دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توج

 فهرست مطالب


عنوان                                                                                                          شماره صفحه


چکیده.................................................................................................................................. 1


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1- مقدمه......................................................................................................................... 3


1-2- بیان مسئله تحقیق........................................................................................................ 3


1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................ 6 


1-4- اهداف تحقیق............................................................................................................. 7


1-5- مدل مفهومی تحقیق..................................................................................................... 8


1-6- فرضیه های تحقیق...................................................................................................... 9


1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مدل..................................................................... 9


1-8-  قلمرو تحقیق............................................................................................................ 12


1-8-1- قلمروزمانی........................................................................................................... 12


1-8-2- قلمرو مکانی......................................................................................................... 12


1-8-3- قلمرو موضوعی..................................................................................................... 12


فصل دوم: ادبیات تحقیق


2- مقدمه............................................................................................................................ 14


2-1-تعاریف عملكرد نوآوری.............................................................................................. 16


2-1-1- تاریخچه عملكرد نوآوری....................................................................................... 20


2-1-2- اهمیت عملكرد نوآوری.......................................................................................... 21


2-1-3- ابعاد عملكرد نوآوری............................................................................................. 21


2-1-4- رویكردهای عملكرد نوآوری.................................................................................. 22


2-2- تعاریف عملكرد كیفیت.............................................................................................. 25


2-2-1- اهمیت عملكرد كیفیت........................................................................................... 26


2-2-2 -ابعاد عملكرد كیفیت............................................................................................... 27


2-2-3- مدل عملكرد كیفیت كانو........................................................................................ 27


2-3- تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر.................................................................................... 31


2-3-1- تاریخچه مدیریت كیفیت........................................................................................ 32


2-3-2- اهمیت مدیریت كیفیت........................................................................................... 33


2-3-3- ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت كیفیت..................................................... 33


2-3-3-1- ابعاد سخت افزاری مدیریت كیفیت..................................................................... 34


2-3-4- رویكردهای مدیریت كیفیت.................................................................................... 39


2-4-1- رابطه بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت.................................. 42


2-4-2- رابطه بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآورانه................................ 43


2-4-3- مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری................................................................ 44


2-5-1- پیشینه ی پژوهش های داخلی................................................................................ 47


2-5-2- پیشینه ی پژوهش خارجی...................................................................................... 50


فصل سوم: روش تحقیق


3-1- مقدمه ....................................................................................................................... 55


3-2- روش تحقیق.............................................................................................................. 55


3-3- جامعه آماری تحقیق................................................................................................... 56


3-4- ابزار گردآوری داده ها................................................................................................ 57


3-5- پایایی و روایی.......................................................................................................... 58


3-5-1- پایایی................................................................................................................... 58


3-5-2- روایی محتوا.......................................................................................................... 59


3-6- روش های آماری تحقیق............................................................................................. 59


3-6-1-آزمون كولموگروف – اسمیرنوف.............................................................................. 60


3-6-1- مدل سازی معادلات ساختاری................................................................................ 61


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها


4-1- مقدمه ....................................................................................................................... 63


4-2- توصیف آماری........................................................................................................... 63


4-2-1- جنسیت................................................................................................................ 64


4-2-2- وضعیت سن......................................................................................................... 64


4-2-3 – میزان تحصیلات.................................................................................................. 65


4-2-4- سابقه ی کار.......................................................................................................... 65


4-2-5- سابقه ی مدیریت................................................................................................... 66


4-2-6- تعداد پرسنل.......................................................................................................... 66


4-2-7- نوع فعالیت........................................................................................................... 67


7-2-8- گواهینامه های در اختیار......................................................................................... 67


4-3- توصیف آماری متغیرهای تحقیق.................................................................................. 68


4-3-1- گروه های کوچک حل مسئله.................................................................................. 68


4-3-2- پیشنهادات کارکنان................................................................................................. 68


4-3-3- آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان........................................................................ 68


4-3-4- مدیریت فرآیند...................................................................................................... 69


4-3-5- اطلاعات کیفیت..................................................................................................... 69


4-3-6- عملکرد کیفیت...................................................................................................... 69


4-3-7- عملکرد نوآوری.................................................................................................... 70


4-4-آزمون كولموگروف – اسمیرنوف.................................................................................. 70


4-6- بررسی مدل های  اندازه گیری..................................................................................... 71


4-6-1- تحلیل عاملی تاییدی متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت....................................... 71


4-6-1-1-بخش اول.......................................................................................................... 72


4-6-1-2- بخش دوم........................................................................................................ 75


4-6-2- تحلیل عاملی تاییدی ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت........................................... 77


4-6-2-1- بخش اول......................................................................................................... 77


4-6-2-2- بخش دوم........................................................................................................ 80


4-6-3- متغیر عملکرد کیفیت.............................................................................................. 82


4-6-4- متغیر عملکرد نوآوری............................................................................................ 84


4-7-1- مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل معادلات ساختاری................................................ 85


4-7-2-مدل در حالت تخمین استاندارد................................................................................ 86


4-7-3- مدل در حالت ضرایب  T و بررسی فرضیه های پژوهش با معادلات ساختاری........... 87


4-7-3-1-آزمون فرضیه اول............................................................................................... 88


4-7-3-2-آزمون فرضیه دوم............................................................................................... 89


4-7-3-3-آزمون فرضیه سوم.............................................................................................. 89


4-7-3-4-آزمون فرضیه چهارم........................................................................................... 89


4-7-3-5-آزمون فرضیه پنجم............................................................................................. 89


4-7-3-6-آزمون فرضیه ششم............................................................................................. 90


4-7-5- تحلیل مسیر.......................................................................................................... 90


4-7-6- شاخصهای برازش مدل.......................................................................................... 91


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات


5-1- مقدمه ....................................................................................................................... 94


5-2-آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق........................................................................................ 94


5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق...................................................................................... 99


5-3-1-فرضیه اول تحقیق................................................................................................... 99


5-3-2-فرضیه دوم تحقیق................................................................................................... 99


5-3-2-فرضیه دوم تحقیق................................................................................................. 100


5-3-4-فرضیه چهارم تحقیق.............................................................................................. 100


5-3-5-فرضیه پنجم تحقیق................................................................................................ 100


5-3-6-فرضیه ششم تحقیق................................................................................................ 101


5-4-پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش..................................................................... 101


5-5- محدودیت های تحقیق.............................................................................................. 102


5-6- پیشنهادات آتی برای انجام تحقیق............................................................................... 103


منابع ................................................................................................................................. 104


پیوست‌ها............................................................................................................................ 111


فهرست جداول


عنوان                                                                                                          شماره صفحه


جدول 2-1- پنج تعریف منحصر به فرد كیفیت كانو............................................................... 29


جدول 2-2- تعاریفی چند از ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت کیفیت........................ 32


جدول3-1- منابع پرسشنامه و تعداد سوالات مربوط به هر متغیر.............................................. 58


جدول3-2- نتایج ضرایب پایایی پرسشنامه............................................................................ 59


جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه.................................................................. 64


جدول 4-2- وضعیت سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه........................................................... 64


جدول4-3- تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه................................................................ 65


جدول 4-4- میزان سابقه ی کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه.................................................... 65


جدول 4-5- سابقه ی مدیریت پاسخ دهندگان به پرسشنامه..................................................... 66


جدول 4-6- تعداد پرسنل مربوط به شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه............................ 66


جدول 4-7- نوع فعالیت های شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه................................... 67


جدول 4-8- گواهینامه های در اختیار شرکت های پاسخ دهندگان به پرسشنامه......................... 67


جدول 4-9- توصیف آماری متغیر گروه های کوچک حل مسئله.............................................. 68


جدول 4-10- توصیف آماری متغیر پیشنهادات کارکنان.......................................................... 68


جدول 4-11- توصیف آماری متغیر آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان.................................. 69


جدول 4-12- توصیف آماری متغیر مدیریت فرآیند............................................................... 69


جدول 4-13- توصیف آماری متغیر اطلاعات کیفیت.............................................................. 69


جدول 4-14- توصیف آماری متغیر عملکرد کیفیت............................................................... 70


جدول 4-15- توصیف آماری متغیر عملکرد نوآوری.............................................................. 70


جدول 4-16- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده ها........................ 71


جدول 4-17- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت.............. 75


جدول 4-18- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت................................................................................................................................. 77


جدول 4-19- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت.......... 79


جدول 4-20- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت.................................................................................................................... 81


جدول 4-21- شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد کیفیت.............................. 83


جدول 4-22- شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد نوآوری............................. 85


جدول 4-23- نتایج تحلیل مسیر.......................................................................................... 90


جدول 4-24- شاخص های برازش مدل............................................................................... 91


جدول 4-25- شاخص های برازش مدل پژوهش.................................................................. 92


جدول5-1- توصیف معیارهای گروه های کوچک حل مسئله................................................... 94


جدول5-2- توصیف معیارهای پیشنهادات کارکنان................................................................. 95


جدول5-3- توصیف معیارهای آموزش مرتبط با شغل............................................................. 96


جدول4-5- توصیف معیارهای مدیریت فرآیند....................................................................... 97


جدول5-5- توصیف معیارهای کیفیت اطلاعات..................................................................... 98


جدول5-6- توصیف معیارهای عمکلرد کیفیت....................................................................... 98


جدول5-7- توصیف معیارهای عمکلرد نوآوری..................................................................... 99


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                          شماره صفحه


نمودار 4-1- مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمین استاندراد........ 73


نمودار 4-2- مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری.......... 74


نمودار 4-3- مدل اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت


 در حالت تخمین استاندراد................................................................................................... 75


نمودار 4-4- اندازه گیری ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری.............................................................................................................................. 76


نمودار 4-5- مدل اندازه گیری ابعاد مدیریت فرآیند در حالت تخمین استاندارد......................... 78


نمودار 4-6- مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت اعداد معناداری...... 79


نمودار 4-7- مدل اندازه گیری ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت و متغیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت در حالت تخمین استاندراد..........................................................

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 19:57 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخ ...

 عدم شناخت عوامل مؤثر در قهرمانی، موجب عدم پیشرفت و موفقیت های ورزشی شده و باعث از بین رفتن انرژی و زمان ورزشکار و هزینه زیاد خواهد شد (گیامپترو و همکاران، 2009). هدف از انجام این تحقیق مقایسه ویژگی‌های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته‌کای مرد دربخش کاتا وکومیته حاضر در اردوی تیم ملی ایران بود. جامعه و نمونه آماری این تحقیق 32 نفر از قهرمانان کاراته کای مرد (کاتا 12=n) و (کومیته 20=n) که حداقل یکی از عناوین قهرمانی جهان، آسیا، دانشجویان جهان یا غرب آسیا را کسب نموده بودند، تشکیل دادند. در این تحقیق اندازه گیری پیکرسنجی شامل: وزن، طول قد ایستاده، قد نشسته، طول بازو، ران و ساق پا، پهنای آرنج و اپی کندیل ران، محیط بازو در حالت استراحت و انقباض، محیط ساعد، مچ دست، کمر، لگن، ساق پا و مچ پا، مقدار چین پوستی عضله سه سر بازو، دوسر بازو، تحت کتفی، فوق خاصره ای، شکم، ران و پشت ساق پا و همچنین پرسشنامه شخصیتی فرم کوتاه شده NEO شامل: روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن طبق شرایط استاندارد و کنترل شده انجام شد. جهت بررسی تفاوت بین ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی از آزمونt  و از آزمون اسمیرونف – کولموگروف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع و از آزمون لوین جهت بررسی تجانس واریانس استفاده شد. سطح معنا داری نیز برای تمام محاسبات (05/0>p ) در نظر گرفته شد. نتایج به دست آماده در مورد ویژگی های پیکرسنجی نشان داد قهرمانان کومیته دارای وزن بیشتر، قد ایستاده و نشسته، طول بازو، ران و ساق پای بلند تر ، محیط کمر، چین پوستی سه سر بازو و ران بیشتر نسبت به قهرمانان کاتا می باشند و پهنای آرنج، اپی کندیل ران و محیط بازو در حالت انقباض قهرمانان کاتا بیشتر از قهرمانان کومیته بود، ولی در دیگر ویژگی های پیکر سنجی اختلاف معنا دار نبود. در مورد ویژگی های شخصیتی بین برون گرایی و گشودگی قهرمانان کاتا و کومیته تفاوت معنا دار بود. به طور کلی یافته های تحقیق بیانگر اختلاف در برخی از ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی بین قهرمانان کاتا و کومیته می باشد. بنابر این ضروری به نظر می رسد که در هدایت و گزینش ورزشکاران به بخش های کاتا و کومیته به این ویژگی ها توجه گردد.


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1- مقدمه


ورزشکاران، زینت جامعه بوده و باعث افتخار می باشند و قهرمانان ورزشی مانند ستارگان می‌درخشند (بوستانی، 1389). اکثر انسان ها با توانایی بالقوه متولد می شوند اما با کسب تجربه لازم وآموزش های صحیح و ضروری استعداد بالقوه آنها بارور و شکوفا می گردد (اشمیت[1]،1384).


بسیاری از والدین علاقه‌مندند کودکانشان موفقیت در رشته های ورزشی را تجربه کنند، حتی ممکن است برخی از آنها تمایل داشته باشند کودک خود را در سطح نخبگان ورزشی و قهرمانان ملی و بین‌المللی ببینند. پیشرفت از سطوح ابتدایی به سطح نخبگی، در ورزش فرآیندی بسیار پیچیده دارد، فرآیند کشف ورزشکاران با استعداد برای شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهی شده یکی از موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح است، همه افراد می‌توانند در فعالیت‌های ورزشی شرکت نمایند اما افراد کمی به سطوح بالای مهارت و چیرگی دست می‌یابند (ابراهیم و حلاجی، 1386). هر فردی می تواند به فعالیت ورزشی ویژه ای بپردازد، اما تعداد کمی هستند که به مرحله نخبگی و قهرمانی می رسند(لیدر[2]، 2005).


ورزشکاران برای رسیدن به اهداف ورزشی خود نیازمند کسب مهارت‌‌ها در دو زمینه جسمانی و روحی روانی هستند و دستیابی به اوج عملکرد ورزشی با ویژگی‌های روانشناختی و پیکری برجسته میسراست (بخردی، عابدنظری و ذکایی، 1380). درچند سال اخیر تحقیقات زیادی در زمینه شناسایی و بهبود عوامل موثر بر موفقیت ورزشکاران انجام شده است و اوج عملکرد ورزشکاران مهمترین دغدغه مربیان در تورنمنت های بین‌المللی است‌ (توتردل، 2001). یکی از مهم ترین اجزای وابسته به تندرستی، ترکیب بدنی می باشد. در بسیاری از تحقیقات بین ویژگی های پیکرسنجی و اجراهای ورزشی ارتباط و همبستگی بالایی مشاهده شده است (دولت آبادی، 1379). عواملی چون اندازه و تر کیب بدنی و شاخص های اجرایی مهارت حركتی نقش بسزایی در گرایش افراد به یكی از رشته های ورزشی خاص دارد. به عنوان مثال، اهمیت قامت بلند در ورزشكاران ورزش های تیمی كاملاً پذیرفته شده است یا داشتن قامت کوتاه در ژیمناست ها باعث مزیت مکانیکی و موفقیت اجرای مهارت شده است (زونیگا[3] و همکاران 2011). یقینا رسیدن به اوج عملکرد ورزشی بدون برخورداری از مهارت های روانی امکان پذیر نمی‌باشد و گام مهم در این مسیر، ارزیابی مهارت‌های روانشناختی و شخصیت ورزشکاران است (تجاری، زارعی و عظیم نژاد،1388). ورزشکاران نخبه نمونه های عالی رشد مهارتهای حرکتی هستند، این ورزشکاران بر اساس اندازه و وضعیت بدن و تجارب شناختی و اجتماعی خود عملکردهای حرکتی را به حداکثر درجه و میزان پیشرفت می رسانند و می‌توان با بررسی وشناخت این قابلیت ها از آن بعنوان شاخص و معیاری برای استعداد یابی در رشته های مختلف ورزشی استفاده نمود (هی وود[4]،1390). یکی از رشته های ورزشی که امروزه مشتاقان زیادی در سراسر دنیا از جمله در کشورمان دارد ورزش کاراته می باشد. ورزش رزمی کاراته برای اولین بار در منطقه ای به نام اوکیناوا[5] جزیره ای بین چین و ژاپن در حدود 4000 سال پیش توسط افسران چینی راه یافت، شکل ابتدایی کاراته روش مبارزه ای چینی به نام کمپو[6] بود که طی سالیان طولانی تبدیل به ته[7] و سپس کاراته گردید (حسین خان، 1383). این رشته ورزشی نیز مانند دیگر رشته ها مسیر تکامل را پیموده و به شکل امروزی در آمده است و دارای مسابقات رسمی در سراسر دنیا در قالب قهرمانی قاره ای و جهانی می باشد که در دو بخش کاتا[8] (فرم) و کومیته[9] (مبارزه) ، بانوان و آقایان در رده های وزنی و سنی مختلف می باشد (مردانی، 1389). اما تاکنون تحقیقات اندکی به منظور شناسای ویژگی های مورد انتظار قهرمانی رشته ورزشی کاراته به تفکیک در دو بخش کاتا و کومیته با بهره گرفتن از شاخص های پیکرسنجی و شخصیتی انجام شده است، امید است نتایج این تحقیق که با تاکید بر مقایسه ویژگی های مختلف پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاتا و کومیته می‌باشد، اطلاعات نسبتاً جامعی در اختیار مربیان، اولیاء و مسولین رشته ورزشی کاراته جهت شناسایی بهتر استعدادهای هنرجویان کاراته در دو بخش فراهم سازد، تا با توجه به کمیت بالای هنرجویان کاراته در سطح کشور، این رشته ورزشی بتواند نتایج مطلوب‌تری را درعرصه های بین‌المللی کسب نمایند.


1- 2 بیان مسئله


متخصصان و مربیان با تجربه برخی مزایای استعدادیابی ورزشی را اینگونه عنوان می‌دارند که زمان مورد نیاز برای رسیدن به اوج عملکرد ورزشی با بهره گرفتن از افراد برگزیده کاهش می یابد، و افراد به سمت رشته‌هایی که از نظر جسمانی و روانی برای آنها مناسب‌ترند هدایت می شوند (ابراهیم و حلاجی، 1386). معیارهای بکارگرفته شده برای استعداد یابی در هررشته ورزشی باید اختصاص به آن ورزش داشته باشد، ویژگی‌های پیکرسنجی افراد مانند قد، وزن، طول اندامها، پهنای اندامها و میزان چربی بدن نقش اساسی را در بسیاری از رشته های ورزشی بازی می‌کند (بخردی و همکاران، 1380 ). ویژگی های پیکری یکی از شاخص های تعیین کننده ویژگی های افراد به منظور توصیف ساختار بدنی دارای اهمیت زیادی می باشد (ربت[10]، 2007). همچنین سال های زیادی است که محققان روان شناسی ورزش، تلاش می کنند تا نیمرخ های شخصیتی ورزشکاران زبده را برای پیش بینی موفقیت های آتی آنها ترسیم نمایند (انشل[11]، 1385 ). متخصصان و برنامه ریزان ورزشی نقش شاخص های روانشناختی و پیکرشناختی در عملکرد ورزشکاران در میدان های مسابقه را مورد بررسی قرار می دهند و می کوشند تا با آزمون های مختلف شناخت روشن تری از این قابلیت‌ها بدست آورند، که بهتر بتوانند ورزشکاران را جهت دست یابی به موفقیت های ورزشی هدایت نمایند (ابراهیم و حلاجی، 1386). مربیان با بهره گیری از یافته های روانشناسی ورزش، می توانند به صورت کاربردی در جلسات تمرین و با ارزیابی نا محسوس خلق و خوی ورزشکاران پر استرس و تبدیل آن به خلقیات مثبت، نقش چشمگیری در بهبود اعتماد به نفس و اثر بخشی ورزشکاران و موفقیت آنها داشته باشند (اصفهانی، قزلسفلو و علی لو،1391).


برنامه‌‌ریزی جهت پرورش نخبگان و قهرمانان ورزشی نیازمند اطلاعاتی جامعی از وجوه مختلف ورزشکاران نخبه می‌باشد، این اطلاعات بخصوص شامل اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریکی و روانی است که با مقایسه این اطلاعات قادر خواهیم بود ضمن کمک به قهرمانان در رقابت‌های آتی، با تعمیم این شاخص‌ها به ورزشکاران مبتدی، نوجوان و جوان استعدادیابی را در تمام رده های سنی آن رشته ورزشی میسر سازیم (شمس و سخنگویی، 1391). ورزش کاراته نیز از این امر مثتسنی نیست، ترکیب بدن در کاراته، مثل قد بلند در بخش کومیته می تواند یک مزیت به حساب آید، اما در بخش کاتا ممکن است تا حدودی یک مانع جهت اجرای موفقیت‌آمیز باشد. ویژگی های شخصیتی نیز در این دو بخش می تواند تاثیرات متفاوتی داشته باشد (بوستانی، 1389). لذا با توجه به فعالیت سی ساله محقق در این رشته به عنوان هنرجو و ورزشکار، قهرمانی در سطح کشور و تورنمنت های بین المللی، مربی و داور بین المللی، مؤلف اولین کتاب مربیگری کاراته در ایران، مسؤل کمیته آموزش فدراسیون کاراته ، دبیر انجمن کاراته دانش آموزی کشور و .... همواره در پی راهکاری جهت شکوفایی بهتر استعداد های بالقوه موجود در کشور بخصوص ورزش کاراته بوده است، تا نگرش تازه ای را از بعد علمی برای مربیان، ورزشکاران، والدین، دست اندرکاران و مسئولین ورزش کاراته ایجاد نماید. با توجه به نکات مطرح شده، این که هنرجویان کاراته درسطوح قهرمانی در یکی از دو بخش کاتا یا کومیته به صورت تخصصی به فعالیت می پردازند و غالباً فعالیت ایشان بدون در نظر گرفتن ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی است این پژوهش در نظر دارد تا با مقایسه این دو ویژگی شاخص مناسبی را برای کمک به دستیابی موفقیت در دو بخش کاتا و کومیته ارائه نماید. لذا با توجه به توضیحات برشمرده، محقق در تلاش برای پاسخ به این سوال است، که آیا بین ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته‌کای مرد دربخش کاتا و کومیته حاضر در اردوی تیم ملی ایران تفاوت وجود دارد؟


3-1- سوالات اختصاصی تحقیق


1- آیا بین ویژگی های پیکرسنجی (وزن، طول قد ایستاده و نشسته و طول اندام ها، پهنای اندام ها، محیط اندام ها و چین پوستی) قهرمانان کاراته کای مرد در بخش کاتا و کومیته تفاوت معنی داری وجود دارد؟


2- آیا بین ویژگی های شخصیتی (روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن)


قهرمانان کاراته کای مرد در بخش کاتا و کومیته تفاوت معنی داری وجود دارد؟


4-1- اهمیت وضرورت تحقیق


متخصصان امر ورزش معتقدند ورزشکارن بسیاری وجود دارند که سال های متمادی در رشته ورزشی که برگزیده‌اند فعالیت می‌کنند اما موفق نیستند، در حالی که برخی دیگر به درجات بالایی از موفقیت رسیده‌اند. پیش‌بینی موفقیت در یک رشته ورزشی خاص، کار آسانی نیست، زیرا عوامل متعددی در موفقیت یک ورزشکار دارای اهمیت است و از آنجایی که توانایی های انسان یک فطرت ثابت نیست و می‌تواند در طول زندگی تغییر نماید و در اثر عدم دستیابی به فرصت مناسب یا انتخاب اشتباه هرگز بارور نگردد، بنابراین کشف این توانایی ها ضروری است (شکرالهی اردکانی، 1390). هر انسانی در نوع خود منحصر به فرد است، با این وجود بین بسیاری از انسان ها، آن قدر شباهت وجود دارد که می توان نکات مشترکی را در نظر گرفت. اگر چه روان شناسان وجود شباهت هایی بین افراد را قبول دارند، ولی توجه به تفاوت های افراد از یکدیگر، معطوف شده است. چرا عده ای موفق و بعضی ناموفق اند؟ چرا درک افراد از امور متفاوت است؟ تنوع استعدادها از کجا ناشی می شود؟ و غیره (فتحی آشتیانی،1390). شناسایی و توجه به تفاوت های بین افراد ممکن است در تشویق و راهنمایی آن ها به طرف رشته ورزشی معینی مفید واقع شود یا اینکه آن ها را از فعالیتی که امکان موفقیت در آن کم است، دور نگه دارد ( اشمیت، 1384). امروزه با توجه به حرفه ای شدن ورزش، شناخت وضعیت و ساختار بدنی آنچنان مورد توجه متخصصین قرار گرفته است که سوق دادن نونهالان و نوجوانان به رشته های ورزشی که درآن مستعد هستند، از مهمترین عوامل شناخت نوع ورزش برای هنرآموز به شمار می رود، زیرا در این شیوه هم از اتلاف وقت هنرجو و مربی جلوگیری شده و هم از هزینه های بیهوده جلوگیری می گردد (نجف آبادی و همکاران، 1391).


ورزش‌های رزمی از رشته های مطرح ورزشی بوده و مرتباً شاهد پیوستن رشته های رزمی بیشتری در مسابقات بزرگ بین‌المللی چون المپیک هستیم. بی تردید ورزش‌های رزمی از جمله کاراته در ایران جزو موفق ترین و مدال آورترین رشته‌های ورزشی بوده و نوجوانان و جوانان زیادی همه روزه به این رشته ها روی می‌آورند (درویش، 1370). اکثر قریب به اتفاق ورزشکاران فعال رشته کاراته در دو بخش کاتا وکومیته بینش و دانش کافی را از محتوای رشته انتخابی خود نداشته اند وعواملی چون راهنمایی و نقش والدین، تماشای تمرینات ومسابقات و فیلم های رزمی، آشنایی با مربیان و ورزشکاران کاراته، در گرایش آنها به سمت این رشته ورزشی موثر بوده است (انوری، 1390). نتایج تحقیقات نشان داده است که هیچ یک از کاراته کاها بر اساس شاخص های استعدادیابی در فعالیت کاراته شرکت نکرده اند و اساساً در کشور ما هیچ گونه مبنای علمی برای استعدادیابی افراد در رشتة کاراته وجود ندارد و کلیة ورزشکاران تنها بر اساس علاقة خود یا خانواده شان وارد رشتة ورزشی کاراته می شوند (شیخ، شهبازی، امینی و غلامعلی زاده، 1385). موفقیت های این رشته در عرصه های مختلف بین المللی بیشتر مرهون کمیت بالای علاقه مندان در سطح کشور نسبت به کشورهای دیگر و تلاش های مربیان و ورزشکاران می باشد.اغلب ورزشکاران کاراته با آزمون و خطا وارد یکی از دو بخش کاتا یا کومیته می شوند که گاهی به علت عدم دستیابی به موفقیت حتی در سطوح پایین سرخورده شده و پس از مدتی این ورزش را رها می کنند و یا اینکه سالیان متمادی بدون دستیابی به موفقیت، هزینه های مادی و معنوی زیادی ر ا هم خود و هم جامعه، متقبل می شوند. تحقیق حاضر با توجه به بررسی هایی که بین ویژگی‌های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته‌کای مرد در دو بخش کاتا و کومیته دارد به توصیف و مقایسه این ویژگی ها می پردازد تا در جهت برنامه ریزی علمی برای هدایت صحیح ورزشکاران با توجه به قابلیت های بالقوه مورد استفاده قرار گیرد.


[1] - EShmith


[2] -Lidor


[3] - Zuniga


[4]- hiud


[5]- Okinawa


[6] - Kempo


[7] - Teدر این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 19:54 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه ...

 فهرست مطالب


چكیده....................................................................1


مقدمه.............................................................................2


بیان مسئله ......................................................3


انگیزه انتخاب موضوع .........................................3   


سوالات...... .........................................................................4


فرضیه ها .............................................................................4


پیشینه و ادبیات تحقیق .........................................................5


ضرورت و اهداف تحقیق..................................................6


ساختار تحقیق...........................................................7


فصل اول : كلیات ..........................................8


1-1 . مفاهیم...................................................9                                            


1-1-1. تعریف نسب.................................................9


1-1-2. مفهوم هویت............................................................11


1-1-2. مفهوم جنین.........................................................14


1-1-2-1. مفهوم عرفی جنین................................................14


1-1-2-2 .مفهوم پزشكی جنین................................................. 14


1-1-2-3 .مفهوم جنین در قانون نحوه ی اهدای جنین...............................15


1-1-3 .مفهوم جنین از نگاه قانون...............................................16


1-1-4 .تعریف باروری مصنوعی .......................................17


1-2. پیشنه ی بحث...............................19


1-2-1 پیشنه ی پزشكی ................................19


1-2-2. پیشنه ی فقهی.................................................................21


1-2-3 .پیشنه ی حقوقی.................................21


فصل دوم :مبانی و رویكردها درباره هویت خانوادگی كودك...........25


2-1 .رویكرد لزوم شناسایی هویت كودك................................26


2-1-1. نامشروع بودن اهداء گامت و جنین..................................27


2-1-1-1 .آیات و قرآن............................................27


2-1-1-2 .روایات ............................................32


2-1-1-3 .اصول عملیه..................................38


2-1-2 .دلایل عقلایی..........................................44


2-1-3 .عوامل روانشناختی..........................................51


2-1-4. تعهدات بین المللی........................................58


2-2 .رویكرد عدم شناسایی حق هویت كودك ............................62


2-2-1. حمایت از خانواده...............................................62


2-2-1-1.آیات قرآن..........................................................63


2-2-1-2 .روایات و احادیث....................................64


2-2-1-3. اصول عملیه..........................................66


2-2-2. دلایل عقلایی.......................................70


2-2-3 .عوامل روانشناختی..................................................73


2-2-4 .راهكارهای حقوقی.......................................................76


2-2-4-1. اعراض.........................................................77


2-2-4-2. اذن.............................................................78


2-2-4-3 .صلح.........................78


2-2- 5 . لزوم حفظ حق حریم خصوصی زوجین نابارور و اهداء كننده............79


فصل سوم :بررسی آثار رویكردهای مربوط به حق هویت خانوادگی كودك....................82


3-1. تعیین جایگاه حقوقی كودكان ناشی از باروری مصنوعی.......................83


3-1-1 .پدر بیولوژیك.....................................84


3-1-1-1 .عدم پیوستگی نسبی.....................................................84


3-1-1-2 .تفصیل بین معلومیت و مجهولیت اهداء كننده و علم و جهل او.....................86


3-1-1-3 .رابطه ی نسبی......................................................89


3-1-2 .شوهر زن دریافت كننده.....................................................90


3-1-2-1.عدم رابطه نسبی.....................................................................90


3-1-2-2. رابطه ظاهری.........................................................91


3-1-3 .نسب مادری.............................................................92


3-1-3-1.عدم رابطه ی نسبی...............................................92


3-1-3-2. رابطه نسبی.......................................................93


3-1-3-3 .تفصیل میان جهل و علم زن............................................94


3-2 . آثار حقوقی پذیرش یكی از دو رویكرد مطرح شده................................94


  3-2-1. آثار پذیرش رویكرد محرمانگی.......................................95


3-2-1-1 .ولایت و وظیفه ی نگه داری طفل......................................96


3-2-1-2. تربیت طفل.................................................98


3-2-1-3 .نفقه ی طفل..........................................98


3-2-1-4 .تكریم و احترام...........................................100


3-2-1-5. نسب جنین..........................................101


3-2-1-6 .ارث...........................................................103


3-2-1-7. محرمیت..............................................................105


  3-2-1-8 .عدم مداخله ی دولت................................................106


3-2-2 .آثار رویكرد افشاء......................................107


3-3. وضعیت هویت خانوادگی كودك حقوق ایران ..............................108


نتیجه...................................................................................112


منابع و مآخذ ....................................................116


ـ چکیده:


با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال 1978،‌ آگاهی مردم از روش­های جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیک­ها امید را برای گروهی از زوج ها که پیش از آن تصور می­کردند هرگز صاحب فرزند نمی­شوند به ارمغان آورد. از جمله این روش­ها، ‌اهدای تخمک،‌ اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راه­های موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامه­های اجرایی مربوط آمده است اما آنچه در میان حائز اهمیت است اطمینان از سلامت اهدا کننده، ‌دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگی­های ظاهری، ‌خونی، ‌فرهنگی، اجتماعی و دینی است. مساله ی مهم در این زمینه این است که هویت خانوادگی کودک متولد شده از این روش ها پنهان می ماند.در این مساله رویکرد دیگری نیز وجود دارد که خواهان آشکار سازی هویت والدین ژنتیکی می باشد. این روشهای نوین درکنار جنبه های درمانی، ‌ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، ‌اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. رویکرد محرمانه بودن اطلاعات هویتی کودک معایب زیادی دارد و به نظر می رسد رویکرد بهتر در این مساله رویکرد افشای هویت کودک باشد.


 واژه های کلیدی : تلقیح مصنوعی- هویت خانوادگی- حقوق کودک- اهدای جنین،اسپرم و تخمك


  مقدمه

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.

بیان مساله

در سال 1978 علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و .... مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟


انگیزه ی انتخاب موضوع

با پیشرفت علم و دانش پزشکی، متخصصان این رشته موفق شدند که جنین را خارج از رحم و به صورت آزمایشگاهی به وجود بیاورند و این مسئله باعث شد که زوجینی که به صورت طبیعی صاحب فرزند نمی شدند از این امکان علمی استفاده کرده و به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی بچه دار شوند. هر چند این روش های درمانی پیشرفت های خیره کننده ای را در حوزه های پزشکی بدنبال داشت ولی در عرصه های مختف باورهای مذهبی، اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و مشکلاتی گردید، که بسیاری از موارد همچنان بی جواب مانده و نیازمند مطالعات همه جانبه و تحقیقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از این روش ها نیازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه است، که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بنابراین برای استفاده از این روش های درمانی باید ملاحظات حقوقی _ اخلاقی، اجتماعی _ روان شناختی را در نظر گرفت و این، نیاز به تحقیق و پژوهش محققان در این موضوعات می باشد، که از حیث حقوقی یکی از موضوعات مهم هویت خانوادگی کودک، ناشی از این فرآیند است که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است.


سوالات

در این پژوهش سعی بر این بوده که به پرسش های ذیل پاسخ داده شود


سوال اصلی: چرا کودکان باید از حق شناسایی هویت خانوادگی خود برخوردار باشند و عوامل شناسایی این حق كدام است؟


سوال فرعی اول: وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش تلقیح اسپرم و تخمك بیگانه در نظام حقوقی ما چگونه است ؟


سوال فرعی دوم: وضعیت هویت خانوادگی کودکان در حقوق ایران با توجه به آثار آن چگونه می باشد؟


فرضیه ها

در راستای پاسخگویی به پرسش های فوق، نگارنده فرضیاتی را مد نظر داشته و سعی در اثبات آ نها دارد.


فرضیه ی اول


 بر مبنای کرامت انسانی و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه های عاطفی و روانی و رعایت حقوق مالی و اقتصادی اشخاص، حق انسان بر هویت خودش باید به رسمیت شناخته شود.


فرضیه دوم


 در نظام حقوقی ما، باروری مصنوعی به شیوه اهداء اسپرم، اهداء تخمک و اهداء جنین  قابلیت پذیرش ندارد. ولی، به شیوه تلقیح مصنوعی سلول های جنسی زوجین نابارور قابلیت پذیرش دارد.


فرضیه ی سوم


به رسمیت شناختن این حق برای کودکان باعث می شود که رویکرد افشاء هویت کودک و والدین ژنتیکی  در قوانین اعمال شودکه این امر به نسخ  قانون اهدا جنین به زوجین نابارور می انجامد.


پیشینه و ادبیات تحقیق   

از اواخر قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعدد و چشم گیری در زمینه ی پزشکی تولید مثل بوده ایم. شاید تا سه دهه ی قبل، ناباروری هر یک از زوجین به منزله ی یک مسیر بن بست و انقطاع نسل محسوب می گردید. ولی درک بشر از پدیده های زیستی و روند تولید مثل، مسیر های متعددی را فراسوی زوج های نابارور قرار داد. به طور کلی بحث باروری مصنوعی یا غیر طبیعی، حساسیت و محدودیت های قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و قوانین و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفت ها، به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوری جدید با سرعتی سرسام آور به پیش می رود و در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیت های اخلاقی نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد.


پیرو بروز سؤالات و مشکلات مختلف از جنبه های گوناگون حقوقی، روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی، محققان به تکاپو افتادند و نوشته هایی را تدوین کردند. برای مثال در فصلنامه ی حقوق پزشکی، مقالاتی در مورد حقوق پزشکی با عناوینی مثل تکنولوژی تعیین جنسیت جنین، مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی تدوین شده است. موضوع اهدای گامت، یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین درمان های باروری جایگزین است که ابعاد مختلف پزشکی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، جامعه شناختی و روان شناختی آن در سمینار "اهداء گامت و جنین در درمان ناباروری"در تاریخ 10 و 11 اسفند سال 1384مورد بحث و برسی قرار گرفت و مقالاتی ارائه گردید. به عنوان مثال بعضی در مقاله ای با عنوان "تزریق اسپرم مرد اجنبی در رحم زن"به برسی حرمت و جواز تزریق اسپرم مرد اجنبی پرداخته اند. یا بعضی دیگر در مقاله ای با عنوان "مبانی فقهی و بایسته های قانون اهداء جنین به زوجین نابارور" در بخش آثار حقوقی انتقال جنین به بررسی نسب، ارث، محرومیت پرداخته اند و بعضی هم در مقاله ای با عنوان "نارسایی های قانون ایران درباره ی اهداء گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی" بیشتر به نسب جنین اشاره کرده اند و به همین ترتیب اساتید دیگر آثار حقوقی و فقهی این نوع باروری را بررسی کرده اند. ولی کمتر به بحث هویت خانوادگی کودکان پرداخته شده است. در مقاله ای با عنوان "مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی" منتشر شده در فصل نامه ی حقوق پزشکی در زمینه ی هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی اظهار شده است: «بچه حق دارد بداند که والدین ژنتیکی او چه کسانی هستند و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. متأسفانه به دلیل تازگی باروری غیر طبیعی، عواقب  دراز مدت روانی،  برای کودک حاصل از این نوع باروری هنوز شناخته شده نیست و باید قوانینی وجود داشته باشد، تا نگرانی های بعدی ناشی از استفاده از این فناوری را حذف نموده یا کاهش دهد». همان طور که مشاهده می شود، این مقالات یا اصلا اشاره ای به حق هویت کودک نمی کنند یا به صورت مختصر به آن پرداختند. قصد بر این است که در این تحقیق به طور مفصل به بررسی مسائل مربوط به حق هویت کودکان و رویکرد های مختلف در این قضیه پرداخته شود.   

در این پایان نامه از روش کتاب خانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از این رو از مقالات، پایان نامه ها ، کتاب ها و پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده  و از جهت تحلیل اطلاعات هم، از روش تحلیلی و تفسیری استفاده شده است و همچنین روش تطبیقی هم به کار گرفته شده و نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و رویکرد های مختلف آن می شود.


ضرورت و اهداف تحقیقدر این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 19:51 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی و شناسایی نسب در حقوق اسلامی ...

 رسیده اند که مشروع و یا نامشروع بودن نسب صرفاً یک امر اعتباری است و این امر اعتباری فی نفسه ذاته فاقد ارزش است و هیچ امتیازی بین فرزندان مشروع و نامشروع که این هم صرفاً امر اعتباری است وجود ندارد و صرفاً جهت تحکیم روابط خانوادگی که مهمترین سلول جوامع بشری است ادیان و مذاهب مختلف توصیه شدید به تشکیل خانواده وتولید مثل در بنیاد خانواده کرده اند و از جهت همین انگیزه گاهاً در بعضی ادیان و مذاهب ومکاتب حقوقی فرق هایی بین فرزند نامشروع با فرزند مشروع گذارده شده است . قانون مدنی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی

نمی داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون ، نسب طبیعی طفل نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری ، حضانت ، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند . خوشبختانه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخه 3/4/1376 به استناد نظر برخی از فقهای معاصر در جهت حمایت از طفل نامشروع و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این اطفال ، عدم الحاق زنا زاده به زانی را ، حسب ماده 884 قانون مذکور به مورد ارث منحصر کرد و مقرر داشت که بین طفل مشروع و طفل نامشروع ، از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد .


واژگان کلیدی : ولد ، نسب ، مشروع ، نامشروع (طبیعی ) ، آثار مالی ، آثار غیر مالی


مقدمه :


یکی از قواعد مسلم و تغییر ناپذیر طبیعت ونظام خلقت درموجودات زنده ، تولید مثل و تکثیر نسل است. توالد و تناسل سبب بقای نسل و دوام نوع جانداران می گردد واگر چنین قانونی در طبیعت حکمفرما نبود از حیوان وانسان اثری بجا نمی ماند و همه موجودات زنده نابود می شدند . توالد و تناسل در انسان ، به رابطه جنسی زن و مرد بستگی دارد که از آن اولاد بوجود می آید و سپس بحث نسب این طفل متولد شده مطرح میشود که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد .


در انسان غرایز شهوانی و امیال جنسی ، بر عکس حیوانات ، با عقل و اراده در هم آمیخته و باعث میشود امیال جنسی در مجرای صحیح خود قرار گیرد و خانواده را بوجود آورد. خانواده اولین سلول جامعه است که خود از ازدواج زن و مرد تشکیل می شود . از این ازدواج فرزندانی بوجود می آیند ؛ فرزندان ناشی از ازدواج شرعی وقانونی منتسب به والدین خود هستند ودارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی می باشند . حال ممکن است در خارج از خانواده و بر اثر رابطه نامشروع ، طفلی متولد شود . طفل متولد شده از این طریق ، در لغت فرزند نامیده میشود . اما بحث اصلی درمورد نسب چنین طفلی می باشد که به این طفل ، طفل طبیعی و نسب ناشی از آنرا، نسب طبیعی می نامند . شناسایی چنین نسبی ، ممکن است باعث هرج و مرج جامعه وتضعیف بنیان خانواده و از بین رفتن حریم ها گردد و مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد .در مقابل ، عدم شناسایی آن، باعث از بین رفتن حقوق طفل طبیعی که بر اثر هوسبازی یا هر عامل دیگری توسط افرادی غیر از طفل طبیعی بوجود آمده و خود دربوجود آمدنش هیچ دخالتی نداشته است می گردد . در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، بین حقوق و تکالیف طفل متولد از رابطه ی جنسی نامشروع و طفل متولد از رابطه جنسی مشروع تفاوت هایی قایل شده اند .در سیستم حقوقی ایران که بر گرفته از شرع انور اسلام وقواعد فقه امامیه می باشد ، نیز این تفاوت ها موجود و دارای آثار متعدد حقوقی است . اما همانگونه که می دانیم ، حقوق تنها در مواد قانون خلاصه نمی شود و آن چه در قانون بعنوان حقوق و تکالیف اشخاص آمده است ، در واقع تمام آن چیزی نیست که اشخاص می توانند بر عهده بگیرند یا مستحق آن می باشند وبه همین جهت است که قانون ما نیز در جاهای مختلف ، دادرس را در مقام رفع تنازع ، در صورت نقص یا عدم متن قانونی ، به رجوع به منابع فقهی و


فتاوی معتبر ، رهنمون می سازد .[1] طبق اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه


ایرانیان غیر شیعه ، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه ، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متد اوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت نمایند و همانگونه که می دانیم حداقل یک چهارم جمعیت کشور مسلمانان اهل سنت هستند.


با توجه به مطالب فوق سعی ما در این تحقیق بر آن است که علاوه بر مراجعه به متون قانونی و تحقیقات ونوشتارهای نویسندگان حقوقی ، تا حد امکان مسایل مختلف فقهی و حقوقی نسب مشروع و طبیعی (نامشروع) را از لابه لای کتب فقهی و فتاوی معتبر موجود، استخراج نماییم و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .


بنابراین جهت بررسی تمام جوانب نسب مشروع و نسب طبیعی در بخش اول این تحقیق به شناسایی نسب می پردازیم که شامل دو فصل است . در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم آثار واحکام نسب شامل دو فصل ، فصل اول آثار و احکام نسب مشروع و فصل دوم آثار و احکام نسب طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .


روش تحقیق :


روش تحقیق به صورت استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای می باشد و در تحقیق سعی شده که با استفاده از روش های فقهی وشیوه های متداول در استنباط و استخراج احکام ، حکم شرعی موضوع استنباط گردد و همچنین به قانون رجوع شده و حکم موضوع را با استفاده از قوانین موجود بخصوص قانون مدنی که از نظریه مشهور فقها تبعیت کرده بدست آورده، و در عین حال نظریه فقیهان هم آورده شده است .


هدف تحقیق :


این تحقیق هم هدف علمی دارد و هم کاربردی و مورد ابتلاء جامعه خصوصاً محاکم قضائی و اداری است وچون قانونگذار درخصوص موضوع تحقیق به بسیاری از سؤالات پاسخ نداده و احکام آنها را بیان نکرده لذا انجام تحقیق را ضروری کرده است .


فرضیه ها :


1-احکام نسب طبیعی مثل نسب مشروع است مگر اینکه بر تفاوت آن نصی وجود داشته باشد.


2-اصل بر اختلاف احکام نسب مشروع ونسب طبیعی است و موارد اتحاد احتیاج به نص دارد .


3-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب طبیعی است.


4-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب مشروع است و احکام نسب مشروع در موارد تعارض بار می گردد.


مشکلات و موانع تحقیق :


هر تحقیقی با توجه به عمق مطالب ، دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد لذا این تحقیق نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: عدم همکاری برخی از کتابخانه ها ، در اختیار نداشتن بعضی از منابع واینکه اکثر منابع عربی بوده و نیاز به ترجمه داشته و در ترجمه ممکن است مقصود کامل نویسنده ی متن بیان نشود.


پیشینه تحقیق :


درخصوص نسب طبیعی و نسب مشروع تحقیقات زیادی انجام شده لیکن تحقیقی تطبیقی بین فقه اهل سنت و فقه امامیه مشاهده نشده و بنظر می رسد که این تحقیق کار جدیدی باشد و از طرفی درخصوص تعارض بین نسب طبیعی ونسب مشروع واحکام آنها تحقیقی مشاهده نشده است .


بخش اول: شناسایی نسب


درجهان حقوق ، وجود و اثبات حق با هم رابطة نزدیک دارد. به ویژه ، در امور پنهانی که در دیدگاه عمومی رخ نمی دهد و تنها دو طرف دعوا از حقیقت آگاهی دارند، این رابطه آشکارتر به چشم می خورد. نسب نیز یکی از این امور است . حال سؤال این است که نسب یعنی چه ؟ شناسایی نسب ، موضوع این بخش را تشکیل 

می دهد که در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب را بررسی می نماییم .


فصل اول :تعریف وماهیت نسب


در قانون مدنی ایران نسب ،تعریف نشده و ماهیت آن بیان نگردیده، ولی علمای حقوق کوشش کرده اند که سکوت قانونگذار را جبران نمایند .لذا در محبث اول تعریف نسب و در مبحث دوم ماهیت نسب را بررسی خواهیم کرد.


مبحث اول :تعریف نسب


نسب در لغت به معنی نژاد واصل و خویشاوندی است .[2]


قانون مدنی نسب را تعریف نکرده ، لیکن باب اول از کتاب هشتم جلد دوم (مواد 1158تا 1167) را به عنوان « درنسب » به آن اختصاص داده است .


علمای حقوق نیز تعاریف تقریباً مشابهی را برای نسب ارائه داده اند برخی از حقوقدانان نسب را چنین تعریف نموده اند .« نسب عبارت است از رابطه ای خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند. » [3] و به تعبیر دیگر « نسب علاقه ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می شود.»[4] و همچنین «نسب رابطه خونی وحقوقی است که پدر و


مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند.» [5]


یکی دیگر از علمای حقوق بیان می نماید: « نسب به معنی قرابت وخویشاوندی است و امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید . از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.»[6]


البته اکثر اختلاف نظرها درتعریف نسب در معنای عام آن است . نسب در معنی عام مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم با خط اطراف را در بر می گیرد. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر فرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی بطورمستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است .[7]


اما بعضی نسب را عرفاً ولغتاً رابطه ای می دانند اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگری انتزاع می شود .[8]


درفقه هم فقیهان تعریف جامع وکاملی از نسب ارائه نکرده اند و حتی به ندرت بعضی از فقیهان نسب را تعریف کرده اند .


مرحوم صاحب جواهر در تعریف نسب می گوید: « هواتصال بالولاده بانتهاء احد هما الی الآخر کالأب و الابن أو بانتها ئهما الی ثالث .»[9] یعنی نسب عبارت از منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری مانند پدر و پسر یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث (مانند منتهی شدن دو برادر به پدر)


مبحث دوم : ماهیت نسب


همانگونه که در مبحث اول بیان شد، از نسب تعاریف کم و بیش مشابهی ارائه شده است. در تعاریف مذکور نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد بیان کرده اند اما مشخص نکرده اند که این امر ، یک رابطه اعتباری و قراردادی است یا تکوینی و واقعی . به عبارت دیگر تعاریفی که حقوقدانان از نسب ارائه 

کرده اند هیچ کدام حقیقت و ماهیت نسب را بیان نکرده اند که چرا به وسیله ولادت یا رابطه طبیعی ، فرزند به پدر و مادر منتسب میشود و ملاک این کار چیست ، آیا این ملاک ناشی از اعتبار و قرارداد است تا قابل تغییر به وسیله قانونگذار باشد یا اینکه این ملاک ، تکوینی و واقعی است و چاره ای نیست و قابل نفی و اثبات بوسیله هیچ کس نیست و فقط برخی از آثار جزئی آن به خاطر برخی مصالح ضروری بوسیله قانونگذار به ندرت قابل تغییر است .[10]


علت این تفاوت آن است که اگر ماهیت نسب را رابطه ای اعتباری و قراردادی بدانیم ، آن گاه چگونگی احراز وجود این رابطه و آثاری که از وجود آن ایجاد می گردد، بی شک تابع همان قراردادی است که بر اساس آن نهادی به نام نسب را اعتبار کرده ایم . حال آنکه درصورتی که ماهیت نسب را امری تکوینی و واقعی بدانیم، با پدیده ای عینی وخارجی روبرو هستیم که بلکه ملزم به انطباق نظرات خود با این امر واقعی و ترتب آثار متناسب با ذات این امر تکوینی می باشیم . برخی از پژوهشگران [11]معتقدند که ماهیت نسب از سوی شارع یاقانونگذار تعریف نشده وبنابراین مقنن دررابطه با حقیقت وماهیت نسب از عرف پیروی می کند . به عبارت دیگر ، این دسته از پژوهشگران معتقدند با آن که نسب را نمی توان امری دارای ماهیت اعتباری محض و فاقد هر گونه وجود حقیقی دانست، اما درهر حال در مورد نسب ، به اصطلاح اصولی حقیقت شرعیه ای وجود ندارد. [12]بنابراین نظر، نسب در شرع وقانون دارای ماهیت و واقعیت اعتباری است و شرع هر آنچه را که عرف منشأ اعتبار رابطه ی نسبی بداند ، به عنوان منشأ ایجاد این رابطه می پذیرد.این عده نسب پدری را به طور جداگانه از نسب مادری مورد بحث قرار می دهند. به نظر این عده چون از نظر پزشکی منشأ پیدایش و ماده ی سازنده ی جنین از طرف جنس مذکر (پدر) همان اسپرم موجود در منی مرد است ، بنابراین عرف نیز معیار و ملاک نسب و ارتباط بین دو انسان را پیدایش یکی ازدیگری می داند و این امر واقعی وتکوینی را نسب 

می نامند. مستند روایی و قرآنی این افراد نیز، آیاتی نظیر آیه 54 سوره مبارکه فرقان است که میفرماید: « وهو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ...» بر اساس این نظریه ، این اعتبار عرف ، منشأ واقعی دارد . یعنی به رغم آن که ماهیت وحقیقت نسب امری اعتباری است ، اما این اعتبار از یک امر واقعی و تکوینی منشأ گرفته است . در اصطلاح به چنین امور اعتباری که خود از واقعیت یا واقعیت هایی نشأت می گیرند، اعتبارات نفس الامری می گویند . بنابراین به نظر این عده ، نسب ازاعتبارات نفس الامری است.[13] این پژوهشگران در مورد منشأ انتساب فرزند به مادر نیز همین شیوه استدلال را به کار می برند، با این تفاوت که درمعیار پیدایش فرزند از ناحیه مادر میان طرفداران این نظریه اختلاف وجود دارد . عده ای [14]معتقدند که ملاک انتساب فرزند به مادر «زاییدن » است . این گروه معتقدند : در لغت و همین طور در عرف ، مادر یا والده به شخصی اطلاق میشود که کسی را می زاید ودیگری از او متولد می شود ، بنابراین زنی که کودکی راحمل کرده و سپس او را زاییده است، مادر آن کودک است. این گروه نیز ، به آیاتی همچون آیه 2 سوره مبارکه مجادله که می فرماید: « ان امهاتهم اللاتی ولدنهم ...» و آیات 14 سوره مبارکه لقمان ،15 سوره مبارکه احقاف و 78 سوره مبارکه نحل که مضامین مشابهی دارند استناد می نمایند . بر این نظریه انتقاداتی نیز وارد شده است ، از جمله آن که استناد به آیه 2 سوره مبارکه مجادله وافی به مقصود نیست .زیرا، اولاً آیه اطلاق ندارد، بلکه درمقام رد پندار کسانی است که گمان میکردند به صرف ظهار، زنانشان مانند مادرانشان می شوند ودر نتیجه بر آنان حرام ابدی میشوند ،پس درمقام بیان مفهوم شرعی «ام » نبوده و مقدمات حکمت از جهت اخذ اطلاق تمام نیست .[15] ثانیاً این که خداوند در این آیه مادر را کسی معرفی کرده است که بچه می زاید ، منافاتی ندارد با این که غیر او نیز مادر باشد ، مانند مادر رضاعی که در آیه 23 سوره مبارکه نساء می فرماید : «و امهاتکم اللاتی ارضعنکم ....» وبنابراین صراحتاً زنی که طفلی به دنیا نیاورده است را مادر نامیده است.[16] ثالثاً کلمه «ولدن» دراین آیه به معنای زایمان نیست . زیرا درکتاب و سنت هر جا سخن از زایمان آمده است با عبارت « وضع» بیان شده است .


برخی از فقهای طرفدار نظریه ی اعتبار نفس الامری بودن نسب ، ملاک انتساب فرزند به مادر را پیدایش فرزند از تخمک زن می دانند.[17] بنابراین نظر ، ملاک مادر بودن در نظر عرف همانند ملاک پدر بودن است ، عرف زنی را که در نخستین مرحله ی آفرینش و ایجاد و پیدایش جنین سهم دارد ، به عنوان مادر تلقی می کند و او کسی جز صاحب تخمک نیست ؛ تغذیه این کودک از رحم که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود وهیچ نقش دیگری نمی تواند داشته باشد و این امر هم دلیل نمی شود که کودک از حالت فرزند بودن برای صاحبان اسپرم و تخمک بیرون بیاید .استناد قرآنی این افراد نیز به آیه 2 سوره مبارکه 

« انسان» است که می فرماید :« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج».


برخی از حقوقدانان [18]طرفدار نظریه ی اعتبار نفس الامری بودن نسب معتقدند صاحب رحم و صاحب تخمک به صورت همزمان وتوأمان به عنوان مادران شرعی طفل هستند. زیرا از یک طرف نمی توان هم از لحاظ ژنتیکی و طبیعی و هم از لحاظ اخلاقی و عرفی ، طفل را ملحق به زن صاحب تخمک ندانست و هم از طرف دیگرنمی توان تعلق و وابستگی طفل به کسی که ماه ها در درون او و همچون جزیی ازپیکر او رشد کرده و شکل گرفته است را بی اثر دانست. به هر حال طرفداران هر سه نظریه فوق ، قایل به ماهیت اعتباری نفس الامری نسب هستند واختلاف نظر آنان ، پیرامون چگونگی انتساب فرزند به مادر ، اختلافی در چگونگی استنباط و تلقی عرف ازاین امر است .


در مقابل این عده ، برخی دیگر از حقوقدانان [19]دیدگاههایی را ابراز داشته اند که از مجموع این دیدگاه ها می توان چنین استنباط کرد که این افراد معتقد به وجود یک حقیقت شرعیه یا متشرعه برای نسب هستند، این عده معتقدند نسب یک امر جعلی و قانونی است که به حکم و جعل مقنن وابسته است و هر جا که مقنن نسب را بپذیرد نسب تحقق یافته است .در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 19:47 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد : نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان ...

 1- سؤال اصلی پژوهش. 5

2- سؤالات فرعی پژوهش. 5

ج) اهمیت پژوهش. 6

د) اهداف پژوهش. 6

هـ) فرضیه‌های پژوهش. 7

1- فرضیه اصلی:. 7

2- فرضیه‌های فرعی:. 7

و) روش گردآوری. 7

ی) پیشینه پژوهش. 7

گفتار اول: مفهوم پیش فروشی. 12

بند اول: مفهوم لغوی. 12

بند دوم : مفهوم فقهی. 13

بند سوم: مفهوم حقوقی. 14

گفتار دوم: مفهوم مالکیت. 15

گفتار سوم: تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه. 16

گفتار چهارم : تاریخچه قانون پیش‌فروش آپارتمان. 19

گفتار پنجم: تحول مفهوم پیش‌فروش. 20

گفتار ششم : تمیز و توصیف ماهیت حقوقی پیش‌فروش آپارتمان. 21

بند اول: تمیز پیش‌فروش. 21

الف: سلف و پیش‌فروش. 21

ب: وعده بیع و پیش‌فروش. 22

ج: بیع و پیش‌فروش. 22

د: قولنامه و پیش‌فروش. 23

گفتار هفتم : شرایط و اوصاف موضوع قرارداد. 23

مبحث اول: ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان. 28

گفتار اول: تعهد به بیع (قرارداد تشکیل بیع). 28

بند اول: بیع مشروط. 30

بند دوم: بیع معدوم به تبع موجود. 34

بند سوم: بیع معلق (همراه با شرط تملیک تدریجی). 36

گفتار دوم: عقد صلح. 39

گفتار سوم: قرارداد خصوصی تملیکی. 41

گفتار چهارم: بیع سلَم. 43

مبحث اول: شرایط عمومی قرارداد پیش فروش ساختمان. 52

گفتار اول: قصد و رضای طرفین. 53

گفتار دوم: اهلیت طرفین. 57

گفتار سوم: مورد معامله در قرارداد پیش فروش آپارتمان. 58

گفتار چهارم: جهت معامله در قرارداد پیش فروش آپارتمان. 62

گفتار پنجم : تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد پیش فروش آپارتمان   62

گفتار پنجم: تشریفاتی بودن فروش اموال غیر منقول ( تنظیم سند رسمی ). 64

گفتار ششم: رضایی بودن فروش اموال غیر منقول. 67

گفتار اول : قرارداد نسبت به طرفین. 74

بند اول: تعهدات فروشنده. 74

بند دوم: ساخت و تحویل آپارتمان در موعد مقرر. 76

بند سوم: تنظیم سند رسمی و تهیه مقدمات آن. 77

الف: اخذ گواهی پایان کار از شهرداری محل. 77

ب: اخذ مفاصا حساب نوسازی. 78

ج:  اخذ مفاصاحساب مالیاتی ( اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم ). 78

بند چهارم: اعطای تسهیلات و وام بانکی. 79

گفتار دوم: تعهدات خریدار. 80

بند اول: پرداخت ثمن معامله بر اساس قرارداد. 80

بند دوم: تحویل گرفتن آپارتمان. 82

بند سوم: حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی. 82

گفتار سوم: پیش‌فروش آپارتمان در رویه محاکم ایران. 82

بند اول: نمونه آراء محاکم. 83

نتیجه گیری. 86

پیشنهادات. 90

منابع. 91

 

 

 

 

 

فهرست علائم اختصاری

ق.م........................................................................................................................................................قانون مدنی

ق.آ.د.م..............................................................................................................................قانون آئین دادرسی مدنی

ق.پ.ف.س.................................................................................................................قانون پیش فروش ساختمان

ق.ث.......................................................................................................................................................قانون ثبت

ق.ث.آ.آ............................................................................................................................قانون ثبت اسناد و املاک

 

 

چکیده

امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاك می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به‌طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش آپارتمان هایی است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر "پیش فروش آپارتمان" صورت می‌گیرد. قراردادی نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده 361 ق.م این ماده مقرر می‌دارد "اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است" حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترك طرفین بر می‌آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی‌تواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر قرارداد پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.

 

واژگان کلیدی: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.

فصل اول

کلیات

 

الف) بیان مساله

مسکن ازجمله نیازهای اولیه و ضروری انسان است. در طول تاریخ، انسان توانست از بدویت خارج و تبدیل به انسان ابزارساز شود. ابزارسازی انسان موجب دگرگونی و پیشرفت در ساخت مسکن شد. نوع مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمان­ها از حالت اولیه خارج و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی شد و به تبع، تحول و بهبود مصالح باعث گزافه شدن هزینه تمام شده ساختمان شد. لذا جامعه با بحرانی جدی مواجه شد، چه اینکه از یک طرف خریدارانی وجود داشتند که توانایی خرید ساختمان به‌صورت نقدی را نداشتند و از طرف دیگر، سازندگانی وجود داشتند که سرمایه‌شان برای ساخت ساختمان‌های استاندارد کافی نبود. به این ترتیب، قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف معاملات پا به عرصه وجود نهاد؛ قراردادی که مشکلات پیش گفته را مرتفع کرد. پیش خریداران در این نوع قراردادها توانستند بهای قراردادی ساختمان را به‌طور اقساط بپردازند و از طرف دیگر سازندگان (پیش فروشندگان) نیز توانستند بخشی از عوض قراردادی را قبل از مبادرت به احداث ساختمان و در ابتدای قرارداد و مابقی آن را به‌موازات پیشرفت کار (تکمیل ساختمان) دریافت کنند. بدین ترتیب نه به‌پیش خریداران بابت پرداخت یک باره ثمن، فشاری وارد می‌شد و نه سازندگان با کمبود سرمایه و مشکل نقدینگی مواجه می‌شدند[1].

امروزه یکی از رایج‌ترین راه‌های تأمین مسکن، ساختمان سازی و ساختمان نشینی است .بروز این پدیده و توسعه آن موجب ایجاد تحولاتی در عرصه حقوق نیز شده است از جمله تصویب قانون تملک آپارتمان ها در سال 1343 که گامی اساسی در جهت حل مشکل مالکین ساختمان‌ها بوده است اما سؤالات و ابهامات زیادی در این زمینه بی‌پاسخ مانده است[2].

امروزه خرید و فروش ساختمان یکی از اقسام شایع بیع املاك می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که ساختمان به طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش ساختمان‌های است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض ساختمان وجود خارجی ندارد و فروشنده  ملتزم به ساخت وتحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر "پیش فروش ساختمان" صورت می‌گیرد.

البته موقعیت ساختمان و سایر ویژگی‌های آن معین می‌شود و فروشنده متعهد می‌شود که ظرف مهلت معین ساختمان، مزبور را بسازد و تحویل خریدار بدهد . قراردادی نو ظهور که به‌ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده 361  ق. م که به‌موجب آن یکی از شرایط مورد معامله این است که هنگام عقد موجود باشد .این ماده مقرر می‌دارد: "اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است" حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. البته در رابطه بانفوذ بیع عینی که در آینده ساخته می‌شود مانند ساختمان و مبلی که سفارش داده شده عده‌ای ازحقوقدانان صحت آن را ترجیح داده‌اند[3]  وعده‌ای چنین معامله‌ای را به استناد ماده 361 ق.م باطل دانسته‌اند و گفته‌اند که اگر مورد معامله خانه‌ای باشد که در آینده طبق نقشه‌ای معین و با مصالح مشخص در قطعه زمین معین ساخته خواهد شد، چنین معامله‌ای باطل است[4] .

مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش ساختمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، عدم وجود قانونی مدون که به طور صریح حقوق و تکالیف خریداران و فروشندگان این گونه ساختمان‌ها را مشخص کند و یا ضمانت اجرای تخلف طرفین قرارداد را از شرایط مقرر شده در قرارداد معین نماید و نیز رویه قضایی واحدی که پاسخگوی مشکلات و مسائل موجود در چنین قراردادهایی باشد خریداران و همچنین فروشندگان و سازندگان ساختمان‌های ساخته نشده را گریبان گیر مسائل و موضوعات بسیاری نموده است. می‌توان خریداری را تصور نمود که پس از انعقاد قرارداد فروش ساختمان به دنبال اختلافی که با طرف مقابل قرارداد پیدا کرده است به دستگاه قضایی پناه برده است به‌راستی تکلیف او چیست؟ قرارداد منعقده را چگونه باید تفسیر کرد و ماهیت این قرارداد چیست؟ آیا با اعلام بطلان قرارداد می‌بایست به دنبال باز پس گیری اقساطی باشد که به فروشنده پرداخته است؟ آیا صرفاً حق الزام متعهد را به تکمیل ساختمان دارد؟ یا می‌تواند در این موارد قرارداد را فسخ کند؟ یا اینکه او خود مالک ساختمان است و دیگری تعهد ساختن ساختمان را برای او بر عهده گرفته است.

هم حجم تخلف از انجام تعهدات قراردادی و هم تنوع تخلفات در این نوع قرارداد حیرت آور است. برخی از شایع‌ترین مشکلات این گونه قراردادها عبارت‌اند از: کلاه‌برداری پیش فروشندگان، فروش واحد مشترك به چندین شخص (معاملات معارض)، دریافت مبالغی بیشتر از مبلغ پیش بینی شده در قرارداد اولیه، عدم پیش بینی دقیق اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله (مانند مساحت اعیانی)[5] و همچنین مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود و همچنین تأخیر فراوان در انجام به‌موقع تعهدات قراردادی که در اکثر موارد منتهی به ضرر پیش خریدار می‌شود[6]. تشتّت در نظام حقوقی ایران در رابطه با قراردادهای پیش فروش ساختمان و مشکلات، پیش گفته، قانون‌گذار را بر آن داشت تا قانونی با عنوان « قانون پیش فروش ساختمان»، به‌عنوان فصل الخطاب آرا و نظرات پراکنده و متفاوت محاکم و دکترین حقوقی تصویب نماید[7].  قانون پیش فروش ساختمان که در واقع قانونی حمایتی از پیش خریداران است ، در دی ماه 1389 به تصویب مجلس رسید و تا حد زیادی مشکلات پیشین را رفع و رجوع نموده است.[8] در این تحقیق به بررسی قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان پرداخته می­شود. و به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است:

ب) سؤالات پژوهش

1- سؤال اصلی پژوهشدر این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 19:44 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه:ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های نتایج مدل EFQM ...

 «فهرست مطالب»


عنوان                                                                                                   صفحه


چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------- 1


فصل اول. کلیات تحقیق------------ 2


1-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---- 3


1-2- بیان مساله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 4


1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق-------- 6


1-4- چهار چوب نظری تحقیق-------- 7


1-5- سوال اصلی تحقیق------------ 8


1-6- اهداف تحقیق---------------- 8


1-7- فرضیه اصلی تحقیق----------- 8


1-8- تعاریف مفهومی متغیر---------- 8


1-8-1- تعریف عملیاتی متغیر-------- 8


1-9- قلمرو تحقیق---------------- 9


فصل دوم. ادبیات تحقیق------------ 10


2-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---- 11


2-2- مدل پیشرفته مدیریت كیفیت جامع- 11


2-3- گروه كنترل كیفیت (QCC)----- 12


2-4- تاریخچه جوایز كیفیت در ایران--- 13


2-5- تاریخچه EFQM ------------ 14


2-6- تاریخچه مدل تعالی در جهان----- 15


2-7- تعاریف تعالی---------------- 18


2-8- مزایا مدل تعالی سازمانی-------- 19


2-9- نقاط ضعف مدلEFQM------- 20


2-10- جایزه ملی کیفیت ایران INQA- 21


2-11- آشنایی با تعالی سازمانی-------- 21


2-12- اهداف مدل سرآمدی EFQM -- 21


2-13- نمایی از مدل EFQM ------- 22


2-14- معیارهای تعالی سازمانی مدل EFQM------------- 22


2-15- دلایل انتخاب مدل تعالی در ایران- 26


2-16- پیشینه تحقیق--------------- 27


فصل سوم. مواد و روش‌ها----------- 29


3-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---- 30


3-2- نوع و روش تحقیق------------ 30


3-3- جامعه آماری---------------- 30


3-4- نمونه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 31


3-5- روش هاوابزارجمع آوری داده ها واطلاعات----------- 31


3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری--- 32


3-6-1-روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--- 33


3-6-2- پایایی(اعتبار)-------------- 33


3-7- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات----- 35


فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها---- 36


4-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---- 37


4-2-1 توصیف متغیرهای تحقیق------- 38


4-2-2- EFQM-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 38


4-2-3- efqm در بیمه ایران--------- 39


4-2-4- efqm در بیمه پاسارگاد------ 40


4 -3- آزمون فرضیه تحقیق----------- 41


4-3-1-آزمون فرضیه--------------- 41


فصل پنجم. نتیجه‌گیری------------- 43


5-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---- 44


5-2- نتایج آمار توصیفی------------ 44


5-2-1- EFQM-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 44


5-2-2-efqm در بیمه ایران--------- 44


5-2-3- efqm در بیمه پاسارگاد------ 44


5-2-4- میانگین سوال متغیر تحقیق ---- 44


5-3-نتایج آزمون فرضیه------------- 45


5-4- پیشنهادهای تحقیق------------ 45


5-5- پیشنهادات برای پژوهش های آینده- 47


5-6- محدودیت های تحقیق---------- 47


منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------- 48


پیوست‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------ 50


پرسش نامه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---55
«فهرست جداول»


عنوان                                                                                                   صفحه


 


جدول4-5- جدول توصیفی efqm----- 38


جدول4-6- جدول توصیفی efqm  در بیمه ایران----------- 39


جدول 4-7- جدول توصیفی تاثیر efqm  در بیمه پاسارگاد---- 40


جدول 4-8- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف -------------- 41


جدول 4-9- جدول آزمون من ویتنی ((U عملکرد بیمه های ایران و پاسارگادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------- 42


 


«فهرست نمودارها»


عنوان                                                                                                   صفحه


 


نمودار 4-5- نمودار هیستوگرام efqm-- 38


نمودار 4-6- نمودار هیستوگرام efqm  در بیمه ایران-------- 39


نمودار 4-7- نمودار هیستوگرام تاثیر efqm  در بیمه پاسارگاد-- 40
چکیده


در پیشروی به سمت تعالی مشکلات و موانع زیادی آشکار می شوند که این مساله ،اهمیت توجه به ارزیابی را نشان می دهد، ارزیابی عملکرد سازمان به طور جامع در خور اعتماد همواره یکی از دغدغه های اصلی ذینفعان و مدیران سازمان می باشد زیرا ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد هر سازمان ویژه واحد های خدماتی می گردد.و در نتیجه فرصت لازم برای ارتقا کیفیت عملکردساختارهای خدماتی ویاتولیدی راایجاد نماید.از الگو های مشهور در ارتقای ارزیابی ،الگوی تعالی EFQM است.رویکرد اعطا جایزه کیفیت ملی و سرآمدی سازمان بر این واقعیت تاکید دارد که بقا در رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد در مقیاس جهانی است.مدل تعالی سازمانی به عنوان یک ابزار فراگیر و نگرش جامع به تمامی زوایای سازمان ها به کمک مدیران می آید تا آن ها را در شناخت دقیق تر سازمان تحت امر خود یاری نماید.هدف پژوهش حاضر این است که صنعت بیمه را با استفاده از مدل  EFQMمورد ارزیابی قرار دهدو همچنین از موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود در معیار های مختلف مدل آگاهی یابد.روش تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی  واز نظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری   شامل کلیه مدیران  شرکتها ونمایندگی های بیمه ایران و پاسارگاد است .ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه بوده،و روش گردآوری اطلاعات و داده ها میدانی و ازروش تجزیه و تحلیل اطلاعات من ویتنی استفاده شد.


نتایج تحقیق عبارت است از:


عملکرد شرکت های بیمه های مختلف بر مبنای نتایج مدلEFQMبا یکدیگر متفاوت است.


کید واژه:مدل تعای سازمانیEFQM،ارزیابی عملکرد،حوزه توانمند سازها،حوزه نتایج.
1-1- مقدمه


دنیایی که در آن به سر می بریم بسیار پیچیده و واجد دو ویژگی عمده ،منابع محدود و نیازهای نامحدود می باشد. همین عامل موجب توجه روز افزون به کیفیت و بهره وری گردیده است. بهبود در عملکرد سازمان ها، می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی چالش های پیش روی سازمان و کسب و بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند شود. ارزیابی عملکرد و میزان دسترسی به اهداف از جمله نیازهای محسوس در هر سازمان می باشد در همین راستا مدل تعالی سازمانی بعنوان ابزار قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخودار بوده و توانسته تا حدود زیاد، در آسیب شناسی سازمانی تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند.(بزاز جزایری،1386،ص57)


با به کارگیری این مدل ها ضمن اینکه سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهد می تواند، عملکرد خود را با سایر سازمان ها بویژه بهترین آن ها مقایسه کند.


در این پژوهش قصد داریم صنعت بیمه را با استفاده از مدل EFQM مورد ارزیابی قرار دهیم و همچنین از موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود در معیارهای مختلف مدل آگاهی یابیم.


تحولات جدید باعث شده تا بخش خدمات با سرعت زیادی گسترش پیدا کند. یکی از زیر بخش های خدمات بیمه است که جایگاه ویژه ای دارد چرا که این بخش با قشر وسیعی از جامعه ارتباط دارد در این راستا به نظر می رسد که با مطرح کردن اصول کیفیت در این بخش بتوان فرایند ارائه خدمات را بهبود داد و رضایت مراجعان را تامین کرد.(عرب وحید، 1389).


چارکر علل ارزیابی عملکرد را به شکل زیر بیان می کند:


ارزیابی عملکرد، مشخص می کند که مشکل کجاها وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد.در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 19:40 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر میدان مشترک گازی ایران و قطر ...

 فهرست مطالب


چکیده 1


1- مقدمه. 2


2- بیان مساله. 2


3- سوالات پژوهش.... 3


4- ضرورت انجام تحقیق.. 3


5- پیشینه ی تحقیق.. 4


6- فرضیه های پژوهش.... 5


7- مشکلات پژوهش.... 6


فصل اول


1- فصل اول: کلیات تحقیق.. 7


1-1- تعاریف و اصطلاحات، مبانی و مفهوم شناسی.. 7


1-1-1- هیدروکربن.. 7


1-1-2- نفت خام. 8


1-1-3- نفت خام سبک و سنگین.. 8


1-1-4- نفت شیرین – نفت ترش.... 8


1-1-5- صنایع بالادستی و پایین دستی در نفت و گاز. 9


1-1-6- میدان نفتی.. 9


1-1-7- مخزن نفتی.. 9


1-1-8- سازند. 9


1-1-9- سازند آسماری.. 10


1-1-10- اکتشافات نفت... 10


1-1-11- فلات قاره 14


1-1-12- سراشیبی فلات قاره 15


1-1-13- مهندسی مخزن- پتروفیزیک... 16


1-1-14- ژئوشیمی نفت... 17


1-1-15- سنگ منشاء و سنگ مخزن. 17


1-1-16- تخلخل.. 18


1-1-17- مهاجرت نفت... 18


1-1-18- شبیه سازی مخازن نفتی.. 19


1-1-19- منابع طبیعی مشترک... 19


1-1-20- دیوان بین المللی دادگستری و بعضی مسایل مطرح شده در آن در ارتباط با میادین مشترک... 20


1-1-21- طرح دعوی.. 22


1-2- کنوانسیون 1982 و چگونگی برخورد با برداشت زود هنگام و یک جانبه از منبع مشترک.. 23


1-3- کنوانسون 1958 در خصوص بهره برداری از میادین مشترک.. 24


فصل دوم


2- فصل دوم: شناخت ضرورتهای فنی میادین نفت و گاز. 26


2-1- نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس... 26


2-1-1- مطالعات علمی و زمین شناسی مخازن و منابع نفتی فلات قاره ی ایران در خلیج فارس.... 26


2-1-2- روش های ارزیابی مخازن نفتی.. 27


2-2- طرز اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس... 27


2-3- بعضی پارامترهای موثر در تعیین رژیم حقوقی میادین مشترک در لابه لای کتاب ها و نوشته ها 28


2-4- پوسته ی زمین، جایی که هیدروکربن را می یابیم. 29


2-5- چگونه مخزن زیر زمینی پیدا می شود؟. 31


2-6- ارزیابی واقعی لایه ها در اکتشاف و استخراج نفت... 33


2-7- ذخیره ی مخزن مشترک.. 33


2-8- ارزیابی ذخیره میدان. 34


2-9- پیش بینی ذخیره ی گازی جهان و مدت مصرف آن. 35


2-10- اصول رفتار فازی.. 35


2-11- درجه ی ای پی آی(API) 36


2-12- نفت های خام پایه. 36


2-13- گوگرد. 37


2-14- طراحی چاه 37


2-14-1- مطالعه ی مخزن مورد حفاری.. 37


2-15- گاز طبیعی.. 38


2-15-1- ترکیب شیمیایی.. 38


2-16- کندانست... 39


2-17- هیدروکربن های مخزن. 40


2-18- یکپارچه بودن میدان. 40


2-18-1- سنگ های آذرین.. 40


2-18-2- سنگ های رسوبی.. 41


2-18-3- سنگ دگرگونی.. 41


2-18-4- لایه بندی.. 41


2-19- نفوذ پذیری.. 42


2-20- تعداد لایه ها 42


2-21- فشار گاز. 43


2-22- تزریق گاز. 44


2-23- راندمان تزریق گاز. 44


2-23-1- اندازه ی شکل هندسی مخزن. 44


2-23-2- در جه ی تخلخل و قدرت نفوذپذیری سنگ مخزن. 44


2-23-3- شیب طبقات مخزن. 45


2-23-4- طبیعت نفت مخزن. 45


2-23-5- شرایط فشار و دمای مخزن. 45


فصل سوم


3- فصل سوم: نظام ها و سیستم های قرار دادی و تبیین رژیم حقوقی لازم در موضوع پژوهش   46


3-1-1- نظام های حقوقی مالکیت نفت و گاز. 46


3-1-2- نمونه هایی از موافقت نامه ها در مورد میادین نفت و گاز و خلاصه ای از قرارداد های فی مابین.. 49


3-1-3- اختلافات سرزمینی  فیصله یافته. 54


3-1-4- مقررات حاکم بر صنعت نفت و گاز قطر. 55


3-1-4- سیستم های قرار دادی.. 57


3-1-5- بیع متقابل در ایران. 60


3-1-6- قرار داد بین المللی توسعه ی مشترک... 61


3-1-7- تفاوت قراردادهای بین المللی مشترک و قراردادهای بین المللی آحاد سازی.. 61


3-1-8- حاکمیت کشورها در ارتباط با قرارداد توسعه ی مشترک... 62


3-1-9- ساختار قراردادهای بین المللی مشترک... 62


3-1-10- فلات قاره و مسایل مربوط به آن. 63


فصل چهارم


4- فصل چهارم: پارس جنوبی و نتیجه گیری.. 73


4-1- پارس جنوبی.. 73


4-1-1- توسعه و بهره برداری از میدان پارس جنوبی.. 73


4-1-2- کلیات توسعه ی میدان پارس جنوبی.. 74


4-1-3- ویژگی های میدان پارس جنوبی.. 76


4-2- دریای بسته و نیم باز. 78


4-3- پارس جنوبی و کنوانسیون 1982. 78


4-4- ضروریات توافق نمودن ایران و قطر در قالب قراردادی جهت استخراج نفت و گاز. 79


4-4-1- ضروریات حقوقی.. 79


4-4-2- ضروریات فنی.. 82


4-5-  مسایل حقوقی مطروحه توسط طرفین در آینده ای نزدیک... 85


4-6- برداشت یک میلیارد بشکه نفت توسط قطر. 86


4-7- نتیجه. 87


منابع


کتاب ها 89


پایان نامه ها 91


سایت ها 92


 چکیده


یکی از بارزترین مباحث در حوزه ی مسایل نفت و گاز را می توان تعیین رژیم حقوقی میدان مشترک دانست. رژیم حقوقی میدان مشترک در دریا بستگی به تحدید حدود آن منطقه دارد و در این حالت دو قسمت قابل بررسی است. منطقه مورد تحدید حدود شده باشد یا نشده باشد. در تحدید مناطق دریایی بالاخص خلیج فارس چون این منطقه حالت خاص دارد، بحث فلات قاره پیش می آید. بعد از تعیین خط مرزی مسایل مربوط به اکتشافات و استخراج و بالنتیجه قرار دادهای مربوطه پیش روست. هر یک از قراردها از نظر کلی ویژگی های دارند که می توان تحت عنوان اشکالات ذاتی و مهم از آن ها بحث کرد.


عبور منابع طبیعی نفت و یا گاز از خط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع ممکن است باعث بروز اختلافاتی در سطح بین المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت ها می خواهد که باید براساس آیین های سیاسی یا حقوقی، اختلافات مذکور را حل نماید. در تعیین رژیم حقوقی که اساس و پایه ی محکم پیشگیری کننده ی این اختلافات تا حد زیادی است، هم مسایل حقوقی و هم مسایل فنی مطرح است. مباحث حقوقی و قراردادی نفت و گاز در طول سال ها تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که کشورمان سیری از قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قرادادهای خدماتی وبیع متقابل را شاهد بوده ایم.


هدف این تحقیق حتی الامکان بررسی قوانین حقوقی حاکم ، بالاخص بررسی مسایل فنی و مطرح کردن پارامترهایی است که بسیار مهم هستند. در بسیاری از کتاب های حقوقی یا یه مسایل فنی که دخیل در تعیین رژیم حقوقی هستند، اشاره نشده یا به صورت پراکنده اشاره شده است.


واژگان کلیدی: نفت، گاز، رژیم حقوقی، میادین مشترک، مسایل فنی پارس جنوبی، فلات قاره


1- مقدمه

کشورهای منطقه ی خلیج فارس و دریای خزر در مجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود 64 درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تامین انرژی جهان برخوردارند. در این میان ایران با در اختیار داشتن 28 میدان مشترک هیدروکربنی شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه جنوبی در فلات قاره، یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک نفتی و گازی برخوردار است.


امروزه اغلب صاحب نظران، مخازن مشترک نفت و گاز را در حکم «مال مشاع» می دانند که هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کنند. در چهل سال اخیر موافقت نامه های دو یا چند جانبه ی زیادی بین دولت های برخوردار از این منابع منعقد شده و یا در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی، به کشف چنین منابعی اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همکاری در بهره برداری مشترک و چگونگی اجرای این همکاری پرداخته اند.


از سال1958 که اولین موافقت نامه درباره ی بهره بردراری از منابع مشترک بین عربستان و بحرین منعقد گردید تا کنون بیش از 140 مورد از توافق نامه ی بین المللی تنظیم شده که یا به طور مستقیم به همکاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز اختصاص داشته و یا در تحدید حدود به آن توجه شده است. هم اکنون، با توجه به همه ی تلاش های انجام شده، بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از دغدغه های اصلی کشورها می باشد. در بحث مخازن مشترک ایران با عراق و یا قطر در پارس جنوبی هنوز خلاء قراردادی و حقوقی وجود دارد[1].


2- بیان مساله

امروزه نمی توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها، کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت را در اختیار داشته باشد.


از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط به آن بوده و هستیم. مادام که ذخایر نفت و گاز در محدوه ی مرزهای ملی دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به ایجاد ساز و کارهای حقوقی و فنی در زمینه ی اکتشاف، بهره برداری، توسعه ی میادین نفت و گاز و تجارت آن می نماید. این مساله به اینجا ختم نمی شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت ها و حتی دولت های خارجی در عرصه ی سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه برآن تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولت های بر منابع طبیعی واقع در بستر و زیر بستر دریا در مناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه ی مجاور، منطقه ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره، منبعث از حقوق بین الملل می باشد.


با توجه به وقوع بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در مناطق دریایی، شناسایی و بهره برداری از این منابع رابطه ی تنگاتنگی با تحدید حدودد دریایی و مقررات حقوق بین الملل دریاها دارد. در صورت توافق دولت های همسایه در تحدید حدود دریایی( که پارس جنوبی از موارد فوق است)، احتمالا تکلیف آن دسته از میادین نفت و گاز که از خط مرزی گذشته و در محدوده ی حاکمیت دو طرف قرار دارند، در قالب موافقت نامه ی تحدید یا موافقت نامه ی خاص روشن می شود. توجه به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در این مورد راهگشا و مهم است.


در این تحقیق ابتدا مفاهیم و اصطلاحاتی چون فلات قاره، تحدید حدود، موافقت نامه بین ایران و قطر، کنوانسیون 1958 و 1982 و دیگر موارد حقوقی بررسی می شوند تا از نظر تئوری وضعیت میدان بزرگی چون پارس جنوبی مشخص شود. بنابراین سعی شده است که از نظر مسایل فنی، مانند: مسایل زمین شناسی، ژئوفیزیک، ریاضی، ژئوشیمی و .... و مواردی که از نظر تعیین رژیم حقوقی و نحوه ی برداشت از ابتدایی ترین مراحل اکتشاف تا پایان بهره برداری مهم هستند، مورد مداخله قرار گیرد و از این دیدگاه نیز به مساله با نگرشی نو توجه شود.


3- سوالات پژوهش

یکی از سوالات مهم که در این پایان نامه سعی شده است به آن جواب داده شود، شناختن ضروریات فنی میادین مشترک نفت و گاز و کاربرد مسایل فنی و شناخت لازم در زمینه ی قراردادهای مشترک بوده است.


راه حل های مناسب برای استخراج میدان مشترک چیست؟


4- ضرورت انجام تحقیق

امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تولید، اهمیت بی بدیلی در استفاده از میادین مشترک دارد. تشویق حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز ، به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی از در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 19:37 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: حل مسئله جریان کارگاهی دو مرحله ای انعطاف پذیر بدون وقفه ...

 1-2- نگرش‌های عمومی در زمانبندی قطعی مسائل 4


1-2-1- نگرش‌های سازنده 4


1-2-2- روش‌های جستجوی محلی 5


1-3- مسئله جریان کارگاهی انعطاف پذیر دو مرحله ای بدون وقفه 5


1-4-کاربردهای مدل 7


1-5- بیان مسئله و سوال تحقیق 7


1-6- ضرورت انجام تحقیق و اهمیت تحقیق 8


1-7- اهداف تحقیق 8


1-8- ساختار انجام تحقیق 8


1-9- جمع بندی 10


فصل 2: مرور ادبیات و پیشینه تحقیق 11


2-1- مقدمه 12


2-2- مساله تک هدفه جریان کارگاهی بدون وقفه 12


2-2-1- مسائل زمان‌بندی جریان كارگاهی 12


2-3- پیش بینی ماکزیمم زمان اتمام کارها 22


2-4-مساله چند هدفه جریان کارگاهی بدون وقفه 23


2-4-1- جریان كارگاهی بدون وقفه 23


2-4-2- جریان كارگاهی انعطاف پذیر دو مرحله ای بدون وقفه 24


2-5- جمع بندی 24


فصل 3: حل تک هدفه مسئله ی مورد مطالعه با بهره گرفتن از الگوریتم های ابتکاری 25


3-1- مقدمه 26


3-2- فاز اول-مسئله بدون زمان تحویل 27


3-2-1- ساختار الگوریتم پیشنهادی MRS1 28


3-3- فاز دوم- مسئله با زمان تحویل 31


3-3-1- ساختار الگوریتم پیشنهادی MRS2 31


3-3-2- ساختار الگوریتم پیشنهادی MRS3 34


3-3-3- ساختار الگوریتم پیشنهادی MRS4 38


3-4- فاز سوم- مسئله با زمان تحویل و زمان آماده کار 40


3-4-1- ساختار الگوریتم پیشنهادی MRS5 40


3-4-2- ساختار الگوریتم پیشنهادی MRS6 43


3-4-3- ساختار الگوریتم پیشنهادی MRS7 46


3-5- نتایج محاسباتی الگوریتم های ابتکاری 49


3-5-1- مقدمه 49


3-6- نتایج فاز اول 50


3-6-1- آزمایشات عددی 50


3-6-2- پارامترهای مدل شبیه سازی 50


3-6-3- فرایند شبیه سازی 51


3-6-4- نتایج شبیه سازی 52


3-7- نتایج فاز دوم 54


3-7-1- آزمایشات عددی 54


3-7-2- پارامترهای مدل شبیه سازی 54


3-7-3- فرایند شبیه سازی 56


3-7-4- نتایج شبیه سازی 56


3-8- نتایج فاز سوم 64


3-8-1- آزمایشات عددی 64


3-8-2- پارامترهای مدل شبیه سازی 64


3-8-3- فرایند شبیه سازی 65


3-8-4- نتایج شبیه سازی 65


3-9-جمع بندی 74


فصل 4: حل تک هدفه مسئلهی مورد مطالعه با بهره گرفتن از الگوریتم های فرا ابتکاری 75


4-1- مقدمه 76


4-2- الگوریتم ژنتیک 76


4-2-1- ساختار کروموزوم 78


4-2-2- تابع برازندگی 79


4-2-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک 80


4-2-4- شرط خاتمهی الگوریتم 84


4-2-5- نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک 84


4-2-6- رویه ی الگوریتم ژنتیک 85


4-3- شبیه سازی تبرید 86


4-3-2- برنامه سردسازی 87


4-3-3- ساختار همسایگی جدید 88


4-3-4- رویه ی الگوریتم شبیه سازی تبرید 88


4-4- تنظیم پارامترهای استفاده شده برای الگوریتم ها 90


4-5- نتایج محاسباتی الگوریتم های فراابتکاری 91


4-5-1- مقدمه 91


4-5-2- آزمایشات عددی 91


4-5-3- پارامترهای مدل شبیه سازی 91


4-5-4- فرایند شبیه سازی 92


4-5-5- نتایج شبیه سازی 93


4-5-6- نتیجه گیری: 94


4-6- جمع بندی 95


فصل 5: حل مسئله پیش بینی ماکزیمم زمان اتمام کارها 96


5-1- مقدمه 97


5-2- مدل فازی سوگینو 97


5-2-2- شبکه عصبی فازی ANFIS 99


5-2-3- الگوریتم آموزش هیبریدی (مختلط) 102


5-3- پیش بینی ماکزیمم زمان اتمام کارها توسط شبکه عصبی فازی تطبیق پذیر 102


5-4- مدل رگرسیون خطی 105


5-5- نتایج محاسباتی 105


5-5-1- نتایج کلی 105


5-5-2- نتایج آزمون های آماری مربوط به معیار MSE 108


5-5-3- نتایج آزمون های آماری مربوط به معیار RMSE 109


5-5-4- نتایج آزمون های آماری مربوط به معیار R-Square 111


5-6- جمع بندی 113


فصل 6: حل مساله مورد مطالعه با رویکرد چند هدفه 114


6-1- مقدمه 115


6-2- مفاهیم پایه ای مسائل بهینه سازی چند هدفه 116


6-2-1- کلیات بهینه سازی چند هدفه 116


6-2-2- چیرگی پارتو و مجموعه حل های غیر غالب 119


6-2-3- مرز بهینه پارتو و مجموعه حل های بهینه پارتو 119


6-3- مروری بر روش های حل مسائل بهینه سازی چند هدفه 120


6-3-1- طبقه بندی بر اساس تعداد حل های بهینه به دست آمده 120


6-3-2- طبقه بندی بر اساس روش حل 121


6-4- روش های پیشنهادی برای حل چند هدفه مسئله مورد مطالعه 122


6-4-1- روش وزنی کلاسیک 123


6-4-2- روش مجموع وزنی نرمالایز شده توابع هدف 124


6-4-3- روش فازی 126


6-5- معیارهای مقایسه رویکردهای چندهدفه 130


6-5-1- تعداد جواب های پارتو 130


6-5-2- پراکندگی جواب های پارتو 130


6-5-3- درصد چیرگی  در پارتو ترکیبی 131


6-5-4- مجموع انحراف بهترین جواب های هر تابع هدف از بهترین جواب های پارتو 131


6-6- جمع بندی 136


فصل 7: جمع‌بندی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی 137


7-1- مقدمه 138


7-2- جمع‌بندی و خلاصه ی نتایج 138


7-3- نوآوری و مشارکت علمی 138


7-4- پیشنهادها برای تحقیقات آینده 139


مراجع 140

فهرست اشکال


شکل (1-1) دسته بندی مسائل زمانبندی 3


شکل (1-2) نمای شماتیک مسئله 6


شکل (1-3) متدولوژی تحقیق به صورت شماتیک 9


شکل (3-1) برنامه تولید شده توسط الگوریتم پیشنهادی MRS1 برای مثال ارائه شده 30


شکل (3-2) برنامه تولید شده توسط الگوریتم پیشنهادی MRS2 برای مثال ارائه شده 34


شکل (4-1) ساختار کلی کروموزوم 79


شکل (4-2) ساختار کلی کروموزوم مورد استفاده 79


شکل (4-3) ساختار کروموزوم تبدیل یافته 79


شکل (4-4) ساختار چرخ رولت 81


شکل (4-5) نمونه عملیات تقاطع 82


شکل (4-6) نمونه عملیات جهش 83


شکل(4-7) فرایند اجرای الگوریتم ژنتیک برای مسئله ی NWTSFFS 84


شکل (4-8) نمودار الگوریتم ژنتیک هیبریدی برای مسئله ی NWTSFFS 85


شکل (4-9) نمودار الگوریتم شبیه سازی تبرید هیبریدی برای مسئله ی NWTSFFS 89


شکل (5-1) ساختار کلی شبکه فازی عصبی تطبیق پذیر با دو ورودی 98


شکل (5-2) مدل استنتاج فازی سوگینو 99


شکل (5-3) تابع عضویت گوسین 100


شکل (6-1) نمونه ای از جواب های پارتو 117


شکل (6-2) نمایش عدد فازی مثلثی 127

فهرست جداول


جدول (3-1) علائم و نمادهای به کار رفته در الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری 26


جدول (3-2) توابع هدف استفاده شده در الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری 27


جدول (3-3) زمان های پردازش مرحله اول و دوم برای مثال ارائه شده 29


جدول (3-4) تکرار اول الگوریتم 29


جدول (3-5) تکرار دوم الگوریتم 29


جدول (3-6) توالی به دست امده برای کارها توسط الگوریتم MRS1 30


جدول (3-7) زمان های پردازش و موعد تحویل برای مثال ارائه شده 32


جدول (3-8) تکرار اول الگوریتم MRS2 32


جدول (3-9) تکرار دوم الگوریتم MRS2 33


جدول (3-10) توالی به دست آمده برای کارها  توسط الگوریتم MRS2 34


جدول (3-11)  زمان های پردازش و موعد تحویل برای مثال ارائه شده 35


جدول (3-12) تکرار اول الگوریتم MRS3 36


جدول (3-13) تکرار دوم الگوریتم MRS3 37


جدول (3-14) توالی به دست امده برای کارها توسط الگوریتم MRS3 37


جدول (3-15)  زمان های پردازش و موعد تحویل برای مثال ارائه شده 39


جدول (3-16) چگونگی روش حل الگوریتم MRS4 39


جدول(3-17) توالی به دست آمده برای کارها و ماشین ها توسط الگوریتم MRS4 40


جدول (3-18) زمان های پردازش و موعد تحویل برای مثال ارائه شده 42


جدول(3-19) تکرار اول الگوریتم MRS5 42


جدول (3-20) تکرار دوم الگوریتم MRS5 43


جدول (3-21) توالی به دست امده برای کارها و ماشین ها توسط الگوریتم MRS5 43


جدول (3-22) زمان های پردازش و موعد تحویل برای مثال ارائه شده 44


جدول(3-23) انتخاب کار درتکرار اول الگوریتم MRS6 44


جدول (3-24) انتخا ب ماشین برای کار اول انتخاب شده  توسط الگوریتم MRS6 45


جدول (3-25) جدول اتتخاب کار درتکرار دوم الگوریتم MRS6 45


جدول(3-26) انتخا ب ماشین برای کار دوم انتخاب شده  توسط الگوریتم MRS6 45


جدول (3-27) توالی به دست آمده برای کارها و ماشین ها توسط الگوریتم MRS6 46


جدول(3-28) زمان های پردازش و موعد تحویل و زمان آماده کار برای مثال ارائه شده 47


جدول(3-29) نحوه محاسبه توالی به دست آمده برای کارها توسط الگوریتم MRS7 48


جدول (3-30) توالی به دست آمده برای کارها  و ماشین ها توسط الگوریتم MRS7 48


جدول (3-31) پارامترهای مدل شبیه سازی برای فاز اول 52


جدول (3-32) نتایج فاز اول برای تابع هدف ماکزیمم کردن درصد بهرهبرداری از ماشین آلات 53


جدول(3-33) پارامترهای مدل شبیه سازی برای فاز دوم 55


جدول (3-34) نتایج فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی ماکزیمم زمان کارها 56


جدول (3-35) نتایج فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط زمان در گردش 58


جدول (3-36) نتایج فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط دیرشدگی 59


جدول (3-37) نتایج مربوط به فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط تاخیر 60


جدول (3-38) نتایج فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی ماکزیمم تاخیر 61


جدول (3-39) نتایج فاز دوم برای تابع هدف مینیمم سازی تعداد کارهای تاخیردار 62


جدول (3-40) میانگین توابع هدف، تعداد موفقیت و زمان اجرای الگوریتم ها در فاز دوم 63


جدول (3-41) پارامترهای مدل شبیه سازی برای فاز سوم 65


جدول (3-42) نتایج مربوط به فاز سوم برای تابع هدف مینیمم سازی ماکزیمم زمان اتمام کارها 66


جدول (3-43) نتایج مربوط به فاز سوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط زمان اتمام کارها 67


جدول (3-44) نتایج مربوط به فاز سوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط زمان در گردش 68


جدول (3-45) نتایج مربوط به فاز سوم برای تابع هدف مینیمم سازی متوسط دیرشدگی 69


جدول (3-46) نتایج مربوط به فاز سوم برای تابع هدف مینیمم سازی ماکزیمم زمان اتمام کارها 70


جدول (3-47) نتایج مربوط به فاز سوم برای تابع هدف مینیمم سازی ماکزیمم تاخیر 71


جدول (3-48) نتایج مربوط به فاز سوم برای تابع هدف مینیمم سازی کارهای تاخیردار 72


جدول (3-49) میانگین توابع هدف، تعداد موفقیت و زمان اجرای الگوریتم ها در فاز سوم 73


جدول  (4-1) محدوده ی پارامترهای استفاده شده برای الگوریتم های HSA و HGA 90


جدول (4-2) پارامترهای مدل شبیه سازی برای الگوریتم های فراابتکاری 92


جدول  (4-3) نتایج آماری الگوریتم های فراابتکاری 93


جدول (4-4) نتایج به دست آمده برای سایز کوچک 94


جدول (4-5) نتایج به دست آمده برای سایز بزرگ 95


جدول (5-1) پارامترهای مدل شبیه سازی 104


جدول (5-2) پارامترهای موثر روی مدل شبکه عصبی فازی تطبیق پذیر 105


جدول (5-3) نتایج به دست آمده برای معیار R-Square 106


جدول  (5-4) نتایج به دست آمده برای معیار MSE و RMSE 107


جدول (5-5) نتایج آماری معیار MSE در فرایند آموزش 108


جدول (5-6) نتایج آماری معیار MSE در فرایند تست 109


جدول (5-7) نتایج آماری معیار RMSE در فرایند آموزش 110


جدول (5-8) نتایج آماری معیار RMSE در فرایند تست 110


جدول (5-9) نتایج آماری معیار R-Square در فرایند آموزش 111


جدول (5-10) نتایج آماری معیار R-Square در فرایند تست 112


جدول (5-11) متوسط مقادیر معیارها برای الگوریتم های در نظر گرفته شده 112


جدول (6-1) وزن های در نظر گرفته شده برای روش وزنی کلاسیک 123


جدول (6-2) وزن های در نظر گرفته شده برای روش مجموع وزنی نرمالایز شده 124


جدول (6-3) ضرایب  در نظر گرفته شده برای مسئله 125


جدول(6-4) مشخصات مسائل حل شده 132


جدول (6-5) تعداد جواب های پارتو به دست آمده برای سه رویکرد پیشنهادی 133


جدول (6-6) پراکندگی جواب های پارتو به دست آمده برای سه رویکرد پیشنهادی 134


جدول (6-7) درصد چیرگی جواب های پارتو به دست آمده برای سه رویکرد پیشنهادی 135


جدول (6-8) مجموع انحراف بهترین جواب های هر تابع هدف از بهترین جواب های پارتوبرای سه رویکرد پیشنهادی 136


چکیده


در شرا

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 19:33 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد : نقش زن در بازاریابی سبز ...

 فهرست مطالب


فصل اول


۱-1-بیان مسئله: 8


۱-2- اهمیت و ضرورت پژوهش: 9


۱-3- اهداف پژوهش: 10


۱-4- پرسش‌های پژوهش: 10


۱-5- فرضیات پژوهش: 11


۱-6- روش پژوهش: 11


۱-7- روش گردآوری داده‌ها: 13


۱-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش: 13


۱-9- قلمرو پژوهش: 15


فصل دوم


۲-1- مقدمه: 17


۲-2-مبانی نظری پژوهش: 17


2-3 پیشینه پژوهش: 52


فصل سوم


۳-1- مقدمه: 58


۳-2- روش پژوهش: 58


۳-3- روش جامعه آماری: 60


۳-4- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل: 66


فصل چهارم


۴-1- مقدمه. 73


۴-2-تحلیل توصیفی دادهها (ویژگی‌های جمعیتشناختی نمونه آماری): 73


4-3- آزمون فرضیات: 76


فصل پنجم


۵-1- مقدمه: 93


۵-2- بحث راجع به موضوع: 93


۵-3- نتایج حاصل از پژوهش: 93


5-4- پیشنهاد: 96


5-5- محدودیت های پژوهش: 96


منابع فارسی و لاتین: 97


پیوست... 102


پرسشنامه نقش زن دربازاریابی سبز. 102


چکیده:


انسان همواره برای عرضه کالای خود به دیگران از هرگونه ابزاری استفاده نموده و گاه این ابزار فروش کالا که با نام بازاریابی، از آن یاد شده مشکلات خاص خود را برای محیط زیست و سلامت انسان به وجود آورده است. این پژوهش با هدف تأثیرگذاری نقش زن در بازاریابی سبز با مطالعه موردی زنان فروشنده ساکن ابهر انجام گرفته است. پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی و کاربردی هست. با انتخاب 60نفر نمونه از فروشندگان خانم ساکن ابهر که دارای جامعه محدود می باشند از فرمول کوکران محدود با استفاده از جدول مورگان انتخاب و با تهیه پرسشنامه استاندارد توسط نرم افزار 21SPSS  داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آلفای کرونباخ  0.88داده هادارای پایایی قابل قبول بودند. به وسیله آزمون کلموگروف- اسمیرنوف دارای توزیع نرمال، خطای متغیرهای مستقل بین1.5 الی2.5 بود که توسط آزمون دوربین واتسن انجام شد .رگرسیون فرضیات توسط آزمون تی- مستقل و مشخص شدن ضریب (R)70% نقش زنان فروشنده ساکن ابهر تعیین شد و تأیید همه فرضیات به کمک آزمون تحلیل عاملی به اثبات رسید.


کلید واژگان: زن، بازاریابی سبز، محیط زیست، فروشنده، ارتباط سالم 


فصل اول؛


کلیات پژوهش


1-بیان مسئله


2-اهمیت و ضرورت پژوهش


3-اهداف پژوهش


4-پرسش‌های پژوهش


5-فرضیه‌های پژوهش


6-روش پژوهش


7- روش گردآوری اطلاعات داده‌ها


8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش


9- قلمرو پژوهش
۱-1-بیان مسئله:


در سال‌های اخیر، مسائل و مشكلات محیط‌زیستی مورد توجه بسیاری از شهروندان و دولت‌ها قرار گرفته و بیان موضوعات مربوط به آن در رسانه‌های عمومی به شكل چشمگیری افزایش یافته است. توجه به محیط‌زیست، تبدیل به یكی از اركان اصلی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی كشورها شده و همچنین تشكل‌ها و انجمن‏های مختلفی به همراه قوانین و مقررات متنوع برای حفاظت از محیط‌زیست شكل گرفته‏. از سوی دیگر افزایش آلودگی‌ها و آسیب‌های زیست‌محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی مردم در رابطه با محیط طبیعی پیرامونشان، شروع به خودنمایی در رفتارهای خرید و مصرف آن‌ها كرده و موجب به وجود آمدن گروه جدیدی از مصرف‌كنندگان با عنوان مصرف‌كنندگان سبز شده است. مصرف‌كنندگان سبز یا همان دوستدار محیط‌زیست به آن دسته از مصرف‌كنندگانی اطلاق می‌شود كه در رفتار خرید و فعالیت‌های مرتبط با بازار خود، تأثیر فرآیند ساخت و مصرف كالاها را بر محیط‌زیست بررسی كرده و بر این اساس تصمیم می‌گیرند. اگرچه نگرانی‌های‌ در بین مصرف‌كنندگان در حال افزایش است، با این حال تمام مصرف‌كنندگان به یك اندازه سبز نیستند و به یك میزان به خرید محصولات سبز تمایل ندارند در نتیجه، برای بازاریابی موثر محصولات سبز، استفاده از استراتژی بازاریابی هدفمند به جای بازاریابی انبوه، ضروری به نظر می‌رسد. بدین معنا كه نمی‌توان تمام مصرف‌كنندگان سبز را با یك برنامه‌ مورد هدف قرار داد، بلكه باید آن‌ها را به بخش‌هایی با ویژگی‌های مشابه تقسیم كرد و سپس متناسب با ویژگی‌ها و نیاز‌های منحصر به فرد هر بخش، آمیخته بازاریابی سبز مناسب را به كار گرفت. با توجه به آن که نقش زن در جوامع اسلامی به عنوان یک تلاشگر در کنار مردان مورد توجه قرارگرفته و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. اما در مقایسه با جامعه غرب مخصوصاً در بخش بازاریابی کالا و خدمات به عنوان یک ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با تو جه به این موضوع زن در جوامع اسلامی دارای یک سری حقوق لازم است در قوانین شرعی به آن توجه شده است. امروزه چون به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد مردان، زنان مجبورند در کنار آنان به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. در شهرستان ابهر فروشگاه‌هایی وجود دارد که توسط زنان اداره می‌گردد. مسئله‌ای که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد، چگونگی تأثیرگذاری نقش زن در بازاریابی سبز است با توجه به حفظ شئون اسلامی و برقراری ارتباط سالم با مشتریان، که در نوع خود قابل‌توجه است. همان طور که اشاره شد استفاده از زن در هر نقطه‌ای از جهان، به نحوی خاص و بر اساس معیارهای آن جامعه شکل می‌گیرد. در کشور اسلامی در پیام‌های بازرگانی کالاها و خدمات ظاهر می‌شوند و این نمایش به صورت اندام واره نیست، (استفاده صرف از زیبایی‌های بصری زن برای تبلیغ)، اما به نوعی مقام و جایگاه زن در «آشپزخانه» و «درون منزل» خلاصه می‌شود؛ مثلاً مرد آماده رفتن به سرکار است زن او را بدرقه می‌کند. تلویزیون خبری را پخش می‌کند که باعث نگرانی زن می‌شود؛ او از تلفن همراهش سعی می‌کند به همسرش زنگ بزندو... . در این آگهی که زن ظاهراً در حال استفاده از فناوری روز است، مدام در حال همسر داری، رسیدگی به فرزند و جایگاه اصلی وی در تمام آگهی، آشپزخانه است (اسدی و عبدی, ۱۳۹۱). آلودگی‌های زیست‌محیطی که در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، ازجمله مسائلی هستند که بارها توسط سازمان‌های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته‌شده‌اند. به گفته پتی و چارتر[1](۲۰۰۵) در قرن جدید چالش اصلی بشر، یافتن روشی منصفانه و پایدار برای تولید، مصرف و زندگی کردن است (رعنایی کردشولی و یاری بوزنجانی, ۱۳۹۱). از آغاز زندگی بشر کار زنان وابسته و نزدیک به طبیعت بوده است. زنان به گونه‌ای غریزی می‌دانند که جامعه‌ای که به طبیعت پشت کند نابود می‌شود امروزه بسیاری از زنان می‌دانند که محیط‌زیست در همه جا مورد بهره‌برداری بیش از حد قرار می‌گیرد و تضعیف می‌شود و آلوده می‌شود. باید ارزش‌های طبیعت را درک کرد و به آن احترام گذاشت (رضایی مقدم و رضی کردمحله, ۱۳۸۹). در واقع تغییر الگوی مصرف و روی آوری به درست مصرف کردن کالاها، انرژی و منابع، بنیادی‌ترین رویکرد برای مقابله با موج مصرف، تخریب محیط‌زیست و آلودگی به شمار می‌آید.


۱-2- اهمیت و ضرورت پژوهش:


دنیای مدرن موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی مردم در رابطه با محیط‌زیست شده است. این نگرانی‌ها شروع به خودنمایی در الگوهای خرید آن‌ها کرده و موجب به وجود آمدن گروه جدیدی از مصرف‌کنندگان با عنوان مصرف‌کنندگان سبز شده است. برای بازاریابی موثر محصولات سبز، بازاریابان نیازمند تقسیم‌بندی مصرف‌کنندگان سبز به بخش‌هایی با ویژگی‌های مشابه و استفاده از آمیخته سبز متمایز برای هر بخش هدف هستند. بی‌تردید تشکل‌های زیست‌محیطی می‌توانند نقش حیاتی و موثری در بازاریابی سبز و در نهایت فرآیند توسعه پایدار داشته باشند وزنان با توجه به شناختی که از سنت و باور مردم در مناطق مختلف کشور دارند می‌توانند در زمینه‌های زیست‌محیطی به طور بسیار مؤثر عمل نمایند این تشکل‌های خودجوش با توجه به نیازهای متفاوتی تشکیل و تأسیس یافته‌اند (زرین جوی الوار, 1389). رشد سریع جمعیت و پیشرفت علوم و فناوری و توسعه صنایع و تمایل انسان به مصرف بیشتر به همراه خود افزایش مواد زائد جامد را فراهم آورده است. مواد زائد حاصل از مصرف عامل اصلی آلودگی محیط است زنان ایران می‌توانند در امر کنترل کیفیت محیط‌زیست شرکت مؤثر داشته باشند. می‌توان گفت که راه برگشتی به سمت تولید محصولات مخرب برای محیط‌زیست وجود ندارد و رفته‌رفته فشارهای دولتی، رقابتی و نگرش مشتریان، شرکت‌ها را ملزم به پیروی و به‌کارگیری رویکرد بازاریابی می‌کند. جنسیت و محیط‌زیست در ابعاد گوناگونی با یکدیگر پیوند می‌یابند. پیوندی که عموماً بر روی گروه اجتماعی زنان در کشورهای در حال توسعه و فقیر  مورد بررسی و در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 19:30 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد: یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانش

 فهرست مطالب


 فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق... 2


1-1  مقدمه.. 2


 1-2 بیان مسأله اساسی تحقیق... 2


 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق... 3


 1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق... 4


 1-5 اهداف مشخص تحقیق... 4


 1-6 سؤالات تحقیق... 4


 1-7  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی... 4


  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق... 6


 2-1 مقدمه.. 7


 2-2 تصمیم گیری... 8


 2-2-1 مراحل تصمیم گیری... 10


 2-2-2  انواع تصمیم گیری... 10


 2-2-3  روش های تصمیم گیری... 11


 2-2-4 انواع مدل های تصمیم گیری... 11


 2-3 تصمیم گیری چند معیاره. 11


 2-3-1  انواع مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 12


2-3-1-1 تصمیم گیری چند هدفه (MODM). 12


2-3-1-2 تصمیم گیری چند شاخصه ( ). 12


2-3-1-3  انواع روش های تصمیم گیری چند شاخصه.. 14


2-3-1-4  روش مجموع ساده وزین  (SAW). 15


2-3-1-5 دلایل بکارگیری تصمیم گیری چند معیاره. 15


 2-3-1-6  لزوم تصمیم گیری چندمعیاره در پروژه ها و مسائل مختلف... 16


2-4 جانمایی... 16


2-4-1 مدل QAP. 18


2-5 تفاوت بین الگوریتم های دقیق وهیورستیک ومتاهیورستیک.... 20


2-6 الگوریتم ژنتیك.... 24


2-6-1  تاریخچه.. 24


2-6-2  كاربرد های الگوریتم ژنتیك.... 24


2-6-3 مزایای بكارگیری الگوریتم ژنتیك.... 25


2-6-4 معایب الگوریتم ژنتیك.... 26


2-6-5 واژگان الگوریتم ژنتیك.... 26


2-6-6  مفاهیم كلیدی در الگوریتم ژنتیك.... 27


2-7 جمع بندی... 37


فصل سوم: روش تحقیق... 39


3-1 مقدمه.. 39


3-2 روش تحقیق... 39


3-3 سوالات تحقیق... 41


3-4 اهداف تحقیق... 41


3-5 روش های گردآوری اطلاعات... 41


 3-6  اعتبار سنجی... 42


3-7  روش حل مدل.. 42


3-8 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها. 42


3-9 جمع‌بندی... 42


 فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق... 45


4-1  مقدمه.. 45


4-2  داده های مورد نیاز مدل.. 45


4-3 محدوده زمانی ومکانی تحقیق... 45


4-4  داده های جمع آوری شده. 45


4-5 حل مسئله QAP با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک.... 53


4-6 نتایج حاصل از حل مسئله با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک.... 57


4-6-1  نتایج حاصل از الگوریتم اول.. 57


4-6-2 نتایج حاصل از الگوریتم دوم.. 65


4-6-3 مقایسه دو الگوریتم.. 73


4-7 استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر. 75


4-8 جمع بندی... 79


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 82


5-1 مقدمه.. 82


5-2 تحلیل نتایج حاصل از حل مدل.. 82


5-3  نتیجه گیری... 90


5-4  پیشنهادات کاربردی... 90


5-5  پیشنهادات تحقیقات آتی... 91


منابع  و مراجع.. 92


پیوست اول شرح الگوریتم اول برای مسئله QAP. 96


پیوست دوم شرح الگوریتم دوم برای حل مسئله QAP. 106


11  مقدمه


مسئله استقرار تسهیلات یکی از مسائل مهم دربرنامه ریزی تسهیلات است که درزمینه های مختلفی از قبیل سازمان­­های صنعتی، مدیریت بیمارستان وجانمایی­ خطوط تولید کاربرد دارد. تاکنون الگوریتم های زیادی برای حل این گونه مسائل پیشنهاد شده است بعضی از این الگوریتم ها فقط با داده های کیفی و برخی با داده­های کمی کارمی­کنند. ناتوانی درتأثیر دادن همزمان مقادیر کمی وکیفی باعث کاهش کیفیت طرح استقرارمی شود. به نوعی كه برخی از شاخص های كیفی مهم در استقرار وارد طرح نمی شود. همچنین دربعضی مواقع ممکن است که نتوان این مقادیر کمی وکیفی را به طور قطعی تعیین کرد. استفاده از نظریه مجموعه های فازی دربرنامه ریزی تسهیلات باعث می شود که بتوان با ترکیب داده­های کمی وکیفی مؤثر برجانمائی، کیفیت طرح استقرار را بهبود داد [3].


در تحقیق پیش رو برای طرح جانمایی مناسب ساختمانهای دانشگاه از برنامه ریزی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره بهره می­گیریم تا بتوانیم بهترین جواب را از مقایسه نتایج بدست­آمده از این دو روش انتخاب کنیم. برنامه ریزی ریاضی به منظور در نظر گرفتن شاخص های كمی و تصمیم گیری چند معیاره به منظور در نظر گرفتن شاخص های كیفی مورد استفاده قرار می گیرد.


21-2 بیان مسأله اساسی تحقیق


واژه جانمایی به مدلسازی، فرمولسازی و حل آن دسته از مسایلی اشاره دارد كه به دنبال یافتن بهترین مكان جهت استقرار مراكز و تسهیلات هستند. به عبارت دیگر جانمایی عبارتست از انتخاب جایی برای تسهیلات جدید. در واقع به منظور حل مسایل مكان یابی با توجه به شرایط متفاوت موجود در فضای مسئله، مدل­های بسیار متنوعی در کتب و پژوهش های گذشته به چشم میخورد که می توان بعد از شناسایی ویژگی­ها و عوامل موثر بر مسئله (اعم از اینکه جانمایی تک واحدی است یا چند واحدی و برای مکان صنعتی یا تجاری است و از این قبیل) با بهره گرفتن از یکی یا ترکیبی از مدل ها اقدام به حل مسئله مربوطه کرد. به عنوان مثال می توان از مدل های حداکثر پوشش، حداکثر تراکم، وزن دهی یا ارزش دهی به عوامل کیفی، مدل های تصادفی یا مبتنی بر احتمال و مدل های پویا نام برد. انجام مطالعات جانمایی درست و مناسب، علاوه بر تاثیر اقتصادی بر عملکرد تسهیلات، اثرات اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن ویژگیهای منطقه ای نیز به عنوان عوامل کلیدی موثر در تعیین محل در مسایل جانمایی محسوب می شوند.


همچنین در پژوهش های مختلف از مدل هایی از قبیل ترکیب تصمیم گیری چند معیاره وسیستم اطلاعات جغرافیایی[1] (GIS)، از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح و یا تلفیق تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی عدد صحیح مختلط،روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی  و در نهایت از ادغام روش های مدل های تصمیم گیری چندمعیاره [2] (MADM) با مدل های تصمیم گیری چند هدفه[3] (MODM) در جهت حل مسئله جانمایی استفاده شده است.


در این تحقیق در نظر داریم با توجه به عوامل مختلفی که در چیدمان ساختمانهای دانشگاه موثراست رویه ای كه توانایی در نظر گرفتن معیارهای كمی و كیفی را داشته باشد پیشنهاد نماییم و با وضعیت فعلی مقایسه، و بهترین را انتخاب کنیم. 


31-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق


طراحی چیدمان تسهیلات یک تأثیراساسی درعملکرد کل سیستم دارد وهمیشه به عنوان یک نكته کلیدی برای بهبود بهره وری سیستم های تولیددرنظر گرفته شده است. مسئله جانمایی تسهیلات[4] (FLP) به طور کلی درمورد معیارهای کمی مانند شکل، هزینه انتقال مواد، مجاورت و تقاضای فضا ومعیارهای کیفی از قبیل انعطاف پذیری، همسایگی وکیفیت تمرکز دارد.


انتخاب محل مناسب تسهیلات پراكنده یكی از وظایف مهم در زمینه‌ی جانمایی است. جانمایی (مکان‌یابی) را انتخاب مکان برای یک یا چند مرکز جدید، با در نظر گرفتن سایر مراکز و محدودیت‌های موجود می‌دانند به‌گونه‌ای ‌که هدف ویژه‌ای بهینه شود. این هدف می‌تواند هزینه حمل و نقل، ارائه خدمات عادلانه به مشتریان و غیره باشد. انجام مطالعات جانمایی نیازمند تخصص‌هایی از جمله: تحقیق در عملیات، روشهای تصمیم‌گیری، جغرافیا (زمین شناسی و آب و هوا)، اقتصاد مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضی، بازاریابی، طراحی شهر و ... است. به طور كلی جانمایی، فعالیتی است كه استقرارهای فضایی و غیر فضایی یك سرزمین را جهت انتخاب مكان مناسب برای كاربری خاص مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. انسان در جهت تحمل هزینه كمتر،حصول سود بیشتر و سهولت دسترسی به منابع، مكان فعالیت خود را انتخاب می نماید. لیكن باپیچیده تر شدن عوامل موثر بر جانمایی، به ناچار به استفاده از روشهای علمی ومدرن (خصوصا بعداز جنگ جهانی دوم) رو آورده است. دراین راستا تئوریها، نظریه ها ومدلها ی مختلفی ارائه شده است كه هركدام دارای مزایا ومعایبی بوده وبرای كاربردهای خاصی در نظر گرفته شده است. اغلب این نظریه ها در كمی نمودن عوامل موثر بر فرایند مكان یابی تاكید دارد.


در این زمینه چیدمان مناسب ساختمانها و دانشکده های دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد به طوری که تمام امکانات دانشگاه به راحتی در دسترس باشند و به کمترین میزان رفت و آمد نیاز باشد.


41-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق


در این طرح مقایسه عملکردی بین تصمیم گیری چند معیاره با برنامه ریزی ریاضی صورت پذیرفته تا كاستی های هر روش مشخص شده و بهترین چیدمان با توجه به تجمیع مزایای این روش ها انتخاب شود.


51-5 اهداف مشخص تحقیق


انتخاب بهترین مکان برای ساختمانها و دانشکده های دانشگاهدر این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 2
موضوع : | بازدید : 2
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 19:27 توسط مدیر سایت پایان نامه |

صفحه قبل 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد