پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط ک ...

 ۱-۱- مقدمه......................... ۱۴


۱-۲- تعریف مسئله......................... ۱۷

۱-۳- فناوری‌های نوین......................... ۱۹

۱-۳-۱- سیستم‌های همیار خرید......................... ۱۹

۱-۳-۲- آینه‌ هوشمند......................... ۲۲

۱-۳-۳- RFID ......................... 

۱-۴- جنبه نوآوری تحقیق......................... ۲۵

  ۱-۵- پیشینه‌ی تحقیق......................... ۲۶

۱-۶- توجیح ضرورت انجام طرح......................... ۳۰

۱-۷- هدف از اجرا ......................... ۳۱

۱-۷-۱- هدف اصلی......................... ۳۱

۱-۷-۲- اهداف فرعی......................... ۲۸

۱-۸- فرضیات مساله......................... ۳۲

فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ تحقیق......................... ۳۳

۲-۱- وضعیت RFID در گذشته وحال......................... ۳۴

۲-۲- RFID چگونه کار می‌کند؟......................... ۳۶

۲-۳- RFID، فناوری و روش های دسته بندی کردن.......... ۳۷

۲-۴- استاندرهای شناسه‌گذاری......................... ۴۴

۲-۵- مزایای استفاده از RFID ......................... 

۲-۵-۱- در خرده‌فروشی‌ها......................... ۴۸

۲-۵-۲- در خط تولید......................... ۴۹

۲-۵-۳- در مراکز درمانی......................... ۵۰

۲-۵-۴- مدیریت انبار......................... ۵۲

۲-۵-۵- کنترل تردد......................... ۵۲

۲-۵-۶- ردیابی و تشخیص حیوانات......................... ۵۳

۲-۵-۷- سیستم‌های هوشمند......................... ۵۴

۲-۶- موانع در انتشار و پیاده‌سازی فناوری............... ۵۵

۲-۶-۱- چالش‌های فناوری......................... ۵۶

۲-۶-۲- هزینه‌ی تگ‌ها و پیاده‌سازی......................... ۵۸

۲-۶-۳- استانداردسازی......................... ۶۰

۲-۶-۴- حریم خصوصی و پذیرش مصرف‌کننده........ ۶۲

۲-۶-۴-۱- دستور از بین‌بردن......................... ۶۵

۲-۶-۴-۲- تگ بلاک شده ......................... ۶۶

۲-۶-۵- پذیرش کارمندان......................... ۶۷

۲-۶-۶- بارکد (کد میله‌ای) ......................... ۶۸

۲-۷- پیش‌بینی وضعیت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱......۶۹

۲-۸- مدل پذیرش فناوری......................... ۷۲

۲-۹- مدل پذیرش فناوری ......................... ۷۳

۲-۱۰- ویژگی‌های شخصیتی ِ موثر بر پذیرش فناوری...... ۷۵

۲-۱۰-۱-ارتباط شغلی......................... ۷۶

۲-۱۰-۲- اثبات نتایج......................... ۷۷

۲-۱۰-۳- سازگاری با فناوری......................... ۷۹

۲-۱۰-۴- جنسیت......................... ۸۱

۲-۱۰-۵- تجربه......................... ۸۳

۲-۱۰-۶- فرهنگ......................... ۸۴

۲-۱۱- رضایت‌مندی......................... ۸۵

۲-۱۲- قصد استفاده از فناوری......................... ۸۶

۲-۱۴- مدل تحقیق......................... ۸۷

فصل سوم: روش تحقیق......................... ۸۹

۳-۱- روش تحقیق......................... ۹۰

۳-۲- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات......................... ۹۰

۳-۳- طراحی مطالعه......................... ۹۰

۳-۴- طراحی نمونه......................... ۹۱

۳-۵- گردآوری اطلاعات......................... ۹۳

۳-۶- طراحی پرسش‌نامه ......................... ۹۳

۳-۷- اعتبار داده‌های تحقیق......................... ۹۵

۳-۸- جامعه‌ی آماری......................... ۹۵

۳-۹- روش نمونه‌گیری و حجم جامعه ........ ۹۵

۳-۱۰- روش کار و تجزیه و تحلیل داده‌ها......۹۶

۳-۱۱- نرم افزارهای مورداستفاده ...............۹۸

فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های تحقیق...... ۹۹

۴-۱- نمونه‌ی آماری پرسش‌نامه ......................... ۱۰۰

۴-۲- مشاهدات توصیفی......................... ۱۰۰

۴-۳- روایی و پایایی......................... ۱۰۲

۴-۳-۱- روایی ......................... ۱۰۲

۴-۳-۲- پایایی......................... ۱۰۴

۴-۴- آزمون فرض‌های تحقیق.................. ۱۰۶

۴-۴-۱- بررسی ِ آزمونِ فرض‌هایی که برروی درک سودمندی تاثیرگذارند.......۱۰۶

۴-۴-۲- بررسی ِ آزمون فرض‌هایی که بر روی درک سهولت استفاده از فناوری موثرند ....... ۱۰۸

۴-۴-۳- بررسی آزمون فرض میانجی بودن سازگاری با فناوری بین جنسیت و درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری... ۱۱۰

۴-۴-۴- بررسی آزمون فرض‌های ۷-۱ و ۷-۲......................... ۱۱۱

۴-۵- بررسی گزاره‌های پژوهش......................... ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادات............ ۱۱۳

۵-۱- مقدمه......................... ۱۱۴

۵-۲- مباحثه ......................... ۱۱۴

۵-۲-۱- فناوری‌های جدید......................... ۱۱۴

۵-۲-۲- مدل پذیرش فناوری......................... ۱۱۸

۵-۲-۳- ارتباط شغلی......................... ۱۲۱

۵-۲-۴- قابلیت شرح نتایج......................... ۱۲۱

۵-۲-۵- نگرانی استفاده از فناوری......................... ۱۲۲

۵-۲-۶- فرهنگ ......................... ۱۲۳

۵-۲-۷- جنسیت......................... ۱۲۳

۵-۲-۸ تجربه......................... ۱۲۵

۵-۳- نتیجه‌گیری......................... ۱۲۷

۵-۴- محدودیت‌ها......................... ۱۳۱

۵-۵- پیشنهادات برای مطالعات آتی............ ۱۳۳

منابع و مآخذ......................... ۱۳۵

پیوست‌ها......................... ۱۴۰

پیوست ۱: پرسش‌نامه......................... ۱۴۰

پیوست ۲: فروشگاه‌های جامعه‌ی آماری............... ۱۴۴

چکیده‌ی انگلیسی......................... ۱۴۹

چکیده:

در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته است. در این مطالعه فناوری‌هایی را که رفتار خرید مشتریان در داخل از فروشگاه را تغییر می‌دهند بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این تاثیرات چند جنبه‌ی کلی دارند. (۱) ظاهر فروشگاه و نقطه‌ی پایان فروش را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. (۲) از طریق کمک و المان‌های جذاب مشتریان بیشتری را جذب کرده و در نتیجه روند خرید را بهبود می‌بخشند. (۳) رفتار خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پس از بررسی فناوری‌های روز دنیا به این مسئله برخورد کردیم که برای پیاده‌سازی فناوری در هر سازمان یا فروشگاهی کارمندان سازمان/فروشگاه باید اجرای آن فناوری را قبول کنند. درادامه به بررسی ِ فناوری RFID ‌پرداختیم. با توجه به اشاعه‌ی این فناوری در محصولات، نیاز به بررسی پذیرش آن توسط کارمندان احساس می‌شود. به منظور پاسخگویی به این سوال که کدام ویژگی شخصیتی کارمندان در پذیرش RFID موثر است، یک بازدید از کارکنان فروشگاه‌هایی که RFID را اجرا کرده اند انجام شد. از این رو این مقاله‌ی حاضر با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) به بررسی تاثیر۶ متغیر خارجی (ارتباط شغلی، قابلیت شرح نتایج، فرهنگ، نگرانی در استفاده از فناوری، تجربه و جنسیت) بر درک سهولت و سودمندی استفاده از RFID پرداخته است. بدین منظور پرسش‌نامه‌ی تهیه شده در میان اعضای جامعه‌ی آماری خرده‌فروشی‌های تهران توزیع شده و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش رگرسیون خطی ِ چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت بالای فرهنگ درک شده در سطح جامعه، میزان ارتباط شغلی با فناوری و قابلیت شرح نتایج ِ استفاده از این فناوری را دارد. این تحقیق می‌تواند به مدیران، سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات RFID کمک شایانی نماید و توسعه‌ی این فناوری را در کشور تسهیل نمایند.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

از دیدگاه بازاریابی پارامترهای زیادی مانند قیمت، ترفیع‌، مدیریت برند، خدمات، تبلیغات، برنامه‌های وفاداری مشتریان، رفتار مصرف کننده، کانال‌های توزیع و... برای موفقیت یک کسب و کار باید به موازات یکدیگر مطالعه ‌شوند. لذا در بازار کسب و کار امروز، با توجه به سطح رقابت بالا بین بنگاه‌های اقتصادی، مشتری در محور عملیات قرار داشته و برآورده کردن نیازهای او از مهمترین ارکان بقا برای یک کسب و کار است. با آگاهی از این موضوع، در سال‌های اخیر اهمیتِ تجربه خرید لذت‌بخش در بین مشتریان در حال افزایش است. بدین معنی که فضای خرید، محیط جذابی را برای مشتری فراهم آورد. در نتیجه بسیاری از محققان با تاکید بر بهبود تجربه خرید لذت‌بخش مشتریان و بررسی ماهیت خرید ایشان، سعی در حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در نقاط فروش را دارند. برای درک جذابیت محل‌های فروش، در بازاریابی، متدهای مختلفی در دیدگاه‌های سنتی، نوین و الکترونیک وجود دارد که از مهم‌ترین متدهای نوین ایجاد محرک‌های حسی برای برانگیختن هیجان مصرف کننده و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای بقا در بازار رقابتی است. مساله دیگری که نشان از ضرورت و اهمیت توجه به این موضوع دارد، این است که در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازنده، اثربخش و پایدار با اقتصاد جهانی ایجاب می کند که، نه تنها کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین مورد مبادله و و داد و ستد قرار گیرد، بلکه استانداردها و موازین پیشرفته جهانی نیز توسط کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی به کار گرفته شود. یکی از این موازین و استانداردهای موضوع، توجه، التزام و رعایت به‌کارگیری فناوری‌های روز و نوین در کسب و کار است که روز به روز از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می‌شود. خرده فروشان که در صدد برجسته کردن خودشان در یک بازار رقابتی پر ازدحام هستند، باید بطور فزاینده فناوری را جهت بهینه کردن تصمیم‌گیری، فراهم ساختن خدمات شخصی بیشتر، بالابردن کارایی زنجیره عرضه واصلاح فرایندهای تجارت خود بکار گیرند. مشتریان خودشان خواستار توجه ویژه به محصولات خوب با قیمت های مناسب، پاداش برای وفاداریشان وتجربه خرید لذت بخش وبدون دردسر هستند . با ضرورت رقابت، امروزه خرده‌فروشی ازجمله بخش‌هایی است که به لحاظ تکنولوژیکی بسیار توانمند شده است. آهنگ تغییر، خرده فروشان را به جستجوی ابزاری ترغیب می‌کند که به آنها امتیازی در برابر رقبایشان بدهد، اعم از اینکه در بخش فروش باشد و یا در انبار. خرده فروشان، اغلب به دلیل مواجهه با مزایای اندک و سودهای نازل، بین المللی شدن فزاینده بازارها، پیچیده تر شدن فزاینده بازارها، پیچیده تر شدن خریداران متقاضی معتقدند که می بایستی بطور دائم توانایی خودشان را برای بر طرف کردن نیاز های مصرف کنندگان بیشتر کنند. بکارگیری فنآوری برای حل این چالش ها ضروری به نظر می‌رسد. خرده فروشان در دفاتر مرکزی ودر مراکز تصمیم گیری خود برای گردآوری اطلاعاتی در مورد مشتریان، محصولات، روند فروش، حمل ونقل تدارکات واطلاعات مربوط به بازاریابی وابسته به فناوری هستند.

فناوری به اندازه خرده‌فروشی هایی چون خواربارفروشی ها فراگیر شده است. صندوق های خود پرداز، کیوسک ها وتجهیزات مراکز فروشی ... ، انبارگردانی، رایانه های کیفی وسیستم های مدیریت، شبکه های قیمت گذاری الکترونیکی، سیستم کنترل کننده صندوق، دستگاههای سطح سنج، مدیریت نیروی کار وابزارهای محاسبه قدرت فروش، شبکه های مدیریت امنیت برای سرعت دادن به معاملات، برچسب زنی الکترونیکی وابزارهای زنجیره عرضه جهانی ، در میان برخی از کاربردهای تکنولوژیکی که اکنون در بسیاری از عملیات‌های خرده فروشی جدید رایج است .

خرده فروشان بین المللی، بدون استثناء ، باید بتوانند مقادیر بسیار زیادی از کالاها را در شبکه های جهانی فروشگاههای موجود خود توزیع کنند. آنها برای مواجهه با چالش های ناگزیر مربوط به این امر، سیستم‌های پیشرفته مدیریت انبارداری وتدارکات را که هدف اصلی شان افزایش بهره وری وظرفیت عملی است بکارگرفته‌اند. برای چنین خرده فروشان ، فنآوری بابت کاهش هزینه ها در زنجیره عرضه، بهینه سازی ظرفیت حمل ونقل وایجاد ساختارهای تدارکاتی بین المللی مناسب ضروری است. وقتی این مشاغل در سطح بین المللی توسعه می‌یابند ومقیاس عملکرد خود را بالا می‌برند، در می‌یابند که باید فرایندهایی را برای اتوماسیون ومدیریت تهیه وتوزیع ایجاد کنند و آن‌ها را در سیستم‌های انبارداری خودشان ادغام نمایند. برای پشتیبانی ساختارهای پیچیده حاصل، سیتم های مدیریت اطلاعات قوی برای تسهیل در ارتباطات میان شبکه عملیات درون کشوری، فروشگاه‌ها و مراکز تصمیم گیری، کارمندان فروشگاه‌ها و مشتریان، مشتریان وپرسنل خدمات مشتریان، حرفه‌های بازاریابی ومدیریت فروشگاهی بکار گرفته می‌شوند .

در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته است. در واقع، نویسندگان زیادی به این نتیجه رسیدند، مصرف‌کنندگانی که از محیط خرید لذت می‌برند بیشتر از کسانی که این لذت را تجربه نمی‌کنند،اقدام به خرید می‌کنند. لذا با جذاب‌کردن محیط خرید می‌توان تجربه خرید را در میان مصرف‌کنندگان افزایش داد. به طور خاص، این تجربه نقش مهمی را در روند رضایت مصرف‌کنندگان بازی خواهد کرد. در واقع جذاب کردن محیط خرید می‌تواند ارزش افزوده‌ای به کالاها و خدمات ارائه شده در فروشگاه بیفزاید.

بسیاری از فروشگاه‌ها تمرکز خود را بر روی انتخاب بهترین المان لذت‌بخش بر روی پایانه فروش برای مشغول نگه‌‌داشتن مشتریان بیشتر، خرید لذت بخش و نحوه ارتباط مشتریان با برند قرار داده اند. برای رسیدن به این امر، المان‌های مختلفی مانند سالن ورزشی، میکده و رستوران برای سرگرم کردن مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید به‌کار برده‌اند. برای مثال برند معروف آرمانی رستوران معروف خود به نام نوبو را در یکی از مهمترین شعبات خود در میلان ِ ایتالیا افتتاح کرد. برند رلف‌رولن نیز رستوران خود را در آمریکا به گو‌نه‌ای ساخت که هر یک از المان‌های رستوران و محیط‌‌، یادآوری از برند بود. بنابراین روز به روز متوجه این مساله می‌شویم که مراکز و فروشگا‌ه‌های خرید تبدیل به مراکز سرگرم‌کننده و تفریحی نیز می‌شوند. فناوری‌های روز دنیا ابزاری مفید برای رسیدن به این امر برای هر فروشگاهی محسوب می‌شوند.

2-1- تعریف مسئله

ایران به عنوان یک بازار خرده فروشی بزرگ و بکر محسوب می شود. با ورود برخی رقبای بزرگ در بخش خرده فروشی های بزرگ مانند هایپر استار می توان به این موضوع پی برد که این بازار بسیار رقابتی است و هر کدام از خرده فروشی ها ملزم به اجرا کردن برنامه های مختص به خود هستند تا مشتریان جدید کسب کرده و مشتریان فعلی خود را حفظ کنند. بنابراین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نفوذ آن در هر کسب‌وکاری به ویژه خرده‌فروشی، استفاده از فناوری نوین برای جذاب کردن محیط خرید و ترفیعات برای مشتری ضروری می‌باشد.

فاصله زیاد کشور ما با کشورهای پیشرفته در زمینه ایجاد فناوری باعث شده تا ما شاهد ورود فناوری‌های جدید که در برخی موارد هزینه‌های سنگینی را نیز به همراه دارد، باشیم. از طرفی در بسیاری موارد شاهد هستیم که این فناوری‌ها به طور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته و پس از استفاده‌ای کوتاه مدت به‌دلیل عدم بهره‌گیری مناسب به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند. مثال واضح آن ورود رایانه‌های پیشرفته در سازمان‌ها و دستگاه‌های پایانه فروش در خرده‌فروشی‌هاست که به دلیل عدم پذیرش از سوی کارکنان و قصد آن‌ها برای استفاده از سیستم‌های دستی و سنتی، استفاده‌های بسیار محدود و غیرقابل توجیه اقتصادی از آن‌ها به عمل می‌آید. در صورتی که اگر ورود فناوری به کسب‌وکار مورد قبول و پذیرش کاربران آن باشد، کارایی مطلوب‌تری حاصل می‌شود.

با توجه به رشد و توسعه استفاده از فناوری (به ویژه RFID) در عرضه و فروش محصولات، مروری بر ادبیات موضوع در این زمینه نشان می دهد که اکثر تحقیق‌های گذشته بر مبنای معرفی فناوری‌، زیرساخت و نحوه پیاده‌سازی آن بنا شده است و تاکید بر مسائل توسعه فنی آن داشته‌اند. لذا در این تحقیق ابتدا به معرفی فناوری‌های نوین و کاربرد آنها در خرده فروشی‌ها خواهیم پرداخت. سپس با تمرکز بر فناوری RFID و با توجه به اشاعه این فناوری در عرضه و فروش محصولات به بررسی پذیرش آن توسط کارمندان خرده فروشی‌ها خواهیم پرداخت. از این‌رو تحقیق حاضر با بسط مدل پذیرش فناوری TAM به بررسی عوامل موثر و متغیرهای خارجی بر پذیرش این فناوری پرداخته است. مدل TAM یکی از برجسته ترین مدل‌های تئوریک در بررسی قبول یا رد فناوری جدید می‌باشد، که در بخش ادبیات موضوعی به تشریح آن خواهیم پرداخت. از این رو در این تحقیق با توجه به بازار ایران این مدل برای فناوری مذکور با بسط مدل موجود، متغیر ارتباط شغلی، قابلیت اثبات نتایج، سازگاری با فناوری، جنسیت، فرهنگ و تجربه در پذیرش فناوری RFID در بین کارمندان، به عنوان متغیرهای خارجی که بر سودمندی و سهولت استفاده از فناوری تاثیرگذارند، در نظر گرفته می‌شوند.

فناوری RFID دارای کاربردهای بسیار زیادی در صنعت می‌باشد که استفاده از آن‌ها طی سال‌های اخیر به شدت فراگیر شده است. با توجه به اشاعه این فناوری در عرضه و فروش محصولات، نیاز به بررسی پذیرش آن در سطح خرده‌فروشی‌ها احساس می‌شود. فناوری‌های سیستم‌های همیار خرید و آینه هوشمند نیز از جمله فناوری‌های به روز هستند که به توضیح هر یک خواهیم پرداخت. فناوری RFID به نسبت فناوری‌های دیگر در ایران چه از لحاظ زیرساخت و چه از لحاظ دانش عمومی شناخته شده‌تر است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت عل ...

 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................. 5


1-4 اهداف.................................................................................................................................................................. 6

1-4-1 هدف کلی................................................................................................................................................ 6

1-4-2 اهداف جزئی........................................................................................................................................... 7

1-5 سؤالات................................................................................................................................................................ 7

1-5-1 سؤال کلی................................................................................................................................................ 7

1-5-2 سؤالات جزئی......................................................................................................................................... 7

1-6 فرضیه­های پژوهش.......................................................................................................................................... 7

1-7 تعریف اصطلاحات پژوهش............................................................................................................................ 8

1-7-1 تعاریف نظری.......................................................................................................................................... 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی..................................................................................................................................... 10فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 12

2-2 تعاریف و مبانی نظری..................................................................................................................................... 13

2-2-1 سیر تحول مدیریت دانش................................................................................................................... 13

2-2-2 مفاهیم پایه در مدیریت دانش........................................................................................................... 14

2-2-3 مفهوم داده............................................................................................................................................. 14

2-2-4 مفهوم اطلاعات..................................................................................................................................... 14

2-2-5 مفهوم دانش.......................................................................................................................................... 15

2-2-6 انواع دانش............................................................................................................................................. 16

2-3 معناسازی و دانش آفرینی............................................................................................................................. 17

2-4 مفهوم مدیریت دانش...................................................................................................................................... 20

2-5 عوامل مؤثر در مدیریت دانش........................................................................................................................ 22

2-5-1 نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش...................................................................................... 22

2-5-2 نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش...................................................................................... 23

2-5-3 نقش مدیریت در مدیریت دانش...................................................................................................... 24

2-6 شیوه­های (مؤلفه­های) مدیریت دانش......................................................................................................... 24

2-7 ابعاد مدیریت دانش.......................................................................................................................................... 27

2-7-1   مدیریت دانش سازمانی.................................................................................................................... 27

2-7-2  مدیریت دانش شخصی..................................................................................................................... 28

2-8 جایگاه و ضرورت به کارگیری مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی........................................ 30

2-9 پیامدهای اقتصادی، فنی و اجتماعی مدیریت دانش در آموزش عالی ............................................ 33

2- 10 نقش مدیریت دانش در برنامه­ریزی درسی و فعالیت­های آموزشی اعضای هیأت علمی......... 35

2- 11 مرور پیشینه پژوهش.................................................................................................................................. 40

2- 12 نتیجه­گیری .................................................................................................................................................. 43فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 46

3-2 نوع و روش پژوهش......................................................................................................................................... 46

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری........................................................................................ 46

3-4 ابزار و روش­های گردآوری اطلاعات............................................................................................................ 48

3-5 روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ..................................................................................................... 49

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده­ها.......................................................................................................................... 50فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش

4-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 52

4-2 داده­های جمعیت­شناختی............................................................................................................................. 52

4-2-1 مدرک تحصیلی.................................................................................................................................... 53

4-2-2 جنسیت.................................................................................................................................................. 53

4-2-3 رتبه دانشگاهی..................................................................................................................................... 54

4-2-4 دانشکده.................................................................................................................................................. 55

4-2-5 سابقه کار................................................................................................................................................ 56

4-2-6 فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی............................................................................................... 57

4-3 تحلیل داده­ها..................................................................................................................................................... 58

4-3-1 ارائه اطلاعات توصیفی......................................................................................................................... 58

4-3-1-1 پاسخ به پرسش 1 (شکل­گیری دانش)...................................................................................... 58

4-3-1-2 پاسخ به پرسش 2 (سازماندهی دانش)...................................................................................... 61

4-3-1-3 پاسخ به پرسش 3 (تبادل و انتشار دانش).............................................................................. 62

4-3-1-4 پاسخ به پرسش 4 (کاربرد دانش)............................................................................................. 63

4-3-2   تحلیل استنباطی داده­ها............................................................................................................... 64

4-3-2-1 آزمون فرضیه اول ......................................................................................................................... 64

4-3-2-2 آزمون فرضیه دوم ........................................................................................................................ 64

4-3-2-3 آزمون فرضیه سوم ....................................................................................................................... 65

4-3-2-4 آزمون فرضیه چهارم .................................................................................................................... 66

4-3-2-5 بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی............. 68

4-3-2-6 بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت.......................... 71فصل پنجم: نتیجه­گیری و بحث

5-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 73

5-2 خلاصه پژوهش................................................................................................................................................. 73

5-3 خلاصه نتایج حاصل از پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیه­های پژوهش............................................ 74

5-3-1 پرسش­ها.................................................................................................................................................. 74

5-3-2 خلاصه نتایج فرضیه­های پژوهش ................................................................................................... 75

5-4     بحث و نتیجه­گیری.............................................................................................................................. 76

5-4-1 بحث و بررسی نتایج مربوط به کل دانشگاه.................................................................................. 76

5-4-2 بحث و بررسی مؤلفه­های مدیریت دانش در دانشکده­ها........................................................... 84

5-4-2 بحث و بررسی فرضیه­ها.................................................................................................................... 87

5-5 پیشنهادات.......................................................................................................................................................... 90

5-6 محدودیت­ها........................................................................................................................................................ 91

 

فهرست منابع

الف. منابع فارسی......................................................................................................................................................... 93

ب. منابع انگلیسی........................................................................................................................................................ 95

پیوست­ها....................................................................................................................................................................... 100

پیوست یک: پرسش­نامه............................................................................................................................................ 101

چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................................... 110

صفحه عنوان انگلیسی............................................................................................................................................... 111فهرست جدول ها

جدول2-1 گاه­شمار مدیریت دانش....................................................................................................................... 14

جدول2-2 كاربرد و مزایای مدیریت دانش برای فرایند تحقیق و پژوهش................................................ 37

جدول2-3 كاربرد و مزایای مدیریت دانش برای فرایند ایجاد برنامه درسی.............................................. 38

جدول2-4 كاربرد و مزایای مدیریت دانش برای خدمات دانشجویان و فارغ­التحصیلان......................... 39

جدول3-1 توزیع جامعه آماری پژوهش بر مبنای دانشکده و رتبه علمی استاد..................................... 47

جدول4-1 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی.................................................. 53

جدول4-2 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس جنسیت............................................................... 53

جدول4-3 تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت و مدرک تحصیلی.......................................... 54

جدول4-4 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رتبه دانشگاهی................................................... 54

جدول4-5 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده............................................................. 55

جدول4-6 توزیع فراوانی اعضای هیأت به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی....................... 57

جدول4-7 سهم منابع استفاده شده توسط اعضای هیأت علمی در اکتساب دانش.............................. 58

جدول4-8 بررسی چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی توسط اعضای هیأت علمی................. 59

جدول4-9 میزان و سهم هریک از روش­های مختلف استفاده شده توسط اعضای ... در تولید دانش 60

جدول4-10 سهم هریک از شکل­های مختلف استفاده شده توسط اعضای ... در سازماندهی دانش.. 61

جدول4-11 سهم هریک از روش­های استفاده شده توسط اعضای ... در تبادل و انتشار دانش........... 62

جدول4-12 سهم هریک از روش­های استفاده شده توسط اعضای هیأت علمی در کاربرد دانش...... 63

جدول4-13 آزمون تی در مورد بررسی تفاوت میزان مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک مدرک تحصیلی    64

جدول4-14 آزمون تی در مورد بررسی تفاوت میزان مدیریت دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی....................................................................................................................................................... 65

جدول4-15 نتایج تفضیلی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده........................................................................................................................................................... 66

جدول4-16 نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده.......................................................................................................................................................................................... 68

جدول4-17 نتایج تفضیلی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در مورد بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی............................................................................................................................................................. 69

جدول4-18 نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد مقایسه تفاوت میانگین مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی....................................................................................................................................................................... 70

جدول4-19 آزمون تی در مورد بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای..... به تفکیک جنسیت.............. 71فهرست نمودارها

نمودار 2-1 چرخه دانش­سازی بارتون................................................................................................................. 18

نمودار 2-2 چرخه تکاملی دانش شخصی........................................................................................................... 19

نمودار 2-3 چرخه دانش شخصی......................................................................................................................... 19

نمودار 2-4 فرایند كلی دانش آفرینی در دانشگاه­ها........................................................................................ 20

نمودار 2-5 چرخه مؤلفه­های مدیریت دانش..................................................................................................... 26

نمودار 2-6 طراحی ابتکارات مدیریت دانش...................................................................................................... 32

نمودار 3-1 توزیع جامعه آماری پژوهش بر مبنای دانشکده و رتبه علمی استاد.................................... 47

نمودار 4-1 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی................................................. 53

نمودار 4-2 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس جنسیت.............................................................. 54

نمودار 4-3 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رتبه دانشگاهی.................................................. 55

نمودار 4-4 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده............................................................ 56

نمودار 4-5 توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس سابقه کار............................................................ 56

نمودار 4-6 توزیع فراوانی اعضای هیأت به تفکیک فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی...................... 57چکیده

مدیریت دانش شخصی به عنوان راهبردی مهم در بهبود کمی و کیفی فعالیت­های اعضای هیأت علمی و کاربرد مؤثرتر و کارامدتر دانش در محیط­های دانشگاهی توجه اندکی از سوی جامعه علمی کشور را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نحوه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در حوزه فعالیت­های آموزشی و پژوهشی آنان انجام شده است. در این پژوهش، مدیریت دانش به عنوان مجموعه­ای از فرایندها شامل شکل­گیری، سازماندهی، تبادل و کاربرد تعریف می­شود که دانش را برای بهینه­سازی و نیل به اهداف و رسالت­های دانشگاه مورد استفاده قرار می‏دهد. روش این پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری آن اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند بودند. تعداد نمونه 149 نفر بود که با استفاده از روش تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه محقق­ساخته بسته پاسخ و باز پاسخی با 77 گویه بوده که ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که ارتباط بین سابقه کار و دو مؤلفه مدیریت دانش، یعنی سازماندهی و تبادل دانش به لحاظ آماری در سطح 1% معنی­دار بود اما در مؤلفه­های شکل­گیری و کاربرد دانش این ارتباط معنی­دار نبود. در تمامی مؤلفه­های مدیریت دانش، اعضای هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری میانگین نمره بالاتری نسبت به اعضای هیأت علمی کارشناسی ارشد داشتند اما بررسی سطح معنی­داری آزمون برای هر یک از مؤلفه­ها نشان داد این برتری تنها برای تبادل و انتشار و کل مدیریت دانش در سطح 1% معنی­دار بود. هم­چنین یافته­های پژوهش نشان داد اعضای هیأت علمی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارند در همه مؤلفه­های مدیریت دانش (به جز تجزیه و تحلیل) و کل آن نسبت به گروهی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی ندارند از میانگین نمره بالاتری برخوردارند ولی این تفاوت به لحاظ آماری تنها در مؤلفه تبادل و انتشار و کل مدیریت دانش در سطح 1% معنی­دار بود. تفاوت در شکل­گیری دانش (تولید) و میزان مدیریت دانش نیز در بین اعضای هیأت علمی دانشکده­های مختلف در سطح 1% معنی­دار بود اما در سایر مؤلفه­های مدیریت دانش تفاوت معنی­داری به لحاظ آماری بین اعضای هیأت علمی دانشکده­های مختلف دانشگاه بیرجند وجود نداشت. هم­چنین یافته­های پژوهش نشان داد که گر­چه اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در مؤلفه­های شکل­گیری و سازماندهی دانش با میانگین نمره بالاتر از 3 در مقیاس لیکرت از وضعیت مناسبی برخوردار بودند ولی در مؤلفه­هایی مانند تبادل و انتشار، خصوصاً در روش­های گروهی، با میانگین نمره کم­تر از 2 عملکرد رضایت­بخشی نداشتند.

1-1 مقدمه

دانش و مدیریت آن همیشه برای توسعه و پیشرفت در طول تاریخ اساسی و ضروری بوده است. این واقعیت به همراه تأثیر متقابل و پیچیده نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری اهمیت دانش و مدیریت آن را تحکیم می­نماید. از آن­جایی که دانش همیشه قدرت است، امروزه هیچ تغییری در خصوص اهمیت دانش ایجاد نشده است اما تغییر در مورد چگونگی مدیریت دانش ناشی از اطلاعات انبوه و سرعت بخشیدن به تولید دانش، حتمی و ضروری است. تغییرات عمیق در دنیای ما نشانگر نیاز به تغییر شکل دانش­محور نظام­های کنونی در هر بخش و ایجاد فضاها و ساختارهای جدید است. اقتصاد و جامعه دانش محور نو­ظهور، دانش را به عنوان پربارترین منبع و یادگیری را به عنوان پربارترین فرایند اقتصادی برجسته می­کند. در نتیجه مبنای سرمایه از سرمایه­های ملموس سنتی به یک سرمایه نا­ملموس مانند نوآوری در کاربرد مؤثر دانش و منابع سرمایه انسانی تبدیل می­شود (گورباز[1]، 2008). اگر­چه امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی و نیز به عنوان یک دارایی مطرح شده است، ولی ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند امری سخت و در مواردی غیر ممکن است (میتال2، 2008). از نظر نوناکا3 دانش مفهومی چند وجهی با معانی چند­لایه است و یکی از منابع بسیار مهم و ارزشمندی محسوب می­شود که به کسب و حفظ قابلیت رقابتی بودن و مزیت­های سازمان­ها کمک می­کند و فقط آن دسته از سازمان­هایی در این مسیر رقابت حرکت خواهند کرد که بتوانند مفهوم پیچیده دانش را به­ خوبی مدیریت کنند (قربانی­زاده، 1387، ص144). بنابراین مدیریت دانش، در دنیای تجاری رقابتی می­تواند موفقیت و پیشرفت سازمان را تضمین کند. مدیریت دانش اقدامی است که به واسطه آن دانش به شکلی قابل استفاده در دسترس قرار گرفته و مورد بهره­برداری واقع می­شود. به بیان دیگر، «مدیریت دانش» به این سؤال پاسخ می­دهد که «چگونه می­توانیم آن­چه را که از قبل می­دانیم، به پایگاه دانش مفید تبدیل کنیم؟» (قربانی­زاده، 1387، ص 145).

از طرف دیگر، از آن جایی که مدیریت دانش تبدیل به ابزاری کلیدی در محیط رقابتی کسب و کار شده است، این شاخه نو­ظهور علمی سعی در یافتن جایگاه خود در زمینه­های آموزشی و پژوهشی دارد. نقش مهم دانشگاه به عنوان نهادی برای تفکر انتقادی، جایی که دانش به عنوان منبع ایجاد ارزش گسترش می­یابد و به طور وسیعی در سراسر سازمان منتشر می­شود، قابل انکار نیست در عین حال لازم است فرهنگ خلاقیت ایجاد شده و دانش از طریق روش­های آموزش و یادگیری انتقال داده شود چرا که هدف هر دانشگاه تدارک محیطی است که در آن کارکنان و دانشجویان، مهارت­ها، درک و ارزش­های مشترک برای تحصیلات دانشگاهی را گسترش می­دهند. هدف عمده دانشگاه پرورش فارغ­التحصیلانی شایسته است که باید دارای قدرت تحلیل، مهارت حل مشکلات و درک میان فردی به عنوان بخشی از پیشرفت­های یادگیری خود باشند و بدین وسیله به آرمان ملت در ساخت جامعه­ای دانش­محور کمک نمایند (محی­الدین[2] و همکاران، 2007).

پژوهش­های انجام شده در مورد جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه­ها و مؤسسات تحقیقاتی نشان می­دهند که هر چند و در کمال تعجب، موضوعات مربوط به مدیریت دانش در دانشگاه­ها تنها در سال­های اخیر مورد توجه قرارگرفته است ولی در حال حاضر این موضوعات از چشم­انداز غالبی در پژوهش­هایی که پیوسته در این زمینه گزارش می­شوند، برخوردار است
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 120

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی سازه های مؤثر بر تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک ن ...

 جوانان بخشی چشمگیر از نیروی کار جوامع روستایی و شهری را تشکیل می دهند. آن ها نقش های مهمی را به عهده گرفته اند که منجر به توسعه ی جامعه می شود(انگبا و همکاران،2009). نیروی جوان از مهم ترین ظرفیت ها برای پیشرفت اهداف توسعه ی کشورهاست (اولجید،2008). در این میان نقش جوانان روستایی پررنگ تر است، زیرا بر اساس برآورد سازمان جهانی خاروبار حدود 55 درصد از جوانان در مناطق روستایی سکونت دارند و حتی این رقم درکشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا بالاتر از 70 درصد است (بنل،2007). به گزارش سازمان سرمایه جمعیت ملل (2006) جوانان با پویایی و انعطاف پذیری، به طور بالقوه به عنوان یک عامل تغییر مثبت در جوامع روستایی می باشند و این را باید توسط برنامه های توسعه تضمین نمود (نامویتوم و باگسون، 2013). با توجه به اینکه امروزه حدود 70 درصد جمعیت جهان، (1.4 میلیارد نفر) در نهایت فقر در مناطق روستایی زندگی می کنند و منبع اصلی معیشت آن ها کشاورزی می باشد(نوانز و کوکا،2010)، توسعه کشاورزی بهترین راه برای کمک به این فقرای روستایی است. که این امر مهم نیاز به افزایش سرمایه گذاری در زمینه های مختلف، از جمله بهره گیری از جوانان روستایی یا به عبارتی دیگر همان سرمایه انسانی روستاها دارد. زیرا بر اساس آمار، سرمایه انسانی، نقش اول ثروت آفرینی در کشورهای توسعه یافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفا 33 درصد است. این سرمایه نیروی انسانی است که می تواند به عنوان پشتوانه حرکت های بزرگ اجتماعی قرن بیست و یکم قرار گیرد(کاوسی و احمدی، 1389) و جوانان سرمایه انسانی مهم برای توسعه، عوامل کلیدی برای تغییر اجتماعی و نیروی محرکه برای توسعه اقتصادی و نوآوری تکنولوژیکی هستند(ماهندرادیوی و ونکاتاناریانا، 2012). جوانان روستایی، سرمایه های بالقوه تحول روستاها از حالت سنتی به بخش فعال و اقتصادی محسوب می شوند(اولجید،2008). بیفورد (1989) موفقیت سیاست توسعه ی روستایی کشور را در گرو جذب و حفظ جوانان روستایی در روستا و اشتغال به بخش کشاورزی می داند(تاجری مقدم و همکاران،1392). همچین آینده ی توسعه ی کشاورزی در هر کشور متکی بر جوانان روستایی می باشد(انونیموس، 2002). اما در وضعیت کنونی به نظر می رسد کشاورزی برای اغلب جوانان غیر جذاب است و جوانان در حال دور شدن از کشاورزی و آینده ی روستایی هستند(ویت،2012). به گزارش بانک جهانی (2011) در ایران سهم شاغلان بخش کشاورزی طی سال های 76 تا 90 کاهش چشمگیری داشت به طوری که از 2/25 درصد در سال 76 به 6/18 درصد در سال 90 کاهش یافته است (سروری و همکاران،1392). جوانان روستایی به دلایلی مانند پایین بودن بازده کشاورزی، فصلی بودن کشاورزی، غیر قابل پیش بینی بودن آب و هوا، نظام های غیر قابل اعتماد بازار و بازاریابی و سیاست های ضعیف دولت علاقه مند به اشتغال در بخش کشاورزی نیستند(اودهیمبو،2006). از طرفی چهار عامل به عنوان عوامل تعیین کننده تمایل مهاجرت جوانان روستایی تلقی می شود که یکی از مهمترین آن ها نگرش جوانان نسبت به کشاورزی می باشد(علی بیگی و کرمی دهکردی،2009). همچنین عدم فرصت های شغلی در مناطق روستایی و برداشت از فرصت های بهتر در مناطق شهری تاثیرات عمده ای بر تمایل مهاجرت جوانان روستایی دارد(سیفریت و همکاران،2010). بنابراین جوانان روستایی به دلیل این که گزینه های بهتری در مناطق شهری برای آن ها وجود دارد و همچنین به دلیل ضعف توسعه زیربنایی در مناطق روستایی روند مهاجرت را در پیش می گیرند و بدین وسیله کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن را ترک می کنند(اولجید و یدو،2012). به عنوان مثال در جنوب آمریکا، با فرض ارائه مساوی از جوانان در مناطق شهری و روستایی پیش بینی شده است جوانان روستایی تنها یک درصد از کل جمعیت را تا سال 2050 تشکیل می دهند(واندرگست،2010). بنابراین نرخ بالای مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالایی از بیکاری جوانان، پیری جمعیت کشاورزان و وابستگی به افزایش واردات مواد غذایی نگرانی هایی برای توسعه کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد(نامویتوم و باگسون،2013). اسکارپتا و همکاران بیان می دارند اگر جوانان روستایی امروز نمی توانند و یا نمی خواهند به کشاورزان فردا تبدیل شوند پس چگونه باید انتظار داشت، معضل افزایش جمعیت جهان و به تبع آن نیاز به تغذیه برطرف شود (اسکارپتا و همکاران،2010). اهمیت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال در حرفه ی کشاورزی تا آن جایی است که به زودی یکی از بزرگترین چالش ها برای کشاورزی هند این خواهد بود که چگونه جوانان خود را در کشاورزی حفظ کند (شارما و بهادری،2009). لذا این تحقیق به دنبال بررسی چرایی این مساله می باشد. از این رو، سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد به شرح ذیل می باشد: تمایل جوانان روستایی نسبت به ادامه شغل کشاورزی چه میزان است و چه عواملی تعیین کننده این تمایل می باشد؟


1-2- بیان مسئله

کشاورزی در تحکیم پایه های اقتصاد کشورهای درحال توسعه نقشی اساسی ایفا می کند. از آن جا که این بخش اقتصادی از نظر تامین نیازهای غذایی مردم، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را می توان از عوامل عمده ی کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورها به شمار آورد(گونگن و لین،2000). رشد درآمد با منشاٌ کشاورزی در بالا بردن درآمد مردم فقیر چندین بار مؤثرتر از رشد درآمد با منشاٌ خارج از بخش کشاورزی است(آلن و کولی بای،2009). در این رابطه تریتل و همکاران در تحقیق خود به بررسی تاثیر رشد بهره وری کشاورزی در شیوع فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته پرداخته، یادآور می شوند بیست درصد از جمعیت جهان( یا 2/1 میلیارد نفر) با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند که از آن میان، هفتاد درصد روستایی می باشند. بر اساس نتایج این مطالعه، رشد بهره وری در صنعت و خدمات تاٌثیر چندانی بر زندگی این فقرا ندارد(تریتل و همکاران، 2003). بانك جهانی نیز در یكی از آخرین گزارش های توسعه جهانی خود، بهترین راه برای كاهش فقر روستایی و افزایش رفاه 600 میلیون فقیر روستایی در كشورهای در حال توسعه را سرمایه گذاری در بخش كشاورزی می داند( خالدی و حقیقت نژاد،1391). از این رو بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه برخوردار است و یکی از بخش های کلیدی در اقتصاد کشور‌های درحال توسعه محسوب می شود.

در ایران نیز این بخش به مثابه بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد است. به گونه‌ای که از این بخش در برنامه های دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده شده است. همچنین در برنامه چهارم توسعه برای این بخش رشد سالانه 6 درصد و طی سال های برنامه پنجم توسعه به طور متوسط رشدی برابر 7 درصد در سال برای آن در نظر گرفته شده است(لایقی و همکاران، 1391). آمارها نشان می‌دهند اشتغال در بخش کشاورزی در طول سال های 1981- 1991 تقریبا راکد بوده است. پس از آن اشتغال در بخش کشاورزی سقوط شدید کرده است. کشاورزی هسته ای برای توسعه هر کشوری به ویژه در این قرن 21 لازم است. از این رو، سرمایه گذاری بر روی آن هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه امری ضروری است. با این‌حال امروزه اغلب برنامه های توسعه روستایی توجه بسیار کمی به کشاورزی دارند، به این دلیل که کشاورزی، به عنوان یک موتور قابل دوام برای رشد قابل درک نیست(نامویتوم و باگسون،2013). از طرفی نیز هاربینسون (2002) معتقد است منابع انسانی، پایه اصلی ثروت کشورها را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی تولید هستند. کشوری که بتواند مهارت و دانش انسان ها را توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملی خواهد بود، زیرا با دستیابی به توسعه منابع انسانی سایر ابعاد توسعه نیز تحقق می یابند(سلامی و انصاری،1388). جوانان منابع بسیار مهمی برای هر کشوری به ویژه برای حفظ بهره وری کشاورزی هستند. از این رو جوانان یک ذینفع مهم در فرآیند توسعه به شمار می آیند چرا که آنان دارایی های بزرگی چون انعطاف پذیری، ابتکار و پشتکار دارند(نامویتوم و باگسون،2013). از این رو انرژی، مهارت و آرمان های جوانان، دارایی های ارزشمندی است که نباید در هیچ کشوری هدر رود(کونجارت،2009). بنابراین موضوع جوانان و نقش آن ها در آینده ی کشاورزی موضوع بسیاری از بحث‌های کشاورزی جهانی است. با این حال، روند آشکار جهانی نشان می دهد، جوانان در حال دور شدن از کار کشاورزی و مناطق روستایی می باشند (لیوی و اسمیت، 2010). سوامیناتان (2001) بیان می دارد کشاورزی باید از لحاظ فکری تحریک کننده و از لحاظ اقتصادی رضایت بخش باشد، در غیر این صورت جذب و یا حفظ جوانان روستایی به کشاورزی مشکل خواهد بود(شارما و بهادری،2009) و این ناشی از میزان فقر بالا و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین در جوامع روستایی می باشد که تاثیر منفی بر تمایلات جوانان دارد. در حالی که آرمان جوانان فقط در مورد وضعیت فرصت های اقتصادی مهم و حائز اهمیت است و از آن جا که بخش کشاورزی برای جوانان جذاب نیست، جوانان به این دلیل نمی توانند این وضعیت را بدون در نظر گرفتن نتایج اقتصادی بپذیرند(لیوی و اسمیت، 2010). از این رو نرخ اشتغال در بخش کشاورزی به هیچ وجه همپای رشد کلی اشتغال پیش نرفته است و ظاهراً نوع نگرش روستاییان و به ویژه جوانان روستایی نسبت به شغل کشاورزی از مهم ترین دلایل آن بوده و به عدم تمایل آنها برای انتخاب کشاورزی به عنوان پیشه ی اصلی منجر گردیده است(اسبورن و دیر،2000). از طرفی آینده ی توسعه ی کشاورزی در هر کشور متکی بر جوانان روستایی می باشد و کوته بینی است، اگر تصور شود که می توان بدون بالا بردن سطح مهارت و معلومات جوانان روستایی به ایجاد یک بخش کشاورزی قوی و زندگی بهتر در روستا نایل شد(انونیموس، 2002). بنابراین مسئله اصلی این است که ما در توسعه روستایی توجهی به جوانان روستایی به عنوان سرمایه ی اصلی توسعه ی روستایی نداریم از این رو در این تحقیق، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در بخش کشاورزی و معضل بیکاری جوانان روستایی و مهاجرت آنان، تمایل آنها نسبت به شغل کشاورزی بررسی می شود تا با پیش بینی نوع رفتار آنها در گزینش یا عدم گزینش این شغل به عنوان حرفه ی اصلی، بتوان در مورد توسعه ی روستایی و کشاورزی و مسئله ی اشتغال جوانان روستایی به برنامه ریزی های واقع گرایانه پرداخت.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

بخش مهم و حیاتی کشاورزی، عهده دار نقش های کاهش فقر، بالا بردن توانایی ها و مهارت های روستاییان مخصوصا جوانان روستایی، کاهش مرگ و میر، پایداری منابع و محیط زیست و افزایش مشارکت جهانی برای رسیدن به توسعه ی پایدار است(گودارد،2006). همچنین هنوز کشاورزی حتی در مقیاس کوچک یک منبع کلیدی برای امرار معاش و اشتغال باقی مانده است و به عنوان ابزاری برای امنیت غذایی در آینده حیاتی خواهد بود (اسکارپتا و همکاران،2010). بنابراین ضرورت وجود یك بخش كشاورزی به عنوان بستری برای كسب اهداف توسعه در كشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود و این در حالی است که جوانان روستایی بخش عمده ای از جمعیت و نیروی کار جامعه را تشکیل می دهند و به عنوان بازوی کار در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های روستایی نقش ارزنده ای دارند (لیوی و اسمیت، 2010). همچنین نیروی جوان از مهم ترین ظرفیت ها برای پیشرفت اهداف توسعه ی کشورهاست. بر این اساس، سرمایه گذاری و تربیت نسل جوان مجهز به آگاهی و دانش روز نیز از اولویت های مهم هر کشور به شمار می رود(اولجید،2008). اهمیت موضوع جوانان و کشاورزی تا جایی است که دولت نیجریه تلاش کرده است تا باعث تحرک علاقه ی جوانان در تولید محصولات کشاورزی و پردازش آن از اواخر سال1980 شود و به همین دلیل برنامه های بسیاری را برای علاقه جوانان به کشاورزی در پیش گرفت. در سال 1986، دولت فدرال ملی اداره ی اشتغال را تاسیس و به ارائه ی آموزش فنی و حرفه ای به جوانان پرداخت. در سال 1987، برنامه ی زندگی بهتر برای توانمندسازی زنان ایجاد شد و جوانان به ویژه دختران در مناطق روستایی به کسب مهارت ها و آموزش های بهداشت و درمان پرداختند. علاوه بر این بانک مردم و جامعه ی بانک ها به ترتیب در سال های 1989و 1990 برای ارائه ی تسهیلات اعتباری به افراد کم درآمد و گام گذاشتن در تولید کشاورزی تاسیس شدند و یا سایر شرکت های خرد، با توجه خاص به جوانان درگیر در تولید کشاورزی تاسیس شدند. در سال 1992، برنامه ی فاداما به منظور افزایش خودکفایی غذایی، کاهش فقر و ایجاد فرصت هایی برای اشتغال برای جوانان در مناطق روستایی آغاز شد و در سال 2008 دولت آکوا ایبوم آغاز به طرح های کشاورزی یکپارچه برای دانشجویان فارغ التحصیل کشاورزی و راه اندازی یک طرح اعتباری میکرو برای    جوانان درگیر در تولید و فرآوری کشاورزی کرد(آبوجا،2010). همچنین مطالعات مختلف نشان داده اند، چگونه آموزش را به عنوان تمرینی در حال حاضر(به خصوص آموزش متوسطه) به کار گیریم برای کمک به روند ساختن جوانان روستایی که در مهارت های کشاورزی نادیده گرفته شده و کشاورزی خود را به عنوان یک شغل کاهش داده است(کرافورد،2010). بنابراین می توان گفت اهمیت این موضوع تا آن حدی است که یکی از شرط های لازم برای از میان بردن فقر و رسیدن به توسعه ی پایدار اشتغال جوانان است و همچنین دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی با تکیه بر کاهش بیکاری، اشتغال زایی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی است که دارای جایگاهی ویژه است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

پایان نامه بررسی رابطه بین تاثیر بازاریابی کارآفرینانه برتوسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ویژگی های .

 چکیده:


  این پژوهش به بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه(بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی)بر توسعه صنعت توریسم با تمرکز بر ویژگی های مدیران در سطح استان لرستان انجام گرفته است.افزون بر آن، تاثیر ویژگیهای جمعیت­شناختی از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات،شخصیت و تجربه را به عنوان متغیر تعدیل­گر تبیین می­نماید. روش تحقیق از نوع توصیفی است، که به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران سازمان های گردشگری در سطح استان لرستان می باشد،که جامعه آماری شامل50 نفر است که به دلیل کم بودن افراد همگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند ابزار جمع آوری اطلاعات جهت سنجش بازارگرایی،گرایش به کارآفرینی و ویژگی های مدیران پرسشنامه می­باشد که روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از نرم­افزار SPSS و ضریب همبستگی و  ضریب پیرسون بهره گرفته شد ، و یافته­های حاصل از پژوهش نشان داد که میان بازاریابی کارآفرینانه(گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی) بر توسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ویژگی های مدیران رابطه ای معناداری وجود دارد. در آخر می توان با توجه به ضرایب تاثیر سه فرضه اصلی می توان به این نتیجه دست یافت که بازارگرایی ،ویژگی های مدیران و گرایش کارآفرینی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان داشته انند.

در این فصل می­خوانید:

مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه­های تحقیق
اهداف تحقیق
سوُالات تحقیق
الگوی مفهومی تحقیق
مراحل انجام تحقیق
روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده­ها
تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق
قلمرو تحقیق
 مقدمه

          گردشگری فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی می باشد. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه و جمعی امکان پذیر نمی باشد. با این حال کشور ایران  توانایی های نهفته قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارا است و با عنایت به اهمیت گردشگری با برنامه ریزی علمی در اقتصاد جهانی و عرصه های فرهنگی - اجتماعی و محیطی به ناچار توجه به این بخش اساسی می باشد. در این میان بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند. ..بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و مدیریت استراتژی مدرن است و همچنین یکی از جنبه های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان از طریق ارزش ای برتر،به دنبال سودآوری بنگاه و در نهایت حفظ مشتریان هستند دردنیای پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهای پیچیده و فزاینده ای روبرو هستند، بنابراین ایجاد سازمان های جدید با قابلیت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات های نو بیش از پش ضرورت می یابد و در این راستا نقش کارآفرینی، غیرقابل انکار است. نقش اساسی مدیریت در صنعت گردشگری (با توجه به پتانسیل گردشگری) در کشور ما کم رنگ است و نداشتن برنامه ریز و برنامه ریزی اساسی برای انجام طرح های گردشگری باعث عقب ماندگی ایران از عرصه رقابت می شود و برای رسیدگی به این اصل باید برنامه ریز اساسی (یعنی مدیران با سواد ، باتجربه و کارآفرین) رادر اختیار داشته باشیم.

بیان مساله
        گردشگری فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی می باشد. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه و جمعی امکان پذیر نمی باشد.در دنیای امروز نباید اهمیت گردشگری را نادیده گرفت، بسیاری اهمیت گردشگری را صرفاً در ایجاد درآمد و فرصت های شغلی می دانند و در حالی که اهمیت و گسترش گردشگری به اینها محدود نمی شود که در صورت برنامه ریزی و توسعه برنامه ریزی شده، گردشگری قادر است به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی، تعادل و توازن منطقه ای منجر گردد(معصومی،1387، 56).

در مواردی کارشناسان اقتصاد منطقه ای ، گردشگری را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته معرفی نموده اند(کاظمی، 1385، 48).

   با این حال کشور ایران  توانایی های نهفته قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارا است و با عنایت به اهمیت گردشگری با برنامه ریزی علمی در اقتصاد جهانی و عرصه های فرهنگی - اجتماعی و محیطی به ناچار توجه به این بخش اساسی می باشد که از پنج سال پیش تلاشهایی برای برنامه ریزی و توسعه در این بخش صورت گرفته است .در این میان بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند..بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و مدیریت استراتژی مدرن است و همچنین یکی از جنبه های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان از طریق ارزش ای برتر،به دنبال سودآوری بنگاه و در نهایت حفظ مشتریان هستند.بازرگرایی یک نوع نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نوآوری،پاسخ گویی نیازهای حال و آتی بازار و مشتریان است.کسب وکاری که بازارگرایی اش را افزایش دهدعملکرد بازارش را بهبود می بخشد(نارور و اسلاتر1،1990).

دردنیای پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهای پیچیده و فزاینده ای روبرو هستند،این تحولات و دگرگونیها ناشی از پیشرفت های شگرف علمی و فناورانه است که به نوبه ای خود منجر به ارائه دیدگاهها، ضرورت ها ونیازهای جدیدی شده است و برای پاسخ به این نیازها و همراهی با دگرگونی های مزبور،باید از ابتکارات و روشهای جدیدی استفاده نمود.بنابراین ایجاد سازمان های جدید با قابلیت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات های نو بیش از پش ضرورت می یابد و در این راستا نقش کارآفرینی، غیرقابل انکار است در کشورهای مختلف، توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد،به کارآفرینی و کارآفرینان شده است، در واقع کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمانهای امروزی است؛ بطوری که در اکثر کشورهای توسعه یافته، سازمانها در حال انتقال از حالت بوروکراتیک و اداری به وضعیت کارآفرینی هستند(احمدپور داریانی،1380، 2).

در کشور، صنعت گردشگری بصورت دولتی و نهادی اداره می شود. تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات همه توسط دولت صورت می گیرد. با توجه به اینکه مدیران و مسئولین دولتی با وجود وضع قوانین حمایتی برای این صنعت، نتوانسته اند به اهداف اصلی خود برسند، نیاز به بازنگری و تغییراتی در ساختار ساختمان این صنعت در کشورمان ضروری احساس می شود. زیرا نقش اساسی مدیریت در صنعت گردشگری (با توجه به پتانسیل گردشگری) در کشور ما کم رنگ است و نداشتن برنامه ریز و برنامه ریزی اساسی برای انجام طرح های گردشگری باعث عقب ماندگی ایران از عرصه رقابت می شود و برای رسیدگی به این اصل باید برنامه ریز اساسی (یعنی مدیران با سواد ، باتجربه و کارآفرین) رادر اختیار داشته باشیم. لازم به ذکر می باشد که با برنامه ریزی دقیق و اجرای برنامه ها به شیوه کارامدی و موثر مدیران می تواند اثر بخش باشد.

در نتیجه این پژوهش درصدد جوابگویی به این سوال و درصدد یافتن پاسخ این مساله است که بازاریابی کارآفرینانه (بازگرایی و گرایش به کارآفرینی)با تاکید بر ویژگی های مدیران چه نقشی می تواند در توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان داشته باشد.

1-2  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

            گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است گردشگران در هنگام سفر انجام میدهند و به ایشان مرتبط می شود و این می تواند شامل ، برنامه ریزی برای سفر، جابه جایی بین مبدأ و مقصد ،اقامت و نظایر آن باشد(رنجبریان و زاهدی،1386).بازاریابی کارآفرینانه گردشگری به عنوان شناسایی و پیش بینی نیازهای گردشگران وفراهم کردن امکانات برای تأ مین نیازهاو مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست که این امر موجب تامین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد .

استان لرستان از کهن ترین استان های کشور از نظر جاذبه های گوناگون ارزشمند تاریخی – تفریحی شناخته شده از لحاظ توریستی است که با بهره مندی از شرایط آب وهوایی،کاملاً مناسب بوده وقابلیت بهره مندی از تحرک در مقیاس جهانی بهنگام تشکیل فستیوال ها و کنگره های مختلف،جلب هنرمندان و هنردوستان؛می تواند در توسعه صنعت گردشگری استان لرستان پتانسیل های بالای خود را بنمایاند. با توجه به مطالب بیان شده فوق، و مطالب مطرح شده در بخش بیان مسئله و با توجه به این که تاکنون تحقیقی در این زمینه در دانشگاه در سطح ملی و کشور و همچنین در سطح خرد و استان لرستان صورت نگرفته است ، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.

1-3 فرضیه ها:

                 1-3-1فرضیه اهم:مقوله بازاریابی کارآفرینانه(بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) با تمرکز بر ویژگی های مدیران بر توسعه صنعت گردشکری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-2 فرضیه اصلی:بازارگرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-2-1 فرضیه فرعی:

1-3-2-1-1 مشترگرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-2-1-2 رقیب گرایی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-2-1-3 هماهنگی بین بخشی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-3  فرضیه اصلی:گرایش به کارآفرینی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-3-1 فرضیه فرعی:

1-3-3-1-1 نوآوری بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-3-1-2 ریسک پذیری بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-3-1-3 پیش نگری بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-4 فرضیه اصلی:ویژگی های مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

فرضیه فرعی
1-3-4-1-2 تحصیلات مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-4-1-2 جنسیت مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-4-1-3 تجربه مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

 1-3-4-1-4 سن مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-3-4-1-5 شخصیت مدیران بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان تاثیر مثبتی دارد.

1-4 اهداف تحقیق:

            1-4-1هدف اصلی:شناسایی رابطه بین تاثیر بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) و توسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ویژگی های مدیران(مطاله موردی استان لرستان).

اهداف کاربردی:
1-4-2-1 پیدا کردن مشکلات و محدودیت های گردشگری در استان لرستان.

1-4-2-2 کمک به فراهم آوردن اطلاعات مدیران برای جلب گردشگران داخلی و خارجی.

1-4-2-3 مشخص کردن عوامل تاثیرگذار بر جلب گردشگر در استان لرستان.

1-4-2-4 ایجاد زمینه های علمی و تحقیقاتی برای کمک به  توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در سطح استان لرستان.

1-4-2-5 جامعه علمی و پژوهشی کشور از جمله دانشگاهها و انجمن های بازاریابی و کارآافرینی از دیگر استفاده کنندگان نتایج این تحقیق نیز هستند.

1-5  سوالات تحقیق:

            1-5-1 بازاریابی کارآفرینانه (بازگرایی و گرایش به کارآفرینی)با تاکید بر ویژگی های مدیران چه نقشی می تواند در توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان داشته باشد.

            1-6الگوی مفهومی تحقیق

      در الگوی مفهومی تحقیق،ابعاد بازاریابی کارآفرینانه (بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی) هستند.ابعاد بازارگرایی از مدل نارور و اسلاتر استفاده  شده است که شامل مشتری گرایی،رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی استفاده شده است.همچنین برای گرایش به کارآفرینی از مدل میلر1(1990) استفاده شده است، که شامل ریسک پذیری،نوآوری و پیش نگری هستند که در بسیاری از تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است.برای سنجش توسعه صنعت  گردشگری عوامل بسیار زیادی وجود دارد که در این پژوهش ابعاد مختلفی مانند گردشگری ورزشی،گردشگری فرهنگی،گردشگری تاریخی و گردشگری طبیعی انتخاب شده اند که در تحقیقات بسیاری از جمله بهروز پناه،نوری و ... مورد استفاده قرار گرفته اند.

مدل مفهومی پژوهشی دارای یک متغییر میانجی (ویژگی های مدیران) می باشد که شامل جنسیت مدیران،سن مدیران، شخصیت مدیران و تجربه کاری مدیران است که بر اساس مدل بونچو و همکاران1(2013) انتخاب شده اند.

روش تحقیق
1-8-1 جامعه و نمونه­ی آماری تحقیق:

          جامعه آماری شامل همه مدیران و معاونان آن ها در هر بخش از سازمان گردشگری در شهرستان های مختلف استان لرستان می باشد که در این پژوهش همه آنها مورد سنجش قرار گرفته اند.

1-8-2 نوع روش تحقیق:

 این تحقیق به دنبال این است که آیا بازاریابی کارآفرینانه(گرایش به کارآفرینی و بازاریابی)بر توسعه صنعت گردشگری با توجه به ویژگی های مدیران تاثیر دارد؟  لذا این تحقیق از نظر تحلیل توصیفی، از نظر اجرا پیمایشی، از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت داده ها، کیفی است.

1-8-3روش گردآوری اطلاعات

 این تحقیق در دو مرحله به شرح ذیل انجام خواهد شد .

مرحله اول مطالعات کتابخانه ای که شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات داخلی و خارجی موجود در پایگاههای اینترنتی و کتابخانه ای می باشد.
مرحله دوم مطالعات میدانی می باشد که اطلاعات از طریق مصاحبه با کارشناسان و توزیع پرسشنامه جمع آوری خواهد شد.
1-8-4 روش تجزیه و تحلیل داده­ها

هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی جهت تحلیل داده استفاده می شود.

از آمار توصیفی به بیان نمودارها و تشریح جداول داده ها پرداخته می شود . همچنین از آمار استنباطی که شامل آزمون فرضیه ها ، تعیین نرمال بودن یا نبودن متغییرها و تعیین میزان همبستگی (ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کلمو گراف و اسمیرنوف و ضریب مسیر) به کمک نرم افزار spss  انجام گرفته شده است.

لازم به ذکر است جهت محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه در این پژوهش سعی می شود از یکی از فنون آلفای کرونباخ، روش دو نیمه کردن، آزمون مجدد و هم چنین جهت تعیین روایی سوالات تحقیق از تکنیک ها و راهکارهای نظیر نظرات خبرگان استفاده شود.

1-9 قلمرو تحقیق

1-9-1قلمرو موضوعی:این تحقیق در حوزه بازاریابی و کارآفرینی می باشد که قصد دارد این نکته را روشن سازد که بین اجزا گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی در توسعه صنعت گردشگری چه روابطی وجود دارد و تاثیر این اجزا را بر توسعه صنعت گردشگری ارزیابی نماید.

1-9-2قلمرو زمانی: این تحقیق از نظر زمانی در نیمه دوم سال 1392 انجام می پذیرد.

1-9-3قلمرو مکانی: این تحقیق در بخش خدماتی گردشگری در سطح استان لرستان انجام میگیرد.

 تعاریف مفهومی اصطلاحات

1-10-1 تعاریف نظری

        بازارگرایی: بازارگرایی (دی1،1994؛هالت و کچن2،2001) از تواناییها و قابلیتهایی است که به شرکتها اجازه می دهد تا مزیت موقعیتی قوی ای را به دست آورند. به عبارت دیگر، بازارگرایی به عنوان فلسفه و رفتاری به سوی تعیین و درک نیازهای مشتریان هدف و سازگاری پاسخ سازمان ادراک می شود به این منظور که آن نیازها را بهتر از رقبا برآروده نماید و در نتیجه یک مزیت رقابتی ایجاد می نماید (جیمنز، سگارا- ناوارو3،2007).

مشتری گرایی: ایجاد ارزش و افزایش منافع برای خریداران و مشتریان از طریق کاهش بهای تمام شده.(نارور و اسلاتر،1990).

رقیب گرایی: شناخت سازمان از قوتها و ضعفهای جاری و آتی رقبا، بخصوص درمورد استراتژیها و ظرفیتهای بلند مدت آنان(نارور و اسلاتر،1990).

هماهنگی بین بخشی: استفاده هماهنگ از منابع سازمانی جهت ایجاد ارزش برتر برای مشتریان (نارور و اسلاتر،1990).

کارآفرینی: ایجاد کسب وکار جدید از طریق توسعه بازار و یا نوآوری در محصول، فرآیند، فناوری و مدیریت (زهرا،1993).

نوآوری: تمایل شرکت برای ایجاد و حمایت از ایدههای جدید و فرآیندهای خلاق که به تولید محصول، خدمات یا فرآیند فناوری جدید منتهی میشود (لامپکین و دس1،1997).

مخاطره پذیری: تمایل به مخاطره پذیری در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری و اعمال استراتژی در شرایط عدم اطمینان (کوین و اسلوین2 ،1991).

پیشگامی: پیشرو بودن و شروع کننده بودن در استفاده از فرصتها یا ورود به بازارهای جدید (کوین و اسلوین ،1991).

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

دانلود پایان نامه ارشد : ضمانت در تعهدات ...

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات موضوع 2
1-1- مقدمه 3
2-1- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع 4
3-1- ادبیات یا پیشینه تحقیق 4
4-1- اهداف تحقیق 5
5-1- سوالات تحقیق 5
6-1- فرضیه‏های تحقیق 6
7-1- روش تحقیق 6
8-1- ساختار یا سازماندهی پژوهش Error! Bookmark not defined.
فصل دوم: موضوع شناسی 8
2-1- مفاهیم 8
2-1-1- تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد 9
2-1-1- 1-مفهوم عام تعهد 10
2-1-1-2-  مفهوم خاص تعهد 11
2-1-2- تفکیک تعهد از عقد 12
2 -1-3- ضمان 13
2-1-3-1-  ضمان درک 15
2-1-3-2-ضمان معاوضی 16
2-1-3-3-ضمان عهده 17
2-2- مبانی تعهد 17
2-2-1- قانون 18
2-2-2- حاکمیت اراده 19
2-2-2-1- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی 21
2-2-2-2- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی 22
2-3- ارکان تعهد 22
2-3-1- طرفین تعهد 23
2-3-2- موضوع تعهد 25
2-4- اوصاف تعهد 26
2-4-1- قانونی یا قراردادی بودن تعهد 28
2-4-2- الزام آور بودن تعهد 29
2-5- اقسام تعهد 30
2-5-1-  اقسام تعهد به اعتبار موضوع 31
2-5-1-1- تعهد مالی 31
2-5-1-2- تعهد غیر مالی 31
2-5-1-3- تعهد فعل 31
2-5-1-4- تعهد ترک فعل 32
2-5-1-5- تعهد به مال 32
2-5-1-6- تعهد به نفس 32
2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء 33
2-5-2-1- تعهد عقدی 33
2-5-2-2- تعهد شرطی 33
2-5-2-3- تعهد ایقاعی 34
2-5-2-4- تعهد خارج از عقد 34
2-5-2-5- تعهد قانونی 34
فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد 36
1-3- ضمان درک 37
1-3-1- مبنای حقوقی ضمان درک 43
1-3-2-قلمرو ضمان درک 44
1-3-2-1- ضمان درک و حق انتفاع 48
1-3-2-2- ضمان در ک و حق ناشی از رهن 49
1-3-2-3- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره 51
2-3-ضمان معاوضی 52
2-3-1- مبنای حقوقی ضمان معاوضی 53
2-3-2-  قلمروضمان معاوضی 56
3-3- ضمان عهده 64
3-3-1- مبنای حقوقی ضمان عهده 65
3-3-2- قلمروضمان عهده 67
4-3- ضمانت نامه بانکی 71
4-3-1- ماهیت ضمانت نامه بانکی 74
4-3-2- مبنای ضمانت نامه بانکی 80
4-3-3- مصادیق ضمانت نامه بانکی 81
5-3- ضمانت در اسناد تجاری 82
5-3-1-  مبنای ضمان در اسناد تجاری 83
5-3-2- ماهیت ضمان در اسناد تجاری 86
فصل چهارم: نتیجه‌گیری 92
منابع و مآخذ: 97
چکیده انگلیسی: 103


چکیده
بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در این پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.
واژگان کلیدی: ضمان، ضمان دَرَک، ضمان عهده، ضمانت‌های بانکی، تعهد.
 
 

  فصل اول: کلیات موضوع
در فصل اول هدف آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق می باشد لذا بر آنیم اهمیت مسأله مورد تحقیق و چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار موضوع مورد تحقیق را تحلیل نماییم.
 
 

1-1- مقدمه
در ماده 684 قانون مدنی در تعریف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد».آنچه که از مفاد این ماده استنباط می شود گویای آن هست که ضمانت در خصوص دیون مورد پذیرش قرار گرفته یعنی آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست. لکن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده است که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز است». مطابق ماده 362 قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع است. بایع متعهد است در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله‌ی قابل طرح این است، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی است، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده است. به همین علت و به دلیل عدم تحقیق و بررسی از سوی جامعه‌ی حقوقی و مجهول بودن این موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گردیده است تا با بررسی مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده شود که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده‌ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟


2-1- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع


متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

دانلود پروژه- تحقیق-پایان نامه ...

 1

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  *** ***
سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
Search for: 
Search …
 Search  
پایان نامه گروه درمانیرضایت زن
Edit دانلود پایان نامه ارشد : اثر بخشی رواندرمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین
راهبری نوشته‌ها
دانلود پایان نامه:امکان سنجی سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) در دانشگاه رازی کرمانشاهدانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژی مومنتوم بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
Search for: 
Search …
 Search
نوشته‌های تازه
پایان نامه بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان
پایان نامه بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه استان گیلان در قالب یک مدل علّی
پایان نامه  بررسی ورودی­ها و خروجی­های موثر بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی در شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه
پایان نامه بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی تحت سطوح مختلف شدت رقابت و سرمایه مالی
پایان نامه بررسی نقش فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای بر میزان افزایش رضایت مشتریان شرکت بیمه ایران
آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی
آگوست 2018 می 2018 آوریل 2018 ژانویه 2018 آگوست 2017 جولای 2017 می 2017 آوریل 2017 فوریه 2017 دسامبر 2016 نوامبر 2016

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

http://petrosp.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%

 فهرست مطالب:


چکیده: 1

مقدمه: 2

الف) بیان مسأله: 2

ب) ضرورت و اهداف... 3

پیشینه تحقیق: 4

ه) سؤالات تحقیق: 5

و) فرضیات تحقیق: 5

ز) روش تحقیق: 5

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری.. 6

گفتار اول: تعریف پیشگیری.. 7

گفتار دوم: انواع پیشگیری.. 9

مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی.. 23

گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان.. 23

گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق.. 34

فصل دوم: بررسی پیشگیری اجتماعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر علم جرم شناسی.. 47

گفتار اول: مفهوم کنترل اجتماعی.. 47

گفتار دوم: نظریه های کنترل اجتماعی.. 51

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر اسلام. 61

گفتار اول: خود کنترلی در آموزه های اسلامی با تکیه بر توجه دادن به ارزش های وجودی.. 61

گفتار دوم: خود کنترلی با تکیه بر پرورش نگرش توحیدی.. 67

فصل سوم: بررسی پیشگیری وضعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

مبحث اول: پیشگیری از طریق تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری: 84

گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی.. 84

گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی.. 84

گفتار دوم: ایجاد جرائم یا بازدارنده. 116

گفتار اول: تقویت آماجهای جرم از طریق مصون سازی و جاذبه زدایی.. 131

گفتار دوم: محافظت از اشیاء در معرض وقوع جرم (محافظت از آماجهای جرم). 139

مبحث سوم: پیشگیری از طریق تغییر شرایط محیطی.. 141

گفتار اول: از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات... 142

گفتار دوم: کنترل مکانهای ارتکاب جرم. 144

نتیجه گیری.. 147

فهرست منابع: 158

چکیده:
دین مبین اسلام نسبت به پیشگیری و از بین بردن زمینه های جرم حساسیت زیادی به خرج داده است و همواره در آیات و روایات بر پیشگیری از جرم در جامعه اسلامی تأکید داشته است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن است نیز توجه بسزایی به این مسأله داشته است.

با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آن چه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیاء و اولیا الهی بوده است و بالاتر از آن از آنجا که رسالت این رهایی انسان از تباهی و گروهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقیق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف در صور وظایف دینی قرار داشته است. البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راههای پیشگیری از آن است نیز توجه شایانی به این مسأله داشته است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه حقیقی بین علم جرم شناسی و آموزه های دین اسلام در معرض پیشگیری از جرم بررسی شود. باید توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره مشمول گناه وسیع تر از جرایم موضوع قوانین است لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری است، ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی حقوق جزای اسلامی نسبت، مجازات های سایر علل از قطبیت و حقیقت بیشتری برخوردار است و ثالثاً وجود و کیفر دنیوی و اخروی و جنبه پیشگیری برای مسلمان معتقد است.

به نظر می رسد با تلفیقی از آموزه های اسلام و راههای پیشگیری از جرم در علم جرم شناسی می توان به یک سیستم جامع در معرض پیشگیری از وقوع جرایم دست یافت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنع ...

 فهرست مطالب:


چکیده.............................................................. 1

مقدمه................................................. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله................................................. 5

1-2- سئوال های تحقیق................................................. 8

1-3- فرضیه های تحقیق................................................. 8

1-4- پیشینه تحقیق................................................. 9

1-5- اهداف تحقیق................................................. 12

1-6- روش پژوهش................................................... 13

1-7- سازماندهی پژوهش................................................... 13

1-8- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش................................................... 14

فصل دوم: مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی

2-1- مقدمه................................................. 16

2-2- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری.................................................. 16

2-3- مفهوم حمایت از حقوق مالکیت فکری.................................................. 18

2-3-1- مالکیت ادبی و هنری.................................................. 20

2-3-2- حقوق مالکیت صنعتی.................................................. 21

2-3-2-1 انواع مالکیت های تجاری و صنعتی.................................................. 22

2-4- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای موازی.................................................. 25

2-4-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری............... 26

2-4-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری.................................................. 27

2-4-3- تحولات ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران........................................ 28

2-4-3-1- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع................................................. 28

2-4-3-2- اصل صدور مجوز اجباری.................................................. 31

2-4-3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری.................................................. 36

2-4-3-4- عرضه در بازار................................................. 36

2-4-3-5- باراثبات دعوی.................................................. 38

2-5- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی................................... 40

2-5-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری.................. 41

2-5-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری................................................. 42

فصل سوم: واردات موازی

3-1- مقدمه................................................. 44

3-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی واردات موازی............................ 44

3-2-1- چگونگی شکل‌گیری واردات موازی.................................................. 48

3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری.................................................. 50

3-3-1- ایالات متحده آمریکا ................................................54

3-3-2-اتحادیه اروپا................................................ 56

3-3-3- استرالیا................................................ 57

3-3-4- نیوزلند................................................. 57

3-3-5- ایران................................................. 58

3-4- تبعات ناشی از واردات موازی.................................................. 60

3-4-1- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری.................................................. 60

3-4-2- تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی‌.................................................. 61

3-4-3- اختلال در بازاریابی و سود................................................. 61

3-5- استراتژی‌های مقابله با واردات موازی.................................................. 62

3-5-1- استراتژی‌های انفعالی.................................................. 63

3-5-1-1- ‌تقابل استراتژیک................................................... 63

3-5-1-2- آموزش واسطه................................................. 63

3-5-1-3- تجزیه و تحلیل عوامل درونی.................................................. 64

3-5-1-4- مشارکت.................................................. 64

3-5-1-5-کاهش قیمت.................................................. 64

3-5-1-6- مداخله در عرضه................................................. 65

3-5-1-7- همکاری.................................................. 65

3-5-1-8-تملک................................................... 65

3-5-2- استراتژی فعال................................................. 66

3-5-2-1- قیمت‌گذاری استراتژیک................................................... 66

3-5-2-2- استراتژی ایجاد واسطه................................................. 66

3-6- تحلیل و جمع بندی.................................................. 67

فصل چهارم: واردات موازی و ضمانت اجراهای آن در قانون ایران و عرصه جهانی

4-1- مقدمه................................................. 73

4-2- ضمانت اجراهای مدنی.................................................. 73

4-2-1- جلوگیری از وقوع نقض................................................... 74

4-2-2- جلوگیری از ادامه نقض................................................... 77

4-2-3- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض................................................... 81

4-2-4- جبران خسارت................................................. 85

4-3- ضمانت اجراهای گمرکی.................................................. 88

4-3-1- ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران................................................. 92

4-3-1-1- قانون‌ امور گمرکی‌.................................................. 92

4-3-1-2- لایحه امور گمرکی.................................................. 94

4-3-2- ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌.................................................. 95

4-3-2-1- کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (1883)...............96

4-3-2-2- موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (1891).... 97

4-3-2-3- موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، 1994)................................... 98

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و جمع بندی.................................................. 107

5-2- نتیجه گیری.................................................. 110

5-3- پیشنهادات.................................................. 113

منابع................................................. 114

چکیده:

واردات موازی به توزیع کالا‌های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد و زمانی پیش می‌آید که کمبود عرضه وجود داشته باشد یا تولیدکننده بخواهد قیمت محصولات را افزایش دهد. واردات موازی با اثرات سوء در اقتصاد شرکت‌هایی که با آن مواجه‌ شده‌اند و روند بازارهای‌ بین المللی مؤثر می باشد، به نحوی که با ایجاد اختلال و صدمات به تولیدکنندگان، به خصوص شرکت‌های‌ تجاری بین المللی که به طور هم زمان محصولات استاندارد خود را در چندین بازار خارجی بازاریابی می‌کنند، باعث می‌شوند که ارزش‌ نام و علامت تجاری در اثر فـروش‌های مکـرر با قیمـت پایین، وجود دستور العمل‌هایی با زبان خارجی، فقدان قطعات جایگزین بازار خاکستری و یا کیفیت پایین محصول، کاهش یابد و باعث ایجاد اختلال در کانال‌های توزیع نهایتاً ایجاد خسارت‌های‌ فراوان به اقتصاد ملی گردند.

با توجه به اهمیت واردات موازی و مسائل مرتبط با آن، در این پایان نامه به تبعات واردات موازی و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ این پدیده، همچنین استراتژی‌های لازم برای‌ مقابله با آن پرداخته و به لزوم ایجاد سازمان ها و قوانین حمایتی و ضمانت اجراها و تدابیر خاصی که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد اشاره می شود.

مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت در صحنه اقتصاد بین‌المللی و تلاش كشورها در جهت افزایش سهم خود از تجارت جهانی و به منظور بهره‌مندی بیشتر از مزایای تجارت در بازارهای بین المللی، از دیرباز بسیاری از كشورها درصد برآمده‌اند تا زمینه‌هایی را فراهم كنند تا با هماهنگی بیشتر در رفتار تجاری خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهانی دسترسی پیدا كنند. آنچه كه اهمیت تجارت جهانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد دسترسی به امكانات تولید فراوان‌‌، نیروی كار ارزان، تولید بیشتر و كم هزینه‌تر و بالاخره بازارهای وسیع برای فروش محصولات در جهان است. امروزه با دسترسی به تكنولوژی‌های پیشرفته، شبكه ارتباطات وسیع ماهواره‌ای و افزایش حجم منابع سرمایه‌ای توسط كشورهای صنعتی و به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی نیاز روز افزون این كشورها به بازارهای گسترده جهانی برای فروش تولیدات خود و مبارزه با مشكلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانالهای توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می کنند و باعث به وجود آمدن واردات موازی (در اتحادیه اروپا و بسیاری از جهان) یا بازار خاکستری (در ایالات متحده) می‌شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات شرکت های بین‌المللی نمود پیدا کرده است.(ماسکوس، 2010، ص 123)

در این پژوهش با تشریح مفهوم واردات موازی و تاریخچۀ پیدایش آن در مراودات تجاریِ کشورها، به قوانین حمایتی و میزان توفیق آنها در حقوق مالکیت صنعتی که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد پرداخته می شود.

اهمیت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بین المللی با نقض حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده است، از جمله در کنوانسیون پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه ی تریپس نیز، بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است، تا در موارد معینی‌ از نقض‌ این حقوق در مقیاس گستردة تجاری افرادی که در قلمرو کشور دیگر محصولات تقلبی تولید نمایند و قصد داشته باشند با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کنند، با اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده، در قالب ضمانت اجراهای گمرکی توسط مقامات اداری گمرک مواجه ‌شوند، که امروزه با توجه به گسترش روزافزون کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی نیز مهم جلوه می کند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

بازارهای خاكستری، بازارهایی هستند دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی كه فقط از طریق فروش آن محصولات در كانال های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی می باشند که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدكننده برنامه ریزی نشده است. (روتنی، 1994، ص6) به تعبیری دیگر بازار خاكستری به توزیع كالاهای مارك دار توسط افراد غیرمجاز دلالت دارد.(هیل، 1996، ص34)

بررسی سوابق تاریخی نشان می دهد كه واردات موازی از مشكل آمریكا در سال ها ی دهه ۱۹۸۰ پدیدار گشته و به صورت یك پدیده در سال ها ی دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان گسترده شده است. در سال ۱۹۸۶ جمع ارزش محصولات توزیع شده از طریق كانال های غیرمجاز در آمریكا به حدود ۱۰ میلیارد دلار بالغ گردیده است (پالیا و کیون، 1998، ص 56-47). یك بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۱ در بین صادركنندگان آمریكا به آسیا، نشان داده است كه ۴۱ درصد از ۱۴۱ پاسخ دهنده، بیان كرده اند كه با واردات موازی در پنج سال گذشته مشكل داشته اند، این جهت گیری در سال های واپسین دهه 1980 خلاف جهت دیگر قسمت های جهان، علی الخصوص آسیا و اروپا كه افزایش سریع ارزش پول جاری (ارز) و یك جریان غیرعادی واردات موازی را تجربه كرده بودند نیز دیده می شود.

در سال ۱۹۹۰ واردات موازی مواد دارویی در جوامع اروپایی به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در یك جهان رو به یكپارچه شدن گستردۀ نرخ رشد سالیانه واردات موازی حدود ۲۲ درصد برآورد شده است و انتظار می رود كه این نرخ با موافقت نامه های جدیدتریپس ، گات و نفتا و كاهش مجدد موانع تجارت در بین ملت ها، افزایش یابد. (سلیمانی، 1389، به نقل از ویگاند، 1991 ص69-53)

فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها تبدیل شده است و به صورت مترادف با بازارهای خاکستری استفاده می شود، ممکن است اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریـق کانال های توزیـع و پخش بدون اجازه ی دارندگان این مارک ها و برندها است. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچـنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح واردات موازی رایج شد. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتـن صاحـب امتـیازان  برندهـای معروف و کالاهـایی با قیمـت بالا فرصـت را برای شرکـت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنـها در صـورتی غیر قـانونی است که واردات مـوازی کـالا ها، قانـون های مربـوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهای تجاری استفاده شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته است، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی استفاده کند و دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد استفاده می شود.

کار واردات موازی این است که عدم تعادل بین حمایت از حقوق معنویِ دارایی هایی همچون برندهای تجاری و حق امتیاز و آزاد کردن تجـارت در گسترش دادن کالاها و خدمـات را نشـان دهد بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این موضوع وجود دارد که آیا واردات موازی  یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است. (زوانگ و تی سانگ، 2007، ص 85-79)

در این جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار وجود دارد، قانونی بودن محصولات و قانونی بودن اقدامات. اقدامات بازاریابی غیر قانونی ممکن است به بازاریابی سیاه برای مبادله ی كالاهای غیر قانونی اشاره و از آن پیروی کند. از آنجا که کشیدن یک خط واضح بین بازارهای قانونی و غیر قانونی سخت است، مناطقی موسوم به مناطق خاکستری به وجود آمده اند. (اکویتی و والنرابیلتی، 2003، ص37)

باید تصریح کرد که مشکل واردات موازی در محصولات نیست، بلكه در روال و روند بازار یابی است. واردات موازی، در جنبه های بزرگتری از بازاریابی اتفاق می افتد، حتی ممکن است در بسته بندی یا لوگو و یا آرم یک محصول رخ دهد. یک شرکت علامت تجاری و مخصوص شرکت دیگری را کپی می کند یا اقدام به استفاده از بسـته های پـنهانی (تقلبی) می کند، همچنــین این موضـوع می تـواند در تبلیغات اتفاق بیفتد، و الویت های مشتریان را تغییر دهد تهیه خوراکی ها، سرگرمی ها، هدایا و پرداخت ها به عنوان وسایلی هستند که برای بدست آوردن یا ایجاد روابط سودمند در صنایع علمی مانند: داروسازی و اَدوات پزشکی رایج است. اگر چه دادن پاداش در اغلب کشورها غیر قانونی است اما این باز پرداخت ها عرفاً خاکستری است. (همان، ص38)

به طور کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، استفاده از شبکه جهانی اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می‌شود. (برمن، 2004)

با این وجود نباید از نظر دور داشت که عملاً تلاش می شود کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع شود و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی رایت به فروش می رسد، محصولات دارویی با تکیه بر حق ثبت اختراع و ماشین آلات جدید نیز که مظهر فن آوری نوین هستند به ثبت می رسند، البته گاهی این عامل باعث می شود بسیاری از کالاها برای کسب حمایت حقوق مالکیت صنعتی ترکیب پیچـیده ای از توزیع جهانی را به خود اخـتصاص دهند. (کیت و ماسکوس، 2010) به این ترتیـب حمایت های حقوقی باعث تشویق مخترعان و ایجاد فن آوری ها و محصولات جدید و انگیزه ای قوی برای فروش و جلب موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.

به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکتهای تجاری می توانند با استفاده از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز واردات موازی جلوگیری کنند.

2-1- سؤال های تحقیق

با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:

1- وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین المللی چگونه است؟

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

1- واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟

2- رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟

3- چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

4- حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می گردد؟

3-1- فرضیه های تحقیق

1- مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود. 

2- قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.

3- قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص موثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می باشد.

4- ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلو

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

پایان نامه ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه ...

 پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد M.A


حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طریق ترك فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست كه از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب می‏یابد، ممكن است در شرایط خاص با ترك فعل نیز تحقق پیدا كند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی ایران و یافته‏های این تحقیق، این جرایم هم با فعل مثبت و هم با ترك فعل قابل ارتكاب است و واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یك جرم می‏باشد.

هدف اصلی این رساله اثبات این مطلب است كه ترك فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود. مناقشه و تشكیكی كه از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

كلیدواژه‏ها: جرم ترك فعل، جرم فعل ناشی از ترك فعل، عناصر مادی و معنوی و قانونی، امر عدمی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت.

فهرست                             فصل اول: کلیات

مقدمه...................................................................................................................... 2
طرح مساله.............................................................................................................. 3
اهمیت موضوع........................................................................................................ 5
سوالات تحقیق....................................................................................................... 5
فرضیه های تحقیق ................................................................................................ 5
روش تحقیق ........................................................................................................... 6
محدودیت های تحقیق ........................................................................................... 6
ساماندهی تحقیق ................................................................................................... 6
فصل دوم: رفتار مجرمانه

2-1- تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده........................................................ 9

2-2- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل ............................................................................ 10

2-3- انواع جرایم مربوط به ترک فعل.............................................................................. 11

2-3-1- ترک فعل محض .................................................................................................  11

2-3-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل ............................................................................. 13

2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل ...................................................................................... 14

  2-3-4- عنصر مادی جرم ترک فعل و دیدگاه ها .......................................................... 16

2-3-4-1- نفی مطلق ...................................................................................................... 16

2-3-4-2- اثبات مطلق .................................................................................................. 20

2-3-4-3- مسوولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی ................................................. 21

2-3-4-4- نقد و بررسی ................................................................................................. 22

2-3-4-5- مسوولیت در صورت وجود رابطه سببیت ................................................... 23

2-4- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل ................................................................... 27

2-4-1- عنصر قانونی ....................................................................................................... 27

2-4-2- عنصر معنوی ..................................................................................................... 28

2-5- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ........................................ 29

2-5-1- از منظر قانون مجازات اسلامی ......................................................................... 29

2-5-2- از نظر رویه قضایی ........................................................................................... 33

2-6- ترک فعل از دیدگاه فقها ....................................................................................... 35

2-6-1- ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه ...................................................................... 35

2-6-2- ترک فعل از دیدگاه فقهای سنی ...................................................................... 38فصل سوم: ترک فعل در حقوق ایران

3-1- موضع و شرایط تحقق مسوولیت ترک فعل در حقوق ایران................................... 42

3-2- پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل ........................ 50

 فصل چهارم: بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه فقهی و حقوقی

4-1- تعارض و راه حل حقوق دانان غرب ........................................................................ 55

4-2- نظر حقوق دانان ایرانی .......................................................................................... 58

4-2-1- نظر مخالفین ....................................................................................................... 58

4-2-2- نظر موافقین ....................................................................................................... 59

4-3- نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی............................................. 60

4-3-1- نظر مخالفین ....................................................................................................... 60

4-3-2- نظر موافقین ....................................................................................................... 61

4-3-3- موضع فقه اسلامی ............................................................................................. 62

4-4- نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ترک فعل .............................................. 64

4-5- بررسی مجدد نظر مخالفین ترک فعل ................................................................... 66

  فهرست

عنوان صفحه
 4-6- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل .......................................................................... 68

4-6-1- رکن قانونی ......................................................................................................... 69

4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ........................................................ 69

4-6-3- تأثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه .......................................................... 70

4-6-4- رابطه سببیت .................................................................................................... 70

4-6-5 رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ................................................ 72

 فصل پنجم: تطبیق جرم قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا

5-1- تعریف قتل در خصوص کیفری ایران و فرانسه و آمریکا .................................... 76

5-1-1- تعریف لغوی ...................................................................................................... 76

5-1-2- تعریف قانونی ................................................................................................... 77

5-2- انواع قتل در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا ..................................................... 79

5-3- ارکان تشکیل دهنده قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه ...... 86

        5-3-1- رکن قانونی ............................................................................................. 86

        5-3-2- رکن مادی .............................................................................................. 88

        5-3-3- رکن معنوی ............................................................................................ 91

5-4- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه ................................................... 95

فهرست

عنوان صفحه
فصل ششم: محدوده صور مختلف جرم ترک فعل

6-1- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا ............................................................................ 102

6-2- شرایط تحصیل مسوولیت بر تارک فعل .............................................................. 102

6-2-1- ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص ........................................................... 105

6-2-2- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی ............................................................ 105

6-2-3- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسوولیت .......................................... 105

6-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم ................ 106

6-3-1- جرایم مستلزم حد .......................................................................................... 106

6-3-2- جرایم مستلزم قصاص .................................................................................... 107

6-3-3- جرایم مستلزم پرداخت دیه ........................................................................... 108

6-3-4- جرایم مستلزم مجازات های تعزیری و بازدارنده ........................................... 109

6-4- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم ............................................... 109

6-5- نظرات افراطی فقهای اهل سنت ......................................................................... 111

6-6- استفتائات.............................................................................................................. 112

فهرست

عنوان صفحه
نتیجه گیری ................................................................................................................... 123

فهرست منابع ................................................................................................................ 128

مقدمه
درباره جرم فعل ناشی از ترك فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبنی بر اینكه آیا ترك و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عده‏ای با این تصور كه ترك و امتناع امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏اند.

از سوی دیگر، یكی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همكاری در بین آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر می‏شتابند، این است كه به لحاظ قانونی ملزم به كمك و همكاری شوند و در صورت امتناع از ادای تكلیف، با ضمانت اجراهای كیفری مواجه گردند.

قرآن كریم مخاطبان خویش را تشویق می‏كند كه در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جانی، به كمك همنوعان خویش بشتابند و از اقدامی كه سبب سلب حیات دیگری شود، خودداری ورزند؛ تا جایی كه كشتن یك فرد بی‏گناه را مساوی كشتن همه انسان‏ها، و نجات جان یك انسان را مساوی نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا.»2 طبق این آیه شریفه، كسی كه دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان كسی را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل این است كه همه انسان‏ها را احیا كرده و از مرگ نجات داده است و بعكس، فردی كه سبب قتل انسان بی‏گناهی گردد، اعم از اینكه با فعل ایجابی مرتكب این عمل شود یا سلبی، همانند این است كه همه انسان‏ها را كشته است. از این آیه شریفه اهمیت جرم فعل ناشی از ترك فعل به خوبی استفاده می‏شود.

از این‏رو، با توجه به اهمیت جرایم ترك فعلی و نقش آن در فرهنگ‏سازی جامعه، لازم است این نوع جرایم به طور دقیق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، این دسته جرایم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.

در تحقیق حاضر، انواع جرایم ترك فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشی از ترك فعل و دیدگاه قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و فقهای فریقین درباره این جرم به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئله ای كه در رابطه با جرم ناشی از ترك فعل در باب قتل مطرح می شود این است كه آیا فعل سلبی (فعلِ ترك) می تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر می رسد بنابه دیدگاه اخلاقی در ترك فعل منجر به مرگ ، تارك مسئول است. پرسش این است كه آیا مسئولیت اخلاقی می تواند به مسئولیت قانونی بدل شود؟ اگر پاسخ منفی باشد ، آنگاه ممكن است در جامعه با انحطاط اخلاقی ناشی از فعل ترك و بی مسئولیتی روبرو شویم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر می رسد تبدیل شدن امر اخلاقی به امر قانونی منجر به تعارضاتی حل نشدنی می شود. اندیشمندان وحقوقدانان غربی این تعارض را از طریق قراردادگرایی و مسئولیت ناشی از تعهد تبیین می كنند. اما این رویكرد پراگماتیستی به اخلاق و قانون ، از حل این تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهی اسلام بر اساس مسئولیت الهی در برابر خدا، مسئولیت دیگر امری قراردادی و نسبی نیست بلكه امری عینی است. به این ترتیب نظام فقهی-حقوقی اسلام این تعارض را به شكل واقعی حل می كند.

طرح مساله
به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع مادۀ ٥٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ ٦٤٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.

در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«... قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠٦ .«... کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.

موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟

این رساله با فرض دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.

اهمیت موضوع
در خصوص ماهیت ترک فعل در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا تا کنون پرداخته نشده است و موضوع مذکور از موارد مبتلا به می باشد. از طرفی نسبت به مواردی که تعهد یا قرار دادی موجود نیست نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است. لذا در این تحقیق برآنیم تا موارد مسکوت مانده را شناخته و موضوع را بیان نماییم.

سوالات تحقیق
سوال1-اگر رفتار مرتکب را به عنوان یکی از اجزاء عنصر مادی شامل فعل یا ترک فعل بدانیم،آیا اساساً ضروری است که قانون گذار در مورد ترک فعل حکمی پیش بینی نماید؟

سوال2-مسئولیت تارک در تحقق قتل عمدی ایا لزوماً مشروط بر وجود تعهد و قراردادی بر مواظبت و مراقبت است؟

سوال3- تعهد تارک فعل به انجام کار،چقدر عرفاً می توان متعهد راملزم به انجام کار دانست؟

فرضیه‏های تحقیق
1- به نظر می رسد که آن چه در مورد ترک فعل ضروری است، احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و وقوع نتیجه است و پیش بینی قانون گذار در مورد ترک فعل ضرورت ندارد.

2-با توجه به این که یکی از منابع قانون گذار عرف است و در قانون ایران نیز این امر پذیرفته شده است، چنانچه شخصی عرفاً مسئول انجام کاری باشد هر چند این مسئولیت و تعهد مستند به وجود قرارداد کتبی نباشد در صورت امتناع،مسئولیت کیفری بر او بار میگردد چنانچه در روابط خاص بین افراد یک گروه(مانند کوهنوردان)ترک فعلی بروز و منجر به قتل گردد با توجه به هدف مشترک و واحد اعضای گروه و تعهد ذاتی ونانوشته آنها در قبال یکدیگر امکان ارتکاب قتل عمدی وجود خواهد داشت

روش تحقیق
تحقیق حاضر نوعا نظری است به عبارت دیگر تحقیقی است که بطور نسبی بنیادی بوده و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی با تکیه بر قوانین و قواعد مسلم حقوقی انجام گرفته و بر پایه مطالعات به اصطلاح کتابخانه ای تکمیل گردیده است.

ابزار گردآوری اطلاعات با ملحوظ داشتن روش گردآوری که کتابخانه ای است، فیش برداری از کتب ، منابع معتبر اینترنتی، مجلات ، مقالات ، روزنامه ها و نظریات اساتید حقوق خواهد بود و مخاطب آن ، مراجع قانونگذاری ، متولیان امر قضا، وکلا ، افراد دست اندرکار در راه اندازی شوراهای حل اختلاف و دانش آموختگان رشته تحصیلی حقوق و به ویژه اعضای شوراهای حل اختلاف است که دقت نظر و صبر و حوصله آنها، رفع نواقص موجود و کاستی ها را تا حدی قابل تحمل نماید.

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

پایان نامه بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی برای دفاتر پیشخوان دولت ...

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از گذشته تاکنون برنامه ریزی استراتژیک همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمانها بوده و هست. در قرن حاضر تغییرات پرشتاب محیطی، توسعه فن آوری ها، از میان رفتن مرزهای سازمانی و دلایل بیشمار دیگری، اهمیت اتخاذ رویکردی استراتژیک برای سازمانها را بیش از پیش هویدا ساخته است. دفاتر پیشخوان دولت به عنوان نهادی عمومی،  با هدف ارائه بخشی از خدمات سازمان های دولتی و غیر دولتی سازماندهی گشته و عمر اندکی از حیات سازمانی خویش را سپری می کند. از این حیث اتخاذ رویکردی استراتژیک و تدوین برنامه استراتژیک برای این نهاد اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش با  موضوعیت قرار دادن این مسئله، به بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی دفاتر پیشخوان، با استفاده از مدل های SWOT و BSC پرداخته شده است. همچنین بمنظور حفظ ماهیت عمومی و غیر انتفاعی بودن موضوع مورد مطالعه، از مدل برایسون برای سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی در فرایند برنامه ریزی استفاده شده است. و در نهایت مدل پیشنهادی حاصل از تلفیق سه مدل ارائه، و مبنای کار قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق در گام تجزیه و تحلیل سوات، حاکی از آن است که وضعیت سازمان از حیث موقعیت استراتژیک در ناحیه محافظه کارانه قرار دارد. این موضوع گویای این مطلب است که در حال حاضر سازمان باید استراتژیهای تدافعی را با هدف خروج از وضعیت فعلی و بهبود وضعیت استراتژیک آینده برگزیند. نکته دیگری که از تحلیل سوات قابل استفاده است، وجود برخی از مسائل و نارساییهای فرایندی و کلیدی می باشد، که ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در بازنگری اساسی سیستمها و فرایندهای سازمانی را نمایان میسازد. این مسئله از آنجا اهمیت می یابد، که زمینه تحقق اهداف نقشه استراتژی را نیز میسر می سازد. نقشه استراتژی سازمان نیز در گام شش مدل ترسیم گشته است. در انتها نیز پیشنهاد هایی بمنظور بهبود وضعیت استراتژیک دفاتر پیشخوان و تحقق اهداف تعیین شده ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، دفاتر پیشخوان، نقشه استراتژی، SWOT، BSC، BRYSON

فهرست مطالب

12

13

15

16

16

17

1720

21

21

21

23

24

24

24

25

26

27

28

28

30

31

47

35

41

32

50

53

54

55

58

61

64

64

64

67

7178

79

79

80

80

81

81

83

86

87

88

88

90

93

95

96100

101

107

108109113

فصل اول : کلیات تحقیق

 

1-1)                                                                                                                                                                                                                                           مقدمه                                                                                        

1-2)                                                                                                                                                                                                                                           بیان مسئله                                                                                   

1-3)                                                                                                                                                                                                                                           ضرورت و اهمیت انجام تحقیق                                                          

1-4)                                                                                                                                                                                                                                           اهداف تحقیق                                                                               

1-5)                                                                                                                                                                                                                                           پرسش های تحقیق                                                                         

1-6)                                                                                                                                                                                                                                           روش شناسی تحقیق                                                                      

1-7)                                                                                                                                                                                                                                           تعریف واژگان و مفاهیم                                                                      فصل دوم : ادبیات پژوهش

 

      2-1) مقدمه                                                                                                             

     2-2) بخش اول : استراتژی                                                                                      

           2-2-1) تاریخچه استراتژی                                                                        

           2-2-2) تعریف استراتژی                                                                          

           2 -2-3) ماهیت استراتژی                                                                          

           2-2-4) سطوح استراتژی                                                                          

           2-2-4-1) استراتژی در سطح سازمان                                                          

           2-2-4-2) ‌استراتژی در سطح واحد سازمانی                                                  

           2-2-4-3) استراتژی وظیفه ای                                                                  

           2-2-5) مزایا و معایب استراتژی                                                                  

           2-2-6) مدیریت استراتژیک                                                                      

           2-2-7) مزایای مدیریت استراتژیک                                                             

           2-2-8) مکاتب مدیریت استراتژیک                                                             

           2-2-9) برنامه ریزی استراتژیک                                                                 

           2-2-10) ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک                                                

           2-2-11) انواع استراتژی                                                                          

           2-2-12)‌ مدل چرخه تغییر استراتژی برایسون                                                

           2-2-13)‌ معرفی روش سوات (SWOT)                                                       

           2-2-14) معرفی روش کارت امتیازی متوازن(BSC)                                        

                        2-2-14-1)‌ چهار وجه کارت امتیازی متوازن                                    

                        2-2-14-2)‌نسل های کارت امتیازی متوازن                                     

                        2-2-14-3)‌نقشه استراتژی                                                          

           2-2-15) مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار                                             

           2-2-16) مدیریت کیفیت جامع                                                                  

           2-2-17) مهندسی ارزش                                                                           

     2-3) بخش دوم : برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های عمومی                                

           2-3-1) ‌اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها                                       

           2-3-2) برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های عمومی                                    

           2-3-3) معرفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت                                                 

     2-4) پیشینه تحقیق                                                                                                فصل سوم : متدولوژی تحقیق

 

     3-1)‌ مقدمه                                                                                                             

    3-2) روش تحقیق                                                                                                    

    3-3) جامعه آماری                                                                                                   

    3-4) روش نمونه گیری و حجم نمونه                                                                         

    3-5) روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات                                                             

    3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات                                               

    3-7) تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات                                                  

    3-8) مدل مفهومی تحقیق                                                                                       فصل چهارم : یافته های تحقیق    4-1)‌ مقدمه                                                                                                              

    4-3)‌ نتایج حاصل از انجام تحقیق طبق مدل مفهومی پژوهش                                 

         4-3-1)‌ مرحله اول : حصول توافقات اولیه، مطالعه ماموریت و چشم انداز                  

         4-3-2)‌ مرحله دوم : شناسایی و تعیین نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها          

         4-3-3)‌ مرحله سوم : تحلیل SWOT                                                            

                  4-3-3-1) تحلیل موقعیت استراتژیک سازمان                                         

         4-3-4) مرحله چهارم : ترسیم نقشه استراتژی سازمان                                        

         4-3-5)‌ مرحله پنجم                                                                                فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد                 

 

     5-1) مقدمه                                                                                                          

    5-2) نتیجه گیری                                                                                                   

    5-3) پیشنهاد در رابطه با نتایج پژوهش                                                                 

    5-4) پیشنهاد برای پژوهش های آتی                                                                     

 

منابع و مآخذ                                                                                                     

 

پیوست ها                                                                                                         

مقدمه
همه سازمان ها برای حفظ و دستیابی به رشد و توسعه مطلوب و نیز افزایش توان رقابت پذیری خود نیازمند یک طرح جامع و منسجم در چارچوب رسالت و اهداف عالی سازمانشان تحت عنوان استراتژی می باشند. آنچه موجب بقای سازمان ها در دنیای کنونی است، درجه سازگاری و تطابق آنها با شرایط پیچیده محیطیست. سازمان هایی که محیط را ماهرانه اداره و کنترل نمایند در مقایسه با سازمان های دیگر کامیاب ترند. در این بین، لزوم اتخاذ رویکردی استراتژیک برای سازمان های عمومی و غیر انتفاعی بسیار اهمیت می یابد. سازمان های غیر انتفاعی و عمومی بخش قابل توجهی از نهادهای اجتماعی و مدنی جامعه ما را تشکیل می دهند، و نیز بسیاری از خدمات و فعالیت های مهم در سطح کشور در قالب شرکت ها و سازمان های دولتی، عمومی و غیر انتفاعی ارائه می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت کارکردی این حوزه، ضرورت پرداختن به موضوعات مربوط به استراتژی و برنامه ریزی برای این دست از سازمان ها نیز اهمیت می یابد. دفاتر پیشخوان خدمات دولت به عنوان نهادی تازه تاسیس، با اهداف و رسالت خاصی که برای آن تعریف شده است، عمر اندکی از حیات سازمانی خود را سپری می کنند. هدف اصلی این نهاد فراهم آوردن بستری مناسب بمنظور ارائه خدمات سازمان های دولتی بصورت متمرکز و تشکیلاتی، در سراسر کشور می باشد. این پژوهش درصدد است به مطالعه این سازمان نوظهور در عرصه ارائه خدمات ملی پرداخته، و با شناسایی مسائل و موضوعات استراتژیک پیش روی این نهاد، نقشه استراتژی آن را ترسیم و پیشنهادات مورد نظر را ارئه نماید. با توجه به مباحث فوق الذکر، در این فصل به منظور آغز بحث و آشنایی مخاطب با کلیت انجام تحقیق، به مطالعه طرح تحقیق و بیان مقدماتی پژوهش خواهیم پرداخت.

 

1-2) بیان مسئله

بی شک یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری، وجود ساختارها و بسترهای مناسب به منظور توزیع و توسعه مناسب امکانات در تمامی نقاط اعم از شهری و روستایی می باشد. دریافت خدمات دولتی به صورت مساوی برای تمامی اقشار جامعه از جمله مهمترین موضوعاتی است که هر دولتی باید به صورت تشکیلاتی برای آن برنامه شفاف و مشخصی داشته باشد. کاهش فاصله ی مراکز خدمات با مخاطبان و توزیع متناسب امکانات در شهرها و روستاهای کشور، و نیز حرکت به سمت ایجاد دولت الکترونیک، ضرورت ایجاد مراکز و دفاتری را در گستره شهرها و حتی در روستاهای کشور برای عملیاتی کردن این خدمات بصورت الکترونیک و مجتمع، اجتناب ناپذیر کرده است. در همین راستا و با موضوعیت قرار دادن این مهم، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با مبنا قراردادن دفاتر سازمان یافته خدمات ارتباطی کشور که شامل حداقل ۱۶۰۰۰ دفتر فعال در گستره شهرها و روستاهای سراسر کشور می باشند، و تجمیع تمامی خدمات قابل واگذاری سازمان های دولتی به آنها زمینه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی در سطح کشور با نظارت دستگاه های مسئول را فراهم کنند(کتابچه راهنمای دفاتر پیشخوان). در همین راستا دفاتر پیشخوان خدمات دولت بمنظور ارائه بخشی از خدمات سازمان های دولتی، اعم از خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی، در تمامی نقاط شهری وروستایی کشور تاسیس گردیده اند.

بدون تردید تمامی سازمان ها اعم از دولتی یا خصوصی، برای حفظ و ایجاد مزیت رقابتی و بقاء در دنیای پرچالش و رقابتی امروز، نیاز به داشتن راهبرد و برنامه استراتژیک دارند. بنابراین داشتن رویکردی و چارچوبی استراتژیک برای هر سازمانی از ضروریات حرکت به سمت اهداف سازمانی می باشد. دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز به عنوان یک تشکیلات سازمانی که عمر اندکی از حیات سازمانی خود را سپری می کند، به منظور تحقق و دستیابی به اهداف و مقاصد مد نظر، از این امر مستثنی نمی باشد. اهمیت این مسئله با عنایت به اهداف، رسالت و وظایف مدنظر آن سازمان پررنگ تر می شود. از جمله کار ویژه ها و اهداف این دفاتر را می توان تجمیع و واگذاری کلیه خدمات قابل واگذاری سازمان های دولتی- چه الکترونیکی و چه غیر الکترونیکی- ، تمرکز زدایی و افزایش بازدهی در سرعت و کیفیت خدمات کشوری، و نیز ایجاد بستری مناسب در جهت عدالت ورزی، کاهش فساد اقتصادی و اداری، سهل المسیر شدن دالان های بروکراتیک در استفادۀ عمومی، انعطاف پذیری سازمانی و رضایت بخشی بدنه اجتماع از دولت تکنوکرات و دولت الکترونیک بیان نمود(کتابچه راهنمای دفاتر پیشخوان). لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این تحقیق بر آن است با مطالعه و بررسی وضعیت فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛ در چارچوب ارائه شده توسط برایسون برای سازمان های عمومی و غیرانتفاعی، با استفاده از مدل SWOT به شناسایی مسائل استراتژیک- نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی- پرداخته؛ و سپس با بهره گیری از مدل BSC و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل SWOT؛ نقشه استراتژی سازمان را بمنظور ارائه چشم اندازی روشن از مسیر حرکت سازمان برای دستیابی به استراتژی های تعیین شده ترسیم نماید.  

1-3) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

از آنجائیکه هیچ سازمانی دارای منابع نامحدود نمی باشد، و فضای حاکم بر سازمانها اعم از خدماتی و تولیدی فضایی کاملا رقابتی است، تدوین استراتژی های صحیح و رقابتی که بتواند سازمان را به اهداف کلان مورد نظر خود رهنمون سازد، از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که صرف منابع محدود بر موضوعات غیر اصلی،‌ جریمه اش شکست در میدان رقابت و واگذاری میدان رقابت به رقیبی است که منابع محدود خود را بر روی موضوعات اصلی متمرکز کرده است. لذا داشتن استراتژی و برنامه استراتژیک، از ضروریات اصلی برای سازمانهایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر دیگر رقبا و موانع موجود، حضوری آگاهانه در عرصه داشته باشند. در این بین، دفاتر خدمات پیشخوان دولت با توجه به کارویژه ها و اهدافی که برای آنها تعریف شده است، نیازمند مطالعات و بررسی های بیشتری در حوزه برنامه ریزی استراتژیک و مسیر راهبردی، به منظور نیل به اهدافشان می باشند. اهمیت این مسئله با دانستن اینکه تاکنون چنین تحقیقی در این نهاد صورت نپذیرفته است بیشتر نمایان می گردد. بنابراین بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار در حوزه فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات، شناسایی پتانسیل های موجود، موانع و مشکلات، ارائه راهکارها و استراتژی ها مناسب برای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می بایست مورد توجه مدیران و دست اندرکاران قرار گیرد.

1-4) اهداف تحقیق

شناسایی و مطالعه الزامات، ماموریت ها و ارزش ها، و ذینفعان مرتبط با دفاتر خدمات پیشخوان
شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت
تجزیه و تحلیل عوامل بمنظور شناسایی موضوعات استراتژیک دفاتر پیشخوان
مطالعه و تحلیل عوامل حیاتی، بمنظور ایجاد بهبود مستمر فرایندها با هدف ارزش آفرینی و سودآوری برای دفاتر
انتخاب بهترین استراتژی/ ها و ترسیم نقشه استراتژی
1-5) پرسش های تحقیق

          پرسش های اصلی :

در حال حاضر راهبردها و برنامه های فعلی مد نظر برای دفاتر پیشخوان چه هستند؟
استراتژی ها و راهبردهای اساسی جهت دستیابی به اهداف، چشم انداز و ماموریت های دفاتر پیشخوان چه می باشد؟
       پرسش های فرعی :

عوامل محیطی خارجی که به عنوان فرصت برای دفاتر پیشخوان وجود دارد کدامند؟
عوامل محیطی خارجی که به عنوان تهدیدها برای دفاتر پیشخوان وجود دارد کدامند؟
عوامل محیطی داخلی که به عنوان نقاط قوت دفاتر پیشخوان وجود دارند کدامند؟
عوامل محیطی خارجی که به عنوان نقاط ضعف برای دفاتر پیشخوان وجود دارد کدامند؟
1-6) روش شناسی تحقیق :

یکی از عوامل موفقیت در هر پژوهشی انتخاب روش های مناسب و ابزارهایی برای گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق می باشد. این تحقیق از حیث نتایج پژوهش از نوع کاربردی، و از لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی - پیمایشی می باشد.

1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تحقیق

برنامه ریزی استراتژیک[1] : برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از ((تلاشی نظام مند، به منظور اخذ تصمیمات و انجام فعالیت هایی بنیادی که به شکل دهی ماهیت و چگونگی و چرایی اقدامات سازمان می پردازد)). برنامه ریزی استراتژیک می تواند ارتباطات سازمانی را تسهیل کرده و مشارکت کارکنان را افزایش دهد و ارزش ها و نظرات ناهمگون ایشان را تعدیل کند؛ تصمیم گیری خردمندانه را پرورش داده و عملگرایی و مسئولیت پذیری را ترویج نماید (برایسون، 1388).

استراتژی :‌ استراتژی یک برنامه جامع برای عمل است که جهت گیری های عمده سازمان را معین می نماید و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدف های بلند مدت سازمانی را ارائه می دهد (سعیدی، 1390).

چشم انداز،‌ ماموریت[2] : چشم انداز سازمان بیان صریح سرنوشتی است که سازمان باید به سمت آن حرکت کند، به عبارت دیگر چش

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir
صفحه قبل 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد