2-28-1 مطالعات انجام شده در داخل كشور  38

2-28-2 مطالعات انجام شده در خارج كشور  40

فصل سوم  45

3-1 مقدمه  46

3-2 روش تحقیق  46

3-3 جامعه آماری  46

3-4 حجم نمونه  47

3-5 تعیین حجم نمونه  48

3-6  ابزارها و روشهای جمع آوری اطلاعات  48

3-7  ربط سوالات با متغیرهای تحقیق  49

3-8 روایی  49

3-9  پایایی  50

3-10 روش های آماری تجزیه وتحلیل داده ها  50

4ـ1 مقدمه  53

4-2 تجزیه و تحلیل پرسشنامه، مشخصات فردی  54

4-3:آماری توصیفی سئوالات مطرح شده در هر یک از پرسشنامه ها  61

4-4آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن(پارامتری بودن) توزیع داده ها  65

4-5اثبات فرضیه های پژوهش  66

فصل پنجم  71

5-1 مقدمه  72

5-2 مروری بر آمار توصیفی  72

5-3 تحلیل نتایج  73

5-3-1 فرضیه اصلی تحقیق  73

5-3-2 فرضیه های فرعی تحقیق  73

5-3-2-1 فرضیه فرعی شماره یک  73

5-3-2-2 فرضیه فرعی شماره دو  74

5-3-2-3 فرضیه فرعی شماره سه  74

5-3-2-4 فرضیه فرعی شماره چهار  74

5-3-2-5 فرضیه فرعی شماره پنج  75

5 – 4  پیشنهادات  76

5-5 پیشنهادات به مدیران سازمان ها  76

5-6 پیشنهادات برای پژوهش های آتی  78

5 – 7 محدودیت ها تحقیق  78

منابع و مأخذ  117

منابع ومآخذ فارسی  118

منابع ومآخذ لاتین  120

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

از جمله مسائلی که مدیران و رهبران به آن توجه می کنند، ارتباطات و تعاملات صحیح با مشتریان و عرضه کنندگان و کارکنان سازمان است که جزو نیروهای رقابتی نیز محسوب می شوند.مدیران یا رهبران می دانند که آنچه باعث تقویت عملکرد می شود،مهارت مدیران بر خویشتن و درک متقابل دیگران می باشد که امروزه یکی از نکات کلیدی سازمانها در حوزه رفتار سازمانی محسوب می شود.مدیریت بر خود و درک متقابل دیگران از طریق هوش عاطفی حاصل می گردد و به عبارت دیگر هوش عاطفی باعث تقویت ارتباطات، اثربخشی و مدیریت بر خود و درک متقابل دیگران می شود.

در سال1990 دو تن از استادان دانشگاههای امریکا به نام های جان مایر و پیتر سالووی بر اساس تحقیقات خودشان مقاله ای در زمینه هوش عاطفی به چاپ رسانیدند.آنها برای اثبات هوش عاطفی به عنوان هوش حقیقی به دنبال آزمون های جامع و فراگیر رفتند.هدف آنها این بود که آزمونی ایجاد کنند تا توانمندیهای افراد را در زمینه هیجانات و عواطف به شکل علمی اندازهگیری کنند.

به دنبال آنها دانیل گولمن، از تحقیقات آنها و هوش مضاعف هاروارد گاردنر برای تحقیقات خود استفاده کرد.گولمن از بین هفت هوشی که گاردنر بیان کرده بود که آنها عبارتند از:1)زبان شناختی 2)منطقی 3)موزیکال 4)جنبشی 5)فضایی/بصری 6)هوش درون فردی 7)هوش میان فردی بودند، از هوش درون فردی به مفهومی به نام فراحالتی رسید که طبق تعریف گولمن یعنی اگاهی از عواطف خودمان.او با این مفهوم مدل مایر و سالووی را تعدیل کرد.او هوش عاطفی را به دو مولفه یعنی شایستگی های فردی و اجتماعی تقسیم کرد.که به طور مختصر آن شایستگی ها به اقلامی چون خودآگاهی و خود تنظیمی و خودانگیزشی و همدلی یا آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی تقسیم شده است.(خان محمدی، هادی، 1387)

هوش عاطفی مجموعه ای از خصوصیات شخصیتی است که در سرنوشت و سبک زندگی فرد موثر است.این خصوصیات شخصیتی باعث می شود که فرد از شیوه های مناسب برای گذران زندگی و مراحل آن استفاده می کند.این افراد رضایت از زندگی بیشتری دارند،شاداب تر هستند،ارتباط بهتری با اطرافیان برقرار می کنند و قدرت سازش بیشتری با مشکلات عاطفی و هیجانی دارند.از زندگی عاطفی غنی و سرشاری برخوردار هستند.دلسوز و پرملاحظه هستند.مسئولیت پذیری بیشتری دارند.در مورد خود برداشت و نگرش مثبتی دارند.با خود راحت هستند و بیشتر از افراد دیگر پذیرای تجارب احساسی و هیجانی هستند.

 

 

قیمت : 14700 تومان

 

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:28 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان...

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

         گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش بازرگانی بین الملل

عنوان:

بررسی تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت

استاد راهنما:

 دکترسید یحیی سید دانش 

نگارش:

رضاراهمی گلسفیدی

نیمسال تحصیلی

93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول : طرح پژوهش

1-1  مقدمه  ..................................................................................................................................................... ................2

1-2  بیان مسئله  ...........................................................................................................................................................  3

1-3 چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق...............................................................................................................5

1-4 اهمیت و ضرورت موضوع  ...................................................................................................................................  5

1- 5  اهداف تحقیق  ...................................................................................................................................................... 6

1-6  فرضیات تحقیق  .................................................................................................................................................... 7

1-6-1) فرضیه اصلی  ...................................................................................................................................................  7

1-6-2) فرضیه فرعی  ...................................................................................................................................................  7

1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق.........................................................................................................................8

1-8 قلمرو تحقیق..............................................................................................................................................................10

1-8-1)  قلمرو مکانی  ..................................................................................................................................................  10

1-8-2) قلمرو زمانی  ..................................................................................................................................................... 10

1-8-3)  قلمرو موضوعی  .............................................................................................................................................. 10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق  .................................................................................................................................................................  12

2-1) بانکداری اینترنتی  ...............................................................................................................................................  12

2-1-1 )  تاریخچه  بانکداری اینترنتی  .................................................................................................................... 12

2- 1-2 )  مفاهیم و تعاریف  ....................................................................................................................................... 18

2-1-2-1 ) بانکداری اینترنتی  ................................................................................................................................... 18

2-1-2-2)محیط الکترونیکی و ابعاد و سازه های آن...............................................................................................22

2-1-2-3)  چگونگی پیدایش بانکداری الکترونیک در جهان  ............................................................................ 22

2-1-3)  بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)  .................................................................... 23

2-1-3-1) ماشین خودپرداز (ATM) ...................................................................................................................... 23

2-1-3-2) ماشین های نقطه فرو ش (EFTPOS) ............................................................................................... 23

2-1-3-3) بانکداری تلفنی ......................................................................................................................................... 24

2-1-3-4) بانکداری اینترنتی ..................................................................................................................................... 24

2-1-4) مزایای بانکداری الکترونیک  ........................................................................................................................ 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

2-1-5) نقش بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک  ......................................................................................  25

2-1-6) ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات بانکی  ....................................................................  26

2-1-7) سامانه های بانکداری مجازی  ........................................................................................................................  30

2-1-7-1) سامانه موبایل بانک  ....................................................................................................................................  30

2-1-7-2) سامانه تلفن بانک .........................................................................................................................................  31

2-1-7-3) سامانه اینترنت بانک  ....................................................................................................................................32

2-1-7-4) درگاه پیامک SMS  ...................................................................................................................................  33

2-1-7-5) درگاه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی)  ...................................................................................................  34

2-1-8) مزایای بانکداری الکترونیکی  .........................................................................................................................  35

2-1-8-1) دسترسی یا دستیابی فارغ از مکان و زمان به خدمات ارائه شده بانک ها ......................................  35

2-1-8-2) حذف موانع افتتاح حساب  .......................................................................................................................  35

2-1-8-3) سهولت در پرداخت قبوض  ......................................................................................................................  35

2-1-9) چالش های پیاده سازی بانکداری اینترنتی  ...............................................................................................  36

2-2) : وفاداری مشتریان  ..............................................................................................................................................  37

2-2-1) مقدمه  .............................................................................................................................................................  37

2-2-2) رضایت و وفاداری  .........................................................................................................................................  38

2-2-3) جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری  ...........................................................................................  39

2-2-4) عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری  ..............................................................................................  43

2-2-4-1) هزینه های تغییر (switching costs)  ...........................................................................................  43

2-2-4-2) عوامل دموگرافیک  ...................................................................................................................................  43

2-2-4-3) رضایت کلی (Overal satistaction)  ...........................................................................................  44

2-2-4-4) اثر سازگاری Compatibility effect  ............................................................................................. 45

2-2-5) انواع وفاداری  .................................................................................................................................................  46

2-2-6) وفاداری الكترونیكی  ....................................................................................................................................  47

2-3) رابطه بین وفاداری مشتریان و بانکداری الکترونیک  ....................................................................................  48

2-3-1) رابطه بین وفاداری مشتریان و سودآوری بانکی  .......................................................................................  48

2-3-1-1) سودآوری حاصل از خرید بیشتر  ..............................................................................................................48

2-3-1-2) سودآوری حاصل از کاهش هزینه های عملیاتی  .................................................................................. 48

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

2-3-1-3) سودآوری حاصل از جذب مشتریان جدید از طریق مشتریان وفادار  ..............................................  48

2-3-1-4) سودآوری حاصل از افزایش قیمت فروش  .............................................................................................  49

2-4 استنتاج از مباحث نظری و چارچوب تئوریک تحقیق.........................................................................................49

بخش دوم : پیشینه تحقیق  ..........................................................................................................................................  51

2-3-1) مقدمه  ...............................................................................................................................................................  51

2-3-2) تحقیقات انجام شده  ......................................................................................................................................  51

2-3-2-1) تحقیقات انجام شده در خارج کشور  ....................................................................................................  51

2-3-2-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور  ..................................................................................................... 53

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3- 1) مقدمه ..................................................................................................................................................................  59

3-2) روش تحقیق (فرآیند اجرای تحقیق)  ...........................................................................................................  59

3-3) جامعه آماری  .....................................................................................................................................................  60

3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه  ......................................................................................................  60

3-5) روش های گردآوری اطلاعات  .......................................................................................................................  61

3-6) ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات  .................................................................................................................  61

3-7) روایی و پایایی  ..................................................................................................................................................  62

3-7-1) روایی  ............................................................................................................................................................  62

3-7-2) پایایی  ...........................................................................................................................................................  62

3-8) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف  ...................................................................................................................  64

3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ....................................................................................................  66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه  ...............................................................................................................................................................  68

4-2) توصیف پاسخ دهندگان تحقیق  .................................................................................................................... 69

4-2-1)جنسیت پاسخ دهندگان  ............................................................................................................................ 69

4-2-2) تأهل پاسخ دهندگان  ................................................................................................................................ 70

4-2-3) میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  ..........................................................................................................  71

4-2-4) سن پاسخ دهندگان  .................................................................................................................................  72

4-2-5) سابقه کار پاسخ دهندگان  .......................................................................................................................  73

4-3) توصیف متغیر های تحقیق  ........................................................................................................................... 74

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

4-3-1) توصیف متغیر کیفیت خدمات در وب سایت ها  ....................................................................................  74

4-3-2) توصیف متغیر ادراک و ارزش در وب سایت ها  ....................................................................................... 75

4-3-3) توصیف متغیر اعتماد در وب سایت ها  ....................................................................................................  76

4-3-4) توصیف متغیر عادت در وب سایت ها  .....................................................................................................  77

4-3-5) توصیف متغیر شهرت در وب سایت ها  .................................................................................................... 78

4-3-6) توصیف متغیر بانکداری اینترنتی  .............................................................................................................  79

4-3-7) توصیف متغیر وفاداری مشتریان  .............................................................................................................. 80

4-4) آزمون فرضیات تحقیق  ...................................................................................................................................... 81

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه  ..................................................................................................................................................................  87

5-2) نتایج آمار استنباطی  .........................................................................................................................................  87

5-2-1) نتایج آزمون فرضیه اول ............................................................................................................................... 89

5-2-2) نتایج آزمون فرضیه دوم .............................................................................................................................. 89

5-2-3) نتایج آزمون فرضیه سوم ..............................................................................................................................89

5-2-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم ..........................................................................................................................89

5-2-5) نتایج آزمون فرضیه پنجم ........................................................................................................................... 89

5-3) بحث و تفسیر ....................................................................................................................................................  90

5-4) پیشنهاد ها .........................................................................................................................................................  91

5-5) مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه ....................................................................................................................  92

5-6) جمع بندی نهایی..............................................................................................................................................  93

5-7) پیشنهادهای آتی برای ادامه تحقیقات ........................................................................................................  95

5-7)  موانع تحقیق ...................................................................................................................................................  95

منابع  .................................................................................................................................................................................  96

پیوست ها  ........................................................................................................................................................................ 106

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول 2-1) رتبه ی ایران در بسترهای استقرار دولت الکترونیکی  ..........................................................................  20

جدول 3-1) بررسی پرسشنامه های تحقیق ....................................................................................................................  61

جدول3- 1)درصد آلفای متغییر ها  ..................................................................................................................................  63

جدول3-3 ) نتایج بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق (آلفای کرونباخ).........................................................................  63

جدول3-4) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته تحقیق (وفاداری مشتریان)  ......................  64

جدول3-6) نتایج آزمون کلوموگروف-اسپیرنف برای متغیرهای تحقیق..................................................................................65

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان  .................................................................................................................  69

جدول4-2) توصیف تأهل پاسخ دهندگان  ......................................................................................................................  70

جدول4-3) توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  .................................................................................................  71

جدول4-4) توصیف سن پاسخ دهندگان  .......................................................................................................................... 72

جدول4-5) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان  ..............................................................................................................  73

جدول4-6) توصیف متغیر کیفیت خدمات در وب سایت ها  ......................................................................................  74

جدول4-7) توصیف متغیر ادراک و ارزش در وب سایت ها ..........................................................................................  75

جدول4-8) توصیف متغیر اعتماد در وب سایت ها  ......................................................................................................  76

جدول4-9) توصیف متغیر عادت در وب سایت ها  .......................................................................................................  77

جدول4-10) توصیف متغیر شهرت در وب سایت ها  ...................................................................................................  78

جدول4-11) توصیف متغیر بانکداری اینترنتی  .............................................................................................................  79

جدول4-12) توصیف متغیر وفاداری مشتریان  ..............................................................................................................  80

جدول4-13) ضریب هبستگی بین بین عوامل موثر بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان  ..............................  81

جدول4-14) ضریب هبستگی بین کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان  ..................................  82

جدول4-15) ضریب هبستگی بین ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان  ....................................  82

جدول4-16) ضریب هبستگی بین اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان  ...................................................  83

جدول4-17) ضریب هبستگی بین عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان  ............................................. ....... 83

جدول4-18) ضریب هبستگی بین شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان  ..................................................  84

جدول

 
 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:24 توسط مدیر سایت پایان نامه |

http://petrosp.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:  رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

این پایان نامه در تاریخ   1392/06/26با حضور اساتید راهنما، مشاور و هیئت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان و اخذ نمره   19  با موفقیت، دفاع به عمل آمد و مورد تائید قرار گرفت.

استاد راهنما:  دکتر احمد خدامی پور

استاد مشاور:  دکتر شهرام گلستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                 شماره صفحه
 
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش.... 5
1-4 اهداف پژوهش.... 6
1-5 کاربردهای پژوهش.... 7
1-6 سوال های پژوهش.... 8
1-7 فرضیه های پژوهش.... 8
1-8جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش.... 8
1-9 قلمرو پژوهش.... 9
1-10 روش تحقیق.. 9
1-11 متغیرها و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 9
1-12 ساختار پژوهش.... 18
خلاصه فصل 20
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه. 22
2-2 اهمیت نقدینگی.. 22
2-3 تعریف نقدینگی.. 23
  2-3-1 نقدینگی دارایی ها 26
  2-3-2 نقدینگی بازار. 26
  2-3-3 وسعت بازار. 27
  2-3-4 عمق بازار. 27
  2-3-5 برگشت پذیری بازار. 28
2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدینگی.. 29
2-5 نقدینگی و قیمتگذاری داراییها 30
2-6 نقدینگی و اثرات مشتریان. 31
2-7 راه حل های اندازه گیری نقدینگی.. 32
  2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله. 33
  2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش.... 33
  2-7-3 معیارهای نقدینگی.. 33
  2-7-3-1 تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 34
  2-7-3-2هزینه های فرایند سفارش.... 35
  2-7-3-3هزینه های نگهداری موجودی.. 35
  2-7-3-4 هزینه های انتخاب نادرست... 35
2-7-4 معیار نسبی نقدینگی مبتنی بر نقدینگی سهام فردی و نقدینگی بازار. 35
2-7-5 منابع عدم نقدینگی.. 36
2-7-6 انواع بازارها 36
  2-7-6-1 بازار سفارش محور. 37
  2-7-6-2 بازارهای اعلام محور. 37
2-8 ارزش.... 38
2-9 مفاهیم ارزش.... 39
  2-9-1 ارزش اقتصادی.. 39
  2-9-2 ارزش منصفانه بازار. 40
  2-9-3 ارزش منصفانه. 40
  2-9-4 ارزش دفتری.. 40
  2-9-5 ارزش ذاتی.. 40
  2-9-6 ارزش سرمایه گذاری.. 40
  2-9-7 ارزش استفاده/ ارزش مبادله. 41
  2-9-8 ارزش جایگزینی.. 41
  2-9-9 ارزش اسقاط.. 41
  2-9-10 ارزش تداوم فعالیت... 41
  2-9-11 ارزش تسویه. 41
  2-9-12 ارزش بیمه شدنی.. 41
  2-9-13 ارزش سرقفلی.. 42
2-10 اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت... 42
2-11 اهداف ارزش گذاری.. 42
2-12 رویکردهای ارزیابی شرکت ها 43
2-13 چارچوب کلی برای ارزش گذاری.. 44
  2-13-1 ارزش حقوق صاحبان سهام در مقابل ارزش شرکت... 45
  2-13-2 برآورد جریانهای نقدی.. 45
2-14 مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها 46
2-15 مدل ارزش گذاری تنزیل جریانهای نقدی.. 48
  2-15-1 مدل تنزیلی سودهای تقسیمی.. 49
  2-15-2 مدل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام. 52
2-15-3  مدل بازدههای مازاد. 53
2-15-4 مدل ارزش گذاری بر مبنای داراییها 53
2-15-5 مدل ارزش گذاری نسبی.. 53
بخش سوم- پیشیه تحقیقات انجام شده 54
2-16 پیشینه تحقیقات خارجی.. 54
2-17 پیشینه تحقیقات داخلی.. 58
خلاصه فصل 60
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه. 62
3-2 روش پژوهش.... 62
3-3 فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه. 63
3-4 فرآیند پژوهش.... 69
3-5 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات... 69
3-6 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 70
3-7 ماهیت و منابع داده ها 71
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات... 71
3-9 تجزیه و تحلیل اطلاعات... 72
  3-9-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 72
  3-9-2 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق.. 73
  3-9-3 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. 73
  3-9-4 بررسی همخطی میان متغیرهای تحقیق.. 73
خلاصه فصل.. 75
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه. 77
4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 77
4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. 79
4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. 90
4-5 بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق.. 92
4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق.. 92
  4-6-1  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 92
  4-6-2  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 96
  4-6-3  نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 99
  4-6-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 103
  4-6-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 105
  4-6-6 نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.. 109

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:20 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه : اسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگ...

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان :  اسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی                                                                    

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:  اسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

 (پردیس ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران) 

استاد راهنما:

دکتر مهدی شریعتمداری

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چكیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

دانشگاه­ها مهمترین محل تولید علم محسوب شده و ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از مهمترین راهبردهای مؤثر در پیشرفت جامعه است.  پژوهش حاضربا هدف آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران )ا انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر گرد­آوری داده­ها توصیفی- پیمایشی می­باشد.  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه­ی اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه فرهنگیان(پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران ) در نیمسال اول 94-93 است که تعداد آن­ها 168 نفر گزارش شده است . با مراجعه به جدول مورگان تعداد 117 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در 6 بخش موانع(مالی، فردی،امکاناتی، شغلی،علمی ومدیریتی-سازمانی ) در مقیاس پنج­درجه­ای لیکرت تنظیم گردید. روایی محتوای وصوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأئید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  .730/.برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده­های به دست آمده از آزمون:برای توصیف داده­ها از جداول توزیع فراوانی، نمودار خطی میانگین ها، شاخص­های مرکزی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و چولگی و کشیدگی استفاده شده است. برای تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون­های آمار استنباطی از جمله آزمون t بر ای تک متغیره ، آزمون t گروه­های مستقل و تحلیل واریانس یک­طرفه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد:موانع مالی، امکاناتی، فردی، شغلی، علمی و مدیریتی –سازمانی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است. عامل موانع شغلی بالاترین میانگین و عامل علمی کمترین میانگین رادارد.

واژگان کلیدی: آسیب شناسی، موانع، پژوهش،اعضای هیأت علمی، دانشگاه فرهنگیان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1-1 بیان مسأله. 3

2-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن. 4

3-1 هدف های تحقیق. 6

1-3-1هدف کلی.. 6

2-3-1اهداف فرعی.. 6

4-1 فرضیه های تحقیق. 7

5-1تعریف واژگان و اصطلاحات.. 8

6-1 مدل تحقیق. 9

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه. 10

1-2بخش اول: تعلیم وتربیت.. 12

1-1-2آموزش عالی.. 13

2-1-2تاریخچه آموزش عالی در جهان. 13

3-1-2تاریخچه آموزش عالی در ایران. 14

4-1-2تاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم) 15

2-2بخش دوم: پژوهش... 20

1-2-2تعریف پژوهش... 20

2-2-2تعریف پژوهشگر. 21

3-2-2 ویژگی‌های یک پژوهشگر موفق. 21

4-2-2انواع اصلی و روش‌های معمول پژوهش... 22

5-2-2مراحل فرآیند پژوهش... 22

6-2-2 پژوهش وتوسعه. 24

7-2-2 عوامل مؤثربر توسعه پژوهش... 25

8-2-2وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام در فاصله سالهای (2005-1995)  25

1-8-2-2ایران. 26

2-8-2-2ترکیه. 27

3-8-2-2مصر. 28

4-8-2-2کویت.. 28

5-8-2-2عربستان سعودی.. 28

6-8-2-2لبنان. 29

7-8-2-2امارات متحده عربی.. 29

8-8-2-2مالزی.. 29

9-8-2-2ازبکستان. 30

9-2-2جدیدترین وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه (2014) 31

10-2-2وضعیت ردهبندی 5 کشور برتر جهان در تولید علم(2011-2010) 33

11-2-2گستره پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و راه کارهای توسعه آن. 34

12-2-2آسیب ها و موانع پژوهش در نظام آموزش عالی.. 36

3-2 بخش سوم: پیشینیه تحقیقات داخلی و خارجی.. 41

1-3-2 تحقیقات داخلی.. 41

2-3-2تحقیات خارجی.. 46

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

مقدمه. 49

1-3 روش تحقیق. 49

2-3 جامعه آماری.. 50

3-3 تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری.. 50

4-3 شیوه گردآوری اطلاعات.. 50

5-3 ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 51

6-3تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش... 52

7-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 53

نمودار1-3: آزمونهای توصیفی و استنباطی بکارگرفته در این پژوهش... 54

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل دادها

مقدمه. 56

1-4 ویژگی های جمعیت شناختی.. 56

1-1-4ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک جنسیت.. 57

2-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تحصیلات.. 58

3-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک گروه آموزشی.. 59

4-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک پردیس یا مرکز محل خدمت.. 61

5-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سابقه کاری.. 62

6-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته. 63

7-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی.. 64

8-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی.. 65

9-1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی- پژوهشی و ISC)  66

10-1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی (علمی-پژوهشی،ISC وISI)  67

11-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک مسئولیت اجرایی.. 68

2-4 شاخصهای توصیفی پژوهش... 69

1-2-4 توزیع نرمال. 69

2-4-2شاخص های توصیفی پژوهش... 70

3-4 تحلیل استنباطی داده ها 70

1-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه اول پژوهش... 70

2-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه دوم پژوهش... 71

3-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه سوم پژوهش... 72

4-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه چهارم پژوهش... 73

5-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه پنجم پژوهش... 74

6-3-4 تجزیه و تحلیل دادهها مربوط به فرضیه ششم پژوهش... 75

4-4 یافته های جانبی.. 76

1-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هفتم پژوهش... 76

2-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هشتم پژوهش... 77

3-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه نهم پژوهش... 78

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

مقدمه. 80

. 1-5 خلاصه تحقیق. 81

2-5 بحث ونتیجه گیری.. 83

1-3- 5 محدودیت های خارج از دست محقق. 87

2-3-5 محدودیت های در دست محقق. 87

1-4-5پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق. 88

2-4-5پیشنهاد به پژوهشگران آتی.. 89

منابع و مآخذ. 90

پیوست هاوضمائم. 97

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

جدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران(2005-1995) 27

جدول 2-2 فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(2005-1995) 30

جدول3-2رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال 2014(اسکوپوس) 32

جدول 4-2وضعیت 5 کشور اول تولید کننده علم جهان (2011-2010) 33

.جدول شماره1-3شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش... 51

.جدول2-3: آلفایکرونباخ برای شاخص های تحقیق. 53

جدول3-3: آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه موانع پژوهش... 53

جدول 1-4 نمونه آماری به تفکیک جنسیت.. 57

جدول2-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تحصیلات.. 58

جدول3-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک گروه آموزشی.. 59

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک پردیس محل خدمت.. 61

جدول 5-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کاری.. 62

جدول6-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته. 63

جدول7-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی.. 64

جدول 8-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی.. 65

جدول 9-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی   66

جدول10-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی   67

جدول 11-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مسئولیت اجرایی.. 68

جدول 12-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف متغیرهای پژوهش... 69

جدول 13-4 شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش... 70

جدول14-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع مالی.. 71

جدول 15-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع امکاناتی.. 71

جدول 16-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع شغلی.. 72

جدول 17-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع علمی.. 73

جدول 18-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع فردی.. 74

جدول 19-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع مدیریتی- سازمانی.. 75

جدول 20-4 میانگین دیدگاه شرکت کنندگان بر اساس جنسیت.. 76

جدول 23-4 ماتریس همبستگی بین موانع پژوهش... 78

جدول 22-4 نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکطرفه تحصیلات مختلف و موانع. 77

جدول21-4 میانگین استادان در هر یک از سطح تحصیلات.. 77

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

نمودار 1-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک جنسیت.. 57

نمودار 2-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تحصیلات.. 58

نمودار 3-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک گروه آموزشی.. 60

نمودار 4-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک پردیس /مرکز محل خدمت.. 61

نمودار 5-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک سابقه کاری.. 62

نمودار 6-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته. 63

نمودار 7-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی.. 64

نمودار 8-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی.. 65

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:17 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با...

 

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

دانشگاه علوم وفنون مازندران

پایان ­نامه كارشناسی ­ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

زمان­بندی ماشین­های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت­های نگهداری

استاد راهنما:

دکتر جواد رضائیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

  • مقدمه                                                                            2
  • تعریف مسئله                                                                                         3
  • فرضیات مسئله ماشین­های موازی این مطالعه                                                     3
  • اهداف تحقیق                                                                                         4

1-5. جنبه­های نوآوری تحقیق                                                                                4

1-6. محتویات تحقیق                                                                                        4

1-7. جمع­بندی                                                                                                 4

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه                                                                                                     7

2-2. تعربف اثر یادگیری در فن زمان­بندی                                                                 7

2-3. تعریف نگهداری و تعمیرات در زمان­بندی                                                         9

2-4. ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                            10

2-4-1. مسائل ماشین­های موازی                                                                         10

2-4-2. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر یادگیری                                                  11

2-4-3. مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و زوال در زمان­بندی                             11

2-4-4. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر استهلاک                                                 12

2-5. جمع­بندی                                                                                             13

فصل سوم: ارائه مدل ریاضی

3-1. مقدمه                                                                                                   14

3-2. تعریف مسئله                                                                                        14

3-3. فرضیات مسئله                                                                                       14

3-4. مدل ریاضی پیشنهادی                                                                              15

3-4-1. اندیس­ها                                                                                           15

3-4-2. پارامترهای مسئله                                                                                 15

3-4-3. متغیرهای تصمیم                                                                                 15

3-4-4. مدل ریاضی                                                                                       16

3-4-5. توضیحات مدل                                                                                   17

3-5. تحلیل حساسیت                                                                                      17

3-6. پیچیدگی مسئله                                                                                       22

3-7. مقدمه­ای بر الگوریتم ژنتیک                                                                         24

3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک                                                                     25

3-7-2. واژگان الگوریتم ژنتیک                                                                        26

3-7-3. جامعه اولیه                                                                                       26

3-7-4. عملیات ژنتیک                                                                                   27

3-7-4-1.عملگر انتخاب                                                                                27

3-7-4-2.عملگر تقاطع                                                                                   28

3-7-4-3. عملگر جهش                                                                                 29

3-7-4-4.تابع برازش                                                                                   30

3-7-4-5. شرط توقف                                                                                30

3-8 .معرفی الگوریتم رقابت استعماری

3-8-1. مقدمه                                                                                            30

3-8-2. شکل­دهی امپراطوری اولیه                                                                    30

3-8-3. سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر                              33

3-8-4. انقلاب                                                                                          35

3-8-5. جابه­جایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره                                              35

3-8-6. رقابت استعماری                                                                              36

3-8-7. همگرایی                                                                                        37

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1. مقدمه                                                                                                 41

4-2. ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی                                                               41

4-2-1. ساختار کروموزوم                                                                               41

4-2-2. جمعیت اولیه                                                                                     42

4-2-3. تابع برازش                                                                                       42

4-2-4. عملگر تقاطع                                                                                    43

4-2-5. عملگر جهش                                                                                     44

4-2-6. ارزیابی فرزندان                                                                                 45

4-2-7. جست و جوی محلی                                                                           45

4-2-8. معیار توقف                                                                                      45

4-3. ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی                                                  46

4-4. نتایج محاسباتی                                                                                     47

4-4-1. تنظیم پارامترها                                                                                   47

4-4-2. روش تاگوچی                                                                                  47

4-4-3. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک                                                   49

4-4-4. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری                                     50

4-5. معیارهای عملکرد

4-5-1. شاخص زمان محاسباتی                                                                         52

4-5-2. روش­های اندازه­گیری عملکرد الگوریتم­ها                                                   52

4-5-3. تحلیل نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                       55

4-6. جمع­بندی                                                                                             56

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی

5-1. جمع­بندی                                                                                             59

5-2. پیشنهادات آتی                                                                                     59

ضمیمه یک                                                                                                  60

ضمیمه دو                                                                                                   65

منابع و مراجع                                                                                               71

 

لیست جدول­ها

جدول 3-1. داده­های مسئله اول برای کار و زمان                                                           18

جدول 3-2. داده­های مسئله اول برای نرخ یادگیری                                                         18

جدول 3-3. داده­های مسئله اول برای نرخ استهلاک                                                        18

جدول 3-4. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله اول                                           18

جدول 3-5. داده­های مسئله دوم برای کار و زمان                                                           19

جدول 3-6. داده­های مسئله دوم برای نرخ یادگیری                                                       19

جدول 3-7. داده­های مسئله دوم برای نرخ استهلاک                                                       20

جدول 3-8. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله دوم                                           20

جدول 3-9. داده­های مسئله سوم برای کار و زمان                                                         21

جدول 3-10. داده­های مسئله سوم برای نرخ یادگیری                                                     21

جدول 3-11. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله سوم                                       21

جدول 3-12. داده­های مسئله سوم برای نرخ استهلاک                                                     22

جدول 4-1. پارامترهای الگوریتم ژنتیک در سه سطح                                                     49

 

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:13 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه: ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گر...

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری   

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (      ( M.A

رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

عنوان پایان نامه :

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری                                

مطالعه موردی:

(شهر سمنان)

استاد راهنما :

آقای پروفسور عباس بخشنده نصرت

 

استاد مشاور :

آقای دکتر عباس ارغان

 

 

زمستان 90-89

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده................................................................................................................................................... 1

پیشگفتار............................................................................................................................................... 2

مقدمه.................................................................................................................................................... 3

1-1- طرح مسئله.............................................................................................................................. 6

2-1- اهداف تحقیق......................................................................................................................... 11

3-1-سؤالات اصلی تحقیق............................................................................................................. 13

4-1- فرضیات تحقیق...................................................................................................................... 13

5-1- پیشینه تحقیق........................................................................................................................ 13

5-1-1-مجموعه مقالت(پیشینه تحقیق)...................................................................... 15

6-1- روش تحقیق............................................................................................................................ 16

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2-تعریف و مفهوم گردشگری.................................................................................................... 19

2-2-توریست...................................................................................................................................... 19

3-2-تعریف لغوی بافت فرسوده و قدیمی.................................................................................. 19

4-2-مفهوم بافت قدیم شهری....................................................................................................... 20

5-2-تعریف انواع بافت..................................................................................................................... 20

6-2-نظریه های گردشگری در ایران و جهان............................................................................ 21

7-2-نگرش ها و دیدگاه ها در موردبافت قدیم.......................................................................... 22

7-2-1-نگرش موزه ای.................................................................................................................... 22

7-2-2-نگرش سلولی....................................................................................................................... 23

7-2-3-نگرش ارگانیستی(ارگانیکی)............................................................................................ 24

8-2- مکاتب و نظریات در مورد بافت قدیم............................................................................... 25

8-2-1-نظریه اوژن ویوله سودو..................................................................................................... 25

8-2-2-نظریه جان راسکین........................................................................................................... 25

8-2-3-نظریه محافظه کاران.......................................................................................................... 25

8-2-4-نظریه رادیکال...................................................................................................................... 26

8-2-5-نظریه عقلانی....................................................................................................................... 26

9-2-صنعت گردشگری در جهان.................................................................................................. 26

10-2-اولویت های گردشگری و گردشگرها در ایران.............................................................. 27

11-2-تجارب جهانی در مورد بافت قدیم................................................................................... 28

11-2-1-کشور ایتالیا....................................................................................................................... 29

12-2-تجارب ایرانی در مورد بافت قدیم.................................................................................... 29

12-2-1-بافت یزد............................................................................................................................. 29

12-2-12-تجربه منطقه 12 تهران.............................................................................................. 29

13-2-جایگاه ایران در گردشگری جهانی................................................................................... 30

14-2-بافت قدیمی شهرهای ایران............................................................................................... 30

15-2-توسعه درون شهری............................................................................................................. 31

16-2-انواع گردشگری..................................................................................................................... 31

17-2-جاذبه های گردشگری......................................................................................................... 32

18-2 گردشگری و توسعه پایدار................................................................................................... 32

19-2-موانع اجتماعی و خدماتی،اجرایی در بخش گردشگری............................................ 34

20-2-تأثیرات اقتصادی-اجتماعی توریسم(توریسم و ایجاد اشتغال)................................. 34

21-2-شهرهای خشک ایران و قابلیت های توریستی آن...................................................... 35

22-2-نومونه ای از عناصر مشخص و اصلی شهر در دوره ایرانی-اسلامی........................ 35

22-2-1-مسجد................................................................................................................................. 35

22-2-2-بازار...................................................................................................................................... 37

22-2-3-ارگ و بارو......................................................................................................................... 38

22-2-4-کاروانسراها........................................................................................................................ 39

22-2-5-محله ها.............................................................................................................................. 40

22-2-6-آب انبارها.......................................................................................................................... 40

23-2-بررسی جایگاه بافت تاریخی در سازمان فضایی و ساختار کالبدی شهر امروز..... 41

24-2-شناخت عناصر، ومحوطه های با ارزش تاریخی-فرهنگی،کالبدی-مذهبی.......... 42

25-2-تدقیق اهداف کلی ساماندهی و مداخله در بافت قدیم............................................. 43

26-2-نقاط­ضعف و راهکارهای احیاء بافت قدیم...................................................................... 45

27-2-روش های مرمت شهری..................................................................................................... 45

28-2-نقاط ضعف.............................................................................................................................. 46

29-2-راهکارها جهت تجدید حیات و باز زنده سازی............................................................. 46

30-2-گردشگری شهری و آثار آن بر سیما و فضای شهری................................................. 47

31-2-ضمانت توسعه پایدار گردشگری شهری با حفاظت بافت های قدیمی.................. 50

32-2-بافت قدیمی فرهنگ نامه آموختنی یا واژگان دور ریختنی..................................... 53

33-2-اجزا و عناصر شهری بافت قدیمی................................................................................... 54

33-2-1-چگونگی تغییر و تحولات بافت قدیم........................................................................ 57

34-2-مدلSWOT ...................................................................................................................... 59

 

فصل سوم: منطقه مورد مطالعه

1-مطالعات جغرافیایی شهر سمنان.............................................................................................. 63

1-3-موقع جغرافیایی شهرستان سمنان..................................................................................... 63

2-3-موقع جغرافیایی شهر سمنان............................................................................................... 65

3-3-زمین شناسی منطقه مورد مطالعه..................................................................................... 65

3-3-1-گسل ها................................................................................................................................. 66

3-3-1-1-گسل سمنان.................................................................................................................. 66

3-3-2-ناهمواری ها......................................................................................................................... 66

3-3-2-1-عوارض زمین................................................................................................................. 66

3-3-2-2-شیب................................................................................................................................. 66

3-3-3-توپوگرافی............................................................................................................................. 67

4-3- مطالعات اقلیمی..................................................................................................................... 67

5-3-بررسی پارامترهای اقلیم شناسی در شهر سمنان.......................................................... 67

5-3-1-دما.......................................................................................................................................... 68

5-3-2-یخبندان................................................................................................................................ 68

5-3-3-میزان بارندگی..................................................................................................................... 69

5-3-4-رطوبت نسبی....................................................................................................................... 70

5-3-5-وضعیت باد........................................................................................................................... 72

5-3-5-1-گلباد سمنان................................................................................................................... 72

6-3-طبقه بندی اقلیمی.................................................................................................................. 73

7-3-پوشش گیاهی.......................................................................................................................... 74

8-3-منابع آب.................................................................................................................................... 74

8-3-1-منابع آب زیرزمینی........................................................................................................... 74

8-3-1-1-قنات................................................................................................................................. 74

8-3-1-2-چاه.................................................................................................................................... 75

8-3-1-3-چشمه.............................................................................................................................. 75

8-3-2-منابع آب سطحی............................................................................................................... 75

9-3-معادن.......................................................................................................................................... 76

2-ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه................................................................................. 76

10-3-تغییرات و تحولات جمعیتی در شهرستان و شهر سمنان....................................... 76

11-3-بررسی ساختار سنی جمعیت شهر سمنان.................................................................. 77

11-3-1-بعد هرم سنی.................................................................................................................. 78

12-3-ترکیب جمعیت در بافت قدیم......................................................................................... 79

12-3-1-ترکیب سنی و جنسی بافت قدیم شهر سمنان..................................................... 80

13-3-ساختمان جنسی جمعیت................................................................................................. 80

14-3-بررسی تعداد و بعد خانوار در شهر سمنان................................................................... 81

15-3-ویژگی های کیفی جمعیت................................................................................................ 81

15-3-1-زادو ولد.............................................................................................................................. 81

15-3-2-مرگ و میر........................................................................................................................ 81

15-3-3-مهاجرت............................................................................................................................. 81

15-3-4-ازدواج و طلاق.................................................................................................................. 82

16-3-نظام استقرار ساکنین بافت قدیم شهر سمنان............................................................. 82

16-3-1-روند جابجایی جمعیت درون شهری در بافت قدیم............................................... 82

17-3-تحولات جمعیتی.................................................................................................................. 83

3-ویژگی انسانی منطقه مورد مطالعه........................................................................................... 84

18-3-بررسی­وضعیت درصد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی................................... 84

19-3-ساختار اقتصادی سمنان..................................................................................................... 85

20-3-نسبت جمعیت فعال و بیکاران شهر سمنان................................................................. 86

21-3-ویژگی بخش های اقتصادی............................................................................................... 87

21-3-1-کشاورزی............................................................................................................................ 87

21-3-2-صنعت و معدن................................................................................................................ 89

21-3-3-خدمات............................................................................................................................... 89

22-3-گردشگری در شهر سمنان................................................................................................. 90

22-3-1-تعداد جهانگردان خارجی استفاده کننده از هتل ها در استان سمنان............ 90

23-3-بررسی میزان و انواع مشاغل دربافت قدیمی سمنان................................................. 91

23-3-1-بررسی مشاغل و اصناف قدیمی در بازار سمنان.................................................... 93

24-3-وجه تسمیه شهر سمنان.................................................................................................... 94

25-3-شناخت و تحلیل ساختار کالبدی بافت قدیم در برابرجدید(شهر سمنان)........... 96

26-3-جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهر سمنان.................................................................. 97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه.............................................................................................................................................. 103

1-4-معرفی داده ها.................................................................................................................... 103

2-4-پیدایش شهر سمنان........................................................................................................ 103

2-4-تعیین محدوده بافت بافت قدیمی شهر سمنان....................................................... 105

3-4-شناخت و معرفی ساختار بافت قدیمی شهر سمنان.............................................. 105

4-4-شناخت عناصر،فضاها و محوطه های با ارزش­تاریخی-فرهنگی،کالبدی ومذهبی................... 109

4-4-1-ارزشمندی بناها بر اساسفرهنگی و اجتماعی...................................................... 110

4-4-2-ارزشمندی بناها به دلیل دارا بودن جنبه هایی از مهارتهای ویژه در ساخت بنا................ 110

4-4-3-ارزشمندی بنا به دلیل تعلقات آیینی و نمادین و ارتباط با آداب و سنن ملی و مذهبی... 110

4-4-4-ارزشمندی بناهای قدیمی به دلیل قابلیت استفاده از آن برای عملکرد امروزی................. 110

5-4-عناصر ارزشمند بافت قدیمی از نظر باستان شناسی و علمی.............................. 111

5-4-1-قلعه ها............................................................................................................................ 111

5-4-2-برج................................................................................................................................... 114

5-4-3-آتشگاه............................................................................................................................. 115

5-4-4-کاروانسراها و رباط­ها................................................................................................... 115

5-4-5-تیمچه ها........................................................................................................................ 117

5-4-6-دارالحکومه...................................................................................................................... 118

5-4-7-ارگ.................................................................................................................................. 118

5-4-8-مساجد............................................................................................................................ 120

5-4-9-مدارس قدیمی............................................................................................................. 125

5-4-10-امامزاده و بقاع متبرکه............................................................................................. 125

5-4-11-آرامگاه­ها و معابر........................................................................................................ 134

5-4-12-بازارها........................................................................................................................... 137

5-4-13-حمام­ها........................................................................................................................ 142

5-4-14-آب انبارها.................................................................................................................... 145

5-4-15-آسیاب های آبی........................................................................................................ 150

5-4-16-میادین و راسته های شهر سمنان........................................................................ 150

5-4-17-معابر بافت قدیم........................................................................................................ 151

5-4-18-محله ها........................................................................................................................ 153

5-4-19-نمونه ای از خانه های قدیمی............................................................................... 153

5-4-19-1-خانه های قدیمی فامیلی................................................................................... 153

5-4-19-2-خانه قدیمی دکتر معتمد.................................................................................. 154

5-4-19-3-خانه قدیمی رنجبران.......................................................................................... 154

5-4-19-4-خانه قدیمی کلانتر............................................................................................. 155

5-4-19-5-خانه قدیمی تدین............................................................................................... 155

6-4-گذرهای محله ای.............................................................................................................. 155

7-4-شکل توده ساختمانی خانه های قدیمی.................................................................... 158

8-4-بررسی چگونگی پراکنش مکان های با ارزش در ساختار کالبدی شهر دیروز وامروز.............. 160

9-4-محیط طبیعی و آثار آن بر کالبد بافت قدیمی......................................................... 163

9-4-1-محیط طبیعی و مصالح ساختمانی بافت قدیم.................................................... 164

9-4-2-محیط طبیعی و شبکه معابر بافت قدیم............................................................... 164

10-4-بررسی نقش و عملکرد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بافت قدیم در ارتباط با شهر............. 165

10-4-1-بررسی نقش اقتصادی بافت قدیم........................................................................ 165

10-4-2-بررسی نقش اجتماعی-فرهنگی بافت قدیم...................................................... 165

11-4-چرخه احیاء و بهسازی بافت قدیمی سمنان.......................................................... 166

12-4-میزان تأسیسات و تجهیزات و امکانات رفاهی موجود در بافت قدیم.............. 167

13-4- تعداد بازدید کنندگان از موزه حمام پهنه(حمام حضرت)................................ 169

2-تجزیه و تحلیل یافته ها........................................................................................................ 169

14-4-بررسی اثرات گردشگری عناصر بافت قدیم............................................................ 169

14-4-1- بررسی اثرات اقتصادی گردشگری عناصر بافت قدیم................................... 169

14-4-2- بررسی اثرات اجتماعی،فرهنگی و مذهبی پتانسیل های گردشگری عناصر بافت قدیم. 171

15-4-تحلیل با بهره گرفتن از SWOT .................................................................................. 173

15-4-1-عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری در بافت مطالعه شده................................. 173

15-4-2- عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری در بافت مطالعه شده.............................. 174

16-4-تحلیل نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهدیدها....................................................... 183

17-4-اولویت بندی نهایی........................................................................................................ 187

فصل پنجم: آزمون فرضیات،پیشنهادات و نتیجه گیری

1-5- آزمون فرضیات ...................................................................................................................... 193

2-5-تنگناها ومشکلات..................................................................................................................... 195

3-5- پیشنهادات.............................................................................................................................. 196

نتیجه گیری...................................................................................................................................... 200

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل دوم

1-2- کانون ها و قطبهای عمده توریستی جهان..................................................................... 27

2-2-اولویت های گردشگری در ایران.......................................................................................... 27

3-2-اولویت گردشگران در ایران................................................................................................... 28

4-2-انواع مکان های گردشگری................................................................................................... 28

5-2-اثارت مثبت و منفی فرهنگی و اجتماعی گردشگری................................................... 35

فصل سوم

1-3- تقسیمات سیاسی شهرستان سمنان سال 1387......................................................... 63

2-3-مشخصات ایستگاه شهر سمنان........................................................................................... 67

3-3-میزان دمای شهر سمنان در طولانی مدت(2005-1965).......................................... 68

4-3-میانگین و آستانه های بارندگی ماهانه سمنان در طولانی مدت(2005-1965).. 69

5-3-میزان رطوبت سمنان(2005-1965)................................................................................ 70

6-3-ساعات آفتابی در شهر سمنان سال 1387...................................................................... 71

7-3-طبقه بندی اقلیمهای مختلف در طبقه بندی دمارتن................................................... 73

8-3-تعداد و میزان تخلیه سالانه قناتهای دشت سمنان در سال 53الی72.................... 75

9-3-تغییرات جمعیت شهرستان و شهر سمنان طی سالهای 85-1335........................ 76

10-3-جمعیت به تفکیک گروه های عمده سنی شهر سمنان85-1375........................ 77

11-3-گروه های سنی پنج ساله شهر سمنان سال 1385.................................................... 78

12-3-درصد ترکیب سنی جمعیت کشور و شهرستان در سال 1385گروه سنی به درصد   78

13-3-روند تغییرات جمعیتی بافت قدیمی در مقایسه با کل شهر در فاصله سالهای75-1365        79

14-3-درصد ترکیب سنی جمعیت کشور،استان و شهرستان و شهر سمنان در سال1385  80

15-3-تعداد و بعد خانوار شهر سمنان طی 1385-1365................................................... 81

16-3-وضعیت مهاجران شهرستان سمنان طی دهه 1385-1365................................... 82

17-3-مقایسه تحولات جمعیت شهرستان سمنان طی سالهای1385-1345................ 84

18-3-تعداد شاغلین بر حسب گروه های فعالیت اقتصادی1385-1355......................... 85

19-3-ترکیب جمعیت فعال و غیر فعال شهر سمنان در سال 1385.............................. 86

20-3-سطح زیر کشت اراضی کشاورزی شهرستان سمنان و مقایسه آن با استان در سال 1386-1385.....87

21-3-سطح زیر کشت تولید زراعت سالانه شهرستان سمنان و مقایسه با سال 1385........... 87

22-3-سطح زیر کشت و میزان تولید و عملکرد محصولات دائمی استان و شهرستان سمنان سال85          88

23-3-مقایسه سطح زیر کشت،میزان تولید محصولات دائمی شهرستان سمنان با استان در سال85 88

24-3-تعداد بهره برداری انواع دام سمنان و شهرستان در سال1385............................. 89

25-3-وضعیت ناحیه شهرک صنعتی سمنان در سال 1388............................................. 89

26-3-تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا بر حسب نوع استفاده در نقاط شهری سمنان......100

27-3-تعداد گردشگران خارجی در طی سالهای 1387-1380.......................................... 90

28-3-ویژگی های مشاغل رایج در بازار سمنان سال 1387............................................... 91

29-3-وضع موجود کاربری های بافت قدیم به درصد............................................................ 93

30-3-منابع و پتانسیل های موجود گردشگری شهر سمنان............................................... 98

فصل چهارم

1-4-میزان تأسیسات و امکانات رفاهی موجود در بافت قدیم سال1388........................ 168

2-4-تعداد بازدیدکنندگان در موزه حمام پهنه(حمام حضرت)........................................... 169

3-4-تعداد فعالان و غیرفعالان شهر سمنان در سال 1385................................................. 170

4-4-ماتریس عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری عناصر بافت قدیم...................................... 174

5-4-ماتریس عوامل مؤثر بر گردشگری عناصر بافت قدیمی................................................ 180

6-4-عوامل اصلی تأثیرگذار بر توریسم بافت قدیم عناصر و اجزا فرصتها،تهدیدها در توسعه توریسم از دیدگاه دو گروه مشارکت کنندگان................................................................................................................................................ 183

7-4-اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر(نقاط قوت،ضعف)......................................................... 187

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل دوم

1-2- عوامل مؤثر در ساختار گردشگری..................................................................................... 22

فصل سوم

1-3- بارندگی طولانی مدت شهر سمنان(2005-1965م)................................................... 70

2-3-وضعیت رطوبت نسبی ایستگاه سمنان(2005-1965م)............................................. 71

3-3-ساعات آفتابی ماهیانه شهر سمنان سال 1387............................................................. 71

4-3-گلباد شهر سمنان در سال 1387...................................................................................... 72

5-3-تغییرات جمعیتی شهر سمنان طی سالهای 1385-1335........................................ 76

6-3-درصد شهرنشینی شهرستان سمنان در سال 1385..................................................... 77

7-3-درصد جمعیت به تفکیک گروه های سنی سال 1385-1375.................................. 77

8-3-هرم سنی در سال 1385..................................................................................................... 79

9-3-تعداد شاغلان شهر سمنان به تفکیک بخشهای اقتصادی در سال 1385............... 84

10-3-نسبت درصد اشتغال شاغلان در بخشهای مختلف اقتصادی 1385...................... 85

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول

1-1- گونه شناسی گردشگری شهری......................................................................................... 9

فصل دوم

1-2-ابعاد گردشگری........................................................................................................................ 22

2-2-عناصر تشکیل دهنده گردشگری........................................................................................ 33

3-2-ماتریسSWOT و نحوه تعیین استراتژی...................................................................... 60

4-2-ارزیابی درونی و بیرونی مدلSWOT ............................................................................ 60

5-2-شمای برنامه ریزی استراتژیک با بهره گرفتن از SWOT ............................................... 61

فصل چهارم

1-4-نمودار چرخه احیاء و بازسازی بافت قدیمی.................................................................... 167

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل سوم

1-3-نقشه موقعیت شهرستان سمنان در استان....................................................................... 64

2-3-نقشه وجه تسمیه شهر سمنان در سال 1334.............................................................. 95

فصل چهارم

1-4-نقشه ناحیه بندی شهر سمنان............................................................................................ 104

2-4-نقشه شهر سمنان ومحدوده بافت قدیم در شهر سمنان.............................................. 107

3-4- نقشه موقع عناصر موجود در بافت قدیم(شهر سمنان)............................................... 157

4-4-نقشه محدوده پراکنش با ارزش بافت قدیم شهر سمنان و بازار(ستون فقرات)..... 163

 

فهرست عکسها

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل دوم

1-2-نمونه ای از مرمت یکی از عناصر بافت قدیمی در نیاسر............................................. 37

2-2-نمونه ای از استفاده کاروانسرا جهت جذب گردشگر..................................................... 39

3-2-استفاده از حمام کرناسیون به عنوان موزه مردم شناسی(دزفول)جهت جذب گردشگر................. 40

4-2-نمونه ای از ساباط های محلی در نیاسر............................................................................ 42

5-2-مرمت مقبره حاج کمال در نیاسر....................................................................................... 46

6-2-نمونه ای از مرمت آسیاب آبی در نیاسر به منظور جذب گردشگر........................... 47

7-2-احیاء آتشکده زرتشتیان در نیاسر....................................................................................... 47

8-2-نمونه ای از مرمت آسیاب آبی در نیاسر........................................................................... 48

9-2-نمونه ای از بهسازی خانه قدیمی در نیاسر...................................................................... 49

فصل چهارم

1-4-نماهایی از بافت قدیم شهر سمنان..................................................................................... 111

2-4-نمایی از دز چرمنه.................................................................................................................. 112

3-4-نمایی از قلعه شرقی پاچنار.................................................................................................. 112

4-4- نمایی از قلعه غربی پاچنار.................................................................................................. 112

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 2
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:09 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه بررسی نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قاب...

 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق   6

1-1 اهمیت و ضرورت موضوع  6

1-2 بیان مسئله  7

1-3 اهداف تحقیق   8

1-4 مدل تحقیق   9

1-5 سوالات تحقیق   10

1-6 فرضیه های تحقیق   10

1-7 روش تحقیق   12

1-8 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 14

1-9 تعریف عملیاتی متغیر ها 15

1-9-1 خانواده به عنوان مالک     15

1-9-2 خانواده به عنوان کارمند   15

1-9-3 خانواده به عنوان خانواده  15

1-9-4 خانواده به عنوان عضوی از جامعه  15

1-9-5  مالی   15

1-9-6 مشتری   15

1-9-7  فرایندهای داخلی   15

1-9-8  نوآوری و رشد   15

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها  17

1-11 قلمرو تحقیق(زمانی.مکانی.موضوعی)  18

1-12 جامعه آماری و روش نمونه گیری 18

1-13روش نمونه گیری و حجم نمونه  18

فصل دوم: ادبیات تحقیق   20

فصل دوم: بخش اول  21

مقدمه  22

2-1-1 اهمیت و ضرورت تحقیق   22

2-1-2 جایگاه کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد کشور ما  23

2-1-3  کسب و کارهای خانوادگی در دیگر کشورها  23

2-1-4 تعریف موضوع و بیان مسئله  24

فصل دوم: بخش دوم  28

2-2-1 مفاهیم و تعاریف     29

2-2-1-1 کسب  کار خانوادگی   29

2-2-1-2 شناخت کسب و کار خانوادگی   31

2-2-1-3 مزایای رقابتی کسب وکارهای خانوادگی                                                                       35

2-2-1-4 نقش آفرینان در کسب و کار های خانوادگی   38

2-2-1-5 راهکارهای مناسب جهت موفقیت در کسب و کارهای خانوادگی   41

2-2-1-6 کارت امتیازی متوازن   49

2-2-1-7 ابعاد کارت امتیازی متوازن   52

2-2-1-7-1 وجه مالی   54

2-2-1-7-2 وجه مشتری   54

2-2-1-7-3 وجه فرآیند داخلی   55

2-2-1-7-4 وجه رشد و یادگیری   55

2-2-1-8 طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن   58

2-2-1-9 موانع اجرای روش کارت امتیازی متوازن   64

2-2-1-10 مزایا و نتایج اجرای کارت امتیازی متوازن                                                                    68

2-2-1-11 نقد های وارده و محدودیت های استفاده از کارت امتیازی متوازن   75

فصل دوم: بخش سوم  77

2-3 پیشینه تحقیق   78

فصل دوم: بخش چهارم 82

2-4 مدل مفهومی   83

فصل سوم: روش تحقیق   85

3-1 مقدمه  86

3-2 روش شناسی تحقیق   86

3-3 متغیرهای تحقیق   86

3-4 ابزار جمع آوری داده ها  87

3-5 تعریف و اندازه گیری متغیرها  87

3-6 تشریح پرسشنامه تحقیق   89

3-7 جامعه آماری پژوهش     90

3-8 روش نمونه گیری و حجم نمونه  90

3-9 قلمرو تحقیق   91

3-10 روایی و پایایی پرسشنامه  91

3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها  92

3-12 خلاصه  93

فصل چهارم: تحلیل یافته ها 94

4-1 مقدمه  95

4-2 آمار توصیفی   95

4-2-1 متغیر های جمعیت شناختی   96

4-2-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان   96

4-2-1-2 سن پاسخ دهندگان   97

4-2-1-3 تحصیلات پاسخ دهندگان   98

4-2-1-4 نسل   99

4-2-1-5 سمت سازمانی پاسخ دهندگان   99

4-2-2 آمار توصیفی متغیرها  100

4-3 آمار استنباطی   106

4-3-1 میانگین متغیرها در ابعاد عملکرد  107

4-3-2 همبستگی بین متغیرها  111

4-7 خلاصه  112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   113

5-1 مقدمه  114

5-2 نتایج تحقیق   116

5-3 محدودیت های پژوهش     118

5-4 پیشنهادهای کاربردی   118

5-5 پیشنهادهای تحقیقات آتی   120

منابع   121

ضمیمه : پرسشنامه  128

1 اهمیت و ضرورت موضوع:

هدف اصلی این تحقیقات پاسخ به این پرسش است که آیا عملکرد  شرکت های خانوادگی   از شرکت های غیر خانوادگی متمایز است و یا خیر و اگر تفاوت وجود دارد ، بررسی چرایی ونقش این تفاوت در عملکرد این گونه شرکتها مورد بررسی قرار خواهند گرفت .بر اساس نظرات بسیار ی از محققین و تحقیقات  آنها، شرکت های خانوادگی از کار آیی مزیت های زیادی  برخوردارند.(اندرسون و همکاران،2003)[1]؛ (مک کونافی و همکاران، 1998)[2].

 باید توجه داشت که علیرغم  تحقیقات گسترده ای که بنا به منظور توسعه و رفع موانع پیشاروی در کسب وکارهای مدل خانوادگی، در دهه های اخیر صورت گرفته است، تحقیقات در زمینه کسب و کار های خانوادگی همچنان موضوع جدیدی است و نیاز به  جایگاهی خاص و توجه ویژه در تحقیقات مدیریت است.(هوی،2003)[3] و هنوز راه زیادی در پیش دارد(کریسمن و همکاران، 2003)[4].

1-2 بیان مسئله:

به گفته مک کان[5]، (1996)  دلیل بازگشت قوم و خویش گرایی به جوامع امروز این است که، تنها نهادی که در دنیای پر تلاطم امروز ابدی است خانواده است.

کسب و کارهای خانوادگی بخش حیاتی اقتصاد جهان هستند، تخمین زده می شود که 90% کسب وکارها در آمریکای شمالی خانوادگی هستند و بیش از نیمی از نیروی کار بخش خصوصی در کسب و کار های خانوادگی استخدام شده اند.

وقتی در مورد کسب وکار خانوادگی سخن به میان می آید، اولین نکته ای که به ذهن افراد خطور می کند کارکردن "پدر ومادر" است، ولی کسب وکارهای خانوادگی میتوانند بسیار بزرگتر و فعال تر از آن باشند. تقریبا 35% شرکتهای فهرست فرچون 500[6]  تحت مالکیت، مدیریت و کنترل خانواده هستند. (مثل لیوایز، جانسون اند جانسون و وال مارت).

 کسب وکارهای خانوادگی معمولا عمر کوتاهی دارند، فقط 30% آنها از موسسین به نسل بعد منتقل می شوند و فقط 10% این تعداد به نسب سوم می رسند. میانگین عمر مورد انتظار برای این نوع کسب وکار 24 سال است، در نتیجه محققان به دنبال یافتن راهی برای افزایش عمر و کارایی این بخش مهم اقتصاد و کار آفرینی هستند.

1-3 اهداف تحقیق:

هدف از این تحقیق نشان دادن نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول ، یعنی کارت امتیازی متوازن (BSC) در جهت همسو  کردن اهداف سیستم خانواده و کسب و کار و کاهش تضاد های چالش بر انگیز نظام های" خانواده" و" کسب و کار" در کسب و کارهای خانوادگی و تلاش برای هم راستا سازی این دو ساختار  است تا جایی که بتوان به آنها به عنوان یک ساختار یکپارچه و هم افزا نگاه کرد.

1-4 مدل تحقیق:

در این تحقیق تلاش میشود تا با استفاده از وجوه 4گانه کارت امتیازی متوازن، الزامات کسب وکار و انتظارات خانواده که به دلیل تفاوتهای ساختاری یکی از دلایل عمده تعارض در کسب وکارهای خانوادگی هستند، یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنیم.

 

1-5 سوالات تحقیق:

1-5-1 آیا اولویت های نظام خانواده و نظام کسب وکار با یکدیگر متفاوت هستند؟

1-5-2 آیا این تفاوت ها چالش آفرین هستند؟

1-5-3  آیا این اولویت ها قابلیت هم سو شدن را دارند؟ در صورت پاسخ مثبت آیا این هم سو سازی منجر به عملکرد بهتر سازمان می شود؟

  • آیا میتوان با استفاده از تکنیک ها مدیریتی به هم سو سازی این اولویتها پرداخت؟

1-6 فرضیه های تحقیق:

1-6-1 علایق و اولویتهای نظام خانواده و نظام کسب و کار با یکدیگر تفاوتهای مشخص و شناخته شده ای دارند.

1-6-2 در کسب و کارهای خانوادگی، تفاوت بین نظام خانواده و نظام کسب و کار منجر به بروز چالش های  ویژه و متفاوت  میشود.

1-6-3 هم راستا سازی این ساختار ها در کسب و کار های خانوادگی میتواند باعث بهبود عملکرد کسب و کار شود.

1-6-4 امکان هم راستا سازی  ساختار های مذکور با تکنیک های مدیریتی  وجود دارد.

1-6-5 بین ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.

1-6-5-1 بین "بعد مالی" اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.

1-6-5-2 بین "بعد مشتری" اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.

1-6-5-3 بین "بعد فرایند های داخلی "اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.

1-6-5-4 بین" بعد یادگیری و رشد" اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.

1-6-6 با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن، میتوان درجهت هم راستا سازی ساختار های متفاوت خانواده و کسب و کار اقدام کرد و از آن نتیجه گرفت.

1-7 روش تحقیق:

کاربردی – توصیفی پیمایشی

- تحقیق كاربردی:  این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز اگرچه سطح گفتمان انتزاعی و کلی است  اما مربوط به  یک زمینه خاص است. برای

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:05 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: نقش فاصله قدرت...

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان : نقش فاصله قدرت در پیش­بینی سبک رهبری معنوی مدیران: مطالعة موردی دانشگاه فردوسی­ مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

نقش فاصله قدرت در پیش­بینی سبک رهبری معنوی مدیران: مطالعة موردی دانشگاه فردوسی­ مشهد

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا آهنچیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه                                                                        

بیان مسأله..............................................................................................................................2

اهداف تحقیق.......................................................................................................................7

فرضیه و سسؤالات تحقیق.......................................................................................................7

فرضیه اصلی.........................................................................................................................7

سؤالات فرعی.......................................................................................................................8

تعاریف عملیاتی ...................................................................................................................8

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                    

الف : مرور مبانی نظری پژوهش..........................................................................................................11

طبقه بندی هافستد.............. ......................................................................................................11

تعاریف رهبری.........................................................................................................................15

نظریه­های رهبری......................................................................................................................16

رهبری اخلاقی ........................................................................................................................19

چگونگی شکل­گیری مفهوم معنویت.........................................................................................21

رهبری معنوی...........................................................................................................................23

رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی.....................................................................................27

رهبری معنوی در سازمان­های آموزشی.......................................................................................29

رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان­های آموزشی)........................................................30

مرور تحقیقات انجام شده..........................................................................................................32

استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش....................................................................................39

 

فصل سوم: روش اجرا

روش تحقیق.........................................................................................................................42

جامعه مورد مطالعه.............................................................................................................. .42

حجم نمونه و روش نمونه­گیری.............................................................................................. 42

ابزار جمع آوری داده ها........................................................................................................ 44

روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق.............................................................................. ...46

شیوه جمع آوری داده ها........................................................................................................49

روش تحلیل داده ها..............................................................................................................50

 

فصل چهارم: تحلیل داده­های تحقیق و ارائه یافته­ها

فرضیه اصلی پژوهش.............................................................................................................58

سؤال فرعی اول.............................................................................................................63

سؤال فرعی دوم........................................................................................................ ....65

سؤال فرعی سوم................................................................................................... ........66

سؤال فرعی چهارم............................................................................................... .........69

سؤال فرعی پنجم.............................................................................................. ............72

سؤال فرعی ششم.............................................................................................. ............75

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و بحث

مقدمه.................................................................................................................................81

نتیجه­گیری و بحث................................................................................................ .............82

فرضیه اصلی پژوهش................................................................................................... .........83

سؤال فرعی اول................................................................................................. ........85

سؤال فرعی دوم................................................................................................... ........86

سؤال فرعی سوم...........................................................................................................88

سؤال فرعی چهارم............................................................................................. ..........90

سؤال فرعی پنجم................................................................................................... ......92

سؤال فرعی ششم............................................................................................. ............95

محدودیت­ها.................................................................................................................96

پیشنهادات....................................................................................................................97

فهرست منابع........................................................................................... .....................99

       پیوست­ها:

الف : پرسشنامه فاصله قدرت

ب : پرسشنامه سنجش سبک رهبری معنوی

چکیده انگلیسی

صفحه عنوان انگلیسی

فهرست جداول و نمودارها

نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی..........................................................................................26

نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی...............................................................................................32

جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد.......................................................................38

جدول (3-1) :توصیف نمونه مورد پژوهش از حیث نوع دانشکده، نوع استخدام، و جنسیت....................43

جدول (3-2) :عبارات مربوط به فاصله قدرت در پرسشنامه.....................................................................45

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:01 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه با موضوع افراز منافع و دیون در حقوق ایران و فقه امامیه...

 

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

افراز منافع و دیون در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدعلی خادمی کوشا

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری

تابستان 1392 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

مقدمه………………………………..….....……….…………………………………………1

     فصل نخست: کلیات..........................................................................................…….....................................…6

مبحث نخست :مفهوم منفعت ، افراز دیون و مفهوم ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن .....…….....……8

گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن…...…………………………....……..….……8

بند نخست : مفهوم منفعت …..............……....…..……………...……………………..…....9

بند دوم : مفهوم افراز دیون.............................................................................................................................................11

بند سوم : مفهوم تصرف ……………..................……...……………………………..……14

گفتار دوم: مفهوم مالکیت مشاعی و ماهیت آن ……....……………………….....….........….…...…...21

بند نخست : مفهوم مالکیت مشاعی………..………………....….………....................................….22

بند دوم: ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت مشاع...… ………........………….……..…...…… ……23

مبحث دوم : مفهوم تقسیم و افراز  و بررسی عناوین همسو……........................................................……...….25

گفتار نخست: مفهوم تقسیم……...……...………......……..……..………………..……………..26

بند نخست :تعریف تقسیم….....…..…….……………...……..….………………....………26

بند دوم :انواع تقسیم……..……....…………….………..……………..……..………...….27

بند سوم:روش تقسیم………..……...……….…………....………………...…..………….27

بند چهارم :شرائط اساسی تقسیم…........…..……..…….…………...…...……………..……........29

گفتار دوم:مفهوم افراز منافع و مهایات...….........................................................…..…………..................……..........35

بند نخست :مفهوم افراز و تفکیک....…….....…….............................................................................................……....35

الف- مفهوم تفکیک ….....………...………...….....…………………..…..…………...…....35

ب- مفهوم افراز ……...………...…………………..........…………..…....……………….36

عنوان                                                                                                                             صفحه

ج-تفاوت افراز وتفکیک….....……………...……...….....…..................................................................…..38

د- چگونگی افراز و تفکیک…….……..………....………………...................................……39

بند دوم : مفهوم و اقسام مهایات................................................................................................................................................40

الف- مفهوم مهایات..…..……….....……...…… …..........……..............................................................…40

ب- اقسام مهایات....………...……….… …............……………...........................……..……….42

    فصل دوم: ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن ­بر سایر نهادهای حقوقی مشابه .............................44

مبحث نخست: ماهیت افراز در حقوق و فقه امامیه ………....………………………………………….46

گفتار نخست: ماهیت افراز در فقه امامیه…..……………........…………....…………….………..46

گفتار دوم: ماهیت افراز در حقوق ایران ............……………....................................………..................……..54

بند نخست: افراز منافع در حقوق………….......……..…………….…...………………….56

بند دوم: بررسی آرا حقوقدانان در مورد افراز منافع  ….……………..........……………..…….. 58

مبحث دوم: افراز منافع و انطباق آن با نهادهای حقوقی مشابه………........………......…………………….60

گفتار نخست: انطباق افراز با مالکیت زمانی …………......………...............................…………………60

بند نخست : مفهوم مالکیت زمانی……...……….......…….…………....…………..…….........61

بند دوم : تاریخچه مالکیت زمانی ……………………......…….………....……………...........62

بند سوم : ماهیت مالکیت زمانی..........................................................................................................................................64

گفتار دوم: انطباق افراز با اجاره و سایر نهادهای حقوقی……………......……………..........………..........67

بند نخست: انطباق افراز با اجاره ………...……………………….........................................................68

بند دوم: انطباق افراز منافع با نهادهای حقوقی مشابه …........…................................................………..........80

الف  -افراز منافع وحق انتفاع…………………….……………………...............................................................81

ب- افراز منافع و مهایات  ……………........………….........................................................................85

ج- افراز منافع با عقد بیع………..........….…........……………………........................................87

 

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

د- افراز منافع با عقد صلح....................................................................................................................89

بند سوم : افراز دیون.............................................................................................................................................91

فصل سوم : احکام و آثار افراز منافع ……………….................................…………..................................................94

مبحث نخست: آثار و شرایط......................................................................................................................................................95

گفتار نخست :شرائط  انعقاد قرارداد افراز منافع...........................................................................................................................................95

بند نخست :شرائط عمومی......................................................................................................................................................................95

بند دوم :شرایط اختصاصی ......................................................................................................................................................................96

گفتار دوم : آثار قرارداد افراز منافع................................................................................................................................................................98

بند نخست: اثر عقد نسبت به طرفین....................................................................................................................................................99

بند دوم :اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث .........................................................................................................................................101

گفتار سوم :انحلال قرار داد افراز منافع........................................................................................................................................................102

بند نخست :اسباب انحلال.....................................................................................................................................................................102

بند دوم :اقاله ...........................................................................................................................................................................................103

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 1:57 توسط مدیر سایت پایان نامه |

صفحه قبل 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد