دانلود مقالات , پایان نامه ها

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر ....

 چکیده:

قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.

علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.

کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.

مقدمه

الف) بیان موضوع

تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده است.

یکی از راههای‏ تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظیفه، بی‏ادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و              بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[1]

همانطور که مردم و دولت‏ از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف‏ خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت‏ کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که‏ به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه‏ مجازات خواهند شد.

در حقوق کیفری ایران برای‏ این منظور، در ماده ی 607 قانون‏ مجازات اسلامی مصوب سال 1375و همچنین در ماده ی 52 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان‏ تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات برای این جرم با توجه به نوع عمل ارتکابی شخص متمرد در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این جرم گاهی در بین مأموران دولت و اشخاصی که جزء قوای اجرایی و بازوهای کمک کننده ی حکومت تلقی میگردند جرمی به وقوع میپیوندد که تحت عنوان سرپیچی از اوامر مافوق شناخته شده است. این جرم به رعایت اصل مهم سلسله مراتب ادرای برمیگردد و در وضعیتی رخ میدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بی توجهی نموده و آنرا به مرحله ی اجرا در نمی آورد.

برای انجام بهتر و سریعتر امور معمولا در هر بخش اداری و اجرایی یک سیستم تقسیم کار وجود دارد. در سیستم تقسیم کار، یک فرد که از بقیه شایسته تر است به عنوان مسؤل بقیه انتخاب میشود. طبق قانون هر مأمور موظف است که از اوامر مافوقش اطاعت نماید و در امور کاری به صلاحدید وی احترام بگذارد. صرف نظر از محتوای فنی و تخصصی امر مافوق جهت پیشبرد کارها، مأموران مادون باید از مافوق خود تبعیت داشته باشند.

موضوع این پایان نامه (بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران) است. در واقع به دنبال شناسایی جرائم مزبور و نحوه ی ارتکاب و مجازات آنها هستیم. این موضوع از مواردی است که در ارتباط مستقیم با نظم عمومی و اداری است. به همین دلیل می تواند از مبحثهای مهم در حقوق کیفری تلقی گردد. علاوه بر حقوق کیفری میتوان این موضوعات را در ارتباط با حقوق اداری و استخدامی معرفی نمود. ما در این پایان نامه به کمک متون قانونی کیفری و اداری با این جرائم و مجازات آنها آشنا خواهیم شد.

ب) سؤالات تحقیق

  1. جرم تمرد با چه هدف یا اهدافی ارتکاب پیدا میکند؟
  2. چه زمانی جرم سرپیچی از اوامر مافوق رخ داده است؟
  3. آیا مأموران دولت در هر حالت، ملزم به پیروی از اوامر مافوق خود هستند؟

ج) فرضیه های تحقیق

در این پایان نامه به دنبال بیان این مطالب هستیم:

  1. جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت (به عنوان جزئی از پیکره ی دولت) به وقوع می پیوندد.
  2. جرم سرپیچی از اوامر مافوق در صورت نافرمانی یک مأمور در رتبه ی سازمانی پایین از مأمور بالاتر از وی به وقوع می پیوندد.
  3. مأموران دولت در هر جایگاه که باشند برای انجام بهتر امور اداری باید از دستورات مقام مافوق خود تبعیت نمایند؛ و لیکن این تبعیت در صورتی که مخالف نص صریح قانون باشد، میتواند از سوی مأمور به مافوق گوشزد گردد و در صورت اصرار مقام مافوق دستور اجرا خواهد شد.

د) اهداف و کاربرهای تحقیق

در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.

هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.

ح) روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کاملا کتاب خانه ای است. به این معنی که مطالب بعد از مطالعه ی کتب و جزوات و سایر منابع به رشته ی تحریر درآمده است. موضوع این پایان نامه را به صورت توصیفی شرح و بسط خواهیم داد. روش بیان مطالب هم به صورت دو به دو وکاملا تقارنی است.

ساماندهی تحقیق

در این پایان نامه دو بخش خواهیم داشت که یکی از بخش ها به ماهیت و پیشینه و ارکان جرائم فوق و دیگری به مقررات شکلی آنها اختصاص یافته است. در بخش اول مطالب ماهوی در نظر بوده اند و در بخش دوم مطالب شکلی مدنظر قرار گرفته اند. در هر بخش هم از دو فصل صحبت به میان می آید. در بخش اول، فصل اول را به بحث در خصوص ماهیت و پیشینه جرائم فوق اختصاص داده ایم و در فصل دوم همان بخش هم به بیان ارکان جرائم اشاره مینماییم. در بخش دوم هم فصل اول به مقررات شکلی و فصل دوم به واکنش کیفری در برابرجرائم تمرد و سرپیچی اشاره مینمایند. با توجه به شیوه ی دو به دو جلو بردن پلان در این پایان نامه در هر یک از فصلها هم طی دو مبحث که خود حاوی دو گفتار هستند مطالب بیان میگردد.

                     بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در بخش نخست این پایان نامه به بیان مفاهیم و کلیاتی از جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. تعریف هر دو جرم را در همین بخش بیان می کنیم و بعد به سابقه ی تاریخی آنها اشاره خواهیم نمود. بعد از آشنایی با دو جرم مذکور به بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی هر یک

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 3:15 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دید...

 

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) كرمانشاه

موضوع:

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) كرمانشاه

 

نام استاد:

خانم لیلا جباری

 

سال تحصیلی:

نیمسال دوم  91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
تقدیم به 8
تقدیر و تشكر 9
چكیده 10
فصل اول:کلیات پژوهش 13
مقدمه  
بیان مسئله 15
اهداف و ضرورت تحقیق 17
اهداف تحقیق 18
فرضیه های تحقیق 18
تعریف عملیاتی 18
تعاریف نظری 19
فصل دوم  
مقدمه 22
تاریخچه شخصیت 22
 بخش اول:شخصیت 23
شخصیت از دیدگاه مردم 26
نظریه های شخصیت 26
نظریه های روانشناختی شخصیت 28
نظریه پنج عاملی شخصیت 30
ویژگی های شخصیت 31
رویكرد صفات به شخصیت 35
 بخش 2: تعهد حرفه ای 37
مقدمه 37
تاریخچه تعهد حرفه ای 38
مفاهیم تعهد حرفه ای 38
تعهد حرفه ای 42
مطالعه سانتوز 43
مطالعه هاسكت و همكاران 43
مطالعه تسای و همكاران 40
ابعاد تعهد حرفه ای 42
مقیاس های تعهد شغلی 46
انتخاب شغل 48
نیازها 49
تعریف تعهد وجدان كاری 49
عوامل موثر بر تعهد و وجدان كاری 50
پیش بینی كننده های تعهد حرفه ای 51
تعهد حرفه ای پزشكی و مشاغل وابسته 50
مصادیق هریك از اجزاء رفتار حرفه ای 53
چالشهای رفتار حرفه ای 57
چهار محدوده رفتار حرفه ای 65
آموزش و ارزشیابی پروفشنالیسم 68
بخش 3: پرستاری 71
مقد کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.  

 

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 3:07 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه ...

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی

عنوان : اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش   MADM فازی

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین ­المللی­ کیش

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:      مدیریت بازرگانی      گرایش : بازرگانی

 

عنوان :

اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش   MADM فازی

استاد راهنما :

دکترحسن مهر منش

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول :کلیات پژوهش

 

1 -1.مقدمه                                                                                             3

2 -1 بیان مساله                                                                                        4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                     5

1-4 اهداف  اساسی انجام تحقیق و سوال اصلی                                                        5

1-5  فرضیات تحقیق                                                                                 5

1-6 استفاده کنندگان تحقیق                                                                          6

1-7 روش تحقیق                                                                                     6

1-8 روش گرد آوری اطلاعات                                                                      7

1-9 ابزار گرد آوری اطلاعات                                                                       7

1-10 روش تجزیه و تحلیل                                                                         8

1-11 قلمرو تحقیق                                                                                    8

1-12 نو آوری تحقیق                                                                                9

1-13 تعاریف متغیر ها و اصطلاحات کلیدی                                                      9

 

فصل دوم : ادبیات موضوع 

 

2-1مقدمه                                                                                              13

2-2فرآیند تصمیم گیری                                                                               13

2-3 انتخاب معیار و ملاک در تصمیم گیری                                                        14

2-4طبقه بندی تصمیم ها                                                                             14

2 -5 مفاهیم کلی در تصمیم گیری چند معیاره                                                     15

2-6 انواع روش MADM                                                                            19

2-7 معرفی اجمالی فرآیند تحلیلی شبکه ای ANP                                                                        23

2-8 مقایسه  روش های AHP  و ANP                                                                          24

2-9 گام های فرآیند تحلیل شبکه                                                                   26

2-10 ابر ماتریس                                                                                      28

2-11 پیشینه منطق فازی                                                                              29

2-12 متغیر های زبانی                                                                                30

2-13 روش های علم مدیریت  فازی                                                               31

2-14 مجموعه های فازی                                                                            34

2-15 منطق فازی چگونه به کار گرفته می شوند                                                   35

2-16 کاربردهای منطق فازی                                                                         36

2-17 تفاوت میان نظریه  احتمالات و منطق فازی                                                 37

2-18 معرفی اجمالی روش تاپسیس                                                                38

2-19 گام های تاپسیس                                                                              39

2-20 تامین کننده / مقدمه                                                                            43

2-21 زنجیره تامین                                                                                    45

2-22 معرفی شرکت صنعتی نیرو محرکه                                                           46

2-23 پیشینه ی تحقیق                                                                                49

 

فصل سوم : روش شناسائی پژوهش(متدولوژی) 

 

3-1  مقدمه                                                                                            53

3-2 روش تحقیق                                                                                     53

3-3  روش گرد آوری اطلاعات                                                                    54

3-4 جامعه آماری                                                                                     56

3-5 حجم نمونه                                                                                       57

3-6  شاخص های مربوط به متغیر های تحقیق و سوالات مربوط به پرسشنامه                 58

3-7 تعیین روایی پرسشنامه                                                                         59

3-8  پایایی پرسشنامه                                                                               59

3-9 تصمیم گیری در شرایط فازی                                                                  61

3-10 تکنیک SAW                                                                                                       64

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آماری  

 

4-1 مقدمه                                                                                             66

4-2 فاز رتبه بندی                                                                                    66

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات   

 

5-1– مقدمه                                                                                           82

5-2– نتایج حاصل از به کار گیری تکنیک تاپسیس فازی                                        83

5-3 ارائه پیشنهادات بر اساس یافته­های پژوهش                                                  84

5-4 محدودیت های تحقیق                                                                          85

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                 85

 

پیوست

پرسشنامه یک                                                                                          88

پرسشنامه شماره دو                                                                                   90

 

 

منابع                                                                                                    115

 

چکیده انگلیسی                                                                                        119

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 3-1 شاخص های مربوط به پرسشنامه اول                                                                    58

جدول 3-2  مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر های پژوهش                                                 60

جدول 4-1 متغیر های زبانی برای تعیین وزن هر یک از معیارها                                          67

جدول 4-2  ماتریس تصمیم گیری و اوزان فازی                                                                     71

جدول 4-3 ماتریس تصمیم گیری و اوزان فازی                                                            72

جدول 4-4 ماتریس نرمالیز شده ی فازی                                                                    73

جدول 4-5 مجموعه نقاط ایده آل مثبت                                                                      74

جدول 4-6 مجموعه نقاز ایده آل منفی                                                                       75

جدول 4-7 ضریب نزدیکی و رتبه نهایی عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده                                      76

جدول 4-8 اوزان نرمالیز شده ی ابعاد                                                                        78

جدول 4-9 ماتریس اولیه عوامل – گزینه ها                                                                 78

جدول 4-10ماتریس بی مقیاس شده با استفاده از روش خطی                                             79

جدول 4-11اوزان نهایی و رتبه نهایی هر یک از تامین کنندگان                                           79

جدول 5-1- ضریب نزدیکی و رتبه نهایی عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده                           83

جدول 5-2 نتایج حاصل از به کار گیری تکنیک SAW                                                   83

 

فهرست نگاره ها

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 3:03 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه با عنوان ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه...

 

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

استاد راهنما:

دکتر محمد روشن

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد صفار

 

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

مطابق ماده 1005 ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب می‎شود. از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می‌دانست می‌توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده 38 ق.ح.خ 1391 هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بی‎اثر ساخته است و به‌نوعی این ابهام پیش می‎آید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر می‎رسد این از زمرۀ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلۀ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکان‎پذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده 1115 ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک.

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

بیان مسئله: 1

سؤالات اصلی: 3

سؤالات فرعی: 3

فرضیه‌های اصلی: 3

فرضیه‌های فرعی: 4

اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

هدف تحقیق: 5

سابقه تحقیق: 5

روش شناسی پژوهش: 6

تقسیم بندی مطالب: 6

فصل اول: کلیات... 7

بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه. 8

مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن.. 8

گفتار اول: مفهوم طلاق.. 8

گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی.. 9

بند اول: طلاق واجب... 9

الف) ظهار: 9

ب) ایلاء: 10

بند دوم: طلاق حرام. 11

بند سوم: طلاق مکروه. 11

بند چهارم: طلاق مستحب... 12

گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن.. 12

بند اول: طلاق بائن.. 13

بند دوم: طلاق رجعی.. 16

الف) حقوق  و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: 16

ب) اقسام طلاق رجعی: 16

گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون.. 17

بند اول: طلاق قضایی.. 17

بند دوم: طلاق غیرقضایی.. 18

مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه. 18

گفتار اول: مفهوم طلاق.. 18

گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه. 18

بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل.. 19

بند دوم: حفظ حقوق خانواده. 19

بند سوم: رعایت حرمت نکاح.. 20

بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه. 20

گفتار سوم: اقسام عدّه. 20

بند اول: عدّه طلاق.. 21

بند دوم: عدّه وفات... 23

بند سوم: عدّه فسخ نکاح.. 24

بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت... 25

بخش دوم: سکونت در منزل مشترک.... 26

مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک.... 27

گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. 27

بند اول: مبانی فقهی و شرعی.. 27

الف) کتاب: 27

ب) سنت: 28

پ) اجماع: 29

ت) سیرۀ مسلمین: 30

بند دوم: مبانی قانونی.. 30

الف) ماده 1005 قانون مدنی: 30

ب) ماده 1103 قانون مدنی: 30

پ) ماده 1107 قانون مدنی: 30

ت) ماده 1114 قانون مدنی: 31

ث) ماده 1115 قانون مدنی: 31

ج) ماده 1116 قانون مدنی: 31

گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. 32

بند اول: مبانی شرعی.. 32

الف) آیۀ 228 سوره بقره: 32

ب) آیۀ 1 سوره طلاق: 32

پ) آیۀ 6 سوره طلاق: 33

بند دوم: مبانی قانونی.. 34

الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371): 34

ب) ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391): 34

پ) ماده 1109 قانون مدنی: 35

مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی.. 35

گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه. 36

گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه. 38

گفتار سوم: در حکم بائن بودن.. 40

مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن.. 44

گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک.... 45

بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه. 45

بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک.... 49

بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی.. 50

گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک.... 54

گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح.. 57

فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک.... 59

بخش اول: حق و حکم.. 60

مبحث اول: حق.. 60

گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان.. 60

گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها 62

گفتار سوم: اوصاف حق.. 66

بند اول: قابلیت انتقال.. 66

بند دوم: وراثت حقوق.. 66

بند سوم: قابلیت اسقاط.. 67

گفتار چهارم: اقسام حق.. 67

مبحث دوم: حکم.. 68

گفتار اول: اقسام حکم.. 68

بند اول: حکم تکلیفی.. 68

بند دوم: حکم وضعی.. 69

گفتار دوم: ویژگی‌های حکم.. 69

بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره. 69

الف) ضابطۀ ماهوی: 70

ب) ضابطۀ شکلی: 72

بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص.... 73

بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون.. 74

بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه. 74

مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. 74

گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح.. 75

گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح.. 76

بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان.. 77

بند دوم: بررسی آیه شریفه 21 سوره روم. 78

گفتار سوم: حق سکنی و تمکین.. 80

بند اول: حق سکنی.. 80

بند دوم: تمکین عام. 82

مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. 85

گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی.. 85

بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه. 87

الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: 87

ب) شهرت فتوائیه: 88

پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: 88

بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه. 89

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:59 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد درباره:تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ا...

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرگان

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

 

استاد راهنما

دکتر  علی طالع زاری

 

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

1-بیان مساله. 2

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

3-اهداف تحقیق. 4

4-سوالات تحقیق. 4

5-فرضیات تحقیق. 4

6-روش تحقیق. 5

7-سوابق تحقیق. 5

8-ساختار تحقیق. 7

فصل اول-مفاهیم و پیشینه تحقیق.. 8

مبحث اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح. 9

مبحث دوم-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح. 13

مبحث سوم-تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه. 16

گفتار اول- تعریف شاکی خصوصی.. 16

گفتار دوم-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی...................................................16

گفتار سوم-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. 18

گفتار چهارم-تعریف شکایت.. 18

گفتار پنجم-تعریف گذشت.. 19

گفتار ششم-فرق میان رضایت با گذشت.. 20

گفتار هفتم-تعریف جرم قابل گذشت  و غیر قابل گذشت.. 21

مبحث چهارم-مفهوم رضایت.. 23

گفتار اول-انواع رضایت.. 25

گفتار دوم-خصوصیات رضایت.. 26

گفتار سوم-مفاهیم مشابه با رضایت.. 27

بند اول-اجازه 27

بند دوم-اذن. 27

مبحث پنجم-پیشینه رضایت.. 28

گفتار اول-پیشینه رضایت در قرآن و فقه. 28

گفتار دوم-تاریخچه رضایت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران  33

بند اول-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 33

بند دوم-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی.. 40

فصل دوم-بررسی رضایت مجنی علیه در حقوق ایران.. 50

مبحث اول-تأثیر رضایت بزه دیده 51

گفتار اول-اصل عدم تأثیر رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. 51

گفتار دوم- تاثیر استثنایی رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. 52

مبحث دوم-آثار رضایت در قوانین کیفری ایران. 55

گفتار اول-آثار رضایت بزه دیده در جرائم علیه تمامیت جسمانی.. 56

بند اول- موقعیت بزه دیده در قبول صدمات بدنی.. 56

بند دوم- عدم تاثیر رضایت مادر در جرم سقط جنین.. 59

گفتار دوم-رضایت بزه دیده در ارتباط با جرائم علیه اموال. 60

بند اول- نقش رضایت مالک در جرم سرقت.. 60

بند دوم- نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت.. 61

بند سوم- نقش رضایت در تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. 61

بند چهارم- نقش رضایت در جرم ربا 61

گفتار سوم-نقش رضایت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی.. 62

مبحث سوم- آثار رضایت در حقوق اسلام. 63

مبحث چهارم-مصادیق جرایم قابل گذشت و رضایت.. 64

گفتار اول-جرایم تعزیری قابل گذشت و رضایت.. 64

گفتار دوم-جرایم حدی قابل رضایت و گذشت.. 70

بند اول-حق الله محض... 71

بند دوم- حق الناس غالب.. 72

گفتار سوم-جرایم مشمول قصاص و دیات.. 75

بند اول-جنایات خطایی.. 82

بند دوم-جنایات شبه عمد............................................................................................82

بند سوم-جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص... 83

بند چهارم-جنایات در حکم شبه عمد. 83

بند پنجم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی.. 84

بند ششم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث غیر از رانندگی.. 85

فصل سوم:آثار گذشت شاکی  خصوصی.............................................86

مبحث اول-آثار رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت    87

گفتار اول-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم  87

بند اول-جرایم حدی.. 87

بند دوم-  جرایم تعزیری.. 87

مبحث دوم-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت.. 90

گفتار اول-مرحله تعقیب و تحقیق. 90

گفتار دوم-مرحله دادرسی و صدور حکم. 96

گفتار سوم-مرحله اجرای حکم........................................................................................99

مبحث سوم-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت.....................101

گفتار اول-اثر رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم  102

بند اول-جرایم حدی.. 102

بند دوم- جرایم تعزیری.. 104

گفتار دوم-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی   104

بند اول-تا قبل از صدور حکم قطعی.. 104

بند دوم- تا بعد از صدور حکم قطعی.. 105

فصل چهارم :نتیجه گیری و پیشنهادها 106

نتیجه گیری.. 107

پیشنهاد ها 112

فهرست منابع و مآخذ. 113

Abstract 120

 

چکیده

رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد. رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد . انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود. در بسیاری از نظام های حقوقی، رضایت بزه دیده به عنوان عامل عمومی موجهه جرم یا سلب مسوولیت کیفری پیش بینی نشده است، بلکه در موارد خاصی همچون عملیات درمانی و ورزشی که ضرورت های اجتماعی اقتضا می کند، معافیت هایی به صورت استثنائی در نظر گرفته شده است. در بیشتر این نظام ها رضایت، علت موجهه جرم است و برخی، آن را عذر قانونی  می دانند و گاهی به عنوان عاملی محسوب می شود که سوء نیت را زایل می کند. در مواردی هم رضایت فرض می شود. یعنی شرایط خاصی مانند بیماری و نیاز فوری به درمان یا رابطه خاص میان بزهکار و بزه دیده سبب می شود که وجود رضایت فرض شود .

 

 

کلید واژه ها: رضایت، مجنی علیه،گذشت، مسئولیت کیفری.

 

مقدمه

شکی نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود بزه دیده است. با وجود این، گاهی پیش می آید که بزه دیده به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد. حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کرده است، بیمار غیر قابل علاجی که برای تسکین آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرائم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمالی رضایت داده، یا طلبکاری که آگاهانه چک بی محل را در جهت تضمین طلب خود قبول می کند و به وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی کمک نموده است، مثالهائی گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.

در این جا موضوع «رضایت انسان» و مسائل جنبی آن از قبیل تعریف و ماهیت رضایت، حدود آن و تأثیر رضایت در انواع جرائم مطرح می شود، آیا بزه دیده حق دارد از دیگری بخواهد که به حیات وی

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:55 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مقایسه ای رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و س...

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

گرایش : عمومی

عنوان : بررسی مقایسه ای رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان.

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش روان شناسی

                                                                                                              

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

گرایش عمومی

 

بررسی مقایسه ای رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان.

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی و مقایسه این ویژگی ها در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان در سال تحصیلی 92-1391 بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع علی مقایسه ای است. به منظور جمع آوری نمونه، تعداد 376 نفر(188 دختر و 188 پسر) از دانشگاه شهید باهنر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای وتعداد 274 نفر(139 دختر و 135 پسر) از حوزه های علمیه شهر کرمان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون(1982)، شادکامی آکسفورد(1990) و سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلر(1979) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دادکه بین بهزیستی معنوی و دو زیر مقیاس آن؛ بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی، با شادکامی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و هر سه متغیر فوق با سلامت عمومی و چهار زیر مقیاس آن رابطه معنی دار و منفی دارند. دو گروه دانشجویان دانشگاه و حوزه در بهزیستی معنوی و شادکامی تفاوت معناداری با هم دارند. نتیجه گیری: از یافته های به دست آمده نتیجه گرفته می شود که بهزیستی معنوی پیش بین شادکامی و سلامت عمومی است و با افزایش آن، شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان افزایش می یابد.

کلید واژه ها: بهزیستی معنوی، شادکامی، سلامت عمومی.

 

 

    فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                       شماره صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1 ـ 1ـ مقدمه......................................................................................................................2

1 ـ 2ـ بیان مسأله................................................................................................................4

1 ـ 3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش......................................................................................6

1 ـ 4ـ اهداف پژوهش.......................................................................................................8

1 ـ 4 ـ 1ـ هدف های کلی پژوهش....................................................................................8

1 ـ 4 ـ 2ـ هدف های جزئی پژوهش..................................................................................8

1 ـ 5 ـ سؤال های پژوهش.................................................................................................10

1 ـ 5 ـ 1ـ سؤال های اصلی پژوهش...................................................................................10

1 ـ 5 ـ2ـ سؤال های جزئی پژوهش....................................................................................10

1 ـ 6 ـ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها..........................................................................12

1 ـ 6 ـ 1ـ بهزیستی معنوی.................................................................................................12

1 ـ 6 ـ 2ـ شادکامی...........................................................................................................13

1 ـ 6 ـ 3ـ سلامت عمومی..................................................................................................13

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه...............................................................................................................................15

2 ـ 1ـ مبانی نظری.............................................................................................................15

2 ـ 1 ـ 1ـ بهزیستی معنوی.................................................................................................15

2 ـ 1 ـ 1 ـ 1ـ ابعاد بهزیستی معنوی از دیدگاه فیشر............................................................19

2 ـ 1 ـ 2ـ شادکامی...........................................................................................................19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1ـ دیدگاه های موجود درباره شادی.................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1ـ نظریه نقطه ثابت......................................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 2ـ نظریه مقایسه...........................................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3ـ نظریه عاطفه............................................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2ـ الگوی شادی از دیدگاه شلدون و لیبومیرسکی..............................................23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره شادی..................................................23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1ـ دیدگاه فروید.........................................................................................23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2ـ دیدگاه اسکینر........................................................................................24

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3ـ دید گاه مزلو...........................................................................................24

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4ـ دیدگاه اسلام درباره شادی......................................................................24

2 ـ 1 ـ 3ـ سلامت روان......................................................................................................25

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1ـ سلامت روان و ابعاد آن................................................................................26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 1ـ سلامت جسمانی.....................................................................................26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 2ـ سلامت اجتماعی....................................................................................26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 3ـ سلامت هیجانی......................................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 4ـ سلامت معنوی.......................................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2ـ مفهوم سلامت روان براساس رویکردهای مختلف روانشناسی.......................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 1ـ رویکرد زیستی......................................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 2ـ رویکرد تحلیل روانی.............................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 3ـ رویکرد رفتارگرایی...............................................................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 4ـ رویکرد انسان گرایی.............................................................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3ـ  نظریه های مختلف روانشناسی درباره سلامت روان.....................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 1ـ دیدگاه فروید و مکتب روانکاوی..........................................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 2ـ دیدگاه آلپورت.....................................................................................29

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 3ـ دیدگاه راجرز........................................................................................29

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 4ـ دیدگاه فروم..........................................................................................30

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 5ـ دیدگاه مزلو...........................................................................................30

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 6ـ دیدگاه فرانکل.......................................................................................31

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 7ـ دیدگاه پرلز...........................................................................................31

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 8ـ سلامت روان از دیدگاه اسلام................................................................31

2 ـ 2ـ پیشینه تحقیقاتی.....................................................................................................33

2 ـ 2 ـ 1ـ تحقیقات انجام شده در ایران............................................................................33

2 ـ 2 ـ 2ـ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران...............................................................36

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه..............................................................................................................................45

3 ـ 1ـ روش پژوهش.........................................................................................................45

3 ـ 2ـ جامعه هدف، نمونه و روش نمونه گیری.................................................................45

3 ـ 3ـ ابزارهای تحقیق......................................................................................................46

3 ـ 3 ـ 1ـ پرسشنامه بهزیستی معنوی..................................................................................46

3 ـ 3 ـ 2ـ پرسشنامه شادکامی آکسفورد............................................................................47

3 ـ 3 ـ 3ـ پرسشنامه سلامت عمومی..................................................................................48

3 ـ 4ـ شیوه اجرای پژوهش..............................................................................................48

3 ـ 5ـ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................49

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه.............................................................................................................................51

4 ـ 1ـ یافته های توصیفی.................................................................................................51

4 ـ 2ـ یافته های استنباطی................................................................................................53

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه...............................................................................................................................84

5 ـ 1ـ بحث و نتیجه گیری................................................................................................84

5 ـ 2ـ محدودیت های پژوهش.........................................................................................95

5 ـ 3ـ پیشنهادهای پژوهش...............................................................................................96

5 ـ 3 ـ 1ـ پیشنهادهای پژوهشی........................................................................................96

5 ـ 3 ـ 2ـ پیشنهادهای کاربردی.......................................................................................96

فهرست منابع..................................................................................................................97

منابع فارسی....................................................................................................................97

منابع انگلیسی...............................................................................................................102

پیوست ها.....................................................................................................................107

 

 

فهرست جدول ها:

عنوان                                                                                                                        شماره صفحه

جدول 4ـ1: حجم نمونه به تفکیک جنسیت در دانشگاه و حوزه.............................................51

جدول 4ـ2: میانگین  و انحراف معیار بهزیستی معنوی و مؤلفه های آن به تفکیک

دانشگاه و حوزه...................................................................................................................51

جدول 4ـ3: میانگین و انحراف معیار شادکامی به تفیک دانشگاه و حوزه...............................51

جدول 4ـ4: میانگین و انحراف معیار مؤلفه های سلامت عمومی به تفکیک

دانشگاه و حوزه...................................................................................................................52

جدول 4ـ5: بررسی نرمال بودن داده ها................................................................................ 53

جدول 4ـ6:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی

و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان........................................................... 54

جدول 4ـ7:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی

و شادکامی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان........................................................55

جدول 4ـ8:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی

و شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان...........................................................56

جدول 4ـ9:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و شادکامی در

دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان..............................................................................57

جدول 4-10: بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون........................................................... 58

جدول 4ـ11: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی شادکامی براساس

متغیرهای بهزیستی وجودی و مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های

علمیه شهر کرمان.............................................................................................................. 59

جدول4ـ12:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم جسمانی

در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان...........................................................................60

جدول 4ـ13:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم جسمانی

در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.......................................................................61

جدول4ـ14: نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی

در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان........................................................................... 62

جدول 4ـ15:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم جسمانی

در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان........................................................................63

جدول4ـ16:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب

و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان............................................. 64

جدول 4ـ17:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم اضطراب

و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان..........................................65

جدول 4ـ18:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب

و اختلال در خواب در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان..............................................66

جدول 4ـ19:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم اضطراب

و اختلال در خواب در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان......................................... 67

جدول 4ـ20:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و اختلال در

کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان................................................68

جدول 4ـ21:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و اختلال در

کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان............................................69

جدول 4ـ22:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و اختلال در

کارکرد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان...............................................70

جدول 4ـ23:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و اختلال در

کارکرد اجتماعی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.......................................... 71

جدول 4ـ24:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم افسردگی

در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان..........................................................................72

جدول 4ـ25:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی وجودی و علائم افسردگی

در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.....................................................................73

جدول 4ـ26:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی

در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان........................................................................ 74

جدول 4ـ27:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی مذهبی و علائم افسردگی

در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان.....................................................................75

جدول 4ـ28: بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون........................................................ 76

جدول4ـ29:  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی سلامت عمومی براساس

متغیرهای بهزیستی وجودی و مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های

علمیه شهر کرمان........................................................................................................... 76

جدول 4ـ30: نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه میانگین بهزیستی معنوی در دانشجویان

دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان.................................................................78

جدول 4ـ31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین شادی در دانشجویان دانشگاه شهید

باهنر و حوزه های علمیه کرمان...................................................................................... 79

جدول 4ـ32: نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه میانگین سلامت عمومی در دانشجویان

دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه کرمان.................................................................80

جدول 4ـ33:  نتایج آزمون همبستگی  برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی

در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان......................................................................81

جدول 4ـ34:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی با سلامت عمومی

در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان.....................................................................81

جدول 4ـ35:  نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی

و سلامت عمومی در دانشجویان حوزه های علمیه شهرکرمان............................................82

 

 

فصل اول

طرح پژوهش

 

 

    1 ـ 1 . مقدمه

قشر دانشجو گروهی مهم از جامعه بوده و سرنوشت سازان آینده کشور هستند. در جوامع گوناگون سیاست گذاری ها همواره متوجه این گروه، بررسی ویژگی ها و تربیت آن ها برای دستیابی به آینده مورد نظر بوده است. در ساختار گروه دانشجویی، دانشجویان حوزه و دانشگاه دو گروه اصلی را تشکیل می دهند.

در بررسی هر گروه از افراد باید به این نکته توجه داشت که، انسان موجودی پیچیده و دارای ابعاد وجودی گوناگون است . پیوند مستحکمی که میان این ابعاد وجود دارد، موجب می گردد که نیاز به دیدگاهی چند بعدی و همه جانبه جهت فهم و درک آدمی و کمک به رشد و بهزیستی او، حس گردد.

بهزیستی[1] عاملی مهم در حیطه زندگی فردی و جمعی است که همگان به دنبال دستیابی و گسترش آن در زندگی خود هستند. روانشناسی نقش والایی برای این صفت قائل گشته است. در ابتدای ظهور روانشناسی، تأکید این رشته بر بیماری های روانی و درمان آن ها بود، اما با گذشت زمان «مدل سلامت روانی»، «مدل بیماری» را به چالش کشیده است(کیز[2]، 2002). البته در تاریخ روانشناسی همواره بزرگانی چون جیمز[3]، راجرز[4]، مزلو[5]، فروم[6] و فرانکل[7] برداشت های مثبتی از شخصیت سالم و کنش وری مثبت به دست داده اند. در دیدگاه های نوین روانشناسی مثبت نگر نیز، پژوهشگران برجسته ای چون ریف و سینگر[8] (1998)، سلیگمن و سیکزنتمیهالی[9] (2000) و کیز(2002)، بر لزوم در نظر گرفتن جنبه های مثبت بشر و مفهوم بهزیستی در تعریف سلامت روانی تأکید کرده اند(کیز، 2004).

با تأکید بر بهزیستی، بررسی عوامل مؤثر بر آن به صورت جنبه خاصی از روانشناسی بروز کرد. با ظهور بهزیستی در حیطه روانشناسی، احساس بهزیستی، یکی از ویژگی های مهم افراد دارای سلامت روان شناخته شد.

در طی سال های 1970-1960 جنبشی جهت مطالعه عوامل مرتبط با کیفیت زندگی[10] در ایالات متحده آغاز گردید و شروع یک عقیده  تدریجی شد، مبنی بر این که رضایت در زندگی فقط بر پایه عوامل عینی نبوده و به عوامل ذهنی مؤثر در این حیطه نیز توجه گردید. همزمان با این جنبش بود که گروهی به اهمیت اثر معنویت در بهزیستی پافشاری کردند. الیسون[11] (1983) و پالوتزین[12] و الیسون(1982)، استدلال کردند که کیفیت زندگی مفهومی است که بهزیستی مادی، روانی و معنوی در آن دخیل اند(بونت[13]، 2009). بهزیستی معنوی از رابطه دو مفهوم بهزیستی و نقش معنویت در آن شکل گرفت و گسترش یافت که ناشی از توجه به نقش معنویت در بهزیستی فردی بود. در مطالعه ای بر روی دانشجویان سنگاپوری مشخص شد که آنان معنویت را برای آدمی، رشد و بهزیستی او اساسی می دانند (تیو ، کریدی و چان[14]،2012). بهزیستی معنوی[15]، حسی از ارتباط با دیگران، داشتن معنی و هدف در زندگی و داشتن ارتباط و اعتقاد به یک قدرت متعالی است( هاکز ، هال ، تالمن و ریچینز[16]، 1995 ). الیسون (1983)، بیان می دارد که بهزیستی معنوی شامل دو عنصر روانی اجتماعی و مذهبی است. بهزیستی مذهبی شامل ارتباط با یک قدرت متعالی است و بهزیستی وجودی که عنصری روانی ـ اجتماعی است، بیانگر احساس فرد است از اینکه چه کسی است؟ چه کاری  و چرا انجام می دهد و به کجا تعلق دارد. این دو بعد در عین جدا بودن، با هم تعامل داشته و احساس سلامت معنوی، رضایت و هدفمندی را به وجود می آورند. به این شکل بهزیستی معنوی نقش والایی در مطالعات مرتبط با بهزیستی و سلامت روان یافت.

سلامت روان[17] یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و بهداشت یک جامعه تلقی می شود.  سازمان بهداشت جهانی[18] از سال 1946 برای سلامتی سه بعد زیستی، روانی و اجتماعی قائل شده است، اما در اکثر کشورها دو بعد روانی و اجتماعی  نادیده گرفته می شوند. از زمان ظهور رسمی روانشناسی سلامت در 1970 ، در مدت زمانی بسیار کوتاه، روانشناسی سلامت به رکن اصلی علوم رفتاری تبدیل شد. جنبه های مؤثر در بررسی رشد و تکامل انسان فراوان بوده و سلامت روان به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات روانشناسی سلامت، مطرح است. سلامت روان چیزی بیشتر از نبود اختلال های روانی است و شامل خوب بودن ذهنی، ادراک خودکارآمدی، استقلال و خودمختاری، کفایت و شایستگی، وابستگی میان نسلی و خود شکوفایی توانمندی های بالقوه فکری و هیجانی می گردد(سازمان بهداشت جهانی،2001 ).

در پرداختن به هیجان های مثبت و عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی، شادکامی[19] نیز از عوامل مطرح شده در حیطه روانشناسی مثبت نگر است و تأثیر شگرفی بر احساس رضایت و بهزیستی دارد. در گذشته روانشناسی بر هیجان های منفی و اختلال متمرکز بود، اما به تدریج از چند دهه گذشته به بررسی هیجان های مثبت و عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی پرداخت. در اکثر تعاریف مطرح شده از شادکامی، تجربه احساس مثبت به چشم می خورد. استوارت، واتسون، کلارک، ابمیر و دیری[20] (2010)، شادی را متشکل از لذت از زندگی، نداشتن احساس منفی مثل اضطراب و افسردگی و داشتن میانگینی از رضایت از زندگی می دانند.

اهمیت دادن به بهزیستی فردی، سلامت روان و شادی همواره مدنظر پژوهشگران علوم انسانی بوده است.در سایه توجه به اهمیت معنویت، به عنوان رکنی اساسی در جامعه ایران، اهمیت بررسی این ابعاد در فرد فرد آدمیان مطرح بوده و هست.

 

   1 ـ 2 . بیان مسأله

این اعتقاد وجود دارد که معنویت[21] و مذهب[22] با یکدیگر همپوشی دارند و هر دو شامل اعتقاد به وجودی مقدس می شوند، اما در حقیقت هریک ویژگی های خود را دارا هستند. وابستگی نسبی این دو مقوله، بررسی این مطلب را که آیا معنویت در مدارس مذهبی ما از دانشگاه ها بالاتر است یا خیر، به صورت سؤالی در ذهن آدمی نمایان می سازد. معنویت در فطرت آدمی ریشه دارد. میلر و تورسن[23] (1999)، بیان داشته اند که دین و معنویت در زندگی افراد نه تنها رایج است بلکه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و با دستاوردهای مثبت سلامت مرتبط است. الکینز[24] ( 1998)، پارگامنت، کوئینگ و پرز[25] ( 2000) و بارکر و بوچانان بارکر[26] ( 2005)، بر اهمیت اثر معنویت در سلامت روان تأکید کردند. پنجمین همایش سالیانه معنویت و سلامت روان(2013)، معنویت را به عنوان راه حلی برای مشکلات فعلی در سیستم مراقبت های سلامت ذکر کرده است(http://gwumc.edu). بهزیستی معنوی به عنوان سازه ای که نشانگر ارتباط با قدرتی متعالی(خدا)، خود و دیگران است، از تلاشی جهت ترکیب معنویت و بهزیستی، ایجاد گردید. در جایی که سلامت روان به صورت توانایی سازگاری فردی و احساس بهزیستی کلی، درک می گردد، نتایج فراوانی از تأثیر دین و بهزیستی معنوی بر سلامت روان وجود دارد. جعفری، دهشیری، سهرابی و نجفی(1388) و صفایی راد، کریمی، شموسی و احمدی طهور(1389)، افراد با بهزیستی معنوی بالاتر را دارای سطوح بالاتر سلامت روان یافتند. شادی نیز به عنوان داشتن احساسات مثبت، رضایت از زندگی و نبود احساسات منفی، متأثر از دین و معنویت فردی است. لویس، مالتبی و دی[27] (2005) شادی و بهزیستی روانشناختی را  تحت تأثیر دین و معنویت می دانند. گرین و الیوت[28] (2010)، نیز افراد دیندار را دارای سلامت و شادی بیشتر، گزارش کرده اند. با وجود اهمیت بهزیستی معنوی، سلامت روان و شادکامی در هر جامعه و تحقیقات فراوان صورت گرفته، نمی توان ادعا کرد که وضعیت جوامع در این موارد رو به پیشرفت و بهبود است. فراوانی افسردگی در قشردانشجو(امیدیان،1388 ؛ ابراهیم، آدامز، کلی و گلازبروک[29]،2012)، احساس تهی بودن و بی معنایی زندگی، به فراوانی قابل درک و مشاهده است. با توجه به اهمیت بهزیستی معنوی و نقش آن در ارتقاء سلامت روان و شادکامی و با توجه به کمبود منابع موجود در این زمینه، با تأکید بر اهمیت قشر جوان و به ویژه دانشجویان و با هدف توسعه و تکمیل نتایج موجود دراین زمینه، در این پژوهش به دنبال این هستیم که ضمن بررسی و مقایسه رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان، در پی پاسخ به این سؤالات برآییم که:

آیا  بین بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر رابطه وجود دارد؟

آیا  بین بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان حوزه های علمیه شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

 

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:51 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشدرشته جغرافیا :تحلیل نقش مدیریت روستایی در تحولات روستاهای بخ...

 

دانلود 

گرایش برنامه ریزی روستایی

با عنوان :  تحلیل نقش مدیریت روستایی در تحولات روستاهای بخش لشت نشاء

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته :جغرافیا     گرایش: برنامه ریزی روستایی

 عنوان:

تحلیل نقش مدیریت روستایی(دهیاران)در تحولات روستاهای بخش لشت نشاء

استاد راهنما :

دکتر عیسی پور رمضان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول :کلیات تحقیق.. 3

1-1بیان مسأله. 4

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3-اهداف تحقیق.. 5

1-4-سوال های تحقیق.. 6

1-5-فرضیه‌های تحقیق.. 6

1-6-محدوده مورد مطالعه. 6

1-7-محدودیتها وتنگناهای تحقیق.. 6

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق.. 7

2-1- مفهوم مدیریت روستایی.. 8

2-2- مدیریت روستایی ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 8

2-3- مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی.. 10

2-3-1- ایجاد استقلال مالی: 14

2-3-2- معرفی سیستم مدیریت مشارکتی: 14

2-3-3- تشویق اقتصاد مشترک: 14

2-3-4- هماهنگی ابعاد توسعۀ روستایی: 15

2-4- نقش شوراها در مدیریت روستایی.. 15

2-5- جایگاه مدیریت روستایی در برنامه های توسعه کشور. 17

2-6- دلایل تشکیل دهیاری ها 22

2-6-1- عوامل سیاسی.. 22

2-6-1-1- عوامل ساختاری سیاسی.. 22

2-6-1-1-1- تمرکزگرایی در تصمیم و اجرا 22

2-6-1-2- رابطه بهره کشی شهر از روستا در نتیجه تعامل سیاسی محلی.. 23

2-6-1-3- اولویت های توسعه. 23

2-7- عوامل مدیریتی.. 23

2-7-1- مدیریت تولید نابسامان. 23

2-7-2- ناکافی بودن افراد متخصص..... 24

2-7-3- نارسایی نظام کنترل. 24

2-7-4- مدیریت با ماهیت برونزا 24

2-8- عوامل دولتی.. 24

2-8-1- مسأله امنیت و نبود آن. 25

2-8-2- تداخل وظایف سازمان های دولتی و وزارتخانه ها در روستاها 25

2-8-3- عدم هماهنگی و تبعیض میان سازمان های محلی و مرکزی.. 25

2-8-4- کمبود ابزارها و سازوکارهای دولتی.. 26

2-8-5-حمایت ناکافی از افراد خلاق و نوآور از سوی دولت... 26

2-9- عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و تاریخی.. 26

2-9-1- پیشینه و تجارب تاریخی روستاییان. 26

2-9-2- مقاومت در برابر تغییر و نوآوری.. 26

2-9-3- بی سوادی و نارسایی های آموزشی.. 26

2-9-4- جامعه مطرود و سرکوب شده روستایی.. 26

2-9-5- مهاجرت به شهرها 27

2-10- عوامل اقتصادی و نتایج ساختاری.. 27

2-10-1- عقب ماندگی اقتصادی روستایی.. 27

2-10-2- رواج خرده مالکی و تعدد اراضی کشاورزی با مساحت های کوچک... 28

2-10-3- نبود تنوع شغلی.. 28

2-10-4- تغییر کاربری روستاها 28

2-10-5- عوامل تکنولوژیکی.. 28

2-10-5-1- کمبود امکانات تکنولوژیک... 28

2-10-5-2- بهره دهی ناچیز کار. 28

2-10-6- روش های نامناسب بازاریابی.. 29

2-10-7- نارسایی کمّی و کیفی عملکرد تعاونی های روستایی.. 29

2-11- مدیریت روستایی و توسعه. 30

2-12-تحولات مدیریت روستایی.. 30

2-13-وظایف مدیریت در سازمآنهای محلی چیست؟. 31

2-14- مدیریت نوین روستایی.. 34

2-15-تحولات کالبدی روستاها 35

2-16-برنامه ریزی فضایی.. 37

2-17-دهیاری و تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی و زیست محیطی روستا 38

2-18- نقش دهیاریها در تغییرات کالبدی روستاها 40

2-19-پیشینه تحقیق.. 42

فصل سوم: روش های اجرای تحقیق.. 45

3-1-روش تحقیق و مراحل آن. 46

3-1-1-روش تحقیق : 46

3-1-2-مراحل تحقیق.. 46

3-1-2-1-مرحله جمع آوری اطلاعات... 46

3-1-2-2-سازمان دهی و طبقه بندی اطلاعات... 46

3-1-2-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 46

3-2- جامعه آماری و حجم نمونه و متغییرهای تحقیق.. 47

3-3-ویژگیهای طبیعی.. 48

3-3-1- موقعیت جغرافیایی.. 48

3-3-2- توپوگرافی.. 52

3-3-3- خاک... 52

3-3-4- اقلیم. 54

3-3-5- منابع آب... 60

3-4- ویژگی های جمعیتی و اجتماعی.. 62

3-4-1-جمعیت و خانوار. 62

3-4-2- بعد خانوار. 63

3-4-3- رشد جمعیت... 64

3-4-4- ساختار سنی و جنسی.. 64

3-4-5-جمعیت فعال و غیرفعال. 65

3-4-6- سواد. 66

3-5- ویژگیهای اقتصادی.. 67

3-5-1- وضع اقتصادی لشت نشاء. 67

3-6- ویژگی های فضایی کالبدی.. 71

3-6-1- تیپ و شکل روستاها 71

3-6-2- توزیع سکونتگاه ها بر حسب ارتفاع. 71

3-7- خدمات... 72

3-7-1- خدمات زیر بنایی.. 72

3-7-2- خدمات رو بنایی.. 73

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 78

4-1- نقش دهیاریها در تحولات کالبدی روستاهای بخش لشت نشاء. 79

4-1-1- ویژگی های پرسنلی دهیار. 82

4-2- مشخصات فردی و عمومی پاسخ گویان. 84

4-2-1-ترکیب جنسی.. 84

4-2-3- تحصیلات... 85

4-2-4-شغل.. 86

4-2-5-محل تولد. 87

4-2-6- محل زندگی.. 88

4-2-7- رضایت مردم از دهیاری ها 88

4-2-8- مکاتبات و تعامل با سازمان ها و اداره های مرتبط با روستا و دهیاری های دیگر. 89

4-2-9- همکاری با نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و امنیت در روستا 90

4-2-10- جلب مشارکت روستاییان در امر تهیه و اجرای پروژه های عمرانی روستا 91

4-2-11- همکاری و مشارکت مردم با شورا و دهیار. 91

4-3- سلامت اداری.. 92

4-3-1- نقش دهیار در تدوین سازو کار مناسب برای نظارت بر انضباط مالی.. 92

4-3-2- نقش دهیار در تدوین و سازو کار مناسب برای بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات... 93

4-3-3-میزان پیگیری دهیار از مسائل و مشکلات... 94

4-3-4- مسائل و مشکلات قابل بررسی توسط دهیار. 95

4-3-5-ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و گردشگری.. 96

4-3-7-نقش دهیار در ساخت یا توسعه ی مجتمع های گردشگری.. 98

4-3-8- نقش دهیار در توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی روستا 99

4-3-9- نقش دهیار در تاسیس یا توسعه ی کتابخانه و خرید کتاب... 100

4-4- دهیار و توسعه بخش اقتصادی روستا 101

4-4-1- موفقیت دهیاری در گسترش فعالیت کشاورزی روستا 101

4-4-2- میزان ارزیابی عملکرد دهیار در تشویق و ترغیب روستائیان به توسعه صنایع کارگاهی و روستایی.. 102

4-4-3- نقش دهیار در تغییر کاربری اراضی.. 103

4-4-4- نقش دهیار در افزایش فعالیتهای توریستی منطقه. 103

4-4-5- تاثیرگذاری مدیر روستا در گسترش فعالیتهای خدماتی روستا 104

4-5- تحولات کالبدی روستاها 106

4-5-1- بیشترین تغییر شکل ظاهری روستا در دهه اخیر. 106

4-5-2- تاثیر مدیریت روستا در تغییر الگوی ساخت مسکن و معماری روستا 107

4-6- هدایت و دفع آبهای سطحی.. 109

4-6-1- نقش دهیار در احداث شبکه های دفع آبهای سطحی.. 109

4-7- بهبود آمد و شد روستایی.. 110

4-7-1- نقش دهیار در اصلاح و توسعه شبکه معابر روستا 110

4-7-2- نقش دهیار در زیرسازی و جدول کشی معابر. 111

4-8- بهبود محیط روستایی.. 113

4-8-1- نقش دهیار در حفظ سلامت و بهداشت محیط روستا 113

4-8-2- نقش دهیار در نگهداری و توسعه ی فضای سبز روستایی.. 113

4-8-3- نقش دهیار در پاکیزگی محیط و منظر روستا 114

4-8-5- نقش دهیار در تهیه ی طرح هادی روستایی و پیگیری برای تهیه و اجرای طرح هادی در دوره ی تصدی دهیاری.. 116

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات... 118

5-1- بحث... 119

5-2- نتیجه گیری.. 120

5-3- پیشنهادها 124

منابع و مأخذ. 126

چکیده

مدیریت روستایی فرآیند چند جانبه ای است که شامل سه رکن ، مردم ، دولت و نهادهای عمومی است.در این فرآیند با مشارکت مردم و از طریق تشکیلات ، سازمان های روستایی و ،برنامه ها و طرح های توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزش یابی قرار می گیرد سازمان های محلی از جمله انواع سازمانها می باشند که براثرتحول در شیوه های مدیریتی مورد توجه قرارگرفته اند .و بر پایه مشارکت اصل اساسی بنا نهاده شده است حاکمیت مردم بر مردم و اساس سازمانهای محلی   بر اصل این نهادها است. این نهاد ها در سالهای اخیر توانسته اند نقش مهمی را در توسعه روستاها ایجاد نمایند در این تحقیق که به روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است اهدافی که تحقیق حاضر دنبال می کند عبارتند از تعیین نقش دهیاران در تحولات کالبدی روستاهای بخش لشت نشاء می باشد.

نتایج نشان می دهد دهیاران روستایی در بخش لشت نشا توانسته اند با مدیریت بر روستاها تحولاتی را در آن ایجلد نمایند که از جمله میتوان به تغییرات کالبدی، بهداشت محیط، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری اشاره نمود. بیشترین تغییراتی که دهیاری ها توانسته اند در روستاهای بخش لشت نشا ایجاد نمایند تحولات کالبدی می باشد . که می توان به مواردی مانند ساخت و سازهای جدید ، توسعه فعالیت های گردشگری ، ایجاد پارک های روستایی و ایجاد مسجد اشاره کرد .

واژگان کلیدی : روستا، مدیریت روستایی ، تحولات روستایی، بخش لشت نشاء،شهرستان رشت

مقدمه

روستا به عنوان اولین سکونتگاه دائمی انسان و محل فعالیتهای کشاورزی و دیگر کوشش های بهره وری از زمین علاوه بر تامین نیازهای روستائیان ، نیازهای شهر نشینان به مواد غذایی و مواد اولیه برخی صنایع شهری را نیز تامین می کند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرچه مدیریت روستایی معنای واقعی خود را بدست آورد و هادهای مختلف انقلاب برای آنکه روستاهای کشور را موهبت های فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، اقتصادی بهره مند شوند فعالیتهای زیادی را انجام دادند. در سالهای اخیر با تشکیل شورای اسلامی روستا و وجود دهیار در بعضی از روستاها مدیریت در روستا را هدفمند تر می کند. با وجود این مشکلات زیادی در نقش مدیریت محلی در روستا وجود دارد. که دهیار و شورای اسلامی وظایف محوله در ادراه روستا، بهتر نمودن مدیریت اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را به عهده دارند. هدف اساسی شناخت نگرشهای گذشته و موجود مدیریت روستایی به ویژه با توجه به نقش آن در سالهای اخیر در مدیریت محلی روستایی است. چرا که با ساختار جدید در مدیریت روستایی می توان امیدوار بود که در آینده نه چندان دور شاهد پیشرفت روستاها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... باشیم . در مطالعه حاضر نقش مدیریت محلی (دهیار) در توسعه روستاهای بخش خشکیبجار بررسی شد. مطالب این پایان نامه شامل:

فصل اول: بیان مسئله و ضروزت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، واژه ها و مفاهیم و محدودیتها می باشد.

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق می باشد که به تئوریها و نظریات پرداخته است.

فصل سوم روش اجرایی تحقیق می باشد که در آن به روش تحقیق و موقعیت جغرافیایی و مشخصات طبیعی است که شامل مشخصات اجتماعی- جمعیتی، مشخصات اقتصادی، مشخصات کالبدی و فضایی می باشد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق می باشد.

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری، پیشنهادات بررسی شد.

 فصل اول :کلیات تحقیق

 -1بیان مسأله

مدیریت روستا یی فر ایند چند جانبه ا ی است که شامل سه رکن ، مردم، دولت و نهادها ی عمومی است . در این فر ایند با مشارکت مردم و از طر یق تشکیلات، سازمانها ی روستا یی و، برنامه ها و طرح ها ی توسعه روستا یی تد,ین و اجرا گرد یده و تحت نظارت و ارزش یابی قرار می گیرد )رضوا نی، 1383: 211 )

سازمانهای محلی از جمله انواع سازمانها می باشند که بر اثرتحول در شیوه های مدیریتی مورد توجه قرار گرفته اند. و بر پایه مشارکت اصل اساسی بنا نهاده شده است حاکمیت مردم بر مردم و اساس سازمانهای محلی بر اصل این نهادها است. در فرایند نظریه های مربوط به نقش مردم و دولت در موضوع توسعه، تشکیل سازمانهای محلی توسط اجتماعات محلی مورد تاکید قرار گرفته است تا سازمانهای محلی نقش فعالی را در توسعه و اداره امور محلی برعهده گیرند. دهیاری یک نهاد عمومی است که به منظور اداره امور روستا تأسیس گردید در ابتدای تأسیس دهیاری ها ( سال 1382 تمامی روستاهای بالای 20 خانوار (با اولویت مراکز دهستانها، روستاهای دارای طرح هادی و بهسازی می توانستند به شرط پرداخت خودیاری اهالی روستا و تأیید استانداری، مجوز تأسیس دهیاری دریافت کنند . با اعلام این شرایط آسان برای صدور مجوز تأسیس دهیاری و نیز به دلیل اعطای اعتباراتی که از محل قانون تجمیع عوارض به دهیاری ها صورت می گرفت، تقاضای

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:48 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در د...

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : مدیریت منابع انسانی

عنوان : بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت

رشته تحصیلی:  مدیریت دولتی
گرایش تحصیلی:  مدیریت منابع انسانی
مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:
بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

استاد راهنما: دکتر محمد صادق ضیایی
استاد مشاور: دکتر غلامرضا طالقانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
فصل اول: كلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم
فصل اول: كلیات تحقیق
مقدمه                                                                                                                                                  7
مسئله اصلی تحقیق                                                                                                                               8
تشریح و بیان موضوع                                                                                                                          8
ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                                                     9
پیشینه تحقیق                                                                                                                                     10
فرضیه های تحقیق                                                                                                                             13
مدل مفهومی تحقیق                                                                                                                          13
اهداف تحقیق                                                                                                                                   14
روش تحقیق                                                                                                                                     14
روشهای گردآوری اطلاعات                                                                                                            14
قلمرو زمانی تحقیق                                                                                                                           14
مكان تحقیق     15
جامعه آماری     15
نمونه آماری    15
روشهای نمونه گیری                                                                                                                         15
روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات    15
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح    15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول          18
مقدمه                                                                                                                                            18
بهره وری چیست؟             19
تعاریف مختلف از بهره وری             19
تاریخچه مفهوم بهره وری             20
بهره وری كاركنان دانشی             21
کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری              23
تاثیر متقابل بهره وری و كیفیت زندگی كاری             25
بهره وری به عنوان یك موضوع استراتژیك             25
بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت             26
ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری             26
چرخه بهره وری             34
شاخصهای بهره وری كدامند و چه ویژگیهایی دارند؟             37
چه مشكلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟             39
چه عواملی بر بهره وری موثرند؟             40
فرهنگ و بهره وری             40
پارادوكس فناوری اطلاعات و بهره وری             41
بهره وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی             41

بخش دوم        42
مقدمه            43
اهمیت، لزوم و خواص آموزش منابع انسانی            44
حلقه مفقوده            45
فلسفه آموزش: سنتی ، مدرن ، پست مدرن            47
مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی            48
رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها            49
توسعه منابع انسانی            49
آموزش؛ این جا- آن جا- همه جا            50
همگام با توسعه جهانی            50
انواع فنون آموزش:            51
گروه اول: روشهایی كه منظور از آنها دادن اطلاعات است            51
گروه دوم : روشهای شبیه سازی            52
گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت            54
ارزشیابی آموزشی            56
فرایند ارزشیابی آموزش                         56
دلایل ارزشیابی آموزش            57
آیا راه حل مسئله، آموزش است؟            58
ستاده های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی            58
رویكردهای ارزشیابی آموزش            59
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی             60

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:44 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پروژه- تحقیق-پایان ...

 Skip to content

پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی

رشته حسابداری

موضوع :

بررسی سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در تصمیم گیری و پیش بینی شرکت ها 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
چكیده:
هدف اصلی این پایان نامه بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینـی رشـد سـود عملیـاتی
شركت های فعال در صنعت دارویی و شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران اسـت. در راسـتای ایـن
هدف، تعداد 48 شركت كه اطلاعات مورد نیاز برای دوره 5 ساله مـورد تحقیـق(78-82) در مـورد
آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. سپس اطلاعات مربـوط بـه 4 متغیـر مسـتقل(ارزش دفتـری
حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی) مورد مطالعه قرار گرفت. و رشد
سود عملیاتی به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه ها از تكنیك هـای آمـاری
رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد. همچنین معنی دار بودن الگو ها با استفاده از آماره
های t وf صورت گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است كه كه بین سه متغیـر مسـتقل بـا رشـد
سود عملیاتی رابطه ی معنی دار وجود دارد. اما رابطه بین سود تقسیمی و رشد سـود عملیـاتی در
سطح اطمینان 95% رد شده است.
مقدمه: در این فصل به بیان مطالبی در خصـوص سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در
تصمیم گیری و پیش بینی پرداخته شده و اهداف پژوهش و ضرورت انجام آن، سوالا پژوهش،
فرضیات تحقیق، الگوی تحقیق، تعاریف عملیاتی اصطلاحات كلیدی پـژوهش، روش تحقیـق،
روش های گردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق، جامعه آمـاری، روش نمونـه گیـری و تجزیـه و
تحلیل داده ها بیان شده است.
1-2- مساله پژوهش:
حسابداری كه ازاوایل قرن بیستم به صورت علمی وكلاسیك پا به عرصه فعالیت نهاده اسـت،
در چند دهه اخیر خصوصا بعـد از سـالهای 1960بـا شـروع تحقیقـات تجربـی كسـانی چـون
بال(ball) وبران(brown ) با سرعت توانست مبانی تئوریك خودرا بـر مبنـای تفكـر اثبـات
گرایی (positivism) پایه گذاری نماید وتكامـل بخشـد(حجـازی،1375). یكـی از اهـداف
حسابداری وتهیه صورتهای مالی، فراهم كردن اطلاعـات سـودمند بـه منظـور تسـهیل تصـمیم
گیری است. یكی از ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری، سـودمندی در پـیش بینـی اسـت.
معیار ارزش پیش بینی، احتمال وجود ارتباط بین رویـدادهای اقتصـادی مـورد علاقـه تصـمیم
گیرنده ومتغیرهای پیش بینی كننده می باشد. این مفهوم از مدل های ارزشیابی سرمایه گـذاری
استخراج شده است. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سـودمند باشـد، بایـد امكـان
پیش بینی بعضی از رویدادهایی را فراهم كند كه به عنوان داده های ورودی مدل های تصـمیم
گیری استفاده می شود. مدل تصمیم گیری را می توان از طریـق تئوریهـای توصـیفی، واكـنش
سرمایه گذاران وبازار به اطلاعات حسابداری شناسایی كرد. سود حسابداری یكی از اطلاعـات
اصلی مورد استفاده در این مدل ها است. 
فصل اول- کلیات پژوهش
پیش بینی سود حسابداری، میزان رشد وتغییرآن مورد علاقه سرمایه گـذاران، مـدیران، تحلیـل
گران مالی، محققان واعتباردهندگان می باشد. این توجه به دلیـل اسـتفاده از سـود در مـدلهای
ارزیابی سهام(ارتباط مفروض بین سود وجربان های نقدی)، كمك به كاركرد كارای بازار سهام
(ارتباط بین تغییرات سود وتغییرات قیمت سهام)،ارزیـابی تـوان پرداخـت(سـود سـهام، بهـره
وتعهدات)؛ ارزیابی عملكرد واحد اقتصادی ومباشرت مدیریت، ارزیـابی نحـوه انتخـاب روش
های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش بینی هـای سـود در همـوار سـازی سـود و
تحقیق های اقتصادی، مالی وحسابداری است(رحمانی1381). محتوای اطلاعاتی سود واجزای
آن و هم چنین موارد افشاء شده غیر از سود، بطور گسترده ای در متون حسابداری ومالی بارها
مورد آزمون قرار گرفته است. دركل دو فرضیه در خصوص پیش بینی سود مطرح است. یـك
فرضیه این است كه تغییرات سود قابل پیش بینی نیست و از فرآیند گشت تصادفی پیروی مـی
كند وطبق فرضیه مقابل با این استدلال كه بر اساس تئوری انتظارات منطقی، سرمایه گـذاران از
مجموعه اطلاعاتی گسترده تری برای پیش بینی سود استفاده می كنند، سـود قابـل پـیش بینـی
است. وجود نسبت های مختلف P/E نیز حاكی از پیش بینی سود توسط بازار می باشد.
در تحقیق حاضر سعی شده است ارتباط بین پیش بینی رشد سود عملیاتی بعنوان متغیر وابسـته
و چهار متغیر بنیادی حقوق صاحبان سهام، سودعملیاتی ، سود تقسیمی و قیمت سـهام بعنـوان
متغیرهای مستقل مورد آزمون وبررسی تحلیلی قرار گیرد.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:
با توجه به فرآیند خصوصی سازی صنایع ایران، گسترش بـورس اوراق بهـادار تهـران وجلـب
مشاركت عمومی در اداره شركتها، ضروری است بمنظـور اتخـاذ تصـمیمات منطقـی در مـورد
فصل اول- کلیات پژوهش
سرمایه گذاری در شركتها وبه لحاظ ارزیـابی وضـعیت سـود آوری واحـد تجـاری و انعطـاف
پذیری مالی در یك سرمایه گذاری، شرایطی فراهم شود تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گـذاران
دراختیار آنان قرار گیرد. سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری باید سوالات متعـددی را از
جمله سوالات زیر پاسخگو باشند :
سود آوری شركت در آینده چگونه خواهد بود؟ آیـا رونـد سـوددهی همچنـان ادامـه خواهـد
داشت یا خیر؟ سیاستهای تولیدوفروش شركت در آتی چگونـه خواهـد بـود؟ شـركت قـدرت
پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟ و……..
هر یك از سوالات فوق به طریقی به سودآوری آتی مربوط می شود. لذا سرمایه گـذاران بـرای
اتخاذ تصمیم در هر مرحله از خرید، واگذاری یا نگهداری سهام به اطلاعاتی نیاز دارند كه بیان
كننده وضعیت سود آوری آتی شركت باشد. از آنجائی كه سرمایه گذاران و تحلیل گـران مـالی
از سود بعنوان یكی از معیارهای اصلی جهت ارزیابی شركتها استفاده می كنند، وآنها تمایـل بـه
اندازه گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری ویا فـروش سـهام خـود تصـمیم
گیری كنند. آنان با پیش بینی سود، نسبت به وضعیت یك شركت قضاوت می نمایند. زیـرا در
اصل تفاوت در این پیش بینی هاست كه تخصـیص منـابع سـرمایه بـه بخشـها و واحـد هـای
مختلف تجاری را تعیین می كند. واین موضوع برای سرمایه گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد زیرا
با پیش بینی جریانهای نقدی و سودهای آتی، نسبت به سرمایه گذاری وتخصیص منابع سرمایه
خود اقدام می نمایند. بطور كلی ارزش اطلاعات حسابداری با ارزش ومحتوای پـیش بینـی آن
سنجیده می شود. از اینرو هر گونه تحقیـق كـه تـوان حسـابداری را بـرای شـناخت محتـوای
اطلاعات حسابداری، به خصوص از نظر توان پیش بینی افزایش دهد، بـه همـان نسـبت بـرای
فصل اول- کلیات پژوهش
حسابداری مهم است وبه همین ترتیب برای زمینه های مربوط بـه حسـابداری نظیـر مـدیریت
امور مالی اهمیت دارد(آقایی1373). در این پژوهش رابطه بین سـودعملیاتی، حقـوق صـاحبان
سهام، سود تقسیمی و قیمت سهام با سودهای آتی را مورد بررسی قرار می دهیم تا توان پـیش
بینی رشد سود حسابداری را ارزیابی نمائیم.
1-4- اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق و استفاده كنندگان از نتایج آن به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:
1. ارزیابی سودمندی ارقـام حسـابداری از لحـاظ پـیش بینـی سـود وشـناخت محتـوای
اطلاعاتی حسابداری به خصوص از نظر توان پیش بینی.
2. جمع آوری شـواهد تجربـی و كمـك بـه ادبیـات موجـود در خصـوص رفتـار سـود
حسابداری و پیش بینی آن.
3. توسعه و ارزیابی مدل های آماری پیش بینی سود.
1-5- سئوالات پژوهش:
سؤالاتی كه این پژوهش در صدد پاسخ به آن است به شرح زیر میباشد:
1. آیا ارتباطی بین رشد سود عملیاتی سال بعد و متغیرهای بنیادی وجود دارد ؟
2. درصورت وجود رابطه، جهت آن چگونه است؟
3. در صورت وجود رابطه، شدت و اهمیت آن به چه میزانی است؟
تحقیق فرضیات
فرضیه اصلی :
“بین متغیرهای بنیادی و رشد سود عملیاتی سال آتی رابطه معنی دار وجود دارد .” 
فصل اول- کلیات پژوهش
فر ضیات فرعی :
1)بین حقوق صاحبان سهام وپیش بینی رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین سودعملیاتی و پیش بینی رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
3)بین سود تقسیمی وپیش بینی رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
4) بین قیمت سهام وپیش بینی رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
1-7-تدوین الگوی تحقیق:
 تحقیق روش
 روش تحقیق بر حسب نحوه جمع آوری داده ها (طرح تحقیـق)، روش همبسـتگی/ مقطعـی
می باشد و برای كشف همبستگی بین متغیرهای مندرج در صورتهای مالی و علامت تغییـرات
سود و نیز رشد سود( متغیرپیش بینی شونده) روش پس- رویدادی بكار رفته اسـت. در ادامـه
ابتدا با استفاده از روش همبستگی به آزمون تك تك فرضیات پرداخته شد. سپس با اسـتفاده از
ارتباط بـین متغیرمسـتقل (متغیرهـای بنیـادی ) 2 روش رگرسیون چند متغیره و روش پانل دیتا
ومتغیروابسته(پیش بینی رشد سود عملیاتی) شناسایی شد. سـپس بـا اسـتفاده از روش آمـاری
مناسب مذكور مدل آماری مورد نظربرازش شد.
تعداد صفحه :110
قیمت : 14700 تومان147000

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

دیدگاهتان را بنویسید

واردشده به عنوان 92. بیرون رفتن؟

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:40 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد: بررسی امکانسنجی بودجهریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فنا...

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش:مدیریت مالی

عنوان : بررسی امکانسنجی بودجهریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل سه عاملی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A"

 

گرایش: مدیریت مالی

 

عنوان:

بررسی امکان‌سنجی بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل سه عاملی shah

 

استاد راهنما:

دکتر تیمور آقایی‌فیشانی

 

استاد مشاور:

دکتر زاداله فتحی

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                          صفحه

 

 

فصل اول ـ كلیات تحقیق 1

مقدمه:      1

1-1- عنوان تحقیق 2

1-2- بیان مسئله 2

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن‌ 3

1-4- اهداف تحقیق 4

1-5- چارچوب نظری تحقیق 4

1-6- فرضیه‌های تحقیق 7

1-7- روش تحقیق 7

1-8- مدل تحقیق 8

1-9- قلمرو تحقیق 9

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق 9

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق 9

1-9-3- قلمرو مكانی تحقیق 9

1-10- جامعه و نمونه آماری 9

1-11- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 9

1-12- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 10

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیق 14

2-1- کلیات بودجه 14

مقدمه   14

2-1-1- تعاریف قانونی بودجه 16

2-1-2- مأموریت‌های بودجه‌ای 17

2-1-3- سیر تکوین نقش و مفهوم بودجه 25

2-2- بودجه‌ریزی عملیاتی 27

مقدمه   27

2-2-1- خاستگاه بودجه‌ریزی عملیاتی 29

2-2-2- تعریف بودجه‌ریزی عملیاتی 30

2-2-3- درک نادرست در مورد بودجه‌ریزی عملیاتی 32

2-2-4- روش كار بودجه عملیاتی 34

2-2-5- اهداف بودجه‌ریزی عملیاتی 37

2-2-6- مزایای بودجه‌ریزی عملیاتی 38

2-2-7- تفاوت بین بودجه برنامه‌ای و بودجه عملیاتی 40

2-3- روش‌های اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی 42

2-3-1- تنظیم بودجه‌ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده 42

2-3-2- تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی 43

2-3-3- روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 43

2-4- هزینه‌یابی محصول در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی 44

2-4-1- ویژگی‌های یک سیستم هزینه‌یابی 45

2-4-2- گام‌های اصلی یک سیستم هزینه‌یابی عملیاتی 45

2-5- هزینه‌‌یابی بر مبنای فعالیت 47

2-6- مراحل اجمالی یک پروژه ABC 49

2-7- پیشنهادهایی برای اجرای ABC 50

2-8- مدیریت عملكرد 51

2-8-1- استقرار یك نظام مدیریت عملكرد 52

2-9- تببین عوامل مؤثر بر اجرای موفق بودجه‌ریزی عملیاتی با استفاده از مدل "شه" 57

2-9-1- توانایی برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی 57

2-9-2- اختیار برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی 60

2-9-3- پذیرش برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی 61

2-10- فلسفه و اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران 63

2-11- مستندات قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران 65

2-12- پیشینه تحقیق 68

2-13- توصیف جامعه آماری 73

فصل سوم ـ روش‌شناسی تحقیق 76

مقدمه   76

3-1- روش تحقیق 77

3-2- متغیرهای تحقیق 80

3-3- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 80

3-4- ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری 82

3-4-1- روایی (اعتبار) ابزار اندازه‌گیری 82

3-4-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 83

3-5- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه آماری 84

3-5-1- جامعه آماری 84

3-5-2- نمونه آماری 84

3-6- روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 84

3-6-1- آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف (Kolmogorov – Smirnov Z) 85

3-6-2- آزمون دوجمله‌ای (Binomial Test) 85

3-6-3- آزمون t (One Sample T-Test) 85

3-6-4- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش 87

مقدمه:   87

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادها 119

مقدمه   119

5-1- نتایج آزمون عوامل 119

5-2- رتبه‌بندی عوامل 120

5-3- نتیجه‌گیری و پیشنهادها 121

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 125

فهرست منابع فارسی 127

فهرست منابع لاتین 129

 

فهرست جدول‌‌ ها

 

 

عنوان                                                               صفحه

 

جدول 3-1 شماره سوالات و متغیر متناظر با آنها در پرسشنامه ................................................................................. 80
جدول 3-2 گزینه‌های سوالات پرسشنامه و امتیازات متناظر با آنها ............................................................................ 81
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ..................................................................................... 88
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات ..................................................................... 89
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار ............................................................................... 90
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت استخدامی ................................................................. 91
جدول 4-5- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ......................................................................................... 92
جدول 4-6- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط پذیرش مدیریتی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ................................................................................................................... 93
جدول 4-7- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط پذیرش سیاسی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ................................................................................................................................ 95
جدول 4-8- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط پذیرش انگیزشی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ................................................................................................................. 96
جدول 4-9- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط اختیار قانونی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ..................................................................................................................................... 97
جدول 4-10- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط اختیار رویه‌ای و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ................................................................................................................................   99
جدول 4-11- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط اختیار سازمانی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ............................................................................................................................... 100
جدول 4-12- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط توانایی فنی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ........................................................ ....................................................................... 102
جدول 4-13- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط توانایی ارزیابی عملکرد و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ................................................................................................   103
جدول 4-14- نتایج توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به ارتباط توانایی انسانی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ................................................................................................................... 104
جدول شماره 4-15- نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن .............................................. 105
جدول شماره 4-16- نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای سه گانه تحقیق ....... 106
جدول شماره 4-17- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین پذیرش مدیریتی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری  .................................................................................................................. 107
جدول شماره 4-18- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین پذیرش سیاسی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ................................................................................................................... 108
جدول شماره 4-19- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین پذیرش انگیزشی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری  .................................................................................................................. 109
جدول شماره 4-20- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین اختیار قانونی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری.................................................................................................................... 109
جدول شماره 4-21- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین اختیار رویه ای و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ................................................................................................................... 110
جدول شماره 4-22- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین اختیار سازمانی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری.................................................................................................................... 111
جدول شماره 4-23- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین توانایی فنی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری.................................................................................................................... 111
جدول شماره 4-24- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین توانایی ارزیابی عملكرد و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ................................................................................................ 112
جدول شماره 4-25- نتایج آزمون دوجمله‌ای درخصوص ارتباط بین توانایی انسانی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری.................................................................................................................... 113
جدول شماره 4-26- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای درخصوص ارتباط بین پذیرش و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری.................................................................................................................... 113
جدول شماره 4-27- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای درخصوص ارتباط بین اختیار و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری  .................................................................................................................. 114
جدول شماره 4-28- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای درخصوص ارتباط بین توانایی و امكان‌ اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری ................................................................................................................... 115
جدول شماره 4-29- نتایج آزمون فریدمن جهت رتبهبندی متغیرهای فرعی مورد مطالعه............................................ 116
جدول شماره 4-30- نتایج آزمون فریدمن جهت رتبهبندی متغیرهای اصلی مورد مطالعه .......................................... 117
جدول 5-1 رتبهبندی عوامل فرعی موثر در اجرای بودجهریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری از لحاظ بازدارندگی ............................................................................................................................................................... 120
جدول 5-2- رتبهبندی عوامل اصلی موثر در اجرای بودجهریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری از لحاظ بازدارندگی ............................................................................................................................................................... 121

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                              صفحه

 

نمودار 4-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ...........................................................................  88

نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب میزان تحصیلات.................................................................  89

نمودار 4-3- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب سنوات خدمت ................................................................... 90

نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب وضعیت استخدامی ............................................................. 91

نمودار 4-5- توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب سن ...................................................................................  92

نمودار 4- 6- میانگین رتبه متغیرهای فرعی مورد مطالعه...................................................................................   117

 

 

 

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 2:36 توسط مدیر سایت پایان نامه |

صفحه قبل 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد
تبلیغات متنی