دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیو

 فهرست مطالب:

چکیده.................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق.................................................................................................................2

1-1- بیان مساله..................................................................................................................................3

1-2- ضرورت تحقیق.........................................................................................................................4

1-3- محدودیت های تحقیق..............................................................................................................4

1-4- تعریف متغیر ها.........................................................................................................................5

1-5- اهداف و فرضیه های تحقیق......................................................................................................8

فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل..........................................................................10

2-1- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی........................................................12

2-2- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی...............................................................................16

2-2-1- اسناد مالکیت کالا ..............................................................................................................20

2-2- 2- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»........................................................................21

2-3- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی.........................................................................................22

2-4- وصف تجاری اسناد حمل.......................................................................................................23

2-4-1- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال.............................................................24

2-4-2- اسناد حمل و وصف تجریدی............................................................................................25

2-4-3- اسناد حمل و وصف تضامنی..............................................................................................26

2-4-4- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات................................................................................27

2-4-5- اسناد حمل و وصف تنجیزی..............................................................................................28

فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی

و شروط مندرج در بارنامه های دریایی.................................................................30

3-1- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی......................................................................................31

3-2- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی................................................................................................36

3-3- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل..........................................................38

3-3-1- شرط پـارامـونت................................................................................................................38

3-3-2- شرط هیمالیـا......................................................................................................................40

3-3-3- شرط دیمایس.....................................................................................................................41

3-3-4- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا).....................................................................................41

3-3-5- شرط ارجاعی......................................................................................................................42

3-3-6- شرط غفلت.........................................................................................................................43

3-3-7- شرط عدم قابلیت دریانوردی..............................................................................................44

3-3-8- شرط آزادی انحراف از مسیر..............................................................................................45

3-3-9- شرط کاسپیانا......................................................................................................................45

فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف اشخاص دخیل در حمل و

نقل دریایی در کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن.........47

4-1- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی............................50

4-1-1- متصدی حمل......................................................................................................................51

4-1-1-1- هویت متصدی حمل......................................................................................................52

4-1-1-2- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه.....................................................54

4-1-1-3- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ.............................................55

4-1-1-4- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام...............................................56

4-1-2- متصدی حمل ثانوی...........................................................................................................57

4-1-3- مجری.................................................................................................................................59

4-1-3-1- اختیارات مجری.............................................................................................................60

4-1-5- مجری دریایی.....................................................................................................................61

4-1-6- متصدی حمل داخلی..........................................................................................................61

4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل.............................................................................................62

4-1-8- کشتی..................................................................................................................................64

4-1-9- فرمانده کشتی.....................................................................................................................66

4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما...............................................................................................67

4-1-11- مستخدمین متصدی حمل.................................................................................................68

4-1-12- ملوان و راهنما..................................................................................................................69

4-1-13- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید....................................................................70

4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی .............................72

4-2-1- فرستنده...............................................................................................................................73

4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه........................................73

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه..........................................................................................73

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه...............................................................74

4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ................................75

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ...................................................................................75

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ.......................................................76

4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام...................................77

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام.....................................................................................77

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام..........................................................78

ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله......................................................................................78

ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ........................................................................79

ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک......................................................................80

ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص......................................................80

ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات......................................................................81

ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل..................................................82

ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد...........................................................................................82

4-2-2- فرستنده اسنادی..................................................................................................................82

4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی...................................................................................................82

4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی.....................................................................83

4-2-3- گیرنده.................................................................................................................................84

4-2-3-1- مسئولیت گیرنده.............................................................................................................85

4-2-4- کنترل کننده........................................................................................................................86

4-2-4-1- هویت کنترل کننده.........................................................................................................86

4-2-4-2- حقوق کنترل کننده.........................................................................................................88

4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل..................................................................................................89

4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده.....................................................................................................90

4-2-5- دارنده.................................................................................................................................90

4-2-5-1- حقوق دارنده..................................................................................................................91

4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده...........................................................................................91

4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده ....................................................................................................92

4-2-7- پیمانکار..............................................................................................................................92

4-2-8- مالک محموله......................................................................................................................93

4-2-9- شخص ثالث.......................................................................................................................94

4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث...................................................................................................95

فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی.........................................96

5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن...................................................................................98

5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی....................................................................98

5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی..........................................................100

5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل.................................................................102

5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل..................................................................103

5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده......................................104

5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت........................104

5-2- بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاك...................................................................................105

5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک....................................................................105

5-2-2- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش...............................................................106

5-2-3- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش............................................106

5-2-4- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک...............................................................................106

5-2-5- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک.......................................................................106

5-2-6- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک..............................................................................107

5-3- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل............................................................108

5-4- رزرواسیون............................................................................................................................111

5-4-1- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه.........................................................................................111

5-4-2- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ..................................................................................111

5-4-3- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام....................................................................................112

5-4-4- اثر حقوقی رزرواسیون......................................................................................................114

5-5- نتیجه گیری..........................................................................................................................116

منابع و ماخذ...................................................................................................................................118

منابع فارسی....................................................................................................................................118

منابع انگلیسی..................................................................................................................................120

چکیده

با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل "درب به درب" و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و ...) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته       شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 4:30 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرف

 فهرست مطالب:

چکیده........................................ 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1ـ1)مقدمه..................................... 3

1-2)بیان مساله....................................4

1-3)ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق...................................... 6

1-4 )اهداف تحقیق...................................... 7

1-5 )چهارچوب نظری تحقیق...................................... 7

1-6) فرضیه ها.................................... 8

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.................. 9

1-8) قلمروتحقیق.............................12

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق(بررسی متون)

بخش اول:فن آوری اطلاعات....................................... 14

2-1-1) مقدمه. ....................................15

2-1-2) تاریخچة فن آوری اطلاعات....................................... 16

2-1-3) تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات....................................... 17

2-1-4)ویژگی های اطلاعات....................................... 22

2-1-5) انواع اطلاعات....................................... 23

2-1-6) سیستم های اطلاعاتی...................................... 24

2-1-6-1)عوامل انسانی موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت............... 25

2-1-7) انواع سیستم ها ی اطلاعاتی...................................... 26

2-1-8) سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی...................................... 28

2-1-8-1)آشنایی با اینترنت....................................... 28

2-1-9)شبکه های ارتباطی...................................... 30

2-1-9-1)کاربردهای شبکه..................................... 31

2-1-9-2)توپولوژی شبکه..................................... 31

2-1-9-3)شبکه ها از لحاظ جغرافیایی...................................... 32

2-1-10) کاربرد فن آوری اطلاعات....................................... 35

2-1-11) اهمیت فن آوری اطلاعات....................................... 36

2-1-12) مزایای فن آوری اطلاعات....................................... 37

2-1-13) اثرات به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان...................... 39

2-1-14) پیاده سازی فن آوری اطلاعات در سازمان ها..............................40

2-1-14-1) دیدگاه های اساسی در اجرای فن آوری اطلاعات..................... 40

2-1-15) برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات....................................... 42

2-1-15-1) گام های مورد نیاز برای توسعه کاربری های فن آوری اطلاعات در سازمان ها............. 43

2-1-15-2) موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات....................................... 43

2-1-16) برنامه ریزی فن آوری اطلاعات....................................... 44

2-1-16-1)سطوح برنامه ریزی فن آوری اطلاعات....................................... 45

2-1-17) مدل های سنجش فن آوری اطلاعات....................................... 46

2-1-17-1)مراحل رشد «نولان».................................... 46

2-1-17-2)استراتژی ارتباط «پارسونز» ....................................46

2-1-18) محدودیت های فن آوری اطلاعات....................................... 50

2-1-18-1)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها.................................... 50

2-1-18-2)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات....................................... 51

2-1-19) مدیران و فن آوری اطلاعات....................................... 53

2-1-20) تصمیم گیری در مورد فن آوری اطلاعات....................................... 55

2-1-20-1)انواع تصمیمات از نظر سایمن...................................... 56

2-1-20-2)تصمیم گیری و سطوح مدیریت....................................... 56

2-1-21) وضعیت فن آوری اطلاعات در ایران و جهان..................................... 57

2-1-22) سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران..................................... 58

بخش دوم:عملکرد مالی...................................... 61

2-2-1) مقدمه..................................... 62

2-2-2)تشریح مفهوم عملکرد مالی...................................... 62

2-2-3) اندازه گیری عملکرد..................................... 63

2-2-4) فرآیند ارزیابی عملکرد..................................... 65

2-2-5 ) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل...................................... 68

2-2-6) عملکرد مالی...................................... 71

2-2-7) الگوهای تبیین عملکرد مالی...................................... 72

بخش سوم:پیشینه تحقیق...................................... 75

2-3-1)مقدمه..................................... 76

2-3-1-1)تحقیقات خارجی...................................... 76

2-3-1-2)تحقیقات داخلی...................................... 81

فصل سوم:روش تحقیق

3-1)مقدمه..................................... 86

3-2)روش تحقیق...................................... 86

3-3) جامعه و نمونه آماری...................................... 87

3 -4)روش ها وابزار گردآوری داده ها.................................... 88

3-4-1)کتابخانه ای...................................... 88

3-4-2)پرسشنامه..................................... 89

3-5) روایی وپایایی پرسشنامه..................................... 90

3-5-1) روایی.................................... 90

3-5-2) پایایی...................................... 91

3-6)روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها.................................... 92

فصل چهارم:تجزیه تحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1)مقدمه..................................... 95

4-2 )توصیف متغیرهای تحقیق...................................... 95

4-3) بررسی مدل تحقیق و آزمون فرضیات....................................... 104

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه..................................... 111

5 ـ2) نتیجه گیری...................................... 111

5ـ2ـ1) نتایج آمار توصیفی...................................... 111

5ـ2ـ2)نتایج آمار استنباطی...................................... 115

5-3) پیشنهادهای تحقیق...................................... 119

5 ـ4) پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده.................................... 122

5-5)محدودیت های تحقیق...................................... 122

منابع..................................... 123

پیوست الف) پرسشنامه..................................... 129

پیوست ب)پایایی پرسش های مربوط به متغیرها.................................... 134

پیوست ج)توصیف متغیرها ....................................138

پیوست د)توصیف فضای تعریف متغیرها ....................................141

چکیده:

فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به یکدیگر مرتبط نماید. فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته و نقش آن درعملکرد مالی بنگاه ها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد. امروزه شرکت ها تلاش های بسیاری برای ارایه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند در این تحقیق سعی شده است رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات وعملکرد مالی شرکت ها نشان داده شود. جامعه مورد بررسی در این تحقیق ،کلیه شرکت هایی است که عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هر سال باشد.روش نمونه گیری در این تحقیق ،از نوع تصادفی ساده می باشد به طوری که تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی(پرسشنامه) و مطالعه اسناد موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .جهت آزمون فرضیه ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از انجام آزمون ها از بین دوازده فرضیه، تنها روابط بین سیستم گزارشات مدیریت با رشد سودآوری شرکت و منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش شرکت تایید نشدند. پس از اعمال اندازه شرکت در مدل تحقیق شرکت های مورد مطالعه به دو دسته شرکت های بزرگ و کوچک تقسیم شدند که نهایتا در شرکت های کوچک روابط بین اتوماسیون اداری با رشد فروش، اتوماسیون اداری با رشد سود آوری، سیستم گزارشات مدیریت با رشد فروش، منابع انسانی پشتیبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوری با بازده سهام شرکت تایید شدند اما در شرکت های بزرگ روابط بین زیرساخت و رشد فروش، زیرساخت و رشد سودآوری، اتوماسیون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوری، منابع انسانی با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنین رشد سودآوری با بازده سهام پذیرفته شدند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه جهان شاهد تحولاتی دراقتصاد جهانی است و با سرعت بالایی رو به جلوست.این تحولات نا شی از تغییر اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر اطلاعات است.ازسوی دیگر جهانی شدن تجارت در بین کشورها به سرعت در حال گسترش است. بازارهای ملی کشورها توسط شرکت های خارجی و بین المللی (چند ملیتی ) تحت نفوذ در آمده است. شرکت های تجاری که در تلاش برای حفظ بقا و رقابت با سایر کشورها و شرکت ها هستند، باید تفکرات و ابزارهای تجاری خود را جهانی کنند. یکی از این عرصه های رقابت استفاده از فن آوری اطلاعات استبی شک مدیران در سرنوشت سازمان ها و شرکت ها نقش اساسی ایفا می کنند،در این امر اطلاعات تاثیر بسزایی در موفقیت امور مدیران و عملکرد سازمان ها دارد. اطلاعاتی که صحیح به موقع و به روز باشد، توسعه جهانی اینترنت این اطلاعات را قابل دسترس ساخته است،و فن آوری را برای گرد آوری و انتشار اطلاعات بکار می برد. فن آوری شامل تمام ابزارهای پیشرفته برای اصلاح بهبود وبهینه سازی،تحول عملکرد امور می گردد. فن آوری بایستی به عنوان بخش مهم سازمان ها برای به روز بودن تفکرمدیران در جهت پیشرفت عملکرد سازمان ها در نظر گرفته شود. در جهان امروز اطلاعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب شده و زندگی انسان و روابط بین آن ها دچار دگرگونی اساسی شده است. فن آوری یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بهره وری است و فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از فن آوری های نوین تاثیر تعیین کننده ای در این خصوص دارد. از عمر فن آوری اطلاعات در جهان شاید بیش از سه دهه نمی گذرد و هرچه آشنایی وتسلط ملت ها نسبت به این پدیده بیشتر می شود، درجه اهمیت آن بیشتر هویدا می گردد. فن آوری اطلاعات نیز خود در حوزه ی فن آوری قرار دارد اما تفاوت آن با فن آوری های عصر صنعت، سرعت در تغییر و انعطاف پذیری آن است. کشورها بدون توجه به این ویژگی نه تنها نمی توانند از مزیت های عصر اطلاعات استفاده کنند بلکه روزبه روز تحت فشار تغییرات فن آوری و جریان سریع اطلاعات مجبور به پذیرش خواسته هایی خواهند بود که شاید سال ها برای رسیدن به آن هزینه های گزافی را پرداخت کرده اند. بنابراین قبل از آن که این پدیده به ابزار منفی تبدیل شود با بها دادن به سرمایه های انسانی و برنامه ریزی صحیح ،می توان از آن در راستای منافع ملی، اقتصادی کردن امور، افزایش مزیت رقابتی، اصلاح سیستم ها، سرعت دهی به فرایندهای کار، کاهش بورکراسی، کنترل هزینه ها و غیره استفاده کرد. به هرحال آنچه واضح به نظر می رسد این که فن آوری اطلاعات با ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی که کوچک ترین اتفاقات و اطلاعات را در خود ثبت خواهد کرد به مدیران تصمیم گیرنده کمک می کند که با تجزیه و تحلیل داده های به روز موجود در این شبکه، تصمیماتی اتخاذ و برنامه ریزی هایی را انجام دهند که آینده روشنی را پیش روی آنان و سازمان شان قرار دهند. فن آوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات کنترل و هماهنگی بین عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد.

در این فصل ابتدا مختصرا به بیان مسأله تحقیق ، سپس به ضرورت و اهمیت ، اهداف و چهارچوب نظری تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده و در نهایت قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق معرفی شدند.

2-1- بیان مسأله

عملکرد مالی شرکت یکی از موضوعات مهم سهامداران و مدیران موسسات انتفاعی است. مدیران با بکارگیری روش های جدید تلاش می کنند تا عملکرد مطلوبی در این زمینه ارایه کنند. عوامل متعددی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر گذار است و هر شرکتی سعی می کند مجموعه ای از روش های کارا و موثر را برای بهبود فرآیندهای تجاری انتخاب کند.(lee& Kim, 2006, p 44). باید توجه داشت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی هستند. در کل عملکرد مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید. اهداف عملیاتی که مدیرعامل شرکت در راستای دست یابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند دربرگیرنده شاخص ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می توان عملکرد مالی یک شرکت انتفاعی را اندازه گیری کرد(خداداد حسینی و همکاران،1385،ص68).

امروزه شرکت های ایرانی تلاش های بسیاری برای ارایه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و می کوشند تا با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند. با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگیز رشد و بازده سرمایه گذاری طی ده سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر و بیش از این می دانند(رجب زاده،ملک اخلاق،1390،ص 17).برای عملکرد بهتر شرکت ها معمولا در جنبه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند که یکی از این جنبه ها، فن آوری اطلاعات است.روند رو به رشد توسعه فن آوری اطلاعات مستلزم برنامه ریزی دقیق و علمی برای کاربری اقتصادی آن است.با توجه به شرایط ضعیف اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، لزوم توجه به کاربردهای اقتصادی آن موضوع ویژه ای است که مورد توجه صاحب نظران و مجریان برنامه های توسعه قرار دارد. از طرفی با توجه به نقش شاخص بازده سرمایه گذاری در تصمیم گیری های مالی، اثربخشی مالی فن آوری اطلاعات موضوع مهمی است که می تواند نقش موثری در نگرش و تمایل بنگاه های اقتصادی برای توسعه آن داشته باشد (خداداد حسینی و همکاران،1385،ص62). بررسی ها نشان می دهند بین سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات و بازده شرکت ها ارتباط دوسویه مثبتی وجود دارد. فن آوری اطلاعات منجر به افزایش توانایی سازمان ها و در نتیجه، افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری می گردد. (Turban, 2004 , p42) بنابر این می توان انتظار داشت که عملکرد شرکت در اقتصاد الکترونیکی امروز به طور فزاینده ای به فن آوری اطلاعات وابسته شود و از آن تاثیر بگیرد (Floyd , 1999 , p53). به کمک فن آوری اطلاعات می توان در سریع ترین زمان اطلاعات مناسب را با کمترین هزینه درباره وجود مشتریان در بازارهای خارجی ، محصولات شرکت های رقیب ، قیمت مواد خام در سراسر جهان برای تصمیم گیری تامین کرد. بنابراین شرکت ها می توانند رویه های تصمیم گیری خود را به طور روزانه بهبود بخشند(کردستانی و هادیلو،1390،ص166). باید توجه داشت که حوزه های سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات در چند بخش تقسیم می شود (کردستانی و هادیلو،1390،ص171)؛ ( مقیم تیرگر،1391،ص174)

1- زیرساخت.

2- اتوماسیون اداری.

3- شبکه و امکانات ارتباطی.

4- سیستم گزارشات مدیریت.

5- منابع انسانی پشتیبان.

با توجه به مطالب بیان شده، محور اصلی این تحقیق متمرکز بر شناسایی عوامل سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

به نظر بسیاری از صاحب نظران فن آوری اطلاعات به سرعت درحال گسترش و تکامل است و درتمامی جنبه ها وصنایع مختلف درحال نفوذ است،تا کنون اطلاعات به تنهایی به عنوان سرمایه سازمانی تصور نمی شد، فرآیند مدیریت هنری فردی تصور می شد، نه به عنوان فرآیند هماهنگی وسیع جهانی گسترده.اما امروزه اهمیت و ضرورت سیستم های اطلاعاتی درک شده است،زیرا بیشتر سازمان ها برای موفقیت خود به این سیستم ها نیاز دارند.فن آوری اطلاعات اخیراً به عنوان یکی از منابع تولید در تابع بهره وری قرار گرفته ونقش آن درعملکرد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و صنایع مورد بررسی قرار می گیرد .هدف ازاین بررسی،تحلیل موشکافانه یکی از دلایلی است که سبب می شود برخی بنگاه ها دراستفاده از این فن آوری به اندازه کافی اثربخشی نداشته باشند(خادمی،1386،ص47).

استفاده از فن آوری اطلاعات در حال حاضر به عنوان یک اصل اساسی برای کسب مزیت رقابتی و رقابت در بازارهای رقابتی امروزی است. برای این که یک شرکت بتواند با رقبای داخلی وخارجی روبرو شود نیاز به تجهیزاتی دارد که موجب سرعت و بهبود معاملات و مبادلات شرکت شود.استفاده فن آوری اطلاعات در شرکت ها می تواند در سودآوری، بهره وری و سرعت عملکرد آن ها تاثیر بگذارد. انجام این تحقیق میتواند به گسترش نظام مند شرکت ها وتشویق مدیران برای استفاده از فن آوری اطلاعات کمک کند.به نظر     می رسد برای آن كه شرکت ها از حالت ایستا خارج و به گردش مستمر دارایی های خود بپردازند لازم است هماهنگی هایی میان محصول ومصرف کننده خود ایجاد نمایند تا بتواند سرمایه های گران قیمت خود را تحرك بخشیده و از طریق گردش سریع تر سرمایه حاشیه سود خود را منطقی تر کنند. چنین شرکت هایی باید بتوانند اطلاعات مصرف کنندگان را بدست آورند و به مراحل تولید و تدارك مواد انتقال دهند تا تولید را با توجه به اطلاعات کافی برنامه ریزی نمایند(رفیعی،1383،ص5).

با توجه به این که شرکت ها به دنبال سود آوری در فضای رقابتی حال حاضر هستند و از طرفی فن آوری اطلاعات و نقش آن در شرکت های انتفاعی روز به روز در حال پر رنگ تر شدن است ، تحقیق پیرامون این مسأله که سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات چگونه و تا چه میزان بر عملکرد مالی شرکت ها موثر است ، ضرورت پیدامی کند. هدف اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش ثروت سهامداران است و برای دستیابی به این هدف از ابزارها ( تصمیمات مدیریتی ) مختلفی بهره می برند که یکی از آن ها سرمایه گذاری در بخش فن آوری اطلاعات است. نتایج تحقیق حاضر میتواند به میزان زیادی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طراحی استراتژی های بهبود آن حائز اهمیت باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپیدانلود متن کامل در سایت
40y.ir

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 2
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 4:27 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان ...

 ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده.......................................................................................................................... 1

مقدمه........................................................................................................................... 2

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله............................................................................................................. 5

1-2 ضرورت تحقیق..................................................................................................... 5

1-3 اهداف تحقیق........................................................................................................ 6

1-4 سوال تحقیق.......................................................................................................... 6

1-5 فرضیات................................................................................................................ 6

1-6 روش تحقیق.......................................................................................................... 6

1-6-1 جامعه آماری...................................................................................................... 7

1-6-2 روش گردآوری اطلاعات................................................................................... 7

1-6-3 ابزار گردآوری تحقیق......................................................................................... 7

1-6-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................... 8

1-7 سوابق تحقیق......................................................................................................... 8

1-8 محدودیت های تحقیق........................................................................................... 9

1-9 محدوده و قلمرو تحقیق......................................................................................... 10

1-10 واژه ها ومفاهیم.................................................................................................... 10

1-10- 1 استان............................................................................................................. 10

1-10-2 شهرستان......................................................................................................... 11

1 ـ 10 ـ 3 فضا............................................................................................................ 11

1 -10-4 فضای سیاسی................................................................................................. 11

1 -10-5 ساماندهی فضایی............................................................................................ 11

1 -10-6 ساماندهی سیاسی فضا..................................................................................... 12

1 -10-7 تحلیل............................................................................................................ 12

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1 ناحیه سیاسی.......................................................................................................... 14

2-2 فضا..................................................................................................................... 15

2-2 -1 تقسیمات بنیانی فضا......................................................................................... 15

2-2-2 فضای جهانی..................................................................................................... 16

2-2-2 -1 عرصه بین المللی.......................................................................................... 16

2-2-2 -2 عرصه ی فراملی........................................................................................... 16

2-2-2 -3 فضای سیاره ای............................................................................................ 17

2-3 سازماندهی............................................................................................................ 18

2-4 سازماندهی های بین المللی..................................................................................... 18

2-5 سازماندهی فضا..................................................................................................... 19

2-5-1 سازماندهی سیاسی فضا و اهمیت آن.................................................................... 20

2-5-2 اهداف سازماندهی سیاسی فضا............................................................................ 21

2-6 عناصر و شاخص‏های سازماندهی سیاسی فضا.......................................................... 22

2-6-1 شاخص جمعیت................................................................................................ 22

2-6-2 شاخص‏های جغرافیایی...................................................................................... 23

2-6-3 شاخص سیاسی................................................................................................ 23

2-7 فرآیند سازماندهی سیاسی فضا............................................................................... 24

2-8 سازماندهی و مدیریت مکان و ناحیه سیاسی............................................................. 26

2-9 عوامل موثر بر شکل گیری فرایند سازماندهی سیاسی فضا.......................................... 27

2-10 اهداف عمده سازماندهی سیاسی و مدیریت ناحیه.................................................... 28

2-11 ملاحظات لازم در سازماندهی سیاسی فضا............................................................. 28

2-12 نظامهای حکومتی مدیریت سیاسی فضا.................................................................. 29

2-12 -1 الگوی بسیط یا تک ساخت.............................................................................. 29

2-12 -2 الگوی ترکیبی و فدرال.................................................................................... 30

2-12-3 الگوی ناحیه ای................................................................................................ 30

2-13 تمرکز و عدم تمرکز در نظام سیاسی...................................................................... 30

2-14دولت و حکومت محلی......................................................................................... 31

فصل سوم : عرصه جغرافیایی پژوهش

3-1- ویژگی های طبیعی............................................................................................... 33

3-1-1- موقعیت جغرافیایی........................................................................................... 33

3-1-2- زمین شناسی بندرانزلی...................................................................................... 35

3-1-3- توپوگرافی....................................................................................................... 37

3-1-4- اقلیم............................................................................................................... 37

3-1-4-1- درجه حرارت.............................................................................................. 38

3-1-4-2- بارندگی...................................................................................................... 40

3-1-4-3- رطوبت نسبی............................................................................................... 41

3-1-4-4- باد.............................................................................................................. 41

3-1-4-4-1- بادهای محلی بندرانزلی............................................................................ 42

3-1-4-5- منابع آب..................................................................................................... 43

3-1-4-6- خاک........................................................................................................... 43

3-2- ویژگی های انسانی.............................................................................................. 44

3-2- 1- جمعیت و ساخت جنسی................................................................................ 44

3-2-2- ترکیب و نوع خانوار......................................................................................... 46

3-2-3- تراکم جمعیت.................................................................................................. 47

3-2-4- سواد............................................................................................................... 48

3-2-5- گروه های سنی................................................................................................ 49

3-2-6- مهاجرت......................................................................................................... 50

3-2-7 فعالیت های اقتصادی......................................................................................... 51

3-2-7-1- اشتغال......................................................................................................... 52

3-2-8- مرفولوژی شهری و ساختار فضایی- کالبدی....................................................... 55

3-2-8-1-تحلیل معماری و طراحی شهری در ساختار فضایی- کالبدی محدوده مطالعات... 55

3-2-8-2- معماری در سکونتگاه های شهری.................................................................. 56

3-2-8-3- خیابان های پاسداران و اطباء ........................................................................ 56

3-2-8-3-1- سیما و منظر شهری ................................................................................. 56

3-2-8-3-2- معابر اصلی.............................................................................................. 57

3-2-8-3-3- معابر فرعی ودسترسی های محلی............................................................. 57

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 یافته های تحقیق.................................................................................................... 59

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات

5-1آزمون فرضیه ها...................................................................................................... 85

5-2 نتیجه گیری.......................................................................................................... 86

5-3 ارائه راهکار ها و پیشنهادات.................................................................................. 88

منابع............................................................................................................................ 89

چکیده

این تحقیق با بهره گرفتن از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از پرسشنامه، مطالعات و مشاهدات میدانی به تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی درسازماندهی فضای سیاسی استان گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق تحلیل نقش شهرستان بندر انزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان و شناسایی نقاط ضعف و قوت بندر انزلی درسازماندهی سیاسی استان گیلان، و تبیین موقعیت جغرافیایی تاثیر گذار بر توسعه فضای سیاسی شهرستان انزلی می باشد. در این تحقیق با توجه به روش مورگان تعداد 384 نفر از جمعیت موجود در شهرستان بندرانزلی بصورت تصادفی مورد ارزیابی قرارداده که به شرح زیر می باشد.

بیش از نیمی از پاسخ دهندگان نقش شهرستان بندرانزلی رادرسازماندهی فضای سیاسی استان گیلان بسیارزیادوزیاد بیان نموده و معتقدند وجودمنطقه آزاد تجاری، سواحل و توریستی بودن، نقش بندری و گمرک و موقعیت خاص جغرافیایی شهرستان از مولفه های تاثیرگذاراین شهرستان را در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان می باشد.و در خصوص موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص شهرستان بیش از نیمی از پاسخ دهندگان موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص این شهرستان را از نظر مولفه های تاثیرگذار در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان بسیارزیادوزیاد بیان نموده اند و درارتباط با نقش و تاثیر منطقه آزاد تجاری اکثرپاسخ دهندگان تاثیر منطقه آزاد تجاری را در سازماندهی فضای سیاسی شهرستان بسیارزیادو زیاد بیان نموده اند.

واژگان کلیدی: نقش، سازماندهی، فضای سیاسی، شهرستان بندرانزلی، استان گیلان

مقدمه

سازماندهی سیاسی فضا، اگر مهم‏ترین بحث دولت‏های مدرن نباشد بدون تردید یکی از حساسترین و مهم‏ترین مباحث آنها می‏باشد که عوامل سیاسی و اجتماعی، تاریخ و فرهنگ یک جامعه را به کمک می‏طلبد. مبحث سازماندهی سیاسی فضا، تا بدان حد دارای اهمیت است که به عنوان شاخصی برای گونه شناسی نظام‏های حکومتی نیز بکار می‏رود. بنابراین می‏توان گفت سازماندهی سیاسی فضا، تقسیم‏بندی یک پهنه سرزمینی براساس عوامل و محدوده‏های همگن اجتماعی، محیطی، اقتصادی، سیاسی و اداری توسعۀ پایدار و به منظور ایفای نقش سیاسی می‏باشد . لذا دولتها به دلیل اهمیت سازماندهی سیاسی فضا در توسعه کشورهایشان نسبت به تقسیم فضای سرزمین خود به شکل مناسب و بهینه جدیت خاصی دارند. سطح اختیارات و قدرت تصمیم‏گیری و کارکرد سیاسی واحدهای تقسیماتی درون کشوری تا حد زیادی تابع نوع دولت و سیستم سیاسی سطح ملی می‏باشد. در واقع سازماندهی سیاسی فضا، ازاهم مسائلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‏ریزی‏های اقتصادی و اجتماعی و اداری بهترین سرزمین و بهره‏برداری بیشتر به آن توجه نمود. مادامی که سازماندهی صحیحی نداشته باشیم بازده هرگونه برنامه‏ریزی در سطح ملی، منطقه‏ای و محلی ناچیز و احتمالاً مغشوش خواهد بود. بنابراین این پایان نامه در صدد است تا به تعیین نقش شهرستان بندرانزلی درسازماندهی فضای سیاسی استان گیلان پرداخته و بر این اساس و با توجه به موارد فوق به پنج فصل زیر تقسیم می گردد.

فصل اول : کلیات تحقیق که در آن بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوال تحقیق فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، سوابق تحقیق، محدودیت های تحقیق، محدوده و قلمرو تحقیق، واژه ها ومفاهیم اشاره گردیده است.

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق که در آن به موارد زیر پرداخته شده است

ناحیه سیاسی، فضا، تقسیمات بنیانی فضا، فضای جهانی، عرصه بین المللی، عرصه ی فراملی، فضای سیاره ای، سازماندهی، سازماندهی های بین المللی، سازماندهی فضا، سازماندهی سیاسی فضا و اهمیت آن، اهداف سازماندهی سیاسی فضا، عناصر و شاخص‏های سازماندهی سیاسی فضا، فرآیند سازماندهی سیاسی فضا، سازماندهی و مدیریت مکان و ناحیه سیاسی، عوامل موثر بر شکل گیری فرایند سازماندهی سیاسی فضا

اهداف عمده سازماندهی سیاسی و مدیریت ناحیه، ملاحظات لازم در سازماندهی سیاسی فضا، نظامهای حکومتی مدیریت سیاسی فضا و غیره می باشد.

فصل سوم: عرصه جغرافیایی پژوهش در این فصل به مواردی از جمله

ویژگی های طبیعی، موقعیت جغرافیایی، زمین شناسی بندرانزلی، توپوگرافی، اقلیم، منابع آب، خاک

ویژگی های انسانی، جمعیت و ساخت جنسی، ترکیب و نوع خانوار، تراکم جمعیت، سواد، گروه های سنی

مهاجرت، فعالیت های اقتصادی، مرفولوژی شهری و ساختار فضایی- کالبدی وغیره پرداخته شده است

فصل چهارم: یافته های تحقیق که به تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها پرداخته شده است.

فصل پنجم:آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و ارائه راهکارها وپیشنهادات ودر نهایت منابع و مآ خذ می باشد.

      1-1 بیان مسئله

سازماندهی سیاسی فضا یکی از مهمترین و حساسترین وظایف مسئولین کشور ها بشمار می رود. این امر به منظور مدیریت بهینه و پایدار سرزمین و با هدف حفظ و تداوم یکپارچگی در سطوح ملی، محلی و منطقه ای انجام می شود. به دلیل اهمیت سازماندهی فضا در توسعه، معمولا دولتها نسبت به تقسیم فضای سرزمینی خود به شکل مطلوب و مناسب جدیت خاصی دارند.از زمان شکل گیری نخستین حکومتهاکه به صورت قبیله ای اداره می شدند تا حکومتهای مدرن امروزی به نوعی سازمان دهی سیاسی فضا درگسترش دموکراسی و حاکمیت هر منطقه بوده و تبیین و تاثیر آن برساختار فضای سیاسی آن منطقه می باشد.

شهرستان بندرانزلی از نظر سازماندهی فضای سیاسی دارای یک شهر به نام انزلی، یک بخش به نام بخش مرکزی با دو دهستان به نام های دهستان چهارفریضه با 21 آبادی و دهستان لیجارکی حسن رود با 7 آبادی می باشد.این شهرستان از دیرباز بعنوان دروازه ی اروپا شناخته شده و در حال حاضر به عنوان بزرگترین بندر حوزه ی جنوبی دریای خزر از اهمیت بسیار زیادی در ملاحظات سیاسی و اقتصادی منطقه برخوردار است. از نقطه نظر نظامی حضورناوگان منطقه ی چهارم دریایی در این شهرستان نشان دهنده ی اهمیت بسیار زیاد آن در معادلات منطقه بوده و از نظر اقتصادی با وجود منطقه آزاد تجاری د راین شهرستان جایگاه خاصی در استان گیلان و کشور دارد. نظر به اهمیت این شهرستان در استان گیلان از نظر سیاسی و اقتصادی وتعیین جایگاه هر شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان، این پایان نامه در تلاش است تا نقش شهرستان بندر انزلی را در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان تعیین نماید. در این تحقیق سازماندهی سیاسی فضا دراستان گیلان بعنوان متغیر وابسته وشهرستان بندر انزلی بعنوان متغیر مستقل می باشد.

 1-2 اهمیت وضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که با مطالعات و بررسی های به عمل آمده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با تعیین جایگاه شهرستان بندر انزلی و تاثیرآن بر سازماندهی فضاهای سیاسی استان گیلان محدود و اندک می باشد . لذا به نظر می رسد با انجام این پژوهش تا حدودی خلأ و جای خالی پژوهش ها وتحقیقات صورت گرفته در این زمینه مرتفع گردد . و از سوی دیگر اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که تعیین نقش شهرستان انزلی با دارا بودن منطقه آزاد تجاری و سواحل زیبا می تواند در سازماندهی فضای سیاسی استان اقدامات بهتری داشته باشد.

1-3 اهداف تحقیق

مهمترین اهداف این تحقیق به شرح زیر است:

- تعیین جایگاه شهرستان بندر انزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان

– شناسایی نقاط ضعف و قوت بندر انزلی در سازماندهی سیاسی استان گیلان

-تبیین موقعیت جغرافیایی تاثیر گذار بر توسعه فضای سیاسی شهرستان انزلی

 1-4 سوال تحقیق

سوالهای این پژوهش عبارتند از :

مولفه های تاثیر گذار شهرستان بندر انزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان کدامند؟

آیاسازمان منطقه آزاد تجاری در سازماندهی فضای سیاسی شهرستان بندر انزلی نقش دارد؟

 1-5 فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالهای تحقیق، فرضیه های زیر مطرح است:

موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص شهرستان بندر انزلی از مولفه های تاثیر گذار در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان می باشد.

سازمان منطقه آزاد تجاری در سازماندهی فضای سیاسی شهرستان بندر انزلی نقش دارد.

1-6 روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی، تحلیلی می باشد. و به روش کتابخانه ای و اسنادی از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی و پژوهشی، مقالات و سایتهای اینترنتی گردآوری شده است. روش جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب وکتب موجود کتابخانه های حقیقی ومجازی معتبر واسنادی، بهره برداری ازسایت‎های اینترنتی معتبرمرتبط با موضوع و بانک های اطلاعاتی ونقشه وتصاویر مناطق مورد مطالعه تحقیق می‎باشد.

1-6-1 جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره آن به مطالعه بپردازد( مقیمی، 1385، 294) در تحقیق فوق جامعه آماری کل شهرستان بندرانزلی می باشد.

نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد بعبارت دیگر نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشدو نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه( دلاور، 1380، ص120)

در این تحقیق حجم نمونه براساس روش مورگان انتخاب می گردد . لذا با توجه به جمعیت شهرستان که بالای 100000 نفر بوده، تعداد 384 نفر بطور تصادفی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

1-6-2 روش گردآوری اطلاعات

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 4:23 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه:تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

بیان مسئله  3

سوالات تحقیق   3

سوال اصلی تحقیق   3

فرضیه اصلی تحقیق   3

سوالات فرعی تحقیق   4

فرضیه های تحقیق   4

پیشینه تحقیق   4

اهداف تحقیق   4

روش تحقیق   5

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم   6

مبحث اول: واژه شناسی   7

گفتار اول: واژگان اصلی   8

بند اول: عقد  8

بند دوم: قرارداد  11

بند سوم: معامله  12

الف: معامله به معنای اعم  13

ب: معامله به معنای خاص     13

ج: معامله به معنای اخص     14

د: عقد، معامله و قرارداد  14

بند چهارم: ایقاع  16

بند پنجم: فسخ   18

بند ششم: انفساخ   20

گفتار دوم: واژگان مرتبط   20

بند اول: انحلال عقد  21

بند دوم: حق واسقاط آن  23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ   26

گفتار اول: شرط ضمن عقد  26

بند اول: ماهیت اعتباری   27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد  28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  29

بند چهارم: شرط فاسخ   30

گفتار دوم: حکم قانون  31

بند اول: خیارات معینه  34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  37

بند اول: تعهدات تصریح شده 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد  40

بند دوم: تعهدات ضمنی   40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  45

گفتار اول: مفهوم فسخ   48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ   59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     104

نتیجه گیری   108

ارائه پیشنهادها 110

چکیده

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

 

 

سوالات فرعی تحقیق

 1. مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
 2. اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

 1. مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
 2. اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.

اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

 1. بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
 2. بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
 3. بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

 روش تحقیق

در این تحقیق سعی می شود از روش کتابخانه ای استفاده شدانلود متن کامل در سایت
40y.ir
ود و در جهت تطبیق

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 4:20 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد:اثربخشی تقویت برنامه های ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر بهبود اختلال دیک

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

فصل  یکم:  مقدمه پژوهش... 2

1-1بیان مساله. 3

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-3 اهداف پژوهش... 11

     1-3-1 هدف اصلی. 11

     1-3-2 اهداف فرعی. 11

1- 4 فرضیه های پژوهش... 12

1- 5 تعاریف نظری متغیر ها 12

     1-5- 1تعریف نظری ادراک دیداری – حرکتی. 12

      1-5-2 تعریف نظری حافظه فعال. 13

      1-5-3 تعریف نظری اختلال دیکته. 13

1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها 14

     1-6-1 تعریف عملیاتی ادارک دیداری – حرکتی. 14

     1-6-2 تعریف عملیاتی حافظه فعال. 14

      1-6-3 تعریف عملیاتی اختلال دیکته. 14

فصل دوم: پیشینه پژوهش... 15

2- الف: مبانی نظری.. 16

2-الف-1 تاریخچه ناتوانی های یادگیری.. 16

2-الف-1-1 تعریف دولت فدرال. 17

2-الف-1-2 تعریف انجمن مشترک ملی برای ناتوانی های یادگیری.. 18

2-الف-1-3 تعریف و طبقه بندی.. 19

2-الف-1-4 شیوع. 21

2-الف-1-5 سبب شناسی. 23

2-الف-2 نوشتن و کارکرد آن. 25

2-الف -2-1 ا ختلال در نوشتن. 26

2-الف-2 -2 رابطه  ژنتیک و فعالیت مغز با اختلال املا. 27

2-الف- 2- 3 نظریه های املا. 31

     2-الف-2-3-1 نظریه ی رشدی.. 31

     2-الف-2-3-2 نظریه یادگیری شناختی. 32

     2-الف-2-3-3 نظریه ی زبان شناختی. 32

     2-الف-2-3-4 نظریه فراوانی واژه 33

2 -الف-2-4 انواع خطا های املایی. 33

2-الف-2-5 میزان شیوع اختلال املا. 36

2-الف-3 ادراک... 37

2-الف-3-1 ادراک بینایی و اهمیت آن در یادگیری.. 38

2-الف-3-2 نظریه های ادراکی – دیداری.. 40

2-الف-3-3 مشکلات ادراکی ـ حرکتی. 41

     2-الف-3-3-1 مشکلات ادراک بینایی. 41

      2-الف-3-3-2 مشکلات ادراک شنیداری.. 41

     2-الف-3-3-3 مشکلات ادراک لامسه ای ـ حرکتی. 41

    2 -الف-3-3-4 مشکلات حرکتی. 41

2-الف-4  تاریخچه حافظه فعال. 42

2-الف-4-1 تعریف... 43

2-الف-4-2 طبقه بندی حافظه بر اساس مدت زمان نگه داری اطلاعات.. 43

     2-الف-4-2-1 حافظه ی حسی. 43

     2-الف-4-2-2 حافظه کوتاه مدت.. 44

     2-الف-4-2-3 حافظه  فعال. 44

     2-الف-4-2-4 حافظه بلند مدت.. 45

2-الف-4-3 ساختار. 45

      2-الف-4-3-1 حلقه ی آواشناختی. 45

     2-الف-4-3-2 صفحه ی دیداری فضایی. 46

      2-الف-4-3-3 عامل اجرایی مرکزی.. 47

     2-الف-4-3-4 انباره موقت رویدادی (بافراپیزودیک ) 48

2-الف-4-4 پایه های نوروآناتومیک حافظه ی فعال. 48

2-الف-4-5کارکرد حافظه فعال. 49

2-الف-4-6 مولفه های کارکرد های اجرایی. 51

       2-الف-4-6-1 اولویت.. 51

     2-الف-4-6-2 سازماندهی. 51

     2-الف-4-6-3 حرکت.. 52

2-الف-4-7 مداخله وافزایش کارایی حافظه فعال. 52

2-ب: پیشینه پژوهش... 54

2-ب-1 پژوهش های داخل کشور. 54

2-ب-2 پژوهش های خارج کشور. 57

2-ب-3 جمع بندی.. 61

فصل سوم: روش پژوهش... 62

3-1 روش پژوهش... 63

3-2 متغیرهای پژوهش... 63

3-3 جامعه آماری.. 63

3-4 نمونه و روش نمونه گیری.. 63

3-5 ابزار جمع آوری داده ها 64

3-6 مقیاس هوش تجدید نظر شده هوشی و کسلر برای کودکان( ویسک – آر ) : 64

3-7 آزمون ادراک دیداری – حرکتی بندر – گشتالت : 65

3-8 آزمون حافظه فعال. 66

     3-8-1خرده مقیاس حافظه فعال غیرکلامی. 67

     3-8-2 خرده مقیاس حافظه فعال کلامی. 67

3-9 آزمون دیکته. 67

3-10 روش اجرای پژوهش... 70

3-11 مداخله آموزشی ادارک دیداری حرکتی و حافظه فعال. 70

      3 -11-1 جلسه اول. 71

     3-11-2 جلسه دوم. 71

     3-11-3 جلسه سوم. 71

     3-11-4 جلسه چهارم. 72

     3-11-5 جلسه پنجم. 72

     3-11-6 جلسه ششم. 72

     3-11-7 جلسه هفتم. 73

     3-11-8 جلسه هشتم. 73

     3-11-9جلسه نهم. 73

      3 -11-10 جلسه دهم. 74

      3-11-11 جلسه یازدهم. 74

      3-11-12 جلسه دوازدهم. 74

 3-12 تجزیه و تحلیل داده ها 74

فصل چهارم: یافته های پژوهش... 75

4-1- یافته های توصیفی. 76

4-2- یافته های مرتبط با فرضیه ها 78

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.. 85

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 86

5-2 محدودیت های پژوهش... 94

5-3 پیشنهادهای پژوهش... 94

     5-3-1 پیشنهادهای کاربردی.. 94

     5-3-2پیشنهادپژوهشی. 95

منابع  و ماخذ  96

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر بهبود عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته  شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 92-93 انجام گرفت. روش پژوهش، طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان با اختلال یادگیری دیکته بود که به صورت همتا شده به دو گروه آزمایشی و کنترل هر کدام 15 نفر انتخاب شده و در طول 12 جلسه ی یک ساعته ادراک دیداری – حرکتی و حافظه فعال گروه آزمایشی تقویت شد. به منظور انجام پژوهش، برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. ابزار های مورد استفاده، آزمون بندر-گشتالت برای تعیین ادراک دیداری- حرکتی، خرده مقیاس حافظه فعال استنفورد- بینه برای تعیین حافظه فعال،آزمون محقق ساخته دیکته برای املا و مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر برای کودکان استفاده شد. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج  پژوهش نشان داد، آموزش ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر بهبود عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان با اختلال یادگیری دیکته از لحاظ آماری معنادار می باشد و بین دو گروه تفاوت معناداری در سطح P<0.05وجود دارد و به طور کلی سبب بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دیکته می شود. همچنین آموزش برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال سبب ارتقاء مولفه های همسانی آوا، جانشین سازی حروف، خطاهای زنجیره ای، حذف کلمه و آوا، دقت و  نارسانویسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دیکته می شود.

کلید واژگان:اختلال  یادگیری دیکته، ادراک دیداری- حرکتی، حافظه فعال، آزمون وکسلر

فصل  یکم:  مقدمه پژوهش

1-1بیان مساله

به جرأت می توان یادگیری را بنیادی ترین فرایندی دانست که در نتیجه آن، موجودی ناتوان و درمانده در طی زمان و تعامل و رشد جسمی به فردی تحول یافته می رسد که تواناییهای شناختی و قدرت واندیشه او حد ومرزی نمی شناسد. تنوع بسیار زیاد وگسترش زمان یادگیری انسان که به وسعت طول عمر اوست باعث شده است علی رغم تفاوت های زیادی که در یادگیری با هم دارند، برخی افراد در روند عادی یادگیری و آموزش دچار مشکل شوند.

هر ساله تعداد زیادی از کودکانی که نارسایی آموزشی دارند،به علت عدم دسترسی به کمک مناسب واین که مشکلات آموزشی آن ها به خوبی شناخته نشده است،مورددرمان قرار نمی گیرند ومحکوم هستند که به صورت نو آموز شکست خورده درآیند.تعداد زیادی از این کودکان به دلیل اختلال یادگیری(LD)1در مسایل درسی، مدرسه و آموزش دارای مشکل می باشند.

 طبقه ای از ناتوانی های یادگیری،ناتوانی در بیان نوشتاری است ویکی از مولفه های نوشتن دیکته یا املا می باشد. از میان انواع اختلال های یادگیری ویژه(خواندن، ریاضی، نوشتن)دشواری در یادگیری املا از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در کنار سایر مهارت های پایه ای نوعی مهارت کاملا ضروری و اساسی است و اختلال در آن به صورت های مختلفی می تواند فرد را با مشکل مواجه سازد و او را در معرض شکست تحصیلی و عواقب منفی آن قرار دهد(گراهام و هریس2،2000).

1-learning disabilities

2-Graham & Harris

املا نویسی یا هجی کردن متضمن توانایی یادگیری انطباق بین واج ها (اصوات) و حروف مکتوب است. انطباق و هم خوانی واج ها وحروف مکتوب مهارتی است که در برخی از کودکان ناتوان یادگیری به خوبی رشد پیدا نمی کند(شریفی درآمدی،1386). مشخصه اصلی این ناتوانی این است که املانویسی کودک با در نظر گرفتن ظرفیت هوشی وسطح آموزش به میزان چشمگیری پایین تر از حد انتظار است(بشاورد،1382 ).

        کاپلان وسادوک (1998) شیوع بیان نوشتاری کودکان سنین مدرسه را 3 تا 10 درصد تخمین زده اند. شیوع بالای اختلال یادگیری املا در بین دانش آموزان نشان می دهد که ناتوانی در املا شایع ترین ناتوانی بیان نوشتاری است(گورمن،1384). جیسون و دیوید1(2005)میزان شیوع اختلالات یادگیری را بین 5 تا 10 درصد گزارش کرده اند و شیوع این اختلال 4-7/3 درصد برای ناتوانی در املا گزارش شده است (برینگر و هارت2 1992 به نقل از سمرود، کلیکمن والیسون، 2009).

یکی از مشکلات کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری از جمله ناتوانی یادگیری املا که توجه پژوهشگران و صاحب نظران را به خود جلب نموده، نقایص آن ها در کارکردهای اجرایی است و به طور یقین مهارت نوشتن نیز وابسته به سطوح بالای کارکرد های اجرایی می باشد ( سید من ، 2006 ؛ ناتان ، 2009 ) .

1-Jason & David

2-Bernnger & Hart

حافظه فعال از جمله کارکردهای اجرایی است که جزء عملکردهای بنیادی  محسوب می شود و شامل آن پردازش ها و فرایند های مغزی است که برای حفظ کوتاه مدت اطلاعات و دستکاری آنها استفاده می شود. این حافظه به مدت کوتاهی وارد عمل می شود، توجه ما را روی موضوع خاصی متمرکز می کند و اطلاعات مزاحم را حذف و ما را به تصمیم می رساند . از آن جایی که بسیاری از تکالیف آموزشگاهی نیازمند هماهنگی و یکپارچه کردن خرده مهارتهای چند گانه است، بنابراین ضعف در حافظه فعال و کنش های اجرایی آن می تواند تاثیر معناداری در دقت و کارایی عملکرد دانش آموزان داشته باشد وبه همین دلیل کودکان دارای اختلال یادگیری نمی توانند اطلاعات را سریع پردازش کنند. بنابراین عملکرد مورد انتظار از آن ها با توانایی های ورودی آن ها تفاوت معنا داری دارد ( آگاهی ، 1391 ).                                                       

در حقیقت حافظه فعال یک سیستم با ظرفیت محدود شده می باشد که عهده دار انبار کردن و پردازش اطلاعات زود گذر است که در همه مراحل نوشتن به آن نیاز می باشد. تحقیقات در مورد کودکان با ناتوانی های یادگیری نشان می دهد که نقایص حافظه در حافظه ی فعال با ناتوانی های خواندن، نوشتن وریاضیات مرتبط است (مارسوا،2006). فکوری(1991) نشان داد که بین دانش آموزان دچار اختلالات خاص یادگیری و کودکان عادی هم سن آندانلود متن کامل در سایت
40y.ir
ها از نظر تحول حافظه در مرحله عملیات عینی تفاوت هایی وجود دارد. کجباف و همکاران(1390) حافظه کودکان عادی را با کودکان

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 4:17 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته مدیریت :تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان ...

 ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان        صفحه
چكیده 1
فصل اول:كلیات تحقیق  
مقدمه 3
1-1 بیان مسئله 4
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-3 اهداف تحقیق 8
1-4 فرضیه های تحقیق 8
1-5 متغیر های تحقیق 9
1-6 تعریف مفاهیم و واژگان  11
1-7 چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 12
فصل دوم: ادبیات تحقیق  
بخش اول : سبک های رهبری 14
2-1 نوع شناسی تئوری های رهبری 16
2-2 دیدگاههای در حال ظهور رهبری 42
2-3 رهبری تحول گرا و تعامل گرا 44

بخش دوم توانمندسازی کارکنان

2-4 مفاهیم و ابعاد نظری راجع به توانمندسازی کارکنان

54

54

2-5 ریشه های توانمندسازی 57
2-6 تعاریف توانمندسازی 59
2-7 رویکردهای توانمندسازی 69
2-8 ابعاد توانمندسازی 74
2-9 عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان 82
2-10 مزایای توانمندسازی کارکنان 101
2-11 دلایل توانمندسازی 104
2-12 ضرورت و اهمیت توانمندسازی کارکنان 107
2-13موانع توانمندسازی کارکنان 112
2-14 ویژگی های سازمان توانمند 115
2-15 چطور و چه وقت و چر توانمندسازی کنیم؟ 119
2-16 دام های توانمندسازی و اجتناب از آنها 122

بخش سوم:مروری بر پژوهش های انجام شده

الف- مطالعات داخلی

124

124

ب- مطالعات خارجی 127
فصل سوم:روش تحقیق  
مقدمه 130
3-1 روش تحقیق 130
3-2 جامعه آماری تحقیق 132
3-3  روش نمونه گیری 133
3-4 روش گردآوری داده ها 134
3-5 روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق 137
3-6 مقیاس اندازه گیری 140
3-7 روش های آماری جهت تحلیل داده ها 141
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
مقدمه 143
4-1 گردآوری داده ها 143
4-3 تحلیل آمار استنباطی 143
4-4 تحلیل داده های تحقیق به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنوف 144

4- 5 آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: نتایج تحقیق

149

 

 

 

مقدمه 159
5-1 تحلیل نتایج تحقیق 160
5-2 بررسی یافته های تحقیق با توجه به آزمون اسپیرمن 161
5-3 بررسی یافته ها با توجه به آزمون فریدمن 165
2-4 پیشنهادها 165
5-5 محدودیت های تحقیق 169
منابع و ماخذ 170
پیوستها 180

چكیده

    تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین و  توانمندسازی روانشناختی کارکنان انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد.

پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای  موجود در مورد رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روانشناختی و شكل گیری چهارچوب نظری ،متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و  مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ که این پرسشنامه با استفاده از شاخص های مورد استفاده در مدل بس و مدل اسپریزر و همکاران ساخته شد. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 196 نفراز کارکنان بانک مرکزی مستقر در شهر تهران بود ، كه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده ارتباط معنادار مولفه های رهبری تحول آفرین با توانمندی روانشناختی کارکنان می باشد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات و راه کارهایی به بانک مرکزی ایران و محققان بعدی ارائه گردید.

 واژگان کلیدی

رهبری تحول آفرین، توانمندسازی روانشناختی، بانک مرکزی ایران

 v مقدمه

 • v بیان مسئله تحقیق
 • v اهمیت و ضرورت تحقیق
 • v هدف تحقیق
 • v فرضیه‏های تحقیق
 • v تعریف مفاهیم و واژه‏های تحقیق
 • v قلمروتحقیق

  فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

     دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی محور رویکردها و فعالیتهای سازمانی بوده و در اعتلای اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا می کنند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند. لستر تارو اقتصاد دان معروف در کتاب " ثروت آفرینان" مهمترین مزیت رقابتی را برای سازمانها در هزاره سوم میزان هوش و دانایی و دانش خردمندانه انسانی می داند. او معتقداست که دیگر نفت و منابع طبیعی نمی توانند منابع ثروت آفرینی باشند. بلکه هوش و خرد انسانهاست که می تواند جامعه را به سمت رشد و تعالی حرکت دهد. اگر انسانها می خواهند در این چالش جدید یعنی فرایند جهنی نقش داشته باشند هیچ راهی ندارند مگر اینکه به نقش دانایی و هوشمندی در توسعه جامعه خود تمام عیار اندیشه کنند. گری بکر برنده جایزه نوبل در اقتصاد نیز می گوید همانطور که کارخانه ها، ماشین آلات و دیگر سرمایه های مادی بخشی از ثروت ملل شمرده می شوند، سرمایه های انسانی نیز مهمترین بخش از این ثروت هستند.از طرفی هدف تئوریهای توانمندسازی آن است که چگونه با به کارگیری اجزاء محیط ، دانش ، ادراکات و خصیصه های فردی آنان، قدرت را به آنان منتقل و تواناییهای بالقوه آنان را به بالفعل تبدیل کرد. با به کارگیری ارتباط درست میان این عوامل فرایند توانمندسازی نیروی انسانی سریعتر به اهداف موردنظر نایل می شود و فرد، جامعه و سازمان به صرت بهینه تری از اهداف توانمندسازی بهره مند می شوند.در حقیقت فلسفه توانمندسازی می گوید که سازمان می تواند افراد خود را راضی کند و در عین حال آنچه را که نیاز دارد به دست آورد. این رابطه می تواند یک برد- برد[1] باشد.توانمند سازی با پرورش كاركنانی با انگیزه و توانا به این مدیران امكان خواهد داد تا در برابر پویایی‌‌های محیط رقابتی به سرعت و بطور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمانشان را فراهم آورند.

در این فصل به تفصیل مطالبی در خصوص بیان مسئله تحقیق ، اهمیت موضوع ، فرضیات  و اهداف و قلمرو تحقیق، روش تحقیق ، جامعه آماری و روش نمونه گیری و روش گردآوری اطلاعات ارائه میگردد و در نهایت با ارائه تعاریف متغیرهای تحقیق مطالب فصل به پایان می رسد.

 1-1 بیان مسئله

   دانشمندان مدیریت یک توافق کلی در تعریف رهبری با هم دیگر ندارند.اما می توان تعریف محطاطانه زیر را از رهبری ارائه داد: فرایند تاثیر گذاری و نفوذ در افراد و فراهم کردن محیطی برای آنها تا بتوانند به اهداف تیم یا سازمان دست یابند  .قابل ذکر است که دانشمندان مدیریت دیدگاههای مختلفی از رهبری را مورد تحقیق قرار داده اند. برخی از انها بر روی خصائص و ویژگی های مورد نیاز رهبران ارشد پرداخته اند در حالی که برخی دیگر بر روی رفتارهای رهبری تاکید داشته اند. اما مطالعات اخیر تاکید بیشتری بر روی دیدگاه اقتضایی رهبری دارد و بیان می دارد که رفتارهای رهبری باید متناسب با مقتضیات و شرایط باشد.دیدگاه بسیار مشهور دیگر رهبری تحول آفرین است که بیان می دارد، رهبران، سازمان را از طریق دیدگاه ها ،ارتباطات و توانایی برای ایجاد تعهد متحول می نمایند و سر انجام پدید آمدن دیدگاهی که پیشنهاد می کند رهبری یک گرایش ادراکی است . در واقع رهبری تحول آفرین یک دیگاه رهبری است که تشریح می کند چگونه رهبران تیم ها یا سازمانها را با ایجاد ارتباطات و مدلسازی دیدگاهها تغییر می دهند و به کارکنان در راستای تلاش جهت دستیابی به اهداف امید می بخشند(دیان شلی و همکاران،2004).

نظریه رهبری تحول آفرین توسط بس در سال 1985 مطرح شده است و میتوان آن را فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروهها به منظور ایجاد تغییر و تحول نا پیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل تعریف کرد(موغلی، 1382،79). ابعاد رهبری تحول آفرین که مورد تایید اکثر مححقان است عبارتند از:

 کاریزما (نفوذ آرمانی) : نفوذ آرمانی شامل ویژگی‌های آرمانی و رفتار آرمانی است. القای افتخار و غرور به اعضاء برای همکاری و مشارکت با رهبر و صرفنظر کردن از تمایلات فردی به خاطر گروه و فدا کردن منافع شخصی به خاطر منافع دیگران از بارزترین مشخصات و ویژگی‌های آرمانی یک رهبر به شمار می‌آید.همچنین صحبت کردن درباره مهمترین ارزشها و داشتن نوعی احساس قوی نسبت به هدف و توجه به نتایج معنوی و اخلاقی تصمیمها از مشخصه های رفتار آرمانی می باشد.

کاریزما، رهبران را برای اینکه احیاگر سازمان‌ها باشند توانا می‌سازد. رهبران موفق به عنوان یک عامل تغییر بینش که مجموعه‌ای از ارزش‌های محوری و اساسی را هدایت و مشخص می‌کنند. اینها خصوصیات رهبر کاریزماتیک محسوب می‌شود که جزئی از ساختار رهبری تحول‌آفرین می‌باشد.

ترغیب ذهنی : ترغیب ذهنی را می توان به عنوان محرك در پیروان برای تفكر در مورد باورها و ارزش‌ها و نیز آگاهی از مشكلات و حل آنها توصیف كرد. از طریق ترغیب ذهنی، رهبری تحول آفرین می‌تواند باعث ارتقای توانایی پیروان برای فهم ماهیت سازمانی و مشكلاتی كه با آن روبرو هستند بشود. ترغیب ذهنی به عنوان ابزاری در دست رهبران تحول‌آفرین برای ایجاد سازمان‌های یادگیرنده شناخته شده است.

انگیزش الهام‌بخش :انگیزش الهام‌بخش را برانگیختن و بالا بردن انگیزه در پیروان به وسیله رهبران كه با توسل به احساسات زیردستان صورت می‌پذیرد. انگیزش الهام‌بخش شامل صحبت خوش‌بینانه دربارة آینده می‌باشد. در انگیزش الهام‌بخش رهبران یك تصویر و دید مشترك از آینده را برای پیروان ایجاد می‌كنند.

ملاحظه فردی : توجه و ملاحظه فردی شامل صرف وقت جهت آموزش و مربی‌گری، رفتار با اشخاص صرفاً به عنوان اعضای گروه و كمك به دیگران برای رشد و توسعه توانایی‌هایشان، گوش دادن با توجه و دقت علایق و خواسته‌های دیگران می‌شود(فرهنگی و همکاران،1388،34).

توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجاز آورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی است که منجر به بالندگی نیروی انسانی شده و در نهایت به توسعه و بالندگی و اثربخشی سازمانی می انجامد. لذا آن برای هر سازمانی یک ضرورت به حساب می آید(بوجی دیوید و همکاران،2001).

سازمانهای امروز، نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را ارائه دهند و نوآوریها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.(اسمیت،14:1381)

هدف توانمندسازی این است که مغزهای افراد را همانند بازوانشان به کار بیندازد. توانمندسازی اشاره به یک حس درونی در افراد دارد که باعث می شود آنان بطور مستقل تصمیمات را در فرآیند کاری خویش اتخاذ نمایند(آرگاریس،1998).

توانمندسازی را می توان نسخه معاصری از جنبش مشارکت و دموکراسی صنعتی به حساب آورد. توانمندسازی مجموعه ای از فنون انگیزشی است که از طریق افزایش سطوح مشارکت و خود تصمیم گیری برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی شده است. الگوهای سنتی عمدتاً برمبنای نظارت مدیریتی بنا شده اند. ظهور ایدئولوژی اداره امور برمبنای دموکراسی الزام های جدیدی را در سطح جوامع و محیطهای کاری پدید می آورد که از آن جمله می توان به تفویض اختیار، مشارکت و برابری اشاره کرد. توانمندسازی به تفویض اختیار[2] به افراد اشاره دارد که افراد را قادر می سازد در لایه های پایین سازمان به تصمیم گیری بپردازند. همچنین آن به مرزهای درونی بین مدیریت و کارکنان ارتباط دارد. توانمندسازی عنصر عمده ی اثربخشی مدیریت و سازمان و ابزار مناسبی در عرصه های رقابت است. اما با این حال برنامه های توانمندسازی همیشه اثربخشی خود را به اثبات نرسانده اند، بنابراین شناخت عواملی که بطور مثبت تاثیرگذار هستند می تواند برای سازمانها و جوامع مفید باشد.

توانمندسازی به عنوان شیوه ای نوین در ایجاد انگیزش کارکنان و نیروی انسانی به یکی از مباحث روز مدیریت تبدیل شده است. از این رو در عصر برتری از طریق ایجاد مزیت رقابتی، پژوهشگران و مدیران نسبت به آن و اقدامات مدیریتی مبتنی بر آن علاقه روزافزونی نسبت به توانمندسازی از خود نشان داده اند. به اعتقاد محققان این جذابیت و توجه از عواملی همچون نقش توانمندسازی در ترویج فرهنگ یادگیری، افزایش اثربخشی مدیران و افزایش انگیزش کارکنان ناشی می شود. (رهنورد،29:1382) توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجاز آورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی است که منجر به بالندگی نیروی انسانی شده و در نهایت به توسعه و بالندگی و اثربخشی سازمانی می انجامد. لذا آن برای هر سازمانی یک ضرورت به حساب می آید.

با توجه به نقش رهبری در سازمان، و اهمیت موضوع توانمند سازی کارکنان برای سازمانهای عصر حاضر ، در تحقیق بر آن هستیم تا رابطه  مولفه های رهبری تحول آفرین(نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی) را با ابعاد توانمندسازی روانشاختی کارکنان مورد بررسی قرار دهیم.به عبارت دیگر سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا بین مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روانشناختی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد؟

 1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش

    امروزه توانمندسازی مورد توجه محققان و سازمانهای گوناگون قرارگرفته است. آنان با پرداختن به ابن موضوع قصد تشریح آن و ارتقای شاخص های عملکرد کارکان و سازمانها را دارند. اکنون در اغلب سازمانها مشاهده می شود که با وجود آگاهی از اهمیت سرمایه های فکری هنوز گام موثری برای سرمایه گذاری در این زمینه برداشته نمی شود و کمتر دیده می شود که سازمانی از تمام ظرفیت توانایی کارکنان خویش استفاده بهینه نماید. توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجاز آورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی است که منجر به بالندگی نیروی انسانی شده و در نهایت به توسعه و بالندگی و اثربخشی سازمانی می انجامد. لذا آن برای هر سازمانی یک ضرورت به حساب می آید. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان  است. شناسایی این رابطه ، مدیران و سازمانها را هرچه بیشتر به اهمیت توانمندسازی کارکنان، اثرات و مزایای آن واقف خواهد ساخت چرا که کارکنان و نیروی انسانی هر سازمانی تنها مزیت رقابتی  پایدار برای آن سازمان می باشد.

انجام این تحقیق در بانک مرکزی از چند جهت می تواند اهمیت داشته باشد:

1-اطلاع رسانی به مدیریت و  تسهیل در فرآیند مدیریت و نیل به اهداف سازمانی

2-كمك به تصمیم گیری های دقیق و كارآمد

3- تامین رضایت كاركنان ،  ارباب رجوع وكمك به بهبود عملكرد سازمان

4- بهبود كیفی و كمی خدمات ارائه شده توسط سازمان

1-3 اهداف تحقیق :

هر تحقیقی می‏تواند دو نوع هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر باید اهداف كلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفكیك نماید. در این تحقیق اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر بیان می گردند.

هدف اصلی تحقیق:       

بررسی ارتباط مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان

اهداف فرعی تحقیق:

1- بررسی ارتباط بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی

2-بررسی ارتباط بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان

3- بررسی ارتباط بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان

4- بررسی ارتباط بین  ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان

 1-4 فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف گفته شده، فرضیات تحقیق به دو دسته فرضیات اصلی و فرضیات فرعی به ترتیب زیر تقسیم می شوند:

فرضیه اصلی:

بین مولفه های رهبری تحول آفرین و توانمندی روانشناختی کارکنان بانک مرکزی رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1-بین نفوذ آرمانی و توانمندی روانشناختی کارکنان بانک مرکزی رابطه معنی دار وجود دارد.

2-بین ترغیب ذهنی و توانمندی روانشناختی کارکنان بانک مرکزی رابطه معنی دار وجود دارد.

3-بین انگیزش الهام بخش و توانمندی روانشناختی کارکنان بانک مرکزی رابطه معنی دار وجود دارد.

4-بین ملاحظات فردی و توانمندی روانشناختی کارکنان بانک مرکزی رابطه معنی دار وجود دارد.

 1-5 متغیرهای تحقیق

  متغیر  مستقل:

در این پژوهش رهبری تحول آفرین متغیر مستقلاست که مولفه های عبارتند از:  نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی.

متغیر وابسته:

متغیر وابسته این پژوهش توانمندسازی روانشناختی کارکنان می باشد.

1-6 قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیقبررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان می باشد که در حوزه رفتار سازمانی وارد می شود.

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی پژوهش نیمسال دوم سال تحصیلی 91-1390 می باشد.

قلمرو مکانی : این پژوهش در بانک مرکزی صورت می گیرد .

1-7 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق

رهبری تحول آفرین[3]:

سبک رهبری تحول آفرین مرکب از رفتارهایی است که ویژگی های رفتاری مشترکی همچون تقویت کار تیمی، بهبود مهارت های زیردستان و حمایت از افراد در جهت دستیابی به اهداف را مورد توجه قرار می دهد.این ویژگی ها برای رهبر تحول آفرین اصیل امری بایسته است؛ چرا که آنها به ایجاد تعهد و بهره وری اعضای سازمان کمک می نماید(مقیمی،68،1390).

             ویژگیهای رهبران تحول گرا به شرح زیر است:

1-نفوذ آرمانی [4]: سرافرازی، فره مندی، احترام و وفاداری بی چون و چرای پیروان از رهبری كه حس آرمانی را انتقال می دهد. نفوذ آرمانی باعث می شود كه رهبران به عنوان مدلهایی از نقش، و الگوی رفتاری برای پیروان باشند. نفوذ آرمانی به دو دسته نفوذ ویژگی آرمانی و نفوذ رفتار آرمانی تقسیم می شود.

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 4:14 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد: تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت های تجاری ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

شرکت ها همواره جهت بقاء می بایست روش ها و تکنیک  هایی را جهت ایجاد فضایی مناسب برای یادگیری به کار بگیرند، تا یادگیری در شرکت توسعه یابد. به همین دلیل، وجود کارمندان متعهّد در سازمان جهت گسترش و ایجاد یادگیری ضروری است. در همین راستا در این پژوهش تلاش شده است تا چگونگی تأثیر گذاری هر یک از ابعاد روشهای یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان بررسی شود، که فرضیه اصلی تحقیق هم بر همین اساس  نوشته شده است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان کلیدی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان که 650 نفر است می باشد. و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. برای جمع آوری داده از پرسشنامه استاندارد چای تسینگ استفاده شد.  این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری اطّلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای بررسی متغیرهای جمعیّت شناختی استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای بررسی ارتباط بین روش­های یادگیری استراتژیک و ابعاد آن با متغییر تعهّد کارمندان و ابعاد تعهد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده spss می باشد. نتایج نشان داد   میان روش های یادگیری استراتژیک و ابعاد آن با تعهّد کارکنان و ابعاد آن همبستگی وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون  بعد ایجاد سیستم قوی ترین تأثیر را بر تعهّد دارد و  بعد رهبریّت استراتژیک و اختیاردهی به افراد به ترتیب در رتبه دوم و سوم هستند، بقیه ابعاد هم در حضور این سه بعد تأثیری قابل توجّه ای بر تعهّد ندارند.

 

واژگان کلیدی: روشهای یادگیری استراتژیک، تعهد کارمندی، یادگیری فردی، یادگیری گروهی، یادگیری سازمانی

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اوّل: کلیات پژوهش

مقدمه ............................................... 2

1-1-بیان مسئله ...................................... 2

1-2-ضرورت  خاص انجام تحقیق........................... 3

1-3-اهداف تحقیق...................................... 4

1-3-1- هدف اصلی پژوهش................................ 4

1-3-2-اهداف کاربردی.................................. 5

1-4- سؤالات پژوهش..................................... 5

1-5-چهار چوب نظری تحقیق.............................. 5

1-6-فرضیه............................................ 7

1-7-قلمرو تحقیق...................................... 9

1-7-1-قلمرو موضوعی................................... 9

1-7-2-قلمرو زمانی.................................... 9

1-7-3-قلمرو مکانی.................................... 9

1-8-تعاریف مفهومی وعملیّاتی واژه ها واصطلاحات تخصصی.... 9

1-9-روش کار.......................................... 13

1-9-1-نوع روش تحقیق.................................. 13

1-9-2-جامعه آماری.................................... 13

1-9-3-حجم نمونه...................................... 14

1-9-4-روش نمونه گیری................................. 14

1-9-5-ابزارگردآوری اطّلاعات............................ 14

1-9-6-روش تجزیه وتحلیل اطّلاعات........................ 15

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه ............................................... 17

2-1-روش های یادگیری استراتژیک........................ 19

2-1-1- روش های یادگیری استراتژیک (تعریف)............. 19

2-1-2-تاریخچه یادگیری................................ 20

2-1-3- یادگیری(تعریف)................................ 20

2-1-4- یادگیری ودانش................................. 24

2-1-5- سطوح یادگیری.................................. 28

2-1-6- یادگیری فردی.................................. 29

2-1-6-1-روش های یادگیری فردی......................... 32

2-1-7- یادگیری گروهی وتیمی........................... 36

2-1-7-1- نقش مدیر درفرآینداجرای کارگروهی مشارکتی..... 37

2-1-8- یادگیری سازمانی............................... 37

2-1-8-1- مدل ها و دیدگاه های یادگیری سازمانی......... 40

2-1-8-1-1- مدل سنگه............................. 40

2-1-8-1-2- مدل دیکسون........................... 41

2-1-8-1-3- مدل هابر............................. 41

--1-8-1-4-مدل مارچ و اوّلسن...................... 43

2-1-8-1-5-دیدگاه جان ردینگ...................... 43

2-1-8-1-6-دیدگاه نوناکاتاکوچی................... 44

2-1-8-1-7-دیدگاه کراسن و همکاران................ 44

2-1-9-1-8-دیدگاه  پرابست و باچل.................. 44

2-1-8-2- سطوح یادگیری سازمانی........................ 45

2-1-9- سازمان یادگیرنده.............................. 45

2-1-9-1-ویژگی سازمان یادگیرنده....................... 48

2-1-10- نتیجه گیری................................... 51

مقدمه................................................ 53

2-2- تعهّدکارکنان..................................... 54

2-2-1- تعهّد (تعریف).................................. 54

2-2-2-انواع تعهّد..................................... 56

2-2-3-عوامل مؤثّربرتعهّد............................... 58

2-2-4-ابعاد تعهّد..................................... 59

2-2-5-تعهّد سازمانی................................... 60

2-2-5-1- ابعاد تعهّد سازمانی.......................... 63

2-2-5-2- عوامل موثر بر تعهّد سازمانی.................. 63

2-2-6- نتیجه گیری.................................... 67

2-2-7- پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق................ 68

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه................................................ 76

3-1-روش تحقیق........................................ 76

3-2-متغیرهای پژوهش................................... 76

3-3-جامعه آماری...................................... 77

3-4-نمونه آماری...................................... 77

3-4-1- روش های نمونه گیری............................ 77

3-4-2- تعیین حجم نمونه............................... 78

3-5-روش گردآوری داده ها.............................. 79

3-6- ابزارگردآوری داده ها............................ 80

3-6-1- نحوه تهیه پرسشنامه............................ 80

3-6-2- پایایی و روایی  ابزارپرسشنامه................. 81

3-7-روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات......................... 82

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه................................................ 84

4-1-توصیف متغیرهای تحقیق............................. 84

4-1-1-جنسیت.......................................... 85

4-1-2-تحصیلات......................................... 86

4-1-3-سن............................................. 87

4-1-4-مسئولیّت در مؤسسه............................... 88

4-1-5- شروع سرمایه گذاری تا اوّلین بهره برداری........ 89

4-1-6- تعداد کارکنان................................. 90

4-1-7- سرمایه گذاری برای رشد......................... 91

4-1-8-دریافت جایزه................................... 92

4-1-9- وضعیت توصیفی روشهای یادگیری استراتژیک......... 93

4-1-10-وضعیت توصیفی یادگیری پیوسته................... 94

4-1-11- وضعیت توصیفی گفتگو و پرسش.................... 95

4-1-12- وضعیت توصیفی همکاری و یادگیری گروهی.......... 96

4-1-13-وضعیت توصیفی ایجاد سیستم ..................... 97

4-1-14-وضعیت توصیفی اختیار دهی به افراد.............. 98

4-1-15-وضعیت توصیفی ارتباط با محیط................... 99

4-1-16-وضعیت توصیفی رهبریّت استراتژیک................. 100

4-1-17-وضعیت توصیفی تعهّد کارمندی..................... 101

4-1-18- وضعیت توصیفی اشتیاق به تلاش بیش تر............ 102

4-1-19- وضعیت توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزشها......... 103

4-1-20-وضعیت توصیفی تمایل به حفظ عضویّت............... 104

4-2- آزمون فرضیه های تحقیق........................... 106

4-2-1-آزمون فرضیه فرعی اوّل........................... 107

4-2-2-آزمون فرضیه فرعی دوم .......................... 108

4-2-3-آزمون فرضیه فرعی سوم........................... 109

4-2-4-آزمون فرضیه فرعی چهارم......................... 110

4-2-5-آزمون فرضیه فرعی پنجم.......................... 111

4-2-6-آزمون فرضیه فرعی ششم........................... 112

4-2-7-آزمون فرضیه فرعی هفتم.......................... 113

4-2-8-آزمون فرضیه فرعی هشتم.......................... 114

4-2-9-آزمون فرضیه فرعی نهم........................... 115

4-2-10-آزمون فرضیه فرعی دهم.......................... 116

4-2-11-آزمون فرضیه فرعی یازدهم....................... 117

4-2-12-آزمون فرضیه فرعی دوازدهم...................... 118

4-2-13-آزمون فرضیه فرعی سیزدهم....................... 119

4-2-14-آزمون فرضیه فرعی چهاردهم...................... 120

4-2-15-آزمون فرضیه فرعی پانزدهم...................... 121

4-2-16-آزمون فرضیه فرعی شانزدهم...................... 122

4-2-17-آزمون فرضیه فرعی هفدهم........................ 123

4-2-18-آزمون فرضیه فرعی هجدهم........................ 124

4-2-19-آزمون فرضیه فرعی نوزدهم....................... 125

4-2-20-آزمون فرضیه فرعی بیستم........................ 126

4-2-21- آزمون فرضیه فرعی بیست ویکم................... 127

4-2-22- آزمون فرضیه فرعی بیست ودوم................... 128

4-2-23- آزمون فرضیه اصلی............................. 129

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه........................................... 135

5-1- تفسیر نتایج حاصل از اطّلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش    135

5-2- فرضیه فرعی اوّل............................. 136

5-3-فرضیه فرعی دوم.............................. 137

5-4-فرضیه فرعی سوم.............................. 138

5-5-فرضیه فرعی چهارم............................ 139

5-6- فرضیه فرعی پنجم............................ 140

5-7-فرضیه فرعی ششم.............................. 141

5-8-فرضیه فرعی هفتم............................. 142

5-9-فرضیه فرعی هشتم............................. 143

5-10-فرضیه فرعی نهم............................. 144

5-11-فرضیه فرعی دهم............................. 145

5-12-فرضیه فرعی یازدهم.......................... 146

5-13-فرضیه فرعی دوازدهم......................... 147

5-14-فرضیه فرعی سیزدهم.......................... 148

5-15-فرضیه فرعی چهاردهم......................... 149

5-16-فرضیه فرعی پانزدهم......................... 150

5-17-فرضیه فرعی شانزدهم......................... 151

5-18-فرضیه فرعی هفدهم........................... 152

5-19-فرضیه فرعی هجدهم........................... 153

5-20-فرضیه فرعی نوزدهم.......................... 154

5-21-فرضیه فرعی بیستم........................... 155

5-22-فرضیه فرعی بیست ویکم....................... 156

5-23-فرضیه فرعی بیست و دوم...................... 157

5-24-فرضیه اصلی................................. 158

5-25-پیشنهادات براساس فرضیه ها.................. 159

5-26- پیشنهادات آتی ............................ 163

5-27- محدودیت پژوهش ............................ 164

 

فهرست جداوّل

 

جدول 2-1-تفاوت دانش ضمنی و تصریحی............... 26

جدول 2-2-چهار مدل انتقال دانش................... 26

جدول 2-3-حالت و ویژگی انتقال دانش در فرآیند یادگیری  27

جدول 2-4-دیدگاه های نسبت به سازمان یادگیرنده.... 50

جدول 2-5-تحقیقات داخلی.......................... 68

جدول 2-6-تحقیقات خارجی.......................... 70

جدول3-1 تعیین دقیق تعداد نمونه  در هر طبقه....... 79

جدول 3-2- ضریب آلفای کرونباخ.................... 82

جدول4-1- جدول فراوانی جنسیت .................... 85

جدول4-2- جدول فراوانی میزان تحصیلات.............. 86

جدول4-3- جدول فراوانی سن........................ 87

جدول4-4- جدول فراوانی مسئولیّت افراد............. 88

جدول4-5- جدول فراوانی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری................................................ 89

جدول4-6- جدول فراوانی تعهّد کارکنان.............. 90

جدول4-7- جدول فراوانی سرمایه گذاری برای رشد..... 91

جدول4-8- جدول فراوانی دریافت جایزه.............. 92

جدول4-9- جدول توصیفی روش های یادگیری استراتژیک.. 93

جدول4-10- جدول توصیفی یادگیری پیوسته............ 94

جدول4-11- جدول توصیفی گفتگو و پرسش.............. 95

جدول4-12- جدول توصیفی همکاری و یادگیری گروهی.... 96

جدول4-13- جدول توصیفی ایجاد سیستم............... 97

جدول4-14- جدول توصیفی اختیار دهی به افراد....... 98

جدول4-15- جدول توصیفی ارتباط با محیط............ 99

جدول4-16- جدول توصیفی رهبریّت استراتژیک.......... 100

جدول4-17- جدول توصیفی تعهّد کارمندی.............. 101

جدول4-18- جدول توصیفی اشتیاق به تلاش بیشتر....... 102

جدول4-19- جدول توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزش ها.. 103

جدول4-20- جدول توصیفی تمایل به حفظ عضویّت........ 104

جدول4-21- آزمون کولموگروف اسمیرنوف.............. 106

جدول4-22- جدول همبستگی روشهای یادگیری استراتژیکی و تعهّد کارمندی................................................ 107

جدول4-23- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به تلاش بیش تر

................................................ 108

جدول4-24- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و اهمیّت به اهداف و

ارزش ها......................................... 109

جدول4-25- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به حفظ عضویّت

................................................ 110

جدول4-26- جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و و تمایل به تلاش بیش تر.............................................. 111

جدول4-27-جدول همبستگی تقویت گفت  و گو و پرسش و اهمیّت به اهداف وارزش ها........................................ 112

جدول4-28- جدول همبستگی تقویت گفت  گو و پرسش و تمایل به حفظ عضویّت................................................ 113

جدول4-29- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و و تمایل به تلاش

بیش تر.......................................... 114

جدول4-30- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و اهمیّت به اهداف

وارزش ها........................................ 115

جدول4-31- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تمایل به حفظ

عضویّت........................................... 116

جدول4-32-جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به تلاش بیش تر  117

جدول4-33- جدول همبستگی ایجاد سیستم و اهمیّت به اهداف وارزش ها 118

جدول4-34- جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به حفظ عضویّت  119

جدول4-35-جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به تلاش بیش تر................................................ 120

جدول4-36- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و اهمیّت به اهداف وارزش ها.............................................. 121

جدول4-37- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به حفظ عضویّت................................................ 122

جدول4-38- جدول همبستگی ارتباط با محیط و و تمایل به تلاش بیش تر 123

جدول4-39- جدول همبستگی ارتباط با محیط و اهمیّت به اهداف وارزش ها................................................ 124

جدول4-40- جدول همبستگی ارتباط با محیط و تمایل به حفظ عضویّت   125

جدول4-41-جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به تلاش بیش تر 126

جدول4-42- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و اهمیّت به اهداف وارزش ها................................................ 127

جدول4-43- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به حفظ عضویّت 128

جدول4-44-جدول متغیرهای ورودی­در مدل ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک­ و ­تعهّد کارکنان

................................................ 129

جدول4-45- جدول خلاصه مدل روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان................................................ 129

جدول4-46- جدول تحلیل واریانس روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

................................................ 130

جدول4-47- جدول ضرایب رگرسیون ابعاد روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

................................................ 131

جدول4-48-جدول متغیرهای خارج شده از مدل روشهای یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

................................................ 132

فهرست شکل ها

 

شکل 1-1- مدل تأثیر یادگیری استراتژیک بر تعهّد سازمانی و اثر بخشی سازمان......................................... 4

شکل 1-2- الگوی نظری تحقیق...................... 7

شکل 2-1- چرخه یادگیری.......................... 24

شکل 2-2- فرآیند یادگیری و ماهیّت مارپیچی و تکاملی آن  25

شکل 2-3- سطوح مختلف یادگیری در سازمان یادگیرنده 29

شکل 2-4- چرخه یادگیری تجربی کلب................ 31

شکل 2-5- مدل یادگیری فردی...................... 33

شکل 2-6- مدل یادگیری سازمانی .................. 42

شکل 2-7- چرخه یادگیری سازمانی مارچ و اوّلسن..... 43

شکل 2-8- عوامل مؤثر بر تعهّد و نتایج آن ........ 59

شکل 2-9- مدل تاچمن و اوریلی.................... 62

شکل 2-10- عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهّد سازمانی 65

شکل 2-11- پیش شرط های تعهّد سازمانی............. 66

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 4-1-نمودار ستونی جنسیت.................. 85

نمودار 4-2- نمودار ستونی تحصیلات................ 86

نمودار 4-3- نمودار ستونی سن.................... 87

نمودار 4-4- نمودار ستونی مسئولیّت افراد......... 88

نمودار 4-5- نمودار ستونی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری.......................................... 89

نمودار 4-6- نمودار ستونی تعداد کارکنان......... 90

نمودار 4-7- نمودار ستونی سرمایه گذاری برای رشد. 91

نمودار4-8- نمودار ستونی دریافت جایزه........... 92

نمودار4-9- نمودار هسیتوگرام روش های یادگیری استراتژیک    93

نمودار4-10- نمودار هسیتوگرام یادگیری پیوسته.... 94

نمودار4-11- نمودار هسیتوگرام گفتگو و پرسش...... 95

نمودار4-12- نمودار هسیتوگرام همکاری ویادگیری گروهی.  96

نمودار4-13- نمودار هسیتوگرام ایجاد سیستم....... 97

نمودار4-14- نمودار هسیتوگرام اختیار دهی به افراد...  98

نمودار4-15- نمودار هسیتوگرام ارتباط با محیط.... 99

نمودار4-16- نمودار هسیتوگرام رهیری استراتژیک... 100

نمودار4-17- نمودار هسیتوگرام تعهّد کارمندی...... 101

نمودار4-18- نمودار هسیتوگرام اشتیاق به تلاش بیش تر    102

نمودار4-19- نمودار هسیتوگرام اهمیّت به اهداف و ارزش ها    103

نمودار4-20- نمودار هسیتوگرام تمایل به حفظ عضویّت 104

 

 

 

 

فصل اوّل

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

مقدمه

 

امروزه محیط سازمان ها در حال تغییرات و تحوّلات چشم گیر و اساسی می باشند، رقابت های بی شمار و توسعه اطّلاعات و تکنولوژی از جمله عواملی هستند که بقاء بسیاری از شرکت ها را با تهدید مواجه می کند. در نتیجه سازمانها می بایست توانایی خود را جهت پاسخ گویی به این تغییرات افزایش دهند. بسیاری از اندیشمندان یادگیری را به عنوان تنها مزیّت رقابتی در سازمان ها می دانند. زیرا یادگیری به عنوان کشف واصلاح خطاها  تعریف می شود برای اینکه یادگیری در تمامی سطوح فردی، تیمی و سازمانی ایجاد شود و سازمان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود ، لازم است شرایط و فضای لازم برای یادگیری ایجاد شود که روش های یادگیری استراتژیک چنین فضایی را ایجاد می نماید . امّا ایجاد چنین فضایی بدون توجّه به تعهّد کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین اگر چه روش های یادگیری استراتژیک فضایی مناسب برای یادگیری در سازمان فراهم می آورد ولی زمانی یادگیری در تمامی سطوح سازمان ایجاد می شود که به رابطه و تأثیر آن بر تعهّد کارکنان توجّه شود. زیرا با وجود افراد متعهّد است که می توان به پیشبرد اهداف یادگیری جهت پاسخ گویی به تغییرات محیطی پرداخت.

 

1-1- بیان مسئله

عصر حاضر به دلیل پیشرفت های علمی و فنّی، تغییرات اساسی را در عملکرد بسیاری از شرکت های کوچک و متوسّط به وجود آورده است. امروزه کیفیّت کالا و خدمات، مزیّت رقابتی قلمداد نمی شود؛ زیرا محصولات را می توان کپی کرد، از خدمات می توان تقلید کرد و حتّی فرآیندها را می توان نسخه برداری کرد. بنابراین برخی از کارشناسان و مدیران یادگیری را در سازمان تنها مزیّت رقابتی پایدار می دانند. زیرا تمامی فعّالیّت های یادگیری با هدف بهبود دانش و مهارت های جدید در سازمان انجام می شود. همواره با فرو ریختن موانع رقابتی سازمان هایی پیشتاز هستند که سریع تر از رقبای خود یاد بگیرند. این شرکت ها همواره آموزش های مؤثّر را به افراد خود می دهند تا آنها مهارت های جدید را به موقع یاد بگیرند (زهانگ و همکاران، 2006، 15). بنابراین لازم است مانند یک سازمان یادگیرنده عمل کنند. زیرا سازمان یادگیرنده، جایی است که اهداف جمعی پرورش می یابد و قدرت افراد بالا می رود و افراد به طور مستمر در حال یادگیری چگونه یاد گرفتن هستند(پلیسیس و همکاران، 1999، 71). روش های یادگیری استراتژیک به عنوان روشی است، که محیط لازم برای پرسیدن، بیان آزدانه عقاید، عملکردهای گروهی و امنیّت روانی و ایجاد تفاوتهای فردی و فکرهای نو را ایجاد می کند، این روش در حقیقت پشتیبان یادگیری است. این تحقیق به بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان که مشکلات و چالش های آن نسبت به دو دهه قبل شتاب مضاعفی یافته است می پردازد. گسترش علوم و فنون، مطرح شدن اندیشه های گوناگون، پیشرفت های سریع فنّاوری، رقابت فزاینده چالش های متعّددی را باعث شده است که اجرای روش های یادگیری استراتژیک برای ایجاد یادگیری را الزامی می سازد. امّا عدم توجه به تعهّد کارمندان و بی توجّهی به علایق و انگیزه آنها اجرای این تکنیک ها و روش ها را در سطح شرکت ها با مشکلاتی رو به رو ساخته است. زیرا اجرای هر روشی بدون توجّه به تأثیر آن بر تعهّد کارکنان به نتیجه مورد نظر و مطلوب نخواهد رسید. متأسّفانه هیچ تحقیقی در زمینه بررسی رابطه و تأثیرات ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در این شرکت های کوچک و متوسّط انجام نشده است، تا این شرکت ها بتوانند در کنار افراد متعهّد محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و توانایی مقابله با چالش های محیطدانلود متن کامل در سایت
40y.ir
ی را داشته

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 5
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 4:10 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد : حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از طرح مفهوم بزه دیده و حق های در نظر گرفته شده برای آنان باید دانست حق های ماهوی در قالب مقررات شکلی و ماهوی از جمله آیین دادرسی کیفری در هر کشور از جمله در ایران در نظر گرفته شده اند. این حقوق در قالب سیاست های جنایی افتراقی در فرآیند دادرسی کیفری برای اشخاص بزه دیده در قالب حق های ویژه و خاص مقرر گشته اند. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1393، قانونگذار رویکرد بزه دیده محور به اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی داشته و حق های ویژه ای را در قالب سیاست های ترجحی، اقتداری و امتیازی برای آنان منظور کرده که در این پایان نامه به شرح آن اشاره خواهد شد.

واژگان کلیدی:

بزه دیده، دادرسی کیفری، سیاست جنایی افتراقی، حقوق انسانی 

 

مقدمه

در مقایسه با سایر انسانها، بزه دیدگان بیش از دیگران به محیطی امن و سالم برای رشد و شکوفایی استعداد های خود نیاز دارند و باید در شرایطی باشند که در مواقع لازم از حمایت و امداد های لازم برخوردار شوند. از این رو و با توجه به آنکه به موجب اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها باید نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در فرآیند دادرسی کیفری توجهات لازم صورت گیرد. با توجه به نمودهای فراوان بزه دیده گی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، فقر و بحران های جهانی و منطقه ایست و در شرایطی که اشکال خاص بزه دیده گی در مناطق گوناگون جهان هر روزه به شیوه ای جدید مشاهده می شود،استفاده از حمایت ها توجیه پذیر و ضروری  می رسد. با آنکه مطالعات بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان خاصه حمایت کیفری به سالهای نخستین قانونگذاری جدید در کشور ما برمی گردد.

پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده گی و بزه دیده و حقوق مربوط به آنها به بحث مهم حمایت های ضروری و لازم در دو عرصه داخلی بات رویکرد به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است. در واقع تعهد عمده دولتها در حقوق داخلی  وابستگی تام و جدایی ناپذیر آن جای را برای بحث باز می کند که دولتهای گوناگون از جمله ایران در عرصه داخلی چه تعهداتی را در حوزه دادرسی کیفری برای حمایت از بزه دیدگان در این خصوص دارند.

حمایت از بزه دیده گی اطفال با حد و مرزی که در آینده نزدیک برای آن بیان خواهیم کرد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حساسیت تضییع حقوق کودکان که به نوعی تضییع حقوق کل جامعه تلقی می‌شود، به جهت خلاء مشهود ادبیات حقوقی و جرم شناسی راجع به مقوله بزه دیده گی اطفال زمینه ای برای نگارش پایان نامه پیش رو بوده است. پس از بیان کلیات موضوع در فصل اول این پایان نامه، در فصول دوم تا چهارم حق های بزه دیدگان در مراحل مخنلف دادرسی کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول- کلیات تحقیق

1-تعاریف و مفاهیم

در این بخش تعاریف و مفاهیم مرتبط با این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تعاریف در واقع معنی شناسی مفاهیم و واژگان کلیدی به کار رفته در این پایان نامه می باشند.

1-1-تعریف حمایت

حمایت واژه ای است عربی که از این زبان به زبان فارسی راه یافته است. در کتاب های لغت فارسی حمایت به معنی ماوی، ملجا و در امنیت و آسایش قرار داشتن به کار رفته است.[1] در زبان انگلیسی برا حمایت واژه protection را به کار برده اند که همان معانی از آن استنباط می شود. به طور کلی در نظام عدالت کیفری که مورد بحث ما می باشد حمایت به معنی مجموعه سازوکارهایی به کار بسته می شود که برای صیانت از حقوق انسان های درگیر در نظام عدالت کیفری به کار می روند.

1-2-تعریف بزه دیده

«بزه‌دیده»[2] از مشتقاتvictim  و در اصطلاح به شخصی گفته می‌شود که به دنبال رویداد یک جرم، آسیب یا آزار می‌بیند. در یک تعریف آمده است «بزه‌دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند.»[3] درواقع بزه‌دیده به جهت یک عمل جنایی، متحمل آسیب شده و این آسیب می‌تواند به اشکال گوناگون مالی، بدنی، عاطفی، روحی و... باشد.[4] برای مثال شخصی که حمله خشونت‌آمیز، تجربه آزار جنسی یا سرقت را دارد، بزه‌دیده تلقی می‌شود. در مواقعی اعضای خانواده فرد نیز قربانی یا بزه‌دیده می‌شوند و ازاین‌روست که گفته شده عمل مجرمانه ممکن است بزه‌دیدگان متفاوتی داشته باشد. از بعد حقوق بشری، بزه‌دیده به‌صورت واقعی و مستقیم به‌وسیلۀ فعل یا عقیده مورد تعرض قرار گرفته و باید از حقوق حمایتی بهره‌مند شود. «کنوانسیون اروپایی حمایت از بزه‌دیدگان جرائم خشونت‌آمیز» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» بر این مهم تأکید کرده‌اند که بزه‌دیده در حالت خطر قرار دارد و باید متمتع از حقوق حمایتی باشد. آسیبی که به بزه‌دیده وارد می‌شود ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد؛ اما عنصر دیگری که در تعریف بزه‌دیده باید لحاظ شود آن است که وی به لحاظ ارتکاب عمل مجرمانه شدیداً رنج می‌برد. بدین لحاظ می‌توان گفت بزه‌دیده شخصی است که از یک حمله خشونت‌آمیز، یک تجربه آزار جنسی یا سرقت آسیب می‌بیند.

وضعیت خاص اطفال مانند کم‌سن‌وسال‌بودن، وابستگی روانی و عاطفی به دیگر اعضای خانواده از‌جمله پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در کودکی و... و همچنین عوامل محیط و هم‌نشینی با هم‌سن‌و‌سالان کج‌رو و... ما را به این امر رهنمون می‌سازد که نگاهمان به کودک به‌عنوان بزه‌دیده و قربانی جرم و نه بزهکار معطوف باشد.[5] قربانی‌شدن به واسطه یکی از عوامل مذکور، زمینه‌ای است برای بزهکاری و به تعبیری می‌توان بزه‌دیدگی را مقدمه و زمینه‌ساز بزهکاری اطفال دانست.

 با وجود این، ممکن است شخصی درعین‌حال هم بزهکار و هم بزه‌دیده واقع شود؛ مثلاً در منازعات و جرائم رانندگی طرفین هم بزهکار و هم بزه‌دیده هستند. این مورد به‌ویژه در آشوب‌ها و شورش‌ها و اختلال‌های اجتماعی بروز می‌کند.

1-3- تعریف فرآیند

فرایندپروسه یا روند  که در زبان انگلیسی معادل  Process برای آن به کار می رود به دنباله‌ای از تغییرات رخ‌دهنده در ویژگی‌های یک سیستم یا شیء گفته می‌شود. این تغییرات می‌توانند به طور طبیعی رخ دهند یا طراحی‌شده باشند. پس در کل فرایند به مجموعهٔ فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای اطلاق می‌شود که برای ایجاد یک یا چند تغییر تعریف شده طراحی و پیاده شده‌است. در ضمن هر فرایند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان می‌یابد. تشخیص این فعالیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برای شناسایی فرایند برخوردار است. به منظور تأکید بر ضرورت تشخیص فعالیت‌های آغاز کننده و خاتمه دهنده، فرایند را به عنوان مجموعهٔ فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای که با یک فعالیت مشخص آغاز می‌شود و با یک فعالیت مشخص پایان می‌یابد، نیز تعریف کرده‌اند.

1-4-تعریف دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های مهم علوم جنایی است که به مطالعه سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه رسیدگی به آنها می پردازد. در یک تعریف ساده می توان گفت که آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از او، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدید نظر از تصمیمات آنها و سرانجام چگونگی اجرای احکام کیفری وضع شده می پردازد.[6]

2- روش شناسی

در این بخش از نوشتار به شرح و توضیح روش شناسی پژوهش اشاره خواهد شد. مسائلی از قبیل بیان مسئله و سوالات و فرضیه های تحقیق از جمله مهمترین مباحثی است که در این بخش از نوشتار مورد بحث و نظر قرار خواهند گرفت.

2-1-بیان مسئله

یکی از مهمترین مسائلی که در عصر حاضر توجه نظام جزایی و نظام حقوق بشر را به خود معطوف ساخته است مسئله بزه دیدگان و حقوق آنها می باشد. حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. یکی از این ارزشها ارزشهای انسانی است که در قوانین شکلی در راستای صیانت و حمایت از حق های بشری مطرح می شوند. شاید به جرات بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تعاملاتی که با حقوق و آزادیهای بنیادین بشر دارد مهمترین قانون شکی در هر کشور می باشد که می توان ارتباط وثیق آن را با حق های بشری مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

مسئله اصلی که نگارنده در صدد پاسخ بدان است این موضوع می باشد که از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری ایران چه برای کنشگران این نظام یعنی بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده است. این حق‌ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود. مورد اول حق هایی است که به طور عام انعکاس آن را در روند و ماهیت تصویب هر قانون می توان مشاهده کرد. برای مثال می توان به حق کرامت انسانی اشاره کرد که سازوکارهای تضمین گر آن در قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در هر فصل و هر ماده به گونه ای ویژه مطرح گردد. بحث دیگر اشاره مصداقی و جزیی به حق هایی است که مد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. برای مثال می توان به حق سکوت اشاره کرد.

 به هر حال از نظرگاه دیگری نیز می توان به قضیه نگریست و آن شناخت مبانی حق ها می باشد. این موضوع از آن جهت مطرح می شود که برخی از مبانی به رسمیت شناخته شده برای حق های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ریشه ای مشترک در حقوق غرب و در حقوق اسلام دارند و حتی تحت یک عنوان ولی با جزییاتی در ادای مطلب و طرز بیان انعکاس یافته اند که از آن جمله می توان به حقوق طبیعی اشاره کرد. در این قانون می توان ریشه حق های طبیعی انسانی را هم از منظر حقوق بشر و هم از نظر مکتب اسلامی مورد بررسی قرار داد. همچنین باید اشاره کرد که برخی از حق ها از مقوله خاص حقوق اسلامی یا حقوق غربی بین المللی اند و در یکی از این دو نظام حقوقی مطرح شده  اند که در این پایان نامه بدان اشاره خواهد شد. 

2-2-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

بزه دیده گی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهادهای گوناگون را به فکر حمایت از افرادی وادار کرده که با این پدیده مواجه اند. لزوم حمایت های مختلف برای بزه دیدگان خاص در جنبه های شکلی، بسیاری را به فکر وادار کرده است به گونه ای که اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی انواع این حمایت ها را مقرر کرده اند. یکی از حمایت هایی که کمتر در حقوق کیفری و جرم شناسی بدان توجه شده، حمایت در قالب سازوکارهای حقوق شکلی است. به دلیل مذکور یعنی غفلت از این گونه حمایت ها و ضرورت اعمال آن انجام این پژوهش ضروری به نظر می‌رسد.

در مورد وضعیت بزه دیدگان در نظام حقوق داخلی و بین الملل در سالهای اخیر تحقیقات و مطالعات تقریبا جامعی  انجام نگرفته است و تحقیقات در مورد حمایتها ناقص است و در خصوص حمایتها،آن هم حمایت در قوانین ماهوی و شکلی به صورت کامل انجام نشده است. مطالعات بیشتر به صورت میدانی و بدون توجه به قوانین آیین دادرسی کیفری بوده اند.

 ازاین رو در این نوشتار بر آنیم که حمایتهای قانونی را در مورد بزدانلود متن کامل در سایت
40y.ir
ه دیده گان به طور

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 2
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 4:07 توسط مدیر سایت پایان نامه |

افزودن پرونده چندرسانه‌ای ...

 مقدمه:

انسان اجتماعی از سویی نیازمند است و از سوی دیگر منفعت طلب. او همان گونه که برای رفع

نیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج است به حفظ دارایی و توانایی

خود نیز سخت علاقه مند است، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقی

خود ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران است. قراردادی سودمند و عقلایی که در مقابل آن چه طی توافق

با دیگران به دست می آورد، چیزی را از دست بدهد. به همین جهت وفای به عقد را مطلوب عقل می

داند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه ی

تأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است.

با این وجود اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در امان

نمانده است از این رو نباید آن را مطلق پنداشت. بنابراین در مواردی بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شده

می باشند. این معاذیر قراردادی، اصل لزوم قراردادها را » معاذیر قراردادی « است که از جمله آن ها

تخصیص زده و نیروی الزام آور عقد را از بین می برند.

معاذیر قراردادی و استثنائات، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسانهاست

و به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم و

بیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام

« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »

که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « شود و در فقه

ماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً بیان نشده ولی با توجه به مصداق های تعذر می توان گفت این

بحث و بررسی شده است که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنوان

نام برده می شود. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنوان

این معاذیر ممکن است از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجام

عقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. ولی با توجه به علت و دلیل پیش

آمده و یا به عبارتی با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن

2

وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن است دائم یا موقت باشد و

در هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز متفاوت خواهد بود. به این

صورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می شود و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ از

آن ناشی می شود و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اثر معاذیر قراردادی ممکن است

بطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این تحقیق به بررسی این مسائل

در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.

3

الف بیان مسئله-

تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجام

دادن تعهد از متعهد سلب شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عین

خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث

است. » تلف مبیع قبل از قبض «

ماده ی 222 ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی بیان شده است،

همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م 222 بلکه از م 222 همان

قانون نیز کاملاً مستفاد می شود. با عنایت به مفاد ماده 222 ق.م باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی

مصداق پیدا می کند که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام یا قسمتی از تعهد و عقد به سبب

وقوع علت خارجی متعذر می شود.

البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این 2 ماده محدود نمی گردد و با توجه به

این که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر به

دلیل تلف مورد معادله می باشد. )م 782 ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله

موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م 242 ق.م ایران بیانگر این مطلب است.

حکم ماده ی 242 ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره

سقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م 448 ق.م است که اعلام می دارد

نمی شود. » شرط نمود

گاهی هم ممکن است به دلایلی که به متعهدله مربوط است تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد

ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشور

ایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث در

حقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر در

جهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.

4

ب سؤالات تحقیق: -

 1. قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟
 2. آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل

می شود؟

 1. در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟
 2. اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟

ج اهداف تحقیق-

 1. بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص.
 2. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس.

د پیشینه تحقیق-

در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میرفتاح مراغی درباره بطلان عقد در صورت

تعذر وفا به مضمون آن بحث شده است شهید اول در لمعه اولین بار خیار تعذر تسلیم را مطرح کرد

اما فقهای بعدی از آن استقبال نکردند. در مورد تطبیق موضوع تحقیق میان فقه و حقوق ایران با

انگلیس نیز به کتاب قواعد فقه دکتر سید مصطفی محقق داماد می توان اشاره نمود، کتاب تعذر وفا به

مدلول عقد به تالیف حیدر شفیع زاده وهمچنین قواعد عمومی قراردادها به تالیف و نویسندگی ناصر

کاتوزیان نیز در این خصوص می باشند همچنین مقالاتی نیز در این مورد وجود دارد از جمله مقاله

آقای علی جعفری و مجید تلخابی که مطمئناً همه ی این منابع ما را در مسیر تحقیق و پژوهشگری

رهنمون خواهند شد.

5

ه ضرورت تحقیق: -

مسائل مربوط به قراردادها روز به روز بیشتر شده و انسان اجتماعی نیز براساس نیازهای اقتصادی و

در واقع گذران زندگی خواه نا خواه در گیر این مقوله می شود. علم حقوق نیز مسیر حل این مسائل

را مشخص و حدود تأمین آن را فراهم می نماید. به عبارتی یکی از رسالت های حقوق تنظیم روابط

قراردادی میان اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی می باشد. بر این

اساس جهت رسیدن به وحدت حقوقی و تنظیم و تدوین مقررات یکسان مستلزم تحقیقات و مطالعات

تطبیقی در جهت تحلیل مسائل حقوقی می باشیم. با توجه به موضوع تحقیق می توان گفت که هر

سابقه دیرینه ای ندارد اما با این اصطلاح نیز » مسئله تعذر اجرای قرارداد « چند در حقوق ایران

نامأنوس نبوده و از طرفی مسائل و وضعیت های مختلف آن نیز روز به روز بیشتر نمود پیدا می کند،

بنابراین این نیاز حقوقی برای تأمین، احتیاج به تحقیق و بررسی دارد و از آن جا که افراد خارج از

مرزهای سرزمینی نیز معاملات و قراردادهایی را منعقد می سازند این مطالعه بایستی در صحنه بین

المللی نیز انجام گردد که ما دراین تحقیق، حقوق کشور انگلیس را که یکی از کشورهای کامن لا

می باشد، در این زمینه مورد بررسی قرار داده و با تطبیق موارد ومواد قانونی مرتبط در حقوق ایران

سعی در یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان این دو کشور خواهیم بود. باشد که این گونه تحقیقات در

جهت نزدیک تر شدن به اصول و مبانی حقوقی ایران با کشور انگلیس ما را یاری نمایند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل در سایت
40y.ir

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 4:04 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران  بر عملکرد سازمان ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                                                             صفحه

چکیده    .................................................................................................................................................................................................... 1

فصل اول   :  کلیات تحقیق   ................................................................................................................................... 2

1 – 1   -   مقدمه   ...............................................................................................................................................................................  3

1 – 2   -   بیان مسئله .............................................................................................................................................................................4

1 – 3   -   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .............................................................................................................................................7

1 – 4   -   اهداف و فرضیه ها .................................................................................................................................................................7

1 – 5   -   نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق ...........................................................................................................................8

1 – 6   -   قلمرو تحقیق ...........................................................................................................................................................................9

1 – 7   -   دوره های زمانی و مکانی انجام تحقیق  ................................................................................................................................9

1 – 8   -   تعریف واژها و اصطلاحات تخصصی .....................................................................................................................................9

1 – 9   -   مدل تحقیق  ........................................................................................................................................................................13

فصل دوم    :  مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق ....................................................................................................14

2 – 1   -   تصمیم گیری چیست .........................................................................................................................................................15

2 – 2   -   سطوح تصمیم گیری ..........................................................................................................................................................17

2 – 3   -   درجه سختی  تصمیم گیری................................................................................................................................................17

2 – 4   -   انواع  تصمیم گیری  بر مبنای اطلاعات موجود.................................................................................................................18

2 – 5   -   زمان و   تصمیم گیری........................................................................................................................................................19

2 – 6   -   گام های  تصمیم..................................................................................................................................................................20

2 – 7   -   فرآیند های  تصمیم گیری..................................................................................................................................................21

2 – 8   -   مدل ظرف زباله.....................................................................................................................................................................24

2 – 9   -   رویکرد های تصمیم گیری...................................................................................................................................................24

2 – 10 -   تصمیم گیری   عقلایی........................................................................................................................................................25

2 – 11 -   تصمیم گیری   رفتاری.........................................................................................................................................................26

2 – 12 -   تصمیم گیری   باز................................................................................................................................................................29

فهرست مطالب                                                                                                                                             صفحه

2 – 13 -   تصمیم گیری   گروهی.........................................................................................................................................................30

2 – 14   -   مدلسازی برای تصمیم.........................................................................................................................................................30

2 – 15   -   مدل مطلوبیت مورد انتظار................................................................................................................................................31

2 – 16    -   عوامل فرهنگی و اجتماعی در تصمیم گیری ................................................................................................................32

2 – 17    -   تصمیم گیری تدریجی.....................................................................................................................................................33

2 – 18    -   تصمیم گیری در بحران ..................................................................................................................................................34

2 – 19    -   تصمیم گیری در شرایط تنش روانشناختی....................................................................................................................36

2 –20     -   آفات تصمیم گیری .........................................................................................................................................................37

2 –21     -   تصمیم گیری شهودی......................................................................................................................................................38

2 –22      -   تئوری پندار ....................................................................................................................................................................41

2 –23      -   شناسایی مسئله .............................................................................................................................................................42

2 –24      -   تاثیرات چارچوب ...........................................................................................................................................................43

2 –25       -   بازتعریف مسئله   .........................................................................................................................................................44

2 –26       -   ایجاد انتخاب ها   .........................................................................................................................................................44

2 –27       -   قضاوت در دسترس  .....................................................................................................................................................45

2 –28       -   تئوری تعهد   ................................................................................................................................................................45

2 –29       -   بهینه سازی همبسته ...................................................................................................................................................46

2 –30       -   نقش انتظارات در تصمیم گیری ….............................................................................................................................46

2 –31       -   انجام راه حل  ...............................................................................................................................................................47

2 –32       -   مدل سبک تصمیم گیری.............................................................................................................................................48

2 –33       -   تصمیم گیری شهودی چند وجهی  ............................................................................................................................49

2 –34       -   انواع سبک های تصمیم گیری  ..................................................................................................................................52

2 –35       -   مدیر بعنوان کارآفرین...................................................................................................................................................53

2 –36       -   تصمیم گیری مدیران  کارآفرین    .............................................................................................................................55

فهرست مطالب                                                                                                                                             صفحه

پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................................................................56

فصل سوم   :  روش اجرای تحقیق ........................................................................................................................ 58

3 – 1 -  مقدمه .........................................................................................................................................................................................59

3 –2       -   نوع پژوهش .....................................................................................................................................................................59

3 –3       -   جامعه  پژوهش ...............................................................................................................................................................59

3 –4       -   نمونه  پژوهش و روش نمونه گیری................................................................................................................................60

3 –5       -   فرآیند اجرای پژوهش .....................................................................................................................................................60

3 –6       -   ابزار گرد آوری داده ها ....................................................................................................................................................61

3 –7       -   اسناد و مدارک ……………........................................................................................................................................61

3 –8       -  تعیین اعتبار و پایایی ابزار پژوهش .................................................................................................................................62

3 –9       -   تحلیل پرسشنامه تحقیق بر اساس نوع تصمیم گیری .................................................................................................64

فصل چهارم   :  تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................................................ 67

4 – 1       -   مقدمه   ..........................................................................................................................................................................68

4 – 2       -   توصیف و تحلیل داده های تحقیق................................................................................................................................68

4 –3        -   آزمون فرضیه ها و یافته های تحقیق ...........................................................................................................................68

فصل پنجم    :  نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.......................................................................................................73

5 – 1        -   مقدمه  ..........................................................................................................................................................................74

5 – 2        -    نتایج  ..........................................................................................................................................................................74

5– 3         -   تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش و پیشنهادات .......................................................................................................78

5 –4         -   پیشنهادات ....................................................................................................................................................................80

5 –5         -   پیشنهادات برای پژوهش های بعدی..........................................................................................................................80

منابع و ماخذ  ..........................................................................................................................................................81

ضمائم و پیوست ها ...............................................................................................................................................86

چکیده لاتین  ..........................................................................................................................................................89

فهرست جداول                                                                                                                                            صفحه

مدل تحقیق      .........................................................................................................................................................................................13

جدول شماره  ‏3‑1  -   ضرایب پایایی پرسشنامه  سبک های عمومی تصمیم گیری..........................................................................63

جدول شماره ‏3‑2   -   تحلیل پرسشنامه تحقیق بر اساس نوع تصمیم گیری.....................................................................................64

جدول شماره 4 –1  -   سبک غالب تصمیم گیری مدیران …...............................................................................................................69

جدول شماره 4 –2  -   رابطه بین سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران .....................................................................................69

جدول شماره 4 –3  –   مقایسه تصمیم گیری مدیران زن و مرد  .......................................................................................................70

جدول شماره 4 4  -   مقایسه سبک های تصمیم  گیری مدیران با سوابق مختلف ….....................................................................71

جدول شماره 4 5   -   مقایسه سبک تصمیم گیری شهودی بر  اساس سوابق مختلف ..................................................................72

 

چکیده   : 

        تصمیم گیری جوهره اصلی فعالیت های مدیران است . سبک تصمیم گیری مدیر می تواند تعیین کننده یک موفقیت بزرگ یا شکست تمام عیار برای سازمان باشد . هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای شیوه های تصمیم گیری مدیران می باشد . روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی  ،  پیمایشی می باشد . جامعه آماری شامل کلیه  مدیر ان  فعال در بخش های دولتی و خصوصی  شهر هشتگرد می باشد، که شامل 166 نفر می باشند.نمونه آماری تحقیق  116  نفر از مدیران سازمان های مختلف می باشد .جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از  پرسشنامه محقق ساخته  استفاده گردید که پایایی این پرسشنامه آلفای کرونباخ  برای سبک تصمیم گیری عقلانی برابر 0.77  ، تصمیم گیری شهودی برابر 0.78،  تصمیم گیری وابستگی برابر  0.76، تصمیم گیری آنی برابر 0.86 و تصمیم گیری اجتنابی برابر  0.83 بدست آمد.نتایج نشان داد که سبک غالب تصمیم گیری مدیران  ، سبک تصمیم گیری آنی است. یافته ها حاکی از آن است که در هیچ یک از سبک های تصمیم گیری مدیران بر اساس رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت وجود ندارد .  اما بین مدیران با سوابق مختلف در سبک تصمیم گیری شهودی تفاوت وجود دارد در حالی که در دیگر سبک ها این تفاوت مشاهده نگردید. همچنین بین سبک های تصمیم گیری عقلانی و وابستگی، آنی و شهودی و اجتنابی و وابستگی تفاوت وجود دارد.

واژه های کلیدی : شیوه های تصمیم گیری مدیران ، تصمیم گیری عقلانی  ، تصمیم گیری شهودی ، تصمیم گیری اجتنابی ، تصمیم گیری آنی  ،  تصمیم گیری وابستگی

  

 فصل اول   :  کلیات تحقیق

     1 -  مقدمه

       آیا تصمیم گیری، پدیده عجیب و ناشناخته ایست یا آنکه کار راحت و ساده ایست؟ هنوز معلوم نیست که چگونه، چه موقع و کجا تصمیم ساخته و پرداخته می شود. بقول مدیر عامل شرکت جنرال موتورز "اغلب سخت است که بگویم که چه کسی و چه موقعی تصمیم گرفته است و حتی چه کسی مبداء تصمیم بوده است. غالبا من نمی دانم در جنرال موتورز چه موقع تصمیم گرفته می شود ؟ من بخاطر نمی آورم که در یک جلسه کمیته ای بوده باشم و مسائل به رای گیری گذارده شود. معمولا یک نفر مسائل را خلاصه می نماید. دیگران با تکان دادن سر یا ابراز نظر خود به تدریج به اجماع می رسند".  اگرچه افلاطون روح انسانی را به ارابه ای تشبیه کرده است که توسط دو اسب خرد و احساس به حرکت می آید، اما در قرون اخیر دانشمندان به خرد بیشتر بها داده و از احساسات به عنوان بخشی که مانع خردورزی است یاد نموده اند.

در تصمیم گیری تا کنون این عقیده بیشتر مطرح بوده است که انسان در تصمیمات خود ، آنجا که سخن از نفع و ضرر است، کاملا عقلایی و بدور از احساسات عمل می نماید. دانشمندان مدیریت و اقتصاد از دانشمندان پزشکی و روانشناسی خواسته اند که امکان اینکه بشود متوجه شد که کدام بخش از مغز کار تصمیم گیری را انجام می‌دهد را مد نظر قرار دهند.  بعنوان مثال، ذهن بشری موضوع ارزش مورد انتظار در حوادث آینده در اقتصاد را مورد محاسبه قرار می دهد. اینکه یک فرد در بازار بورس سرمایه گذاری می کند و یا هزینه بیمه عمر را پرداخت می نماید، بستگی به آن دارد که آن فرد چگونه آینده را در نزد خود تصویر نموده و به حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد چه مقدار وزن بدهد. ممکن است که شما ارزش مورد انتظار بیمه عمر را با اینکه کم است بیشتر مورد توجه قرار دهید، زمانی که فکر میکنید با احتمال زیاد قبل از بازنشستگی شما، قیمت سهام کاهش پیدا خواهد نمود. تصمیم گیری تحت تاثیر تعدادی از عوامل است، از جمله:

الف -  عوامل عقلایی:

منظور، عوامل قابل اندازه گیری از قبیل هزینه، زمان، پیش بینی ها و غیره می باشد. یک تمایل عمومی وجود دارد که بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر کمی را از یاد ببریم.

ب -  عوامل روانشناختی:

مشارکت انسان در پدیده تصمیمگیری روشن است. عواملی از قبیل شخصیت تصمیم گیر، توانائی های او، تجربیات، درک، ارزشها، آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیم گیری می باشند.

ج -  عوامل اجتماعی:

موافقت دیگران بخصوص کسانی که تصمیم به نوعی بر آنان تاثیر می گذارد، از مسائل مهم تصمیم گیری است. توجه به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم می کاهد.

د -  عوامل فرهنگی:

محیط دارای لایه های فرهنگی متعددی است که به نام فرهنگ منطقه، فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی خوانده می شود. همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید مطمح نظر قرار گیرد. این فرهنگها بر تصمیم فردی و یا سازمانی ما در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه، رویه ها و ارزشها تاثیر می گذارند.

 (بابایی زکیلکی ،1379، 20).

 2 -  بیان مسئله

         در عصرحاضر به دلیل پیچیدگی‌های عدیده‌‌ی موجود در زندگی انسان حرکت به سوی تخصصی شدن کارها روند فزاینده‌ای یافته است. همین امر منجر به اقداماتی توسط فرهیختگان و اندیشمندان جوامع مختلف گردیده است، تا انسان امروزی را از مسایل فراروی خویش سربلند بیرون آورند. حل این مسایل در هر جامعه‌ای از طریق به وجود آمدن سازمان‌های پویا، نیرومند و بالنده امکان‌پذیر است تا بتواند ضمن تفکیک کارکردهای اجتماعی در جهت اهداف خاصی در راستای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی گام‌های مؤثری را بردارد و هر کجا که سخن از سازمان و گروه‌های کاری در قالب رسمی و غیر رسمی برای تحقق نیازهای اجتماعی به میان می‌آید، مدیریت و رهبری محور فعالیتهای آن قرار می‌گیرد، زیرا تا نیروی انسانی متخصص و مدیران لایق و کارآمد وجود نداشته باشند از منابع مادی، انسانی و مالی استفاده مناسب به عمل نمی‌آید. تصمیم گیری اصل و اساس وظایف مدیر را تشکیل می دهد و مهارت مدیر در تصمیم گیری خود را در کارایی وظایف و در کیفیت خدماتی که او ارائه می دهد نمایان می سازد. (مرتضایی  مقدم،1380،11).

محققان و نظریه پردازان توافق دارند که تصمیم گیری یکی از متداول ترین و اساسی ترین نقش های کاری مدیران است. در واقع سایمون که به خاطر کارش بر روی تصمیم گیری موفق به دریافت جایزه نوبل شد تا آنجا پیش رفت که تصمیم گیری را مترادف مدیریت توصیف کرد.الوین تافلر می گوید: " اگر چه تصمیم گیری هرگز کار سهل و ساده ای نبوده است ولی بخصوص در شرایط امروزی، تصمیم گیری در سازمان بسیار دشوار و تبدیل به وظیفه ای شده است که انجام صحیح آن، تمامی توان مدیر را می طلبد ". در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم گیری نیز شتاب زیادی به خود گرفته است و نیاز به تصمیم گیری سریع برای مقابله با فعل و انفعالات سریع در محیط، شرایطی را بوجود آورده است که زمان تحقق و تعمق و تصمیم گیری را برای مدیران بسیار کوتاه نموده است. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضوع و مسائل متنوع و گسترده تری، در زمان کوتاه تری می بینند.

 موفقیت مدیران در سازمانها در گرو مهارتهای آنان در برنامه ریزی خوب، سازماندهی، هدایت و کنترل است. باید بدانیم که نقطه عطف در بکارگیری تمامی این مهارتها به گونه ای نیکو، همانا بهره مند بودن مدیران از مهارتهای تصمیم گیری است. به عبارت دیگر تمامی فعالیت های مدیران در ارتباط با تصمیم گیری است. تصمیم گیری به عنوان کلید فهم پیچیدگیهای سازمان و مدیریت است و بنا به گفته سایمون تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان آن را مترادف با آن دانست.

واضح است که آنچه اساس اقدامات و محل شکل گیری فعل و انفعالات به حساب می آید تصمیمات و تصمیم گیری است و همه اقدامات مدیر آمیخته به تصمیم گیری است و به همین جهت است که مدیریت را با تصمیم گیری معادل می گیرند و از همین مرحله است که جهت گیری ها و مراحل بعدی کار و فعالیت بصورت عملی آغاز می شود. قابل ذکر است که، تصمیم گیری موثرنیز در شرایط پیچیده دنیای کنونی مستلزم بهره گیری شایسته از تواناییها، خلاقیت ها، مهارتها، دانش و بینش منسجمی است که مبتنی بر هوشمندی و استعداد ویژه ای باشد و با در نظر داشتن نقش عوامل تخصصی تصمیم و طرز تلقی های مدیریتی، فرایند تصمیم گیری مدیریتی را به نحوی می توان هدایت نمود که از طریق اعمال مقوله های اثر بخشی امکان کسب پیامدهای تصمیم راهبردی در حد مطلوبی جستجو شود و برای پیامد های نا طلبیده آن نیز آمادگی های لازم تدارک دیده شود. کیفیت طرحها و برنامه ها ،اثر بخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از ِاعمال آنها بدست می آید، همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می کند پس چه بهتر است که مدیران روشهایی که تصمیم می گیرند را بشناسند و سعی در رفع نواقص این روشها بنمایند و نقاط قوت خود را برای بهبود برنامه ها ارتقاء دهند.

به دلیل اینکه تصمیم گیری فرایندی است که نه تنها به اتخاذ تصمیم، بلکه به اجرای آن نیز منتهی می شود، ضرورت بررسی دقیق آن و نحوه ی اجرای درست آن نیز احساس می شود و بر این اساس است که بنا به ضرورت نقش تصمیمات مدیریت در کارایی، بهره وری و در نهایت اثر بخشی سازمان، در این پژوهش محقق قصد دارد که به بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان ها  بپردازد . درحالیکه همه ما در زندگی تصمیم می گیریم، اما همگی در تصمیم گیری هایمان موفق نیستیم. آنچه مسلم است عوامل زیادی بر توانایی تصمیم گیری ما اثر می گذارد. تحقیقاتی که در زمینه تصمیم گیری انجام یافته است، نشان می دهد که عامل اصلی موثر بر یک تصمیم گیری صحیح مربوط به روشهایی است که فرد در ارزیابی گزینه های موجود اتخاذ می نماید. بجز چند مورد استثناء، که فرد در آن از آنچه انجام می دهد کاملا اطمینان دارد، کلا تصمیم گیری همواره با احتمال همراه است. یعنی همواره احتمال موفقیت و یا شکست وجود دارد.

بنابراین، بهبود مهارت تصمیم گیری به معنای آن است که هر فرد باید تفاوت های میان گزینه های تصمیم گیری را افزایش دهد. تصمیات بد گاهی اوقات به بخش هایی از پروسه تصمیم گیری مربوط می شود. مثلا راه حل ها خوب تعریف نشده اند و یا اطلاعات صحیح جمع آوری نشده و یا تحلیل هزینه-منفعت بخوبی انجام نشده است. اما گاهی شکست در تصمیم گیری به پروسه آن مربوط نشده، بلکه به ذهن تصمیم گیر و نقائص آن در انتخاب صحیح باز می گردد. (دانشفر ، 1380،16). 

 3 -  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

        تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است. در تعیین خط مشیهای سازمان، در تدوین هدف ها، طراحی سازمان، انتخاب،  ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است. تصمیمگیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در اداره امور سازمانها به قدری مهم است که برخی صاحب نظران سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت  را عمل تصمیم گیری تعریف کرده اند.

هر نوع تصمیم درست و یا غلط مدیر بر عملکرد کلی سازمان تاثیر می گذارد .

 4 -   اهداف و فرضیه ها

 4 -  1 -    اهداف

هدف آرمانی: 

انجام پژوهشی که حاصل آن ایجاد قابلیت های لازم در تصمیم گیری به موقع و متناسب و در نهایت بهبود عملکرد سازمان می  باشد.

هدف  کلی:

تعیین ارتباط بین  عوامل موثر بر تصمیم گیری و بهبود عملکرد سازمان

اهداف ویژه:

1 -  بررسی سبک های تصمیم گیری مدیران

2 -  بررسی سبک تصمیم گیری مدیران مرد و زن

3 -  بررسی سبک تصمیم گیری با توجه به سابقه مدیران

هدف کاربردی: 

نتایج این پژوهش می تواند  در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری مدیران در کلیه سطوح سیاستگذاران ، مدیران و کارکنان  و کلیه علاقمندان به پژوهش های کاربردی در حوزه تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.

 4 -  2 -    فرضیه ها

1 -  بین  سبک های تصمیم گیری مدیران تفاوت وجود دارد .

2 -  بین تصمیم گیری مدیران زن و مرد تفاوت وجود دارد .

3 -  بین تصمیم گیری مدیران دارای سوابق مختلف تفاوت وجود دارد .

 5 -   نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق

        بهبود و تقویت ، جو سازمانی و  شیوه های تصمیم گیری مدیران ، سبب می شود که مدیران با تسلط بر وظایف خود، مسائل و مشکلات را در فرایند تصمیم گیری خود با دیدی جامع در نظر بگیرد و زمینه ی ارتقای فرایندهای یاددهی و یادگیری را تسهیل کنند . این مطلب باعث بالا رفتن فرهنگ سازمانی ، بهبود جو سازمانی، افزایش روحیه و کارایی کارکنان می گردد و مدیر را صرفاً از یک مجری بخشنامه و آیین نامه خارج کرده ، به یک همکار و رهبر تبدیل می کند .همچنین محیط کاری  را یک مجموعه صمیمی، عمیق، پویا و رو به رشد گردانیده که هر روز آن دفتری تازه از شکوفایی توانمندیهای کارکنان  است و دیگر محیط کاری برای کارکنان  یک محیط خشک ، رسمی و غیر قابل تحمل نخواهد بود.

 6 -   قلمرو تحقیق

     این تحقیق در قلمرو زمانی شش ماهه اول سال 1393، با موضوعیت تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران  بر عملکرد سازمان  انجام گردیده است .

 7 -   قلمرو  زمانی و مکانی انجام تحقیق

این تحقیق در منطقه استان البرز، کرج،  هشتگرد  و در مجموعه های فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ  ، بخشداری مرکزی ، بخشداری چندار ، بخشداری چهار باغ ، شهرداری گلسار، اداره امور اقتصادی و دارایی منطقه ، اداره  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منطقه ، اداره مدیریت بحران ، کمیسیون بانوان شهرستان  و همچنین بخش ها و نهاد های  خصوصی شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ  ، شورای اسلامی بخش مرکزی ،  شرکت طب راماز و سازمان طرح ترافیک  انجام شده است.

 8 -   تعریف واژها و اصطلاحات تخصصی

عوامل روانشناختی:

مشارکت انسان در پدیده تصمیم- گیری روشن است. عواملی از قبیل شخصیت تصمیم گیر، توانائی های او، تجربیات، درک، ارزشهاو نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیم گیری می باشند.

عوامل فرهنگی:

محیط دارای لایه های فرهنگی متعددی است که به نام فرهنگ منطقه، فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی خوانده می شود. همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید در نظر قرار گیرد. این فرهنگها بر تصمیم فردی و یا سازمانی ما در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه، رویه ها و ارزشها تاثیر می گذارند.

 

تصمیم گیری در شرایط اطمینان:

 این نوع تصمیم گیری برای زمانی است که کلیه متغیرهای موثر موجود در آن ثابت فرض شوند. به زبان دیگر تصمیم گیرنده نتیجه تصمیم را می داند. مدلسازی برای این شرائط از تصمیم گیری بیشتر بر اساس مدلهای ریاضی و مشخص مانند تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت، مدلهای کلاسیک بهینه سازی، کنترل موجودی، برنامه ریزی خطی است.

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان:

این بخش خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل و تصمیم گیری در شرائط ریسک تقسیم میگردد.

تصمیم گیری عقلایی :

 بدین معنی است که بازیگر سیاسی با انتخاب روبروست. فرد در تصمیم گیریهای خود همواره تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد که بهترین تصمیم ممکنه بوده و تصمیماتی است که امکان و احتمال نیل به اهداف و مقاصد او را به حداکثر می رساند. در این سبک تصمیم گیری فرد از همه راه حل ها مطلع است و می داند که هر تصمیمی به چه نتیجه ای می انجامد و می تواند نتایج حاصل از تصمیم گیری را بر حسب اولویت (بیشترین نفع) مرتب و سازماندهی کند تا با استفاده از یک استراتژی بهینه سازی حصول به اهداف را به حداکثر رساند، بنابراین افراد در این سبک تمامی راه حل های ممکن را تعیین و ارزشیابی نموده و با تعیین عواقب هر یک از این راه حل ها بهترین راه حل را انتخاب می کنند.

سبک تصمیم گیری شهودی:

این سبک، فرایندی نا خود آگاه تصمیم گیری است که درسایه تجربه های استنتاج شده به دست می آید. و مبنتی بر احساسات و یادگیری ضمنی افراد است و الزاماً سوای تجزیه و تحلیل معقول عمل نمی کند، بلکه این دو مکمل یکدیگراند. پس در این شیوه تصمیم گیرنده از یک رویه نظامند استفاده نمی کند و در هنگام اتخاذ تصمیم از تجربه و آگاهی های ضمنی خود سود می جوید.

سبک تصمیم گیری وابستگی:

پارکر و همکاران او  معتقدند که این سبک بیانگر عدم استقلال فکری و عملی تصمیم گیرنده و تکیه بر حمایتها و راهنمایی های دیگران در هنگام اتخاذ تصمیم است و آگاهی های دیگران در هنگام این نوع تصمیم گیری نقش اساسی دارد بنابراین در این شیوه تصمیم گیرنده متکی به عقاید دیگران بوده و نقش منفعلی دارد.

سبک تصمیم گیری آنی:

بیانگر شرایط اضطراری است که فرد بدون پشتوانه فکری قبلیدانلود متن کامل در سایت
40y.ir
، بلافاصله در کمترین

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 2
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در دوشنبه 14 آبان 1397ساعت 4:00 توسط مدیر سایت پایان نامه |

صفحه قبل 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد
تبلیغات متنی