دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سها ...

 برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه :
بازار های سرمایه در اقتصاد کشورها از اهمیت زیاد و قابل توجهی در 
رونق فعالیت های اقتصادی ، سرمایه گذاری و تخصیص بهینه سرمایه 
برخوردار است . بازار سرمایه ، بازاری است که در آن سهام و کلیه اوراق 
بهادار کلیه شرکت ها تعیین می شود که براساس آن معادلات بر روی 
اوراق بهادار انجام شده و شرکت های متقاضی می توانند وجوه مورد
  نیاز خود را به سادگی و با هزینه نسبتا کم تامین کنند . همچنین وجود
این بازارها باعث می شود که افراد بتوانند وجوه پس انداز های خود را ولو
اندک در سهام و اوراق بهادار عرضه شده در بورس سرمایه گذاری نموده 
و از این طریق در عواید حاصل از فعالیت شرکت ها سهیم شوند . بنابراین
با بیان این مطلب به خوبی مشخص می وشد که نقش این بازار ها در
اقتصاد هر کشور به چه دلیل زیاد بوده و اهمیت آنها به چه صورت است . برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 16:41 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهش ...

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                  صفحه


چكیده........................................................................................................................................... 1
فصل اول: کلّیّات پژوهش


مقدمه............................................................................................................................................ 3


بیان مسئله..................................................................................................................................... 4


اهمیت و ضرروت پژوهش............................................................................................................. 5


اهداف پژوهش.............................................................................................................................. 6


الف) اهداف کلی........................................................................................................................... 6


ب) اهداف ویژه............................................................................................................................. 7


سوالات پژوهش............................................................................................................................ 7


تعاریف مفاهیم واصطلاحات........................................................................................................... 7


الف- تعاریف نظری....................................................................................................................... 7


ب- تعاریف عملیاتی..................................................................................................................... 8
فصل دوم: ادبیّات و پیشینه پژوهش


مقدمه.......................................................................................................................................... 10


1- مبانی نظری پژوهش................................................................................................................ 11


شغل........................................................................................................................................... 11


شرایط احراز شغل........................................................................................................................ 11


فرایندهای شرایط احراز شغل........................................................................................................ 11


شغل معلمی در کلام امام خمینی (ره)............................................................................................ 12
فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                  صفحه


شغل معلمی در سخنان مقام معظم رهبری:...................................................................................... 12


ملاک های انتخاب شغل............................................................................................................... 12


استعداد عاملی موثر در انتخاب شغل.............................................................................................. 13


بررسی علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل.......................................................................... 14


فرصت‌های شغلی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل.................................................................... 14


عوامل اقتصادی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل....................................................................... 14


جایگاه اجتماعی به عنوان عامل موثردر انتخاب شغل........................................................................ 15


استرس شغلی.............................................................................................................................. 15


عامل تنش شغلی.......................................................................................................................... 16


راهکارهای سازمان جهت پیش گیری از فشارها و استرسهای شغلی.................................................. 17


عوامل ایجاد کننده تعارض و فشارهای روانی معلمان...................................................................... 17


تعارض خواست – خواست.......................................................................................................... 17


تعارض خواست – ناخواست........................................................................................................ 18


تعارض ناخواست- ناخواست........................................................................................................ 18


عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی دربین معلمان................................................................... 18


خط مشی های سازمانی................................................................................................................ 19


ساختار سازمانی........................................................................................................................... 19


شرایط فیزیکی سازمان.................................................................................................................. 19


فرایندهای سازمانی....................................................................................................................... 20


استرس و عملكرد كاری کارکنان و معلمان..................................................................................... 20


کاهش استرس شغلی کارکنان و معلمان.......................................................................................... 21


پیشگیری از استرس شغلی............................................................................................................ 22


فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                  صفحه


مراحل پیشگیری از استرس........................................................................................................... 22


مهارت­هایی برای کاهش استرس شغلی کارمندان و معلمان............................................................... 23


فشار روانی................................................................................................................................. 24


تغییرات اصلی زندگی فشارزا........................................................................................................ 25


حوادث محیطی فشارزا................................................................................................................. 25


فشار روانی آسیب رسان............................................................................................................... 25


نشانه های فشار روانی.................................................................................................................. 26


چگونگی کاهش سطح فشار روانی در بین معلمان........................................................................... 28


عوامل و پیامدهای تاثیرگذار برفرایندهای فشار شغلی...................................................................... 28


2- پیشینه تحقیق.......................................................................................................................... 31


الف) پژوهش های انجام شده در  داخل كشور............................................................................... 31


ب) پژوهش های انجام شده در  خارج از كشور............................................................................. 32


نتیجه گیری.................................................................................................................................. 34
فصل سوم: روش شناسی پژ‍وهش


مقدمه.......................................................................................................................................... 37


نوع پژوهش................................................................................................................................ 37


جامعه آماری................................................................................................................................ 37


نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................................. 37


ابزار پژوهش............................................................................................................................... 38


روایی و پایایی............................................................................................................................ 38


روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش........................................................................................ 39
فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                  صفحه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها


مقدمه.......................................................................................................................................... 41


الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده هـا.......................................................................................... 42


ب) تجزیه و تحلیل استنباطی داده هـا............................................................................................ 46
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها


جمع بندی................................................................................................................................... 51


یافته های پژوهش........................................................................................................................ 52


نتایج توصیفی داده ها................................................................................................................... 52


بحث و تفسیر داده ها................................................................................................................... 54


نتیجه گیری.................................................................................................................................. 55


محدودیت ها............................................................................................................................... 56


الف) محدودیت در قلمروپژوهش................................................................................................. 56


ب) محدودیت های اجرایی.......................................................................................................... 56


پیشنهادها.................................................................................................................................... 56


الف) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش................................................................................. 56


ب) پیشنهادات برای پژوهشگران آتی............................................................................................ 57
منابع


الف) منابع فارسی........................................................................................................................ 59


ب) منابع انگلیسی........................................................................................................................ 61
فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                  صفحه
پیوست­ها


پیوست1: پرسشنامه...................................................................................................................... 63


پیوست2: جداول مربوط به spss.................................................................................................. 65


تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی................................................................................... 67


چكیده انگلیسی............................................................................................................................ 68


 


 


فهرست جداول


عنوان                                                                                                                  صفحه


جدول (3-1)  مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه ها 39


جدول (4-1) توزیع فراوانی سن آزمودنی ها 42


جدول (4-2)توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها 43


جدول (4-3) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک سابقه خدمت... 44


ﺟﺪول (4-4): ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ... 45


جدول (4-6) نتایج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارهای شغلی در بین معلمان زن. 46


جدول (4-7) نتایج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارهای شغلی معلمان زن. 47


جدول (4-8) نتایج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارشغلی معلمان. 48


جدول (4-9) نتایج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارشغلی معلمان. 49


 


فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                                  صفحه


نمودار(2-1) منحنی استرس و عملكرد. 21


نمودار(4-1) توزیع فراوانی سن آزمودنی ها 42


نمودار(4-2) توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها 43


نمودار(4-3) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک  سابقه خدمت... 44
چكیده


پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهیه و تدوین گردیده است. گردآوری داده­ها در این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشكیل داده اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجیسی مورگان تعداد 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته که دارای 3 بعد مسئولیت پذیری، شخصیت اجتماعی و وضعیت روحی و روانی می باشد، استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون تی تک نمونه ای) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد میانگین نمرات تمام مولفه های فشارهای شغلی معلمان بیشتر از حد متوسط می باشد.
فصل اول


کلّیّات پژوهش


مقدمه


کار و فعالیت معلمان در مدارس جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی، نیازهای اجتماعی و احساسات خود ارزشمندی را ارضاء

می­کند با وجود این کار و فعالیت در مدارس و سازمان­ها می­تواند منبع فشار روانی نیز باشد. در دهه اخیر موضوع فشارهای روانی و استرس و آثار آن در مدارس مورد توجه بسیار واقع گردیده است.با وجود این که استرس وفشارهای روانی مثبت نیز وجود دارد و نباید به این عوامل به عنوان یک پدیده منفی نگریست، زمانی که از فشارهای روانی صحبت می­شود بیشتر به عوارض و جنبه­های منفی آن توجه می شود. به هر حال فشارهای روانی اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت­های اعضای سازمان دارد. مدیران، کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی می­شوند و دست به اعمالی می­زنند که مستقیما در فعالیت­ها و بازدهی سازمان منعکس می گردد.فشارهای عصبی علاوه بر تاثیرات روانی تاثیرات جسمانی نیز دارند. فشارهای روانی شدید معلمان و اولیاء مدرسه باعث تزلزل در اهداف و راه های نیل به آن می­شوند و بر کارایی دانش آموزان اثر می­گذارند.


امروزه اهمیت نظام آموزش­برای پیشبرد اهداف توسعه کشور نزد سیاستمداران به اثبات رسیده است و بسیار مهم جلوه کرده است. در این میان یکی از عمده ترین و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تلاش­های نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و از دگر سو در تمامی منابع نیروی انسانی سازمان­ها اهمیّت زیادی پیدا کرده، استرس و فشارهای روانی بر معلمان است چرا که معلمان، بر بسیاری از متغیرهای سازمانی، تاثیر می­گذارند و زمینه­ رشد و شکوفایی سازمان را فراهم می­نمایند. نظام­های آموزشی درگذر از مسائل كمی و همگانی كردن آموزش ناگزیر از توجه به مسائل كیفی پدیده‌های آموزشی نیازمند توجه به شرایط استرس و فشارهای روانی وارده بر معلمان می­باشد و ارتقای شخصیتی و ثبات هویتی معلمان را از طریق اصلی‌ترین عامل یعنی پایداری انسانی و تقویت روحیه معلمی به شکوفایی می­رساند.
بیان مسئله


در عصر حاضر كه جهان در اوایل قرن بیست و یكم قراردارد، بخش مهمی از فعالیت فردی واجتماعی را تعلیم و تربیت تشكیل می­دهد، به طوری كه یونسكو در گزارش جهانی اعلام كرده است: تقریباً از هر پنج انسانی كه امروز زندگی می­كند یك نفر یا شاگرد است یا در نظام آموزش رسمی به عنوان معلم خدمت می­كند. اساس خودكفایی و استقلال هر جامعه ای، برپایه­های وجودی سازمان­های آموزشی آن جامعه استوار است و در بین تمام نیروهای اثر بخش یك سازمان آموزشی، اغلب صاحب نظران و متفكران مسائل تربیتی معتقدند كه معلمان مهمترین عامل مؤثر در جریان تعلیم و تربیت هستند، لذا توجه به نیازهای آن­ها و چگونگی تأمین آن توسط سازمان، می­تواند منجر به کاهش فشارهای روانی و درنتیجه تعهد سازمانی آنان در سازمان می­گردد(حسینی نسب و همکاران،1391،ص14).
متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه
متن کامل در سایت :


40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 16:20 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع جرم و بزهكاری ...

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود


تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


چکیده


مسئلة جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی نظیر فقر و بیكار ی و بحران های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی و خلاصه برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می آید منحصر به مردان نیست، بلكه زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به سبب ابعاد نقش ها و مسئولیت هایشان كه با توجه به ساختار طبقاتی آنان شكل می گیرد، دست خوش بحران و نابسامانی می شود.


روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تبیینی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبة حضوری با زنان مجرم زندان ساری با هدف شناخت ابعاد اجتماعی، اقتصادی ، و فرهنگی شرایطی است كه مجموعاً زمینة كجروی و ارتكاب جرایم را در میان آنان مساعد می كند. به عبارت دیگر عواملی مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی خانوادگی، با ایجاد زمینه های مستعد، می توانند در گرایش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاری در واكنش به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا كنند.


 کلید واژه : خانواده ، بزهکاری، زنان، عوامل بزهکاری، خشونت علیه زنان.


 مقدمه:


الف ) بیان موضوع:


از آن جا كه اكثریت درخور توجهی از جرایم گزارش شدة زنان جرایم مالی اند، محققان انگیزة جرایم زنان را عمدتاً اقتصادی ذكر می كنند و در تحقیقات خود به همبستگی كلی میان نیازهای اقتصادی و جرم اشاره دارند و ارتكاب جرم را راه حلی اقتصادی برای زنان فقیر می شمارند. وسعت گرفتن دامنة دستگیری زنان به جرم كلاهبرداری و سرقت را نیز نتیجة بدتر شدن اوضاع اقتصادی آنان و تبعیض های جنسی در سطوح پایین اقتصادی عنوان می كنند.


حال آن كه با مروری بر تحقیقات انجام شده ، می توان دریافت كه برای كجروی زنان ، علاوه بر عامل اقتصادی كه خود ریشه در ساخت نظام اجتماعی دارد، باید به تأثیر وضعیت خانواده نیز اشاره كرد. شرایطی از قبیل وضع خانوادگی نابسامان در دوران كودكی، روابط و مناسبات خانوادگی پرتنش، ازدواج ها ی زودرس، و زندگی در كنار همسری بزهكار.


به این ترتیب، با توجه به وظایف خانواده در تأمین منابع مادی و عاطفی فرزندان از یك سو، و تأثیر دوام و استحكام خانواده در آرامش روانی افراد خانواده از سوی دیگر، به تحقیقی میدانی در خصوص تأثیر ناامنی روانی و اقتصادی خانواده در آسیب شناسی خانواده پرداختیم و تحلیلی از مسئلة جرم و بزهكاری در محیط اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جامعه با توجه به اهمیت روابط اجتماعی در بروز این پدیدة اجتماعی ارائه دادیم.


نقش ها و كاركردهای زندان زنان بیانگر آن است كه علیرغم اینكه یك نظام كنترل رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است ، ولی اصلاح و بازپروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این پژوهش جرایم زنان را بطور كلی مورد بررسی قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذیری زنان مختلف و كاركردهای منفی مجازات زندان و ضرورت به كارگیری روشهای جایگزین زندان با هدف اصلاح و بازپروری را مورد بررسی قرار داده است .


ب)سابقه تحقیق


سابقة تحقیق در زمینة آسیبهای اجتماعی در خصوص زنان در ایران چندان طولانی نیست و مراجعه به كتاب شناسی ها و مقاله نامه های موضوعی نشان می دهد كه تحقیقات در مسئلة جرم و بزهكاری زنان چندان مورد توجه محققان نبوده است. حال آ نكه، بسیاری از صاحب نظران بر آناند كه زنان امروز بیش از گذشته فرصت ارتكاب جرم پیدا می كنند، زیرا شمار بیش تری از آنان شاغل اند و از آزادی بیشتری برخوردارند و كمتر از گذشته به خانه وابستگی دارند؛ از طرف دیگر، بسیاری از زنان مسئولیت اصلی خانواده را بر دوش دارند، مسئولیتی كه در گذشته به طور سنتی بر عهدة مردان بوده است.


پ)اهداف و کاربردهای تحقیق


هدف كلی در این پژوهش شناخت شرایط و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی زنان بزهكار و مجرم ساری با تأكید بر سه شاخص كلی خانواده، محیط اجتماعی، و اوضاع اقتصادی با مطالعة زنان مجرم در زندان ساری است. هدف های جزئی شناسایی چگونگی تأثیر عوامل زیر در ارتكاب جرم است:


روابط نامناسب خانوادگی، ارتباط با افراد خلاف كار در محل سكونت و به طور كلی محیط اجتماعی، مشكلات اقتصادی و مالی، و فقدان امكانات مناسب برای گذران اوقات فراغت.


ت )پرسش های تحقیق


برای دستیابی به پاسخ پرسش اصلی مبنی بر این که دلایل ارتکاب جرم در میان مراجعان مراکز


اورژانس اجتماعی و زندان زنان شهرستان ساری ، کدامند، پرسشهای فرعی زیر مطرح شدند.


ویژگیهای خانوادگی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ویژگیهای شخصیتی و فردی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ویژگیهای فرهنگی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ویژگیهای اقتصادی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

مسائل بومی و جغرافیایی چه نقشی در بروز و ترویج جرم دارند؟

ث) فرضیه ها ی تحقیق


بیشترین فراوانی آسیب در روابط مورد بررسی مربوط به خشونت و آزار خانواده و روابط خانوادگی آسیب زا و جو متشنج و اعتیاد در میان اعضای خانواده است..

بیشترین فراوانی در ویژگی روانی بزهکاران مربوط به افسردگی ،اختلال روانی ،جنسی ،جسمی و خود کم بینی و عدم اعتماد به نفس است.

سطح سواد و میزان تحصیلات والدین نقش موثری در بزهکاری یا عدم بزهکاری زنان ایفا می کند.

در آمد پایین و بیکاری سرپرست خانوار در 98.6 درصد مددجویانی که مشکل اقتصادی دارند وجود دارد.

بیکاری زنان به دلیل مشکلات بومی و محرومیت و تعصب جنسیتی در 100 درصد موارد به چشم می خورد.

ج )روش تحقیق


روش تحقیق توصیفی تبیینی است و در گردآوری اطلاعات نیز، از تكنیك های مراجعه به اسناد و مدارك، پرسشنامه، و همچنین مصاحبه با زنان زندانی استفاده شده است.


چ)ساختار تحقیق


این تحقیق شامل مقدمه است که به بیان موضوع،سابقه تحقیق ،اهداف و کاربردهای تحقیق،پرسشهای تحقیق،فرضیه ها، روش و ساختار تحقیق می پردازد .مطالب تحقیق در 2 فصل تشریح و بررسی گردید .فصل اول شامل 3 مبحث میباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:1-واژه شناسی و 2-اهمیت و پیشینه بزهکاری زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار 1-ویژگی بزهکاری زنان و 2-رویکردها که شامل رویکرد کلاسیک و انتقادی و فمینیستی می باشد.


مبحث سوم هم شامل دو گفتار است .1-انواع خانواده و تعریف آن 2- کارکردهای خانواده


فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسی تحقیق است که به 2 مبحث تقسیم می شود مبحث نخست نیز شامل 3 گفتار است 1-جامعه و نمونه آماری 2-ابزارهای اندازه گیری 3-یافته های تحقیق
متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه
متن کامل در سایت :


40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 16:15 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد:رابطه بین سطح خودکارآمدی با هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی مدیران مدارس ابتدایی ...

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................................... صفحه


چکیده................................................................................................................................... 1


فصل اول: كلیات پژو هش

مقدمه..................................................................................................................................... 3


بیان مسئله.............................................................................................................................. 4


اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................................................... 5


اهداف پژوهش....................................................................................................................... 7


سوال های پژوهش ................................................................................................................ 7


الف) سوال اصلی.................................................................................................................... 7


ب) سوال­های ویژه................................................................................................................. 7


متغیر های  پژوهش................................................................................................................. 8


تعاریف واژه ها و اصطلاحات................................................................................................. 8


الف: تعاریف نظری (مفهومی).................................................................................................. 8


ب: تعاریف عملیاتی (عملی)................................................................................................... 9


فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه..................................................................................................................................... 11


قسمت نخست: مبانی نظری پژوهش........................................................................................ 12


خودکارآمدی.......................................................................................................................... 12


مفهوم خودکارآمدی................................................................................................................. 12


اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی........................................................................ 14


رشد خودکارآمدی................................................................................................................... 16


تأثیرات خانوادگی در خودکارآمدی........................................................................................... 16


تأثیر هم سالان........................................................................................................................ 18


نقش مدرسه........................................................................................................................... 19


تأثیرات گذر به دوره ی دیگر................................................................................................... 20


تغییرات رشدی در مهارت های خودارزیابی.............................................................................. 20


هوش..................................................................................................................................... 21


هوش هیجانی......................................................................................................................... 22


نظریه های هوش.................................................................................................................... 23


تاریخچه هوش هیجانی........................................................................................................... 26


دیدگاه‌های موجود در باب هوش هیجانی.................................................................................. 27


هوش معنوی.......................................................................................................................... 34


هوش معنوی و مدیریت.......................................................................................................... 35


هوش اجتماعی....................................................................................................................... 36


کیفیت های ضروری برای هوش اجتماعی................................................................................. 37


قسمت دوم: پیشینه پژوهش..................................................................................................... 38


الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور................................................................. 38


ب) پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور................................................................... 40


جمع بندی............................................................................................................................. 42


مدل مفهومی........................................................................................................................... 43


فصل سوم: روش انجام تحقیق

مقدمه ................................................................................................................................... 45


روش پژوهش........................................................................................................................ 45


نمونه و روش نمونه گیری....................................................................................................... 46


روش جمع آوری اطلاعات .................................................................................................... 46


ابزار گردآوری اطلاعات.......................................................................................................... 47


روش های تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................... 49
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه..................................................................................................................................... 51


بخش اول) تحلیل توصیفی داده ها........................................................................................... 52


بخش دوم: تحلیل استنباطی داده ها.......................................................................................... 61


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

جمع بندی............................................................................................................................. 83


یافته های پژوهش ................................................................................................................. 85


بحث و تفسیر........................................................................................................................ 88


محدودیت های پژوهش.......................................................................................................... 92


الف) در قلمرو پژوهش.......................................................................................................... 92


ب) محدودیت­های اجرایی...................................................................................................... 92


پیشنهادهای پژوهش................................................................................................................ 92


الف) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش.................................................................................. 92


ب) پیشنهادهایی مبتنی بر تجارب پژوهشگر............................................................................. 94


منابع...................................................................................................................................... 96


پیوست ها.............................................................................................................................. 102


چکیده انگلیسی...................................................................................................................... 121
فهرست جدول­ها

عنوان.................................................................................................................................... صفحه


جدول 3-1: جامعه آماری....................................................................................................... 46


جدول 4-1: جدول فراوانی متغیّر جنسیت................................................................................ 52


جدول 4-2: جدول فراوانی متغیّر سن...................................................................................... 53


جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی متغیّر سطح تحصیلات..................................................... 54


جدول 4-4: جدول فراوانی متغیّر سابقه کار.............................................................................. 55


جدول 4-5: جدول فراوانی متغیّر سابقه مدیریت....................................................................... 56


جدول 4-6: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر هوش هیجانی............................................. 57


جدول 4-7: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر هوش معنوی.............................................. 58


جدول 4-8: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر هوش اجتماعی........................................... 59


جدول 4-9: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر خودکارآمدی.............................................. 60


جدول 4–10: جدول ضرایب متغییرهای وارد شده بر معادله رگرسیون گام به گام....................... 62


جدول 4–11: بررسی همبستگی بین خودکارآمدی با هوش هیجانی مدیران................................ 63


جدول 4–12: بررسی همبستگی بین خودکارآمدی با هوش معنوی مدیران.................................. 64


جدول 4–13: بررسی همبستگی بین خودکارآمدی با هوش اجتماعی مدیران............................... 65


جدول 4–14: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان هوش معنوی مدیران............................. 66


جدول 4–15: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش معنوی مدیران مرد و زن............................... 67


جدول 4–16: میزان هوش معنوی مدیران بر اساس سن............................................................. 68


جدول 4–17: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه هوش معنوی مدیران بر حسب سن................... 68


جدول 4–18: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش معنوی مدیران بر حسب تحصیلات................ 69


جدول 4–19: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان هوش هیجانی مدیران............................ 70


جدول 4–20: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش هیجانی مدیران مرد و زن.............................. 71


جدول 4–21: میزان هوش هیجانی مدیران بر اساس سن........................................................... 72


جدول 4- 22: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه هوش هیجانی مدیران بر اساس سن.................. 72


جدول 4- 23: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب تحصیلات............. 73


جدول 4- 24: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان هوش اجتماعی مدیران......................... 74


جدول 4–25: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش اجتماعی مدیران مرد و زن............................ 75


جدول 4–26: میزان هوش اجتماعی مدیران بر اساس سن......................................................... 76


جدول 4- 27: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه هوش اجتماعی مدیران بر اساس سن................ 76


جدول 4- 28: آزمون t مستقل جهت مقایسه هوش اجتماعی مدیران بر حسب تحصیلات............ 77


جدول 4–29: آزمون t تک متغییری جهت بررسی میزان خودکارآمدی مدیران............................. 78


جدول 4–30: آزمون t مستقل جهت مقایسه خودکارآمدی مدیران مرد و زن............................... 79


جدول 4–31: میزان خودکارآمدی مدیران بر اساس سن............................................................ 80


جدول 4- 32: آزمون (ANOVA) جهت مقایسه خودکارآمدی مدیران بر اساس سن................... 80


جدول 4–33: آزمون t مستقل جهت مقایسه خودکارآمدی مدیران بر حسب تحصیلات............... 8=


فهرست نمودارها

عنوان.................................................................................................................................... صفحه


نمودار 4-1: نمودار ستونی متغیّر جنسیت بر حسب درصد فراوانی............................................. 52


نمودار 4-2: نمودار ستونی متغیّر سن بر حسب درصد فراوانی................................................... 53


نمودار 4-3: نمودار ستونی متغیّر سطح تحصیلات بر حسب درصد فراوانی................................. 54


نمودار 4-4: نمودار ستونی متغیّر سابقه کار بر حسب درصد فراوانی........................................... 55


نمودار 4-5: نمودار ستونی متغیّر سابقه مدیریت بر حسب درصد فراوانی.................................... 56


نمودار 4-6: نمودار ستونی میانگین متغیر هوش هیجانی............................................................. 57


نمودار 4-7: نمودار ستونی میانگین متغیر هوش معنوی.............................................................. 58


نمودار 4-8: نمودار ستونی میانگین متغیر هوش اجتماعی........................................................... 59


نمودار 4-9: نمودار ستونی میانگین متغیر خودکارآمدی.............................................................. 60
مقدمه


خودكارآمدی به بنیه­ی شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل در رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد و بیشتر از این كه تحت تأثیر هوش و توان یادگیری دانش آموز باشد، تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس)، تلاش گر بودن و تسلیم شدن(خود تهییجی)، وارسی علل عدم موفقیت به هنگام ناکامی(خودسنجی)، آرایش جدید مقدمات و روش­های اجتماعی رسیدن به هدف (خود تنظیمی) و تحت کنترل درآوردن تکانه­ها (خود رهبری) قرار دارد. پیاژه معتقد است که طرح واره های خودکارآمدی طی درون سازی و برون سازی­های بی­شماری که در محیط های غنی رخ می دهد، شکل  می­گیرند. خودكارآمدی به واسطه ی انگیزه ی درونی موجب می شود كه فرد به طور خودانگیخته در محیط تلاش كند و به باورهای كارآمدی خود دست یابد. طبیعت همچون معلمی نامرئی فرد را به جنب و جوش وا می­دارد تا ظرفیتهای مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشكار سازد (عباسیان فرد و بهرامی، 1389).


هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از توانایی های غیر شناختی، بر دانش و مهارت ها و توانایی رویارویی موفقیت آمیز در شرایط مختلف محیطی تاثیر می گذراد (بار-ان، 1997)، هوش هیجانی در شکل گیری، گسترش و ادامه تعاملات انسانی موثر، نقش مهمی دارد و عموما یکی از عوامل اساسی هوش هیجانی این است که فرد راهبردهای ارتباطی را چگونه و در چه زمانی و به چه شکل مورد استفاده قرار دهد. هوش هیجانی مجموعه ای از قابلیت های غیر شناختی است که توانایی فرد را در سازگاری با مقتضیات محیطی و فشارهای حاصله افزایش می دهد. هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی ها مانند خوداگاهی، همدلی، خود نظم بخشی، انگیزش خود و مهارت های اجتماعی می باشد که بر عملکردهای رفتاری افراد تاثیر می گذارد (شریفی درآمدی، 1386).


عملکرد هر سازمان تابع عملکرد کارکنان و مدیران، فرصت ها، منابع و امکانات و نیز متاثر از سیستم های محیطی و سازمان های دیگر است. عملکرد کارکنان نیز تابع متغیرهای فردی، متغیرهای روانشناختی و متغیرهای سازمانی است. از طرفی نیز بزرگترین درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همکاری تفاهم با دیگران است. مدیریت در موقعیت ها و جایگاه های مختلف رفتارهای خاصی را می طلبد تا مدیران بتوانند عملکرد مفیدی داشته باشند. تقویت و توجه به ویژگی خودکارآمدی در مدیران، مستلزم شناسایی عوامل پیشایندی یا تعیین کننده آن می باشد. عوامل بسیار زیادی می توانند در افزایش خودکارآمدی دخیل باشند که با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش قصد دارد به بررسی رابطه خودکارآمدی مدیران با هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اجتماعی بپردازد.


بیان مساله


خودکار آمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا(1997) روان شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی(عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام علّیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می گذارند(پاک مهر و دهقانی، 1389).


مفهوم هوش هیجانی(عاطفی) از سال 1990 وارد ادبیات روان شناسی شده است و در نوشته های پیشین تحت عنوان هایی مثل هوش اجتماعی، هوش بین فردی و توانایی اجتماعی آمده است(مایر و سالووی، 2000).


امروزه علم، به قدرت و نفوذ هیجان های ذهنی انسان پی برده است و در حال كشف و تبیین جایگاه هیجان ها و احساس ها در فعالیت ها، رفتارها، حركت ها و شخصیت انسانی است. در حوزه  مطالعه های هوش نیز سیر مطالعه ها از هوش منطقی(كه بر پایه ی شناخت استوار است) به سمت هوش هیجانی حركت می كند. هوش هیجانی سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان ها و احساس ها در توانمندی های انسانی دارد(مختاری پور، 1385، ص 41).


بسیاری از نویسندگان راجع به توانایی های بالقوه ی هوش هیجانی و آثار آن بر زندگی عادی و روزمره انسان قلم فرسایی كرده اند، كه به هرحال این بحث ها باعث شده است، این باور قدیمی كه ماهیت انسان را در تعارض مداوم بین قلب و مغز می داند، به چالش كشیده شود و در مورد درستی آن ابهام به وجود آید. افزون بر این، سبب شده  است تا مردم به این باور برسند كه هوش هیجانی می تواند باعث افزایش میزان سلامتی، رفاه و آسایش عمومی، ثروت، موفقیت، عشق و شادی در فرد شود و كلید موفقیت و اثربخشی در بسیاری از امور گروهی و سازمانی همانند مدیریت اثربخش تر، ایجاد روحیه كارآفرینانه و افزایش انگیزه­ها ی كاری، هوش هیجانی است. اما به دلیل نوظهور بودن مباحث مرتبط با هوش هیجانی در مورد این ادعاها لازم است تا ارزیابی های دقیق و علمی انجام شود تا درستی و نادرستی   آن ها مشخص شود(رقیبی، 1387، ص 11).


ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده است ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از هوش بهر، ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ، رواﺑﻂ دراز ﻣﺪت ﭘﺎﯾﺎﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی برای ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت دارﻧﺪ(سلطانی فر،1386، ص 11).


گلمن(1995)، با مطرح ساختن پژوهش هایی در زمینه مغز و رفتار، نشان می دهد كه عوامل دیگری هم هستند كه موجب می شوند افرادی كه هوش بهر بالایی دارند، در زندگی موفقیت های چندانی بدست نمی آوردند، اما كسانی كه هوش متوسطی دارند، در مسیر موفقیت قرار می گیرند. این عوامل، جنبه دیگری از هوشمندی را شامل می شوند كه گلمن آن را هوش هیجانی می خواند، که شامل خود آگاهی، كنترل، تكانشگری، پایداری، اشتیاق، انگیزش، همدلی و مهارت های اجتماعی است(حدادی كوهسار،1383،ص7). بنابراین افرادی كه توانایی، تشخیص، كنترل و استفاده از توان شان را دارند، از حمایت اجتماعی و احساس رضایتمندی بیشتری برخوردارند.


تاكنون درباره خودکارآمدی، سنجش هوش هیجانی و ابعاد آن و ارتباط آن با دیگر متغیرها تحقیق های زیادی انجام شده است، به عنوان مثال سیوناتان و فكن (2002)، به بررسی رابطه بین رهبری و هوش هیجانی، لنگهورن (2004)، به بررسی رابطه ی بین عملكرد مدیران و هوش هیجانی، اسكات و همكاران (2007)، بررسی هوش هیجانی با سلامت روانی، گاردنر و كوالتر (2009)، بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اختلال شخصیتی مرزی و غیره پرداخته اند.  اما همه جنبه های موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است. باتوجه به اهمیت موضوع این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال است که آیا بین سطح خودکارآمدی مدیران با هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اجتماعی مدیران  رابطه وجود دارد؟


اهمیت و ضرورت پژوهش


انسان برخوردار از خودكارآمدی در انجام كارها امیدوارتر و موفق تر است و خودكارآمدی این توانایی را به فرد می دهد تا بر رفتارهایش كنترل و نظارت داشته باشد. جهان امروز نیازمند انسان هایی است كه مجهز به نیروی ظرافت و تیزبینی در خلق راه حل های جدید با استفاده از امكانات نوین و نیروی حاصل از اعتماد به خود كه ناشی از پندارها و قضاو تهای مثبت در مورد توانایی هایی است، می باشد توسعه ی ایده های نو و خلق چیزهای بكر كه به ویژگیهای فطری انسان بر می گردد،  یكی از شیو ه های بسیار كارآمد و با اهمیتی است كه بشر برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود و ادامه زندگی به كاربرده است و در طول تاریخ زندگی خویش هرگز از تفكر و اندیشه غافل نبوده، با نیروی قوی تعقل، ابتدا به اندیشیدن پرداخته، تصمیم گرفته است و با عمل كردن توانسته به حل مسائل و مشكلات بپردازد و به رشد و تعالی نائل گردد (فلاح، 1386).


امروزه شاهد دگرگونی های عمیقی در محتوای تفکر مدیریت و روش های به کار گیری از آن در فعالیت سازمان ها هستیم. در این شرایط، تلاش برای بهبود و توسعه مستمر ظرفیت ها و توانمندی های مدیران و کارکنانی که در خدمت ارتقاء مستمر و بهره وری سازمان ها هستند امری اجتناب ناپذیر است. در حقیقت، کشف استعدادها و نیروهای خارق العاده نهفته در منابع انسانی و همچنین استخراج، به کارگیری، تجدید مکرر، بهبود و توسعه نیروهای انسانی، هنر مدیریت و اصلی ترین مسئولیت هر مدیری است. پرورش توانایی ها و گسترش مهارت های یک مدیر، لازمه موفقیت های او و در نتیجه افزایش کارایی سازمان است. یکی از بهترین روش های افزایش مهارت های انسانی و ادراکی مدیر و تسهیل شیوه رهبری وی، توجه به هوش هیجانی[1] و تقویت آن است .براین اساس، هوش هیجانی یکی از ارکان اساسی بالابردن توانمندی های رهبران و مدیران است. از دیدگاه کلی، در صورت بالارفتن هوش هیجانی با استفاده از یک برنامه ریزی منسجم می توان به قله بالاتری از عملکرد و کسب جایگاهی ممتاز در بین سازمانها دست یافت (شاه طلبی، 1386).


موفقیت نهایی یک سازمان بزرگ به هوش معنوی مدیران و کارکنان آن بستگی دارد هر چند که هوش عقلانی و هوش عاطفی نیز تا حدی این موفقیت را تضمین می کند. آنها معتقدند تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به افزایش خلاقیت، صداقت و اعتماد، حس تکامل شخصی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، اخلاق و وجدان کاری، انگیزش، عملکرد و بهره وری بالا شود. یک مدیر معنوی قادر می شود طوری سازمان خود را به موفقیت برساند که همه مشتریان، کارکنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند. با توجه به اکتسابی بودن بخش قابل توجهی از انواع هوش، مسئولین می توانند در برنانه های آموزش و توسعه مدیران جایگاه ویژه ای برای تقویت انواع هوش (هیجانی، معنوی و اجتماعی) در نظر گیرند و با بهره گیری از آموزش های رسمی و غیر رسمی در جهت بهبود مهارتهای شناختی و رفتاری مدیرانشان گام بردارند که نهایتا در جهت ارتقاء کارایی و اثر بخشی سازمان موثر خواهد بود.


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه
متن کامل در سایت :


40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 7
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 16:09 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور ...

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ..................................................................................................................................................1

مقدمه ...................................................................................................................................................1

فصل اول:کلیات

1-1-مفهوم داور و داوری و تفکیک آن از مفاهیم مشابه....................................................................4

مفهوم داور، داوری....................................... ........................................................................4
1-1-1- 1- مفهوم داور ....................................................................................................................4

1-1-1-2- مفهوم داوری ..................................................................................................................6

تفکیک مفاهیم مشابه از داور ................................................................................................7
1-1-2-1- داوری و کارشناسی ....................................................................................................7

1-1-2-2- داوری و دادرسی .......................................................................................................9

1-1-2-3- داوری و مصدّق ........................................................................................................9

1-1-2-4- داوری و سازش ......................................................................................................10

1-1-2-5- داوری و توکیل ......................................................................................... .............10

علل رجوع به داوری..........................................................................................................11
محاسن و معایب داوری .....................................................................................................12
1-1-4-1- محاسن داوری......................................................................................................12

1-1-4-2- معایب داوری........................................................................................................13

1-1-5- مزایای مصونیت و مسئولیت داشتن داور ................................................................................13

-1-5-2- مزایای مسئولیت داشتن داور.............................................14

مزایای مصونیت داشتن داور از مسئولیت....................................... ........................13

مسئولیت مدنی..........................................................................................................................15
1-2-1- مفهوم مسئولیت ...............................................................................................................15

1-2-2- مفهوم مسئولیت مدنی .....................................................................................................16

1-2-2-1- مسئولیت مدنی در معنای عام ....................................................................................16

1-2-2-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص................................................................................16

1-2-3- تفاوت مسئولیت مدنی و اخلاقی....................................................................................17

1-2-4- تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری.......................................................................................18

1-2-5- هدف از مسئولیت مدنی ................................................................................................19

1-2-6- قلمرو مسئولیت مدنی ....................................................................................................20

1-2-6-1- مسئولیت قراردادی ..................................................................................................20

1-2-6-2- مسئولیت قهری .......................................................................................................21

1-2-7- رابطه بین مسئولیت مدنی و قراردادی ............................................................................21

1-2-8- منابع مسئولیت مدنی...........................................................................................................23

1-2-8-2- مسئولیت­های عینی و مطلق..............................................................24

.1-2-8-1- قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی...........................................................................23

1-2-9- مبانی نظری مسئولیت مدنی .......................................................................................................24

1-2-9-1- نظریه تقصیر.........................................................................................................................25

1-2-9-2- نظریه ایجاد خطر..................................................................................................................26

1-2-9-3- نظریه مختلط........................................................................................................................27

1-2-9-4- نظریه تضمین حق................................................................................................................28

1-2-10- نتیجه­........................................................................................................................................28

فصل دوم: مسئولیت مدنی داوران

2-1- مفهوم مسئولیت مدنی داوران .......................................................................................................31

2-2- قلمرو مسئولیت مدنی داوران .......................................................................................................33

2-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی داوران .......................................................................................33

2-2-2- مسئولیت مدنی قهری داوران ............................................................................................34

2-2-3- شرط عدم مسئولیت داوران ...............................................................................................34

2-3-1- منابع قانونی .......................................................................352-3-

منابع مسئولیت مدنی داوران .....................................................................................................35

2-3-1-1- قانون اساسی  ...................................................................................................................35

2-3-1-2- قانون مدنی .......................................................................................................................37

2-3-1-3- قانون مسئولیت مدنی .......................................................................................................39

2-3-1-4- قانون آئین دادرسی داداگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی........................................45

2-3-2- منابع فقهی ...................................................................................................................................46

2-3-2-1- کتاب( قرآن کریم) .................................................................................................................46

2-3-2-2- سنت ......................................................................................................................................50

2-4- مبنای مسئولیت مدنی داوران.................................................................................................................51

2-4-1- مبنای قانونی مسئولیت مدنی داوران ...........................................................................................51

2-4-2- مبنای فقهی مسئولیت مدنی داوران..............................................................................................52

2-4-2-1- مفهوم قاعده لاضرر ...................................................................................................................53

2-4-2-2- مستندات قاعده لاضرر ..............................................................................................................55

2-4-2-3- قلمرو قاعده لاضرر ............................................................................................................57
2-5-ارکان مسئولیت مدنی داوران در حقوق ایران ...................................................................................58

2-5-1- داشتن سمت داوری ...................................................................................................................58

2-5-2- ارتکاب فعل زیان­بار ...................................................................................................................59

   2-5-2-1- مفهوم تقصیر ......................................................................................................................59

   2-5-2-2- عناصر تقصیر.....................................................................................................................60

   2-5-2-3- درجه تقصیر.......................................................................................................................60

   2-5-2-4- تقصیر عمدی و غیر عمدی................................................................................................61

   2-5-2-5- انواع تقصیر ......................................................................................................................62

     2-5-2-5-1- تعدی .......................................................................................................................62

     2-5-2-5-2- تفریط .......................................................................................................................62

   2-5-2-6- گونه های تقصیر ..............................................................................................................63

بی احتیاطی ..........................................................................................................63
   عدم مهارت ........................................................................................................64

عدم رعایت نظامات دولتی ....................................................................................64
تقصیر شغلی و حرفه ای ..........................................................................................64
ورود ضرر ................................................................................................................................66
   2-5-3-1- مفهوم ضرر ........................................................................................................................66

2-5-3-1-1- ضرر مادی .........................................................................................................................67

2-5-3-1-2- ضرر معنوی .......................................................................................................................68

   2-5-3-2-  شرایط ضرری که قابل مطالبه است ................................................................................. 72

2-5-3-2-1- قطعی بودن ضرر................................................................................................................72

  2-5-3-2-2- مستقیم بودن ضرر..........................................................................................................73

  2-5-3-2-3- مشروعیت حق مبنای مطالبه ضرر...................................................................................74

  2-5-3-2-4- عدم جبران ضرر در گذشته............................................................................................74

-3-2-5- قابلیت پیش­بینی ضرر................................................................................................75
رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده ..............................................................................75
بررسی چند مفهوم مشابه.........................................................................................................76
     2-5-5-1- مفهوم اشتباه......................................................................................................................76

      2-5-5-2- مفهوم خطا........................................................................................................................77

اقسام اشتباه..................................................................................................................................78   

  2-5-5-3- رابطه خطا و اشتباه............................................................................................................77

    2-5-6-1- اشتباه موضوعی....................................................................................................................78

    2-5-6-2- اشتباه حکمی........................................................................................................................78

مفهوم و معیار تقصیر داوران .....................................................................................................78
  2-5-7-1- مفهوم تقصیر داوران ..........................................................................................................78

  2-5-7-2- معیار تقصیر داوران ............................................................................................................83

 2-5-7-3- چند مصداق از تقصیر داوران  ..............................................................................................86

2-5-7-3-1-قصور داور در افشای تعارض منافع ..........................................................................86

2-5-7-3-2- کناره گیری زودرس داور از رسیدگی داوری  .........................................................87

2-5-7-3-3- کوتاهی در صدور به موقع رای ........................................................................................87

حدود و مسئولیت مدنی داوران ............................................................................................................89
2-6-1- مسئولیت مدنی داوران در صورت ارتکاب تقصیر .....................................................................89

2-6-1-1- مسئولیت مدنی داوران در تقصیر عمدی ...............................................................................89

2-6-1-2- مسئولیت مدنی داوران در تقصیر غیر عمدی .........................................................................90

  2-6-2- مسئولیت مدنی داوران در صورت ارتکاب اشتباه .......................................................................95

2-6-2-1- مسئولیت مدنی داوران در اشتباه حکمی ...............................................................................95

2-6-3- مسئولیت مدنی داوران در تفسیر نادرست قانون ........................................982-6-2-2-

مسئولیت مدنی داوران در اشتباه موضوعی...........................................................................97

فصل سوم: آثار مسئولیت و خروج از آن

3-1- جبران خسارت ...............................................................................................................................101

3-1-1- شیوه­های جبران خسارت .........................................................................................................101

3-1-1-1- استرداد عین و دادن مثل......................................................................................................101

3-1-1-2- دادن قیمت..........................................................................................................................102

3-2- پرداخت کننده و وسیله­های پرداخت ............................................................................................103

3-2-1- پرداخت خسارت به وسیله مسئول اصلی ( فاعل زیان) ..........................................................103

3-2-2- جبران خسارت به وسیله شرکت­های بیمه .............................................................................103

نتیجه­گیری .............................................................................................................................................105

چکیدهپیشنهادات ............................................................................................................................................108

مفهوم مسئولیت مدنی داوران به عنوان یکی از مباحث مسئولیت مدنی پدیده ای است که سابقه­ای از آن در مسئولیت مدنی ما ثبت نشده است. در نظام حقوقی ­ما مسئولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بطور کلی تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بوده بدین نحو که هرگاه تخلف داور سبب اصلی ایجاد خسارت،  متضرر می­بود وی مسئول شناخته می­شد و داوران در مقابل همه افعال خود اعم از عمد و غیرعمد و اشتباه در صورتیکه سبب اصلی باشند مکلف به پاسخ گویی بودند. با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 داور در صورت دارا بودن یکی از سه عامل تقصیر- تقلب- تدلیس مسئول شناخته شده است با این توضیح که خطاهای شغلی اعم از عمد و غیر عمد که موجب خسارت مادی بر اشخاص گردند مسئولیت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات اصولا آنها را فاقد مسئولیت و مبرا از مسئولیت دانسته است.به تعبیر دیگر مقنن مسئولیت مدنی داوران را محدود به خطای شغلی و حرفه­ای نموده و در نوع خطا خطاهای عمد و غیر عمدی را موجب مسئولیت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشی از اشتباه محض اگرچه بصورت صریح تعیین تکلیف نکرده است ولی میتوان گفت بصورت حتمی داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. و در نوع خسارت نیز محدود به خسارتهای مادی نموده است و نسبت به خسارت معنوی ناشی از خطاهای شغلی داوران آن را مسئول به جبران خسارت ندانسته است. در این پایان نامه به ارزیابی و تحلیل دیدگاه قانونی و کلی نظام حقوقی کشورمان در مورد مسئولیت مدنی داوران و به بررسی و مشخص نمودن معیار و ضابطه این نوع از مسئولیت خواهیم پرداخت.

واژه­های کلیدی: داور،  داوری،  مسئولیت،  مبنای مسئولیت،  تقصیر،  اشتباه

مقدمه

داوری از راههای مسالمت­آمیز حل و فصل اختلاف بوده و از سابقه تقنینی و فقهی قابل توجهی برخوردار و در رویه قضایی نیز دعاوی مختلفی راجع به آن موجود بود، چندان مورد عنایت حقوقدانان نبوده و در بین مردم نیز استقبال شایسته­ای از آن به عمل نمی­آمد. شکسته شدن انحصار دادگستری در حل و فصل دعاوی، تراکم اختلافها و اطاله رسیدگی، لزوم پرداخت هزینه­های دادرسی، رسمی بودن رسیدگی دادگاه و نداشتن آزادی عمل برای ارتباط با دادرس که دربسیاری از موارد او را از عمق روابط حقوقی طرفین و علت اصلی اختلاف دور می­کند، انگیزه­ای شد تا توجه به داوری در بین مردم و جامعه حقوقی کشور، قوت گرفته و ادبیات حقوقی روبه رشدی راجع به آن شکل گیرد. (خدابخشی،1391،ص13)

نظام حقوقی ما بصورت مدرن از سال 1289 با وضع قانون  اصول محاکمات حقوقی با پدیده داوری آشنا شد و امروزه در عمل با توجه به اینکه در مقایسه با طرح دعوی در دادگاه سریع­تر، محرمانه­ترو غیرتشریفاتی­ترمی­باشد اهمیت بسزایی پیدا کرده و در بسیاری از معاملات، اختلافات از این طریق حل و فصل می­گردد. در عصر حاضر نیز با تصویب قانون اوراق بهادار در آذر 1384 قواعد جدیدی به بازار سرمایه حاکم شد و سیستم جدیدی به نام بورس اوراق بهادار در قالب شرکتهای سهامی عام تاسیس گردید. در بازار سرمایه تجار و اشخاص فعال در انجام فعالیتهای حرفه­ای خود با اختلافاتی مواجه می­شوند که نیاز به حل و فصل آنها می­باشد. اقتضای امور تجاری سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیتهای بازرگانی در سایه­ امنیت اجتماعی وقضایی است. دادرسی بازرگانی غیر متناسب با مقتضیات امور تجاری و بیگانه با فرهنگ و عرف حاکم بر آن قطعا تاثیر منفی در فعالیت کلان اقتصادی کشور دارد. می­توان ادعا نمود برهمین اساس، قانون بازار اوراق بهادار به مرجع خاص داوری نیز با نگاه دقیق­تری پرداخته است. (سوادکوهی،1388،ص5)حال اگر نتیجه رجوع طرفین اختلاف به داور بروز خطای شغلی (عمدی یا غیرعمدی ) از ناحیه او در جریان رسیدگی و ایجاد خسارت مالی برای طرفین یا یکی از آنها و یا اشخاص ثالث باشد که امری اجتناب­ناپذیر می­باشد، این سوال مطرح می­شود که داوران در صورت ارتکاب خطای شغلی چه مسئولیتی دارند و نحوه جبران چگونه خواهد بود؟ بررسی در مورد تکلیف به جبران این خسارت مستلزم تبیین مسئولیت مدنی داوران است. به همین دلیل تحقیق در این موضوع و شناخت کامل آن و تلاش برای مشخص کردن مقصود قانون­گذار در این خصوص لازم و ضروری است که تبیین و تحلیل این امور در نظام حقوقی ما موضوع پایان­ نامه پیش رو  است. مسئولیت مدنی داوران در نظام حقوقی داخلی در آثار نویسندگان حقوقی که معترض موضوعات مسئولیت مدنی داوری آئین دادرسی مدنی و ...شده­اند متاسفانه مورد بحث قرار نگرفته و یا در صورت پرداختن به آن حاصل گریز به این وادی از یکی دو صفحه که حاوی مطالب کلی است تجاوز نمی­کند.

این پایان نامه در سه فصل بیان خواهد شد در فصل اول با عنوان کلیات در خصوص  مفهوم داورو داوری و تفکیک مفاهیم مشابه از داور و علل رجوع به داوری ، مزایا و معایب داوری و مزایا و معایب مسئولیت داشتن داور و مفهوم مسئولیت مدنی و انواع آن و مبانی و منابع مسئولیت مدنی  بیان خواهید شد. در فصل دوم مفهوم و منابع و مبانی مسئولیت مدنی داوران و ارکان و حدود مسئولیت آنها و همچنین مفهوم و معیار تقصیر داوران بیان شده و در فصل سوم  آثار مسئولیت و شیوه های جبران خسارتو در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات را ارائه خواهیم داد.

فصل اول

کلیات

1-1- مفهوم داور، داوری و تفکیک آن از مفاهیم مشابه

    در این بخش ابتدا مفهوم داور و داوری و سپس تفکیک مفاهیم مشابه از داوری بیان می­شود.

1-1-1-  مفهوم داور و داوری

1- مفهوم داور
     داور نام خدای عزوجل است و پادشاه عادل را نیز گویند یعنی کسی که به نیک و بد حکم باشد و فصل خصومت کند.داور را در عربی حاکم گویند و در اصل دادور بوده و بصورت داور مخفف شده است.)پادشاه، 1336،ص1792) در فرهنگ فارسی عمید داور یا دادور به معنی حاکم، حکم و قاضی،  کسی که میان نیک و بد حکم کندو کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب شود. ( عمید ،1369،ص631 ) در فرهنگ فارسی معین نیز به معنای میانجیگری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معین آمده است. (معین، 1353،ص1493)در متون قانونی ایران، در مورد مفهوم داور تعریفی ارائه نشده است و مواد قانونی که در این خصوص تدوین گردیده صرفا به بیان اصول و قواعد حاکم بر آن پرداخته است. به همین جهت برای شناختن مفهوم آن، مراجعه به تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان لازم وضروری است. مفهوم داور در اصطلاح از معنای لغوی آن مایه گرفته است. یکی از حقوقدانان داور را این چنین تعریف کرده است: " آنان اشخاصی هستند که به درستی وامانت معروف هستند، معلومات حقوقی و اطلاعات فنی دارند، قاضی خصوصی هستند." (صدرزاده افشار، 1372،ص408)  برخی دیگر در بیان تعریف داور آورده­اند: " داور کسی است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی با شهرت به درستکاری مورد اعتماد مخصوص افراد است."(متین دفتری،1378 ،ص110) حقوقدان دیگری در تعریف داور بیان داشته است: « داور کسی است که به طریقی جز آنچه توسط قضات محاکم معمول است فصل خصومت کند.» و همچنین او را کسی می­ داند که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه و یا بالفعل رسیدگی کرده و فصل خصومت نموده و رای دهد. (جعفری لنگرودی، 1388،ص450) داور به کسی می­گویند که طرفین منازعه اختلافات خود را  نزد وی مطرح کرده و تعهد پذیرش و اجرای نظر وی می­کنند. در مورد انگیزه طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری می­توان گفت  با توجه به اینکه شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و محاکم دادگستری توانایی رسیدگی توام با سرعت به آنها و جلب رضایت مردم را ندارند و نیز به جهت پرهیز از اطاله دادرسی و اجتناب از پرداخت هزینه زیاد دادرسی، اختلافات خویش را به این افراد امین و درستکار سپرده و از مراجعه به قضات دولتی پرهیز می­کنند.

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامهمتن کامل در سایت :

40y.ir
 
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 15:51 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان ...

 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


مقدمه

اهمیت مقوله دانش در دهه­های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می­باشد. امروزه سازمان­ها یکی از راه­های تمایز خود از سازمان­های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می­کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان­ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه­های دستیابی و حفظ مزیت­های رقابتی تلقی می­گردد.

والتراتال 2006[1]به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان­ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان­های امروزی گردیده است. مدیریت دانش، فرآیندی است که به واسطه آن سازمان­ها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش)، توزیع و انتقال دانش، مهارت­هایی را کسب می­کنند (ابطحی و صلواتی 1385). اهمیت مدیریت در سازمان­ها لزوم به کارگیری استراتژی­هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی­های مدیریت دانش در سازمان­ها وجود دارد که هر کدام از جنبه­های مختلف به بیان استراتژی­های مدیریت دانش پرداخته­اند. ساختار سازمانی در این بین به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت استراتژی­های مدیریت دانش قلمداد می­گردد به همین جهت در این پژوهش سعی گردیده است تا ضمن بیان ساختارهای سازمان های دانش محور به بررسی رابطه میان مولفه های ساختار سازمانی ( پیچیدگی، رسمیت و تمرکز ) با مدیریت دانش بپردازد.

1-1بیان مساله تحقیق:

 

جهان پس از گذر از انقلاب صنعتی كه سرمایه‌های انسانی و مادی منبع اصلی آن بود، امروز شاهد انقلاب اطلاعاتی می‌باشد كه در آن منبع ارزشمند، خلق ثروت و درآمد دانش است. در اقتصادهای دانش محور امروزی دانش به عنوان منبع كلیدی محسوب می‌شود كه باید همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی و یا مواد اولیه مدیریت شود. در چنین شرایطی تنها سازمانی می‌تواند عملكرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد كه بتواند از دانش به عنوان یك مزیت رقابتی پایدار بهره گیرد. (استون،1996،685)

اگر در قرن بیستم با ارزش ترین دارایی شرکت ها تجهیزات تولید آنها بوده است، در قرن بیست یکم کارکنان دانشی و بهره وری آنان مهم ترین و ارزشمند ترین دارایی تلقی می شود.(هانگ،2009) امروزه اقتصاد جهان از یک اقتصاد تولیدگرا با اقتصادی مبتنی بردانش و خدمات، جایی که کالای اصلی دانش و اطلاعات به شمار می آید، تغییر کرده است؛ به طوری که موضوع حیاتی در اقتصاد جهانی امروزی، مدیریت موثر سرمایه های فکری و دانش است. با گسترش جهانی شدن، اقتصاد سازمان ها با فشار روز افزون برای اداره موثر سرمایه های فکری خود مواجه می شوند.(والکزاک،2005،ص331)

سازمان های سلسله مراتبی و بزرگی که زمانی به لحاظ تسهیلات فیزیکی و زیرساخت های توسعه ای خود رسوخ ناپذیر تلقی می شوند، امروزه در پاسخ به محیط ناپایدار و نیز برآوردن نیاز مشتریان و مخاطبان خود از حیث ارائه سریع کالاها و خدمات، با مشکل مواجه شده اند. بنابرنظر مدیران، برای بقا در محیط های پیچیده و پویا، ضروری است که سازمان ها از چابکی و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند و در اداره دانش به صورت کارا عمل کنند. با این وجود اکثر مدیران، سازمان ها در درک جنبه های عملی مدیریت دانش ، با مشکل روبرو شده اند.

با توجه به محیط بسیار پیچیده و متغیر کنونی سازمان ها دیگر همچون گذشته قادر به پیش بینی وضعیت آینده نیستند.چنین شرایطی محصول جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات است (شریفی و اسلامیه، 1387) ؛ از طرفی پارادیم مدیریت نیز طی چندین مرحله مشخص، تکامل و تغییر یافته است. یکی از عوامل محوری در جریان این تغییر، ساختار سازمانی است. ساختار سازمانی، نیروی اصلی تغییر است، چرا که شالوده و چارچوبی برای همه تصمیمات و فرایندهای سازمانی است( وانگ و احمد،2003)

بنابراین تمامی سازمان ها و شرکت ها؛ از تغییرات عصر حاضر مصون نبوده و می بایست از راه به روز شدن و متناسب سازی ساختار سازمانی خود و ایجاد بستر مناسب برای استقرار مدیریت دانش در سازمان های خود، افراد و کارمندان  را برای رویارویی با تغییرات آماده نمایند و توانایی تطبیق با شرایط و تغییرات سریع را افزایش دهند.

گلد، مالهاترا و سگارز(2001) در بررسی اثر بخشی مدیریت دانش از دیدگاه قابلیت های سازمانی می گویند زیر ساخت های دانش از قبیل فن آوری، ساختار و فرهنگ پیش زمینه فعالیت های فرایند کسب، تبدیل، به کارگیری و نگهداری دانش هستند.(لئو و ویو،2010) به علاوه تحقیقی در 431 موسسه آمریکایی و اروپایی نشان می دهد که  مقاومت در مقابل ایجاد و استقرار مدیریت دانش علل مختلفی دارد که از جمله آنها می توان به فقدان فرهنگ تصویری از استراتژی جمعی در سازمان، محدودیت فن آوری و ارتباطات، نبود سیستم انگیزشی و شرایط محیط کاری اشاره کرد.(افرازه،1386،ص 142) این تحقیق می گوید در 25 درصد مواقع، ساختار سازمانی نامناسب، مانع اصلی در استقرار مدیریت دانش است. بنابراین تغییرات شدید و مداوم محیطی، پرداختن به امر مدیریت دانش را الزامی می سازد و از سویی دیگر، بدون وجود ساختاری مناسب که از این فرایند حمایت کند، استقرار مدیریت دانش امکان پذیر نخواهد بود.

مدیریت دانش به لحاظ نظری و ذهنی نوعی محاسبات و برنامه‌های رایانه‌ای همراه با تشریك مساعی سازمانی است (پولانی,1969 ,105). اهمیت دانش تا حدی است كه از آن به عنوان عامل تعیین كننده موفقیت در سطوح مختلف فردی، سازمانی، اجتماعی، ملی و بین‌المللی مطرح شده است. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفكر در مورد سازمان و تسهیم منابع فكری و خلاقانه است. طبق تعاریف ارائه شده از طرف اندیشمندان مختلف، مدیریت دانش از ابعاد مختلف تشكیل می‌شود. طبق مدل نیومن دكنهراد  مدیریت دانش از چهار بعد خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، تسهیم دانش و به كارگیری دانش تشكیل شده است. در یك نگاه كلی می‌توان گفت مدیریت دانش می‌تواند همان سازماندهی داشته‌ها و اطلاعات مخفی باشد، یعنی تلاش برای به دست آوردن دانش ضروری، اشتراك اطلاعات در داخل یك سازمان و تأكید بر تقویت حافظه سازمانی به منظور بهبود روند تصمیم‌گیری، افزایش تولید و حمایت از نوآوری در سازمان است. در سال‌های اخیر منبع اصلی مزیت رقابتی از كارایی و كیفیت به نوآوری و یادگیری تغییر یافته است (استون،1996،685)با این توجه به  مباحث ذکر شده در این تحقیق بر آن هستیم تا با شناخت بیشتر و بهتر مولفه های ساختار سازمانی به بررسی تاثیر اشکال سازمانی متفاوت و پیامد های بر استقرار مدیریت دانش در سازمان بپردازیم.

بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه ساختار سازمانی و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش درسازمان، در این پژوهش تلاش خواهد شد تا میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش درشرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی را مورد بررسی قرار گیرد.

1-2بیان اهمیت وضرورت انجام تحقیق :

امروزه موفقیت سازمانها در گرو استفاده از دانش و اطلاعاتی است که در گذشت زمان آن را کسب می نمایند. این اطلاعات و دانش در جای جای سازمان از فایل ها و زونکن های انباشته در بایگانی ها تا ذهن و فکر کارمندان و افراد قرار گرفته است.از طرفی دیگر سازمان ها دارای شکل های مختلف و بر پایه اهداف گوناگون تاسیس و سازماندهی شده اند, بی تردید سازماندهی همه آنها بر پایه تلاش های روانی و جسمانی منابع انسانی سازمان نقش موثری دارند و سازمان را  در دستیابی به اهداف و ماموریتش همراهی می نمایند.

ساختارهای سازمانی به عنوان یکی از اجزای اساسی و بنیادی در یک استراتژی موفق مطرح می شود (اولسن و همکاران، 2005)[2] و به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در مدیریت دانش می باشد و از این رو؛ امکان درک و فهم یک سازمان بدون مدیریت ساختارهای سازمانی امکان ناپذیر است (ساکالاس و ونسکوس، 2007).[3] زیرا ویژگی ها و مشخصات ساختار سازمانی به عنوان اجزا و ابعاد حیاتی و مهم شناخته می شوند که بر روی نوآوری و خلق دانش سازمان تاثیر گذار هستند (گرمین، 1996).[4] به بیان و عقیده ی فیول و لایلس (1985) ساختارهای تصمیم گیری مرکزی و غیر مرکزی تاثیرات بسیار متفاوتی بر روی توانایی و قابلیت یادگیری کارکنان دارد (لیون و گارسیا ، 2011). [5].

از سوی دیگر مطالعات نظری در حوزه پژوهش موید این مسئله است که توجه به رابطه ساختار سازمانی با مدیریت دانش و اطلاعات سازمانی در فضای رقابتی کنونی بسیار حائز اهمیت می باشد؛ و پرداختن به این مباحث در حوزه سازمان به صورت پویا ، یک الزام روز افزون و محیطی به شمار می آید و از این نظر در حوزه تئوریک و مفهومی نیازمند بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر است. به عبارت دیگر وجود این حدس که یک مفهوم می تواند تبیین کننده بخشی از علل ظهور یک مفهوم دیگر باشد؛ می تواند مبنای یک پژوهش همبستگی باشد که در ارتباط با متغیر های این پژوهش مصداق پیدا می کند. هرچند وجود بین متغیر های پژوهش یک حدس آگاهانه و دارای مبنای مفهومی کافی می باشد ، اما در حوزه عملیاتی و آنچه به صورت علمی مورد پژوهش قرار گرفته اند، مخصوصا در منابع داخلی  مطالعه زیادی را به خود اختصاص نداده اند و این ضرورت مطالعه پژوهش و تفسیر بیشتر در ارتباط با این مسئله را به روشنی آشکار می نماید. در این پژوهش نیز یکی از رسالت های اصلی مطابق با این ضرورت یافت شده ، یعنی فقدان پژوهش کافی مرتبط با این تحقیق است.

نتایج حاصل از پژوهش نیز برای تصمیم گیری مدیریتی می تواند یکی از دلایل وجودی پژوهش باشد.از دیگر دلایل حائز اهمیت برای انجام پژوهش ، شنا


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامهمتن کامل در سایت :

40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 15:31 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ...

 1- بیان مسئله: 7


1 - 1  موضوع : 7

1 - 2  اهمیت و ضرورت تحقیق: 11

1 -3  فرضیات تحقیق: 14

1 - 4   سوالات تحقیق: 14

1 - 5  اهداف تحقیق.. 15

1 – 6  روش تحقیق.. 16

1 – 7  ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات) 18

معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات... 20

1 – 8  متغیر های تحقیق.. 21

1 – 9  تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق.. 23

فصل دوم. 27

2 – 1  مقدمه: 28

2 – 2  تصمیم گیری در سازمانها 29

2 – 3  تئوری های تصمیم گیری.. 30

2 – 4  آغاز بکار گیری فناوری های اداری.. 34

2 – 5  سیستمها 39

2 – 6   روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی.. 41

2 – 7  چرخه حیات سیستم. 43

2 – 8   اطلاعات... 44

2 – 9   اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی.. 46

2 – 10  سیستمهای اطلاعاتی.. 47

2 - 11  کاربرد مدیریت... 52

2 – 12  افزایش سرعت در تصمیم گیری.. 53

2 – 13   تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر. 55

2 – 14   سیستم  های اطلاعاتی و رایانه ها 57

2 – 15   تحلیل گر سیستم ها 60

2 – 16  مدیران پایگاه داده ( DBAS ) 60

2 – 17  متخصصان شبکه. 62

2 – 18  مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی.. 69

2 – 19  سیستم گزارشات مدیریت... 86

2 – 20  نقش فناوری اطلاعات در سازمان. 89

2 – 21   ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات... 90

2 – 22   طبقه بندی سیستمهای ا طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها 91

2 – 23   اتوماسیون اداری.. 92

2 – 24   مزایا و معایب اتوماسیون اداری.. 93

2 – 25   ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری.. 95

2 – 26  بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری.. 96

2 – 27  مجموعه نرم ا فزارهای اتوماسیون. 98

2 – 28  دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟. 99

2 – 29   سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری.. 102

2 – 30  جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری.. 109

2 – 31   نکات برجسته درباره اتوماسیون 1 و بهسازی روشهای کار. 111

2 – 32   اتوماسیون و تصمیمات مدیریت... 112

2 – 33  ضرورت تفكر برای آینده 113

2 – 34   بهبود كار و اتوماسیون. 114

2 – 35   تحقق دولت الكترونیك در ایران. 117

2 – 36   اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی.. 117

2 – 37   اتوماسیون فعالیتهای عمومی.. 119

2 – 38   نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 120

فصل سوم. 129

3 – 1  مقدمه. 131

3 – 2  روش تحقیق.. 132

3 – 3  جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق.. 134

3 – 4  نمونه و نمونه گیری.. 134

3 – 5  معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات... 135

فصل چهارم. 141

4 – 1  مقدمه. 142

4 – 2  داده 143

4 – 3   اطلاعات... 143

4 – 4  سیستم های پردازش... 145

4 – 5  تجزیه و تحلیل داده ها 146

4 – 6  جامعه آماری تحقیق.. 146

4 – 7  تجزیه و تحلیل آماری : 147

فصل پنجم. 161

5 – 1  مقدمه. 163

5 – 2  نتایج تحقیق : 164

5 – 3  محدودیتها 167

منابع فارسی: 169

چکیده :

پژوهش حاضر به « بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری کرمانشاه و حوزه ستادی » پرداخته است . این پژوهش از نظر هدف ، از نوع کاربردی و در این تحقیق روش پیمایشی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .

در تحقیق حاضر 30 تن از مدیران استانداری کرمانشاه از اتوماسیون اداری بهره مندند ، با تکمیل پرسشنامه تهیه شده پزوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداختند

ابزار جمع آوری اطلاعات در تنحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسشنامه « ارزیابی نگرش »

لیکرت فرضیات مطرح شده در این پژووهش عبارتند از :

سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران مثبت دارد.

سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.

سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.

سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.

که در این تحقیق و با توجه به فصل پنجم و نتیجه گیری موجود در آن و نیز فصل چهارم که تجزیه و تحلیل فرضیات می باشد به این نتیجه دست یافتیم که شواهدی بر رد  فرضیه های چهار گانه ای که با شاخصه های تعریف شده صحت ، دقت ، بهنگام بودن و اقتصادی بودن وجود نداشت .

نکته اساسی اینست که فرایند تحقیق هرگز پایان نمی یابد و، همیشه یافته های هر تحقیق ازمایشی قلمداد می شود و این آگاهی وجود دارد که ممکن است در تحقیقات بیشتر ثابت شود که نتایج غیر صحیح بوده است .

واژگان  کلیدی : اتوماسیون ، تصمیم گیری ، مدیریت

مقدمه:

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال ، رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

سازمان ها را در سبز فایل از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .

 دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد . Green,)، 2001 ، ص 23)

 گسترش سیل آسای کامپیوتر  در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات  این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز  است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .

 آنچه که مدیران  در  سطوح  مختلف  سازمان  انجام  می دهند  و  همواره  در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56 : 1380)

 داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست

-بیان مسئله:

1 - 1  موضوع :

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه  شد . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد .

 اغلب مدیران تصمیم گیری را رخدادی منفرد می پندارند که در یک لحظه مشخص از زمان به وقوع می پیوندد. اما در حقیقت، تصمیم گیری فرایند آمیخته با بازی نهایی قدرت ، سیاست ها ، اختلافات شخصی و تاریخچه سازمانی است . رهبرانی که قدرت تشخیص این موضوع را دارند . تصمیماتی به مراتب بهتر از آنهایی می گیرند که کماکان بر این تصور پای می فشارند که تصمیمات ، رخداد هایی هستند تنها در کنترل ایشان . از همین رو است که گفته می شود بعضی از فرایند های تصمیم گیری  موثر تر و کار آمد تر از بعضی دیگر هستند ( گاروین ، ص 64:2001)

در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانب دارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای  می بینند که در آن به دفاع پردازش از راه کار های مورد نظر خود می پردازند . اطلاعات را به صورت گزینشی ارائه  می کنند و با خودداری  از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند موثر تر وجود دارد که فرایند جستجو گر است .

 در طی این فرآیند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند. هر چند در عمل این رهبری است که تصمیم نهایی را  به كارمی گیرد اما فردی که در فرآیند تصمیم سازی مشارکت دارند ، باید باور داشته باشند که دیدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را یافته اند که بر تصمیم نهایی تاثیری  گذارند . موقع تصمیم گیری ، دسترسی به اطلاعات دقیق ، مرتبط ، صحیح و به هنگام ، عامل بسیار  موثری است . هر قدر محیط پیچیده تر باشد سرعت و شتاب افزایش بیشتری پیدا می کند و تصمیم گیری مشکل تر می شود . تنها چیزی که می تواند تصمیم گیری را سهل تر و عدم اعتماد را کاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقیق و به هنگام می باشد . کیفیت اطلاعات و. کارایی فرایند آن ، در  صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شودسرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کمیت و کیفیت اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می گیرد . همچنین با زخورد اطلاعاتی تصمیم ، امکان اصلاح و غنی سازی آنها را برای مدیران فراهم می سازد .(. Kraft 2002، ص 29).

 امروزه توسعه و پیچیدگی سازمانها تخصصی ، مدیریت سنتی گذشته را غیر کار آمد ساخته و سیستم های اطلاعات مدیریت ، پدیده ی است که می توان آن را مشخص گذار از مدیریت سنتی به مدیریت « موثر جدید » دانست .

 مدیران سنتی با حضور فیزیکی در محیط سازمان ، به کسب مستقیم اطلاعات می پرداختند و با      « آزمون و خطا » روشهای مورد نظر را تجزیه می کردند . شبکه اطلاعاتی آنها به تعداد معدودی افراد موثق ، که در نقاط حساس گمارده می شدند ، محدود می گشت و گاه نفوذ  در این گونه شبکه های اطلاعاتی ، امکان خطی دهی به مدیران را فراهم می ساخت .

 مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت ، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی توان در بر خورد با مسائل بحرنج ، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود و اقوال دست اندر کاران متکی بود . اداره امور به شیوه های موثر و کار آمد ،مستلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که  با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را سخت می سازد .

 نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه  ، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می شود و عالی ترین مورد نگرش سیستمی به سازمانها ، به استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت ( MIS ) منجر می گردد .

 این سیستمها که گرد آوری و سازماندهی ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام    می رساند . همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمانها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را بری اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا می سازد .

 رقابت گسترده و فشرده ی که در سطح بین المللی ، بالا خص در حوزه عملیات اقتصادی وجود دارد ، اقتضا می کند که شیوه های مدیریت نیز همانند سایر عوامل متحول گردند ، تا بقای سازمان تضمین شود . سیستمهای اطلاعات مدیریت نیز همپای مدیریت از تحول و پویایی متاثر خواهد بود .

 نگهداری و پردازش انبوه داده هایی که برای تصمیم گیری مورد نیاز است . بدون استفاده از کامپیوتر های توانمند عصر حاضر غیر ممکن به نظر می رسد .کامپیوتر ها قادرند میلیونها  داده را در حافظه خود نگهداری کنند و طبق دستور العمل های نوشته شده ، داده های مزبور را با سرعتی شگفت انگیز  به انحاء مختلف ، تحلیل و تلخیص نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند.

 کامپیوتر وسیله با ارزشی برای کار کردن با اطلاعات و داده ، به ویژه اعدد و ارقام است . کاربرد گسترده کامپیوتر ، به عنوان ابزاری یاری دهنده در زمینه های برنامه ریزی مدیریت ، تصمیم گیری و کنترل ، به سبب ویژگیها و مزایای خاصی است که کامپیوتر  ها دارند .

 برخی از این ویژگیها  عبارتند از : پردازش بسیار سریع ، خود هدایت کنندگی ، پردازش از راه دور، توان استدلال ، توان انجام حجم عظیمی از عملیات تکراری ، نگهداری و انبار کردن داده ها و باز خوانی داده ها.

بدون شک ، توان فوق العاده کامپیوتر ها از لحاظ محاسبه ، استدلال ، سرعت عمل ، دقت و حافظه به آنها جایگاه کم نظیری در حل مسائل سازمانی داده است . 1998, Raymand ,)ص 42)

 بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت را عقیده بر این است که هر تصمیمی به اطلاعات درباره موضوع آن بستگی دارد و حتی برخی گفته اند 90 در صد هر تصمیم را اطلاعات تشکیل می دهد . بنابراین  یک مدیر به عنوان تصمیم گیرنده در سازمان و یا حتی در جامعه ، باید اطلاعات دقیق و مناسب را به موقع در اختیار داشته باشد که بتواند دراجرای وظایف مدیریتی خود تصمیمات مناسب  را اتخاذ کند  و به مرحله اجرا گذارده و در نهایت ارزیابی کند .

 در این مورد سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و به استفاده بهینه از آنها ، حداکثر کارآیی و اثر بخشی را بدست آورد .

 ابزار دیجیتالی توانمندی های ویژه ما را بسیار بالا می برند : توان اندیشیدن ، شکل دهی به           اندیشه ها و توان همکاری با دیگران در پیاده نمودن آنچه را که اندیشدیده ایم .

1 - 2  اهمیت و ضرورت تحقیق:

آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آن هم با راههایی که به آینده می سازیم .

 مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هاروارد : پیام مدیریت ).

 تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نمیاینده یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد .

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 14700 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی       می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثرتری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری ،    برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

 متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرآیند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرآیند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار 


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامهمتن کامل در سایت :

40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 15:26 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی ...

 

مقدمه. 1

الف) طرح موضوع. 1

ب) دلائل انتخاب موضوع. 3

ج) سؤال اصلی.. 3

د) سؤالات فرعی.. 3

ن) فرضیه. 3

و) نقد ادبیات موضوع. 4

هـ) روش تحقیق.. 5

ی) سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: مالکیت موقت.. 6

مبحث اول: شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن.. 7

گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت... 7

بند اول: تعریف مالکیت... 7

بند دوم: آثار مالکیت... 9

1ـ حق استعمال.. 9

2ـ حق استثمار 10

3ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) 10

4ـ حق تصرف.. 11

بند سوم: صفات مالکیت... 12

1ـ مطلق بودن.. 12

2ـ منحصر بودن.. 12

3ـ دائمی بودن.. 13

گفتار دوم: مشروعیت مالکیت موقت... 15

بند اول: دلایل مخالفین مالکیت موقت... 16

1ـ اقتضای قاعده‌ی تسلیط.. 16

2ـ عدم سابقه شرعی.. 17

3ـ عدم تفکیک پذیری مالکیت از مملوک... 17

4ـ مغایرت مالکیت موقت با ماهیت مالکیت... 19

بند دوم: دلایل موافقین مالكیت موقت... 21

1ـ مالکیت موقت با شرط فاسخ.. 21

2ـ موقت بودن مالکیت ادبی، فنی و صنعتی.. 21

3ـ مالکیت موقت مستأجر نسبت به ابنیهی احداثی بر اساس توافق با موجر. 22

4ـ امکان تقیید مالکیت به کسر مشاع. 22

5ـ حقیقت عرفیه‌ی مالکیت... 23

مبحث دوم: بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت... 26

گفتار اول: مفهوم، محاسن و معایب بیع زمانی.. 26

بند اول: مفهوم بیع زمانی.. 26

بند دوم: محاسن بیع زمانی.. 29

بند سوم: معایب بیع زمانی.. 30

گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی.. 31

بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی.. 31

1ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی.. 31

2ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی.. 32

3ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی.. 33

4ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت... 33

5ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی.. 34

6ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت... 34

7ـ طولی بودن مالکیتها 34

بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین.. 34

1ـ عقد صلح.. 35

2ـ عقد شرکت... 38

3ـ عقد اجاره 43

4ـ حق انتفاع. 44

5ـ عقد بیع. 45

بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین.. 50

فصل دوم: اختیارات و مسؤولیتهای مالکین در روابط با یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی.. 52

مبحث اول: اختیارات و  تعهدات مالکین در بیع زمانی.. 53

گفتار اول: اختیارات مالکین در بیع زمانی.. 53

بند اول: حق استعمال در بیع زمانی.. 57

بند دوم: حق استثمار در بیع زمانی.. 57

بند سوم: حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) در بیع زمانی.. 57

1ـ تصرفات حقوقی.. 58

2ـ تصرفات مادی.. 58

گفتار دوم: تعهدات مالکین در برابر یکدیگر در بیع زمانی.. 60

بند اول: تخلیه‌ی مملوک زمانی.. 63

بند دوم: هزینه تعمیرات و نگهداری.. 64

بند سوم : تخریب و بازسازی.. 66

مبحث دوم: حدود اختیارات مالکین با اشخاص ثالث در بیع زمانی.. 68

گفتار اول: روابط مالکین با فروشنده 68

بند اول : تسلیم مملوک زمانی.. 69

بند دوم :آثار تسلیم. 77

1ـ انتقال مالکیت... 77

2ـ ساقط شدن حق حبس.... 78

3ـ انتقال ضمان معاوضی.. 80

گفتار دوم: روابط مالکین با اشخاص ثالث دیگر. 92

بند اول: غصب مملوک زمانی.. 92

بند دوم: ادعای ثالث نسبت به مملوک زمانی.. 93

بند سوم: رهن مملوک زمانی.. 96

نتیجه. 105مقدمه

الف) طرح موضوع

زندگی شهریِ کسل کننده امروزی، خوش­گذران بودن انسان و علاقه وی به تنوع طلبی سبب شده تا به فکر یافتن راه حلی برای یکنواختی اماکن تفریحی خود برآید. برای رسیدن به هدف مذکور تعویض مکرر اماکن تفریحی کار دشواری است. به منظور رسیدن به اهداف مذکور و دور ماندن از معایب بیان شده، قرارداد بیع زمانی[1] به وجود آمد. مسأله بیع زمانی هنگامی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع­های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» در سال 1373 اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود. این شرکت درآگهی­ها و تبلیغات خود از عنوان «تایم شر»، «مالکیت زمانی» و «بیع زمانی» استفاده می­کرد. ویژگی اصلی این قرارداد، این است که مالکیت یک مال برای زمان محدود و مشخص در سال به خریداران منتقل می­شود. در نتیجه راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که حق مالکیت و انتفاع آنان از مبیع، محدود به زمان معینی است. هر مالکی در زمان معین شده در قرارداد، مفروزاً مالک مبیع است و در نتیجه می­تواند انحاء تصرفات را در آن کند، ولی با توجه به اینکه سایر مالکین نیز در آینده حق مالکیت و بهره­ برداری از مال مذکور را دارند، دامنه­ی تصرفات هر مالک مانند سایر بیعها نیست و محدود است و همین محدودیت موجب می­شود هر مالکی نتواند برخی تصرفات را در ملک انجام دهد و اگر انجام دهد در برابر سایر مالکین مسؤول خواهد بود. هر خریداری با فروشنده معامله می­کند و طرف معامله­ی وی، فروشنده است. در نگاه اول می­توان گفت هیچ یک از خریداران با یکدیگر ارتباطی ندارند و فقط هر یک از آنان مبیع واحدی را در زمان مشخص مالک هستند. اما وجود یک مملوک زمانی، قدر مشترک تمامی مالکیتهاست و به همین دلیل باید با همکاری و ارتباطی منظم و اصولی با یکدیگر از مملوک زمانی محافظت نمایند تا تمامی آنان بتوانند در مقطع زمانی خویش بهره­ی کافی را از ملکیت خویش ببرد و مملوک زمانی نیز از عمر بیشتری برخوردار باشد. هیچ یک از آنان نباید از این رابطه منظم و اصولی پا را فراتر نهد و گرنه در برابر سایر مالکین مسؤول قلمداد می­شود و ملزم به جبران خسارت آنها خواهد بود. اشخاص ثالث ممکن است تصرفات مادی و حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند و به تبع آن مالکین می­توانند به آنان رجوع کنند، ولی اختیارات مالکین در رجوع به  اشخاص ثالث نیز در قرارداد بیع زمانی گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد. اختیارات مالکین در رجوع به شخص فروشنده در مورد موضوع تسلیم مملوک زمانی است. بدین نحو که تسلیم مملوک زمانی به خریدار اول کافی نیست و فروشنده باید به تک تک خریداران تسلیم نماید و هریک از مالکین هنگام رسیدن مقطعِ مالکیت خویش این اختیار را دارد که به فروشنده (شخص ثالث) رجوع نماید تا وی مبیع را به وی تسلیم کند. در موردی که مبیع در دستِ یکی از مالکان تلف می­شود، ممکن است قائل باشیم که با تسلیم مبیع به خریدار اوّل ضمان معاوضی نیز به خریداران منتقل می­شود؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود وی هیچ مسؤولیّتی نسبت به تلف مبیع در برابر سایر خریداران ندارد و تلف مبیع از کیسة تمام مالکان است. شاید بتوان گفت مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است مسؤول ِتلف ِمبیع در برابر سایر مالکین است زیرا ضمان معاوضی با تسلیم مبیع به خریدار منتقل می­شود ولی می­توان گفت مالکان دیگر نمی­توانند به مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است رجوع کنند زیرا ید او مالکانه بوده است و همچنین مرتکبِ تعدی وتفریط در استفاده و نگه داری از مال نشده است. ولی اگر قائل باشیم که  این ارادة ضمنی در هریک از قراردادها با فروشنده وجود دارد که فروشنده در موعد مقرّرمبیع را به هر یک از خریداران جداگانه تسلیم کند؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود سایرخریداران می­توانند به فروشنده رجوع وثمن معاملة خود را دریافت کنند زیرا با تلف مبیع قرادادهای آنان منفسخ می­شود. همچنین اگر مالکی که مبیع در دست وی است، خسارتی به مبیع وارد کند و بعد مدّت مالکیّت وی به اتمام برسد، مالک بعدی می­تواند به عنوان مالک به وارد کنندة خسارت (مالک قبلی) رجوع کند وخسارت وارده را مطالبه کند و نیز
می­توان گفت وی می تواند به فروشنده نیز رجوع کند زیرا اراده آنان هنگام بیع این بوده است که فروشنده مبیع را سالم وبدون عیب ونقص تحویل دهد. اگر اشخاص ثالث دیگر به غیر از فروشنده نیز تصرفات مادی یا حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند، مالکین نیز دارای اختیاراتی خواهند بود که برای دفاع از حقوق خود دست به اقداماتی زنند، اما این اختیارات گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد که به طور تفصیلی در فصل دوم بیان می­شود

ب) دلائل انتخاب موضوع

اینجانب به واقع درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی هستم که برای بنده نسبت به این نوع بیع به وجود آمده است. ناگفته نماند که علاقه­ی وافر من به موضوع بیع این سؤالات را در ذهن حقیر به وجود آورد و همین که دیگر نویسندگان به این مسائل یا نپرداخته­اند و یا کمتر پرداخته­اند انگیزه­ای است تا درصدد پاسخ گویی به سؤالاتم در این زمینه باشم. علاوه بر این، با توجّه به این که بیع زمانی مسأله­ی نو ظهوری است؛ مباحثی که در این پایان نامه مطرح خواهم نمود، اگرچه فقیهان و حقوقدانان به این مسائل در سایر  بیع­ها پرداخته­اند ولی با توجه اوصاف خاص این نوع بیع، حداقل در برخی از موارد نیاز به بررسی جدید و جامع دارد.

ج) سؤال اصلی

محدوده­ی اختیارات مالکین و مسؤولیت هر کدام از آنان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی چیست؟

د) سؤالات فرعی

1ـ آیا تصرفات مالکین صرفاً در محدوده­ی مالکیت زمانی آنان است؟

2ـ اگر مدتِ مالکیت یکی از خریداران پایان یافت، ولی وی از مبیع رفع ید نکرد ،آیا مالک بعدی یا مالکان دیگر حق تقاضای رفع ید یا مطالبه­ی خسارت از وی را دارند؟

3ـ در صورت اتلاف مبیع از سویِ یکی از خریداران، وضعیت سایر قراردادها چیست؟

4ـ آیا تسلیم مبیع به مالک اول به منزله­ی تسلیم به سایر مالکین است یا اینکه مبیع باید به تک تک خریداران جداگانه از سوی فروشنده تسلیم شود؟

ن) فرضیه


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامهمتن کامل در سایت :

40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 15:20 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه معماری:موزه جنگ مهران ...

 مقدمه. 13


فصل اول: 15

تعاریف وكلیات.. 15

تعریف موزه 16

تعریف لغوی موزه 16

تعریف اصطلاحی موزه 17

هدف نمایش.. 17

موزه در بینش اسلامی. 18

شورای بین‌المللی موزه‌ها 18

انواع موزه ها 18

موزه تاریخ و باستان شناسی. 18

موزه فضای باز. 19

موزه های مردم شناسی. 20

کاخ موزه ها 20

موزه های هنری. 21

موزه علوم و تاریخ طبیعی. 21

موزه های محلی یا منطقه ای. 21

پارک موزه ها 22

موزه های نظامی. 23

فصل دوم: 24

بررسی نمونه های مشابه. 24

1- موزه فرش ایران. 25

ویژگی‌ها 25

2- موزه وین. 26

3- موزه بریتانیا 27

بخش‌های اصلی موزه بریتانیا عبارتند از. 28

4-موزه لوور. 30

فصل سوم: 33

مبانی نظری طرح. 33

تاریخچه موزه 34

اهداف موزه 34

وضعیت موزه ها بعد از انقلاب در ایران. 41

معماری موزه 41

فضاهای معماری موزه 46

پشتوانه. 46

حجم. 47

فضای واقعا عمومی. 48

فصل چهارم: 49

بسترطرح ومطالعات سایت.. 49

وضعیت اقتصادی. 50

بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام. 50

آب و هوای منطقه. 50

پراكندگی بارش در استان ایلام. 53

دمای هوا در استان ایلام. 54

میزان بارندگی. 54

روزهای یخبندان. 54

بادها مسلط.. 54

رطوبت نسبی. 55

ادبیات قومی استان. 55

صنایع دستی. 56

دشتها 58

باد. 65

بادهای محلی. 65

ضوابط طراحی ساختمان. 67

جهت ساختمان. 67

شكل ساختمان. 68

نحوه استقرار ساختمان. 69

رابطه فضاهای پر و خالی. 69

شكل- تناسبات و محل استقرار حیاط‌ها 70

ویژگی بام‌ها 70

شكل و محل قرارگیری ایوان‌ها 70

نحوه استقرار فضاها وابسته. 71

ابعاد و تناسبات فضاهای بسته. 72

جداره‌های باز. 72

فصل پنجم: 73

استانداردها و ریز فضاها 73

موازین طراحی موزه 74

1- فضای فیزیكی موزه 75

2- تالار نمایش.. 76

3- تالار ورودی. 77

4- نور در تالارهای نمایش.. 77

5- دیوارها و سقف‌پوش تالارها 78

6- مراكز جانبی موزه 78

7- كتابخانه و مركز اسناد. 79

8- انبار مخزن. 79

9 – كارگاه 79

10- آزمایشگاه 79

11- چایخانه و تریا 79

12- بخش اداری، فنی و تأسیسات.. 80

13- تجهیزات فنی تأسیسات موزه 80

14- سیستم تهویه. 80

15- آسانسور و بالابر. 81

16- فضاهای عمومی. 81

الف) ورودی و كلید. 81

ب) سالن انتظار. 81

ج) راهروها 82

د) سرویس بهداشتی. 82

ذ) فضای اداری. 82

17- صحنه. 82

الف) انواع صحنه‌ها 83

ب) فضای پشت و كنار صحنه. 83

ج) پرده صحنه. 83

ذ) كنترل نور و صدا 84

ر) جایگاه شنوندگان. 84

ز) حركت در سالن‌ها 84

18- گالری‌ها 85

19- پاركینگ‌ها 86

ضوابط و استانداردها 86

الف) سیستم خنك‌كننده 88

ب) سیستم‌های هواسازی گرم. 89

ج) سیستم تأمین آب گرم. 89

د) عایق‌بندی تأسیسات.. 89

ه) كانال‌های انتقال دهنده هوا 89

و) تأسیسات جانبی. 90

استانداردها 91

گالری ها 91

آمفی. 92

کتابخانه. 93

اداری. 94

پژوهشی. 94

آموزشی. 95

انبار. 95

پارکینگ.. 95

تاسیسات.. 96

عرصه معرفی. 98

عرصه اداری شامل دو حوزه مختلف می باشد. 100

عرصه پژوهشی. 101

عرصه آموزشی. 101

عرصه خدمات رفاهی و عمومی. 101

عرصه خدمات پشتیبانی. 102

فصل ششم: 107

سیرتکوین ایده وروند طرح. 107

موقعیت سایت.. 108

تحلیل سایت.. 109

روند تکوین حجم. 110

فصل هفتم : 113

آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط.. 113

منابع و ماخذ. 114چکیده
هدف اولیه از پیدایش موزه‌ها به مفهوم نوین و به روش شناخته شده امروزی ایجاد مكانهایی برای نگهداری اموال شخصی و یا ثروت‌های صرفاً ملی بوده است. اشتیاق به گردآوری اشیاء زیبا، گرانبها و كمیاب و یا صرفاً غریب امری است كه ریشه در نهاد و سرشت آدمی داشته و دارد.موزه‌ها به عنوان مؤسساتی در جوامع نوین وظیفه دارند اشیائی را كه به لحاظ ارزش فرهنگی‌شان گرامی داشته می‌شوند را نگهداری نموده و تا سرحد امكان از ویرانی و زوال مصون بدارندو جمعی سازمان یافته‌اند كه از گنجینه‌هایشان در جهت اهداف فرهنگی استفاده شودهمچنین موزه ایجاد تسهیل تماس مستقیم بین فرد و شیء است خواه فرد یك كودك دبستانی باشد یا یك بزرگسال و خواه شیء با علوم طبیعی و یا یك متنوع عرشه شده در تالار تاریخچه علوم و فنون با شهر و یا یك اثر هنری.حال بی‌مناسبت نیست كه هر چند فشرده و با نگرشی الهی به موزه نگریسته و جایگاه و منزلت آن در جهان‌بینی اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم بنابراین به قرآن روی آورده و شیوه برخورد آن را با حوادث تاریخی و آثار باقی‌مانده از پیشینیان را بررسی نمائیم. مشاهده می‌كنیم .

مقدمه


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامهمتن کامل در سایت :

40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 15:15 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری ...

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده 1

فصل اول « کلیات و مفاهیم »

1-1- طرح مساله. 3

1-1-2- پیشینه. 4

1-1-3- اهداف تحقیق.. 6

1-1-4- فرضیه‌ها 6

1-2- تعاریف و مفاهیم.. 7

1-2-1- جهل.. 7

1-2-2- حکم.. 7

1-2-3- جهل به حکم(قانون) در اصطلاح.. 8

1-2-4- مسئولیت... 8

1-2-5- کیفری.. 9

1-2-6- مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 9

1-2-7- مفهوم قانون مجازات... 11

1-3- جهل و عناوین مشابه. 11

1-3-1- اشتباه 11

1-3-2- ظن.. 12

1-3-3- شک.... 12

1-3-4- شبهه. 12

1-3-5- غفلت... 13

1-4- انواع جهل.. 14

1-4-1- جهل بسیط و مرکب... 14

1-4-2- جهل حکمی و جهل موضوعی.. 14

1-4-3- جهل تقصیری و جهل قصوری.. 15

1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16

1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی.. 16

1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون.. 17

1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری.. 18

1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات... 19

1-6- سیر تاریخی مسئولیت کیفری.. 19

1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصی.. 19

1-6-2- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق.. 20

1-6-3- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی.. 20

1-6-4- مکتب فایده اجتماعی.. 21

1-6-5- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک.... 21

1-6-6- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی.. 21

1-6-7- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام. 22

1-6-8- مسئولیت کیفری در ایران.. 23

1-6-8-1- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی.. 23

1-6-8-2- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی.. 23

1-7- مبانی و شرایط مسئولیت كیفری.. 24

1-7-1- مبانی مسئولیت كیفری.. 24

1-7-1-1- مسئولیت كیفری مبتنی بر آزادی و اختیار 24

1-7-1-2- مسئولیت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختیار انسان.. 24

1-7-1-3- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختیار 25

1-7-2- انواع مسئولیت... 26

1-7-2-1- مسئولیت اخلاقی.. 26

1-7-2-2- مسئولیت اجتماعی.. 26

1-7-2-3- مسئولیت قانونی.. 26

1-7-2-3-1- مسئولیت مدنی.. 27

1-7-2-3-1- مسئولیت کیفری (جزائی) 27

1-7-2- شرایط مسئولیت کیفری.. 27

1-7-2-1- ارتكاب عمل مجرمانه. 27

1-7-2-1-1- عنصرقانونی جرم. 28

1-7-2-1-2- عنصر مادی جرم. 28

1-7-2-1-3- عنصر معنوی جرم. 28

1-7-3-2- اهلیت جزایی مرتكب... 29

1-7-3-2-1- فقدان علل خاص.... 29

1-7-3-2-2- کودکی یا صغر سن.. 30

1-7-3-2-3-  جنون.. 31

1-7-3-2-4- اجبار 31

1-7-3-2-5- مستی.. 32

1-7-3-2-6- خواب و بیهوشی.. 32

1-7-3-2-7- اشتباه 32

فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه  »

2-1- کلیات... 35

2-1-1- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری.. 35

2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بیان.. 35

2-1-1-1-1- اصل برائت... 36

2-1-1-3- اصل اباحه. 41

2-2- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت... 42

2-2-1- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم.. 42

2-2-2- اشتراک احکام بین عالم و جاهل.. 44

2-2-3- فرض آگاهی مردم. 44

2-3- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش.... 45

2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر. 45

2-4- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه. 47

2-4-1- جرائم مستوجب حد. 47

2-4-2- جرائم مستوجب قصاص.... 48

2-4-3- جرائم مستوجب تعزیری.. 49

فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »

3-1- کلیات... 51

3-2- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست ». 52

3-2-1- حفظ وتحکیم نظم عمومی.. 52

3-2-1-1- جلوگیری از اطاله دادرسی.. 52

3-2-1-2- کاهش بار هزینه دادرسی.. 53

3-2-1-3- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون.. 53

3-2-1-4- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن.. 54

3-2-1-5- جلوگیری از افزایش جرائم.. 54

3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم.. 54

3-2-3- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم.. 54

3-3- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست». 55

3-3-1- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل.. 55

3-3-1-1- ضعف شیوه اطلاع رسانی.. 56

3-3-1-2- تخصصی بودن متن قوانین.. 57

3-3-1-3- کثرت قوانین.. 58

3-3-1-4- تغییرات پی در پی قوانین.. 58

3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین.. 59

3-3-2- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 59

3-4- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه. 59

فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »

4-1- کلیات... 63

4-2- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مصوب 1392.. 64

4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 64

4-2-2- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 66

4-2-2-1- ماده 3.. 66

4-2-2-2- ماده 91.. 66

4-2-2-3- ماده 120.. 67

4-2-2-4- ماده 121.. 67

4-2-2-5- ماده 155.. 67

4-2-2-6- ماده 218.. 68

4-2-2-7- شرایط مسئولیت کیفری.. 69

4-2-2-8- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 69

4-2-2-9- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص.... 71

4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل.. 71

4-2-2-11- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده 155.. 72

4-3- نتیجه گیری.. 73

4-4- پیشنهادات... 75

منابع.. 76

چکیده

در حقوق کیفری موضوع جهل به حکم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهمیت و تأثیر گذاری اساسی بر مسئولیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در نظام کیفری اسلام به استناد آیات و روایات و بهره گیری از قواعد و اصول فقهی، مجازات جاهل به تکلیف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبیح و زشت دانسته شده است. از این رو درحقوق اسلام اصل بر پذیرش ادعای جهل می‌باشد. در حقوق جزای به اصطلاح عرفی، اصل عدم تأثیر جهل به حکم بر مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است و قاعده جهل به حکم و یا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. این قاعده به عنوان یک اصل اساسی و کاربردی مورد نظر قرار گرفته است.رویکرد قانونگذاری در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 علی رغم عدم اشاره به حکم کلی جهل به حکم غالباً بر مبنای اصل « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » بوده است. قانونگذار ایران در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر اینکه در برخی مواد خاص مانند قوانین قبلی به جهل حکمی اشاره نموده است ؛ حکم کلی جهل را مشخص کرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء که جهل به حکم را نیز در بر می‌گیرد اشاره نموده است. در ماده 155 قانون مجازات جدید به نوعی بین دیدگاه فقهی و دیدگاه عرفی جمع نموده است. لذا در رابطه با پذیرش جهل در تحقق وشکل گیری و اجرای مجازات، تغییر در رویکرد قانونگذار وجود دارد. در این نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهی وحقوقی و دلایل پذیرش و عدم پذیرش ادعای جهل به حکم و وجه اشتراک بین دو دیدگاه فقهی و حقوقی، و رویکرد قانونگذار کیفری ایران بخصوص در آخرین اراده قانونگذاری پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی : مسئولیت کیفری، جهل به حکم، رافعیت، قانون مجازات اسلامی 1392


متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامهمتن کامل در سایت :

40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 15:09 توسط مدیر سایت پایان نامه |

صفحه قبل 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد
تبلیغات متنی