پایان نامه بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد ..

 استاد مشاور:

 
دکتر حبیب زارع احمدآبادی
 
 
 
زمستان 1392
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
 
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
 
یکی از واحدهای مهم در هر سازمانی که می‌تواند سازمان را در دست یافتن به استراتژی‌های خود یاری کند، واحد تحقیق و توسعه است. مسئله ارزیابی پروژه‌های تحقیقاتی به یکی از پر چالش- ترین مسائل تصمیم‌گیری در سازمان‌ها تبدیل شده است. پروژه‌ها باید قابل ارزیابی و اولویت‌بندی باشند تا بتوان منابع را به نحو موثرتری به آنها تخصیص داد. تا کنون سیستم‌های ارزیابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده است، که در این پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی به بررسی و شناسایی معیاره‌های موثر بر اثربخشی پروژه‌ها پرداخته شده است و در ادامه با توجه به معیارهای بدست آمده به سنجش اثربخشی پروژها از روش تصمیم گیری چند معیاره پرداخته شده است. در این پژوهش 15 پروژه‌ی تحقیقاتی که طی 5 سال اخیر در شرکت برق منطقه‌ای یزد صورت گرفته است، مورد ارزیابی قرار گرفت که با استفاده از روش پیشنهادی تاپسیس پروژه‌ی ششم با عنوان" بررسی علل تاخیر در انجام پروژه‌های بهره‌برداری و طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای یزد" و با روش ویکور فازی پروژه‌ی " تحقیق در بازه زمانی تست سیستم حفاظتی پست‌های فوق توزیع و انتقال" به عنوان پروژه‌‌های اثربخش شناخته شد.
 
کلیدواژه :ارزیابی عملکرد، پروژه‌های تحقیقاتی، تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس و ویکور)، دلفی فازی.
 
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                                               صفحه
 
 
 
فصل اول.. 1
 
کلیات پژوهش... 1
 
1-1-مقدمه. 2
 
1-2- بیان مسئله یا موضوع تحقیق(تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق): 3
 
1-3- اهمیت مسأله تحقیق.. 5
 
1-4- سوالات پژوهش... 6
 
1-5- قلمرو تحقیق.. 6
 
1-5-1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 6
 
1-6- جامعه و نمونه ی آماری تحقیق.. 6
 
1-7- روش انجام تحقیق.. 7
 
1-8- کلید واژه ها 7
 
1-9- ساختار کلی تحقیق.. 7
 
فصل دوم. 9
 
ادبیات پژوهش... 9
 
2-1- مقدمه. 10
 
2-2- تحقیق و توسعه. 11
 
2-2-1- انواع تحقیقات.. 14
 
2-2-2- نتیجه حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه. 15
 
2-3- ارزیابی عملکرد. 16
 
2-4- ارزیابی عملکرد پروژه 18
 
2-5- اثربخشی.. 19
 
2-6- روش‌های اندازه‌گیری.. 21
 
2-6-1- رویکرد دلفی فازی.. 21
 
2-6-2- مجموعه فازی.. 22
 
2-6-3- روش آنتروپی شانون. 26
 
2-6-4- تصمیم گیری چندمعیاره 26
 
2-7- پیشینه پژوهش... 29
 
2-8- جمع بندی.. 34
 
فصل سوم. 35
 
روش پژوهش... 35
 
3-1- مقدمه. 36
 
3-2- روش تحقیق.. 36
 
3-3- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 38
 
3-3-1- معرفی شرکت برق منطقه‌ای یزد. 38
 
3-4- گام‌های انجام تحقیق.. 40
 
3-4-1- تعیین شاخص‌های موثر با استفاده از روش دلفی فازی.. 42
 
3-4-2- مشخص کردن توالی معیارها بر اساس نظر خبرگان. 43
 
3-4-3- جمع آوری داده‌ها 43
 
3-4-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها 43
 
3-5- تکنیک‌های مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌ها 44
 
3-5-1- رویکرد دلفی فازی.. 44
 
3-5-2- روش آنتروپی شانون. 48
 
3-5-3- روش های تصمیم‌گیری چند معیاره 49
 
فصل چهارم. 57
 
تجزیه و تحلیل داده‌ها 57
 
4-1- مقدمه. 58
 
4-2- تعیین معیارهای موثر بر سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی با استفاده از روش دلفی فازی.. 58
 
4-3- تعیین وزن شاخص های موثر بر سنجش اثربخشی با استفاده از روش آنتروپی.. 65
 
4-4- تعیین رتبه بندی پروژه‌ها با توجه به شاخص های موثر با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره 68
 
4-4-1- تکنیک تاپسیس... 68
 
4-4-2- تکنیک ویکور فازی.. 73
 
فصل پنجم. 76
 
نتیجه گیری و پیشنهادها 76
 
5-1- مقدمه. 77
 
5-2- نتیجه گیری.. 77
 
5-3- پیشنهادات پژوهشی.. 81
 
منابع.. 82
 
1-1-مقدمه
با گسترش فن‌آوری و لزوم روزآمدی دانش در جوامع کنونی، سازمان‌ها و نهادهای موجود در هرجامعه‌ای باید به دنبال نوآوری و به روزرسانی خود باشند که در این راستا برخی سازمان‌ها به دلائلی از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی و غیره با مسائل و مشکلاتی مواجه خواهند شد، که باید این مسائل شناسایی شده و اقداماتی در جهت حل آنها صورت پذیرد. در واقع سازمان‌ها همین مسائل و مشکلات به وجود آمده را در قالب پروژه‌های تحقیقاتی شناسایی کرده و برای انجام در اختیار واحدهای مربوط قرار میدهند. یکی واحد مهم در هر سازمان که می‌تواند سازمان را در دستیابی به اهداف استراتژیک خود یاری رساند و در جهت حل مشکلات ذکر شده اقدام نماید، واحد تحقیقاتی در سازمان است. به طور معمول پروژه‌های مختلفی در واحدهای تحقیقاتی بر اساس نیاز سازمان به طور همزمان در حال اجرا هستند که ارزیابی عملکرد این پروژه‌ها برای مدیران سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است )توکلی و همکاران، 1389).
 
اصولا اندازه‌گیری عملکرد نقش مهمی را در حصول اطمینان از موفقیت یک پروژه ایفا میکند. ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به سنجش، اندازه‌گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره ی عملکرد طی دوره های معین می پردازد. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و به صورت مستمر ایجاد شود، موجب ارتقای عمکرد و بهبود در هر واحد سازمانی میشود )صالح زاده وهمکاران,1390).
 
تا کنون سیستم های ارزیابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده اند ولی مسئله قابل تامل این است که این سیستم از جامعیت لازم برخوردار باشد و توانایی سنجش عملکرد واقعی پروژه‌ها را داشته باشد. در این پژوهش سعی بر این است تا با تلفیق تکنیک‌های متفاوت و گوناگونی تصمیم گیری چند معیاره[1] ، روش دلفی و مجموعه فازی به ارائه ی رویکردی نوین، کارا و جامع جهت ارزیابی عملکرد پروژه‌های تحقیقاتی پرداخته شود. در این فصل نیز به شرح خلاصه ای از کلیات تحقیق صورت گرفته پرداخته می‌شود.
 
 
 
1-2- بیان مسئله یا موضوع تحقیق(تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق):
پشرفت‌های فن‌آوری و توسعه اقتصادی هر کشور ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با فعالیت های پژوهشی آن کشور دارد بطوریکه بین تولید ناخالص ملی، صادرات و و هزینه‌های پژوهش در کشورهای توسعه یافته همبستگی خوبی وجود دارد که بیانگر نقش مهم فعالیت‌های پژوهشی در ارائه فن‌آوری، رشد اقتصادی و توانایی آن کشور ها دارد. شاخص های عمومی فعالیت های پژوهشی در دنیا نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش پژوهش، متوسطی حدود 28/2 درصد تولید ناخالص جهان را داراست(شاخص‌های توسعه جهانی[2]، 2007). همچنین بررسی نسبت سرمایه گذاری پژوهشی به تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف، بخوبی ارتباط مستقیم و معنی‌داری را بین وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش نشان می‌دهد (بر اساس گزارش سال 2008-2007 بانک جهانی).
 
در کشور ما برای بهبود و ارتقا وضعیت پژوهش، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به متوسط شاخص‌های جهانی وجود دارد. شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش اکنون در حدود 67/0 درصد تولید ناخلص داخلی است که بطور طبیعی بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی ما تاثیر خود را برجای گذاشته  و این در حالی است که ما برای تحقق اهداف کلی برنامه‌های بلند مدت توسعه و دستیابی به میانگین نرخ کشورهای در حال توسعه، به سهمی حداقل یک درصد نیاز داریم (بر اساس گزارش سال 2008-2007 بانک جهانی).
 
امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی، سهم عمده‌ای از هزینه‌های تحقیقاتی به فعالیت‌های پژوهشی که به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصول و روش‌های ساخت و در نهایت کاهش هزینه، کاهش ضایعات و بهبود رضایت مشتری منجر می‌شود، اختصاص می‌یابد.
 
در کشور ما در سال‌های گذشته علیرغم وجود ضعف‌های پژوهشی ناشی از کمبود محقق و کمی بودجه‌های پژوهشی، زنجیره ای از واحدهای پزوهش در بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی شکل گرفته بطوری‌که در حال حاضر بیش از 1000 مجموعه فقط در وزارت صنایع و معادن دارای واحدهای پژوهشی رسمی هستند، ولی متاسفانه در بسیاری از شرکت‌ها بخش پژوهش در متن فعالیت های جاری قرار نداشته و نقش آن‌ها در اثربخشی فعالیت‌های پزوهشی کم‌رنگ و حاشیه‌ای است. بعبارت دیگر بسیاری از واحدهای پؤوهشی موجود در کشور جزئی از زنجیره تولید نمی‌باشند و متاسفانه تا زمانی که این جز در زنجیره تولید قرار نگیرد امکان نهادینه کردن فرآیند پژوهش و در نتیجه زایش آن در کشور وجود نخواهد داشت (انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن).
 
برای گسترش اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی، واحدهای مرتبط از یک طرف نیازمند تجدید در ساختار اجرایی و از طرف دیگر نیازمند بهینه کردن سرمایه گذاری‌های هزینه‌های پژوهشی هستند. مطالعات و بررسی های انجام شده، نشان می دهد که عدم اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی موجود در کشور ناشی از تنگناها و معضلاتی است که برخی از آنها به شرح زیر می‌باشد:
 
عدم وجود ساختار اجرایی و سازماندهی مناسب
سنگین بودن هزینه‌های پژوهشی
عدم توجه به بازار و نیاز‌های مشتری
عدم وجود امکانات و تجهیزات مورد نیاز پژوهش در برخی واحدهای پژوهشی
عدم وجود ارتباط و هماهنگی بین واحد های پژوهشی جهت استفاده از تجربیات محققان و امکانات ئ تجهیزات پژوهشی موجود.
نظر به اهمیت و نقش پژوهش در توسعه اقتصادی هر کشور، ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پژوهشی و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، ابزاری ارزشمند جهت توسعه و شکوفایی به شمار می‌آید که نتایج آن می‌تواند اطلاعات مناسبی را جهت بهبود عملکرد طرح‌ها و واحد‌های پژوهشی فراهم سازد.
 
ارزیابی اثربخشی بر این دلالت دارد که آیا نتایج حاصل از اهداف تصریح شده در طرح محقق شده است یا خیر. بطور خلاصه ارزیابی‌های اثربخشی جهت تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر، هزینه نیل به نتایج مطلوب، میزان نتایج مطلوب مرتبط با برنامه‌ها و میزان نتایج ناخواسته مخالف دستیابی به اهداف، استفاده می‌شود.
 
با توجه به ضرورت و نیاز ارزیابی طرح‌های پژوهشی و سنجش اثربخشی فعالیت‌های انجام شده در این خصوص، همچنین برنامه ریزی جهت تخصیص اعتبار و سرمایه‌گذاری‌های آتی جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی اقدام به طراحی مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پزوهشی کاربردی شده است.
 
در این طرح ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق ، شاخص ها و مولفه های موثر بر اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس بررسی مدل‌ها و چارچوب‌های معتبر موجود در این مقوله می پردازیم، همچنین براساس نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران و اساتید و ناظران و مسئولین اداره برق منطقه ایی یزد در این حوزه، مدل کاربردی اثربخشی طرح‌های پژوهشی با توجه به شرایط ویژه کشور توسعه می‌یابد.
 
1-3- اهمیت مسأله تحقیق
تحولات شگرف دانش مدیریت در عصر کنونی وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است. به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف، اعم از منابع، امکانات، کارکنان، اهداف، استراتژی‌ها و طرح‌ها و برنامه‌ها به عنوان یکی از علائم بیمیاری مدیریتی قلمداد می‌گردد. هر سیستمی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت‌های خود به‌ویژه در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرمی در استفاده از نطام ارزیابی دارد.از سوی دیگر فقدان نظام ارزیابی و پایش در یک سیستم، به معنای عدم برقراری ارتباط میان محیز درونی و بیرونی آن است که کهولت و نهایتا مرگ آن سیستم را در پی دارد. پدیده مرگ سیستمی ممکن است به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدبران ارشد احساس نشود. همچنین فقدان نطام کسب بازخورد، امکان پردازش اطلاعات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت‌ها را غیر ممکن می‌سازد که سرانجام آن از بین رفتن و نابودی سیستم است.
 
از منظر دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می‌توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه بازخورد کاملا حساب شده‌ای در آن دارد که نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است. هر چند ممکن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد ولی اساسا قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل آن می‌باشد.
 
بنابراین می‌توان گفت استفاده از نظام ارزیابی سه امتیاز مهم را به ارمغان می‌اورد:
 
تعیین استراتژی و اهداف بلند مدت مشتری مدار
تهیه اطلاعات برای پاسخ‌گویی به ذینفعان
تاکید بر مشارکت عمومی
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir

یک ذخیره‌ی خودکار از این نوشته وجود دارد که جدیدتر از نگارش زیر است. دیدن ذخیره خودکار. ..

 فصل اول :( كلیات تحقیق )

 
1-1- مقدمه...................................................................................................................................................... 2
 
1-2- بیان مسأله............................................................................................................................................. 4
 
1-3- اهمیت موضوع .................................................................................................................................... 6
 
1-4- اهداف تحقیق........................................................................................................................................ 7
 
1-4-1- هدف اصلی ..................................................................................................................................... 7
 
1-5- سئوال و فرضیه های پژوهش ......................................................................................................... 7
 
1-5-1- سوال اصلی پژوهش ..................................................................................................................... 7
 
1-5-2- فرضیات فرعی ............................................................................................................................... 7
 
1-6- مدل تحقیق ......................................................................................................................................... 8
 
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی .................................................................................................................. 8
 
1-7-1- تعریف نظری................................................................................................................................... 8
 
1-7-2- تعریف عملیاتی............................................................................................................................... 9
 
 
 
فصل دوم :( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )
 
2-1- مبانی نظری ......................................................................................................................................... 11
 
2-1- 1- مبانی نظری رفتار شهروندی .................................................................................................... 11
 
2-1-2- مبانی نظری تعهدسازمانی ......................................................................................................... 29
 
2-2- پیشینه تحقیق..................................................................................................................................... 44
 
 
 
عنوان                                                                                                                   صفحه
 
 
 
2-2- 1- پیشینه خارج از كشور................................................................................................................ 44
 
2-2-2- پیشینه داخل كشور...................................................................................................................... 46
 
 
 
فصل سوم : ( روش تحقیق )
 
3-1- مقدمه .................................................................................................................................................... 58
 
3-2- روش تحقیق ........................................................................................................................................ 58
 
3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری :................................................................................................ 59
 
3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):............................................................. 59
 
3-5- ابزار اندازه گیری:................................................................................................................................. 59
 
1- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی .................................................................................................... 59
 
2- پرسشنامه تعهد سازمانی......................................................................................................................................... 59
 
3-6- شیوه اجرای پژوهش ......................................................................................................................... 60
 
3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:......................................................................................................... 60
 
 
 
فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها )
 
4- 1 – مقدمه................................................................................................................................................. 62
 
4-2 ) آمار توصیفی ...................................................................................................................................... 63
 
4-3) آمار استنباطی...................................................................................................................................... 66
 
 
 
 
 
 
 
عنوان                                                                                                                   صفحه
 
 
 
فصل پنجم :( نتیجه‌گیری و پیشنهادها )
 
5-1- مقدمه .................................................................................................................................................... 69
 
5-2- نتیجه گیری و پیشنهاد .................................................................................................................... 69
 
5-3- محدودیتها ............................................................................................................................................ 73
 
فهرست منابع و مآخذ ................................................................................................................................... 74
 
الف – فارسی.................................................................................................................................................... 75
 
ب- لاتین ......................................................................................................................................................... 81
 
 
 
 
 
چكیده
 
هدف از این پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعه كلیه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است :
 
الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی
 
ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی
 
و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی (روش آماری تحلیل رگرسیون ) به كار بسته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است :
 
بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندی می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهای سازمان می شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.
 
كلید واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندی ، رفتار شهروند سازمانی.
 
 
 
فصل اول :
 
كلیات تحقیق
 
 
 
1-1- مقدمه
 
همواره آن دسته از رفتارهای شغلی كاركنان كه تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، مورد توجه محققان و مدیران زیادی بوده است. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی، اكثرا به عملكرد درون نقشی كاركنان توجه می كردند. عملكرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی كاركنان اطلاق می شود كه در شرح وظایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می شوند. تقریبا از یك دهه و نیم قبل، محققان بین عملكرد درون نقشی و عملكرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند. ( هوی ایت آل 1999 ) [1]منظور از عملکرد فرانقشی رفتار های شغلی فراتر از نقش های رسمی كاركنان استكه بطور اختیاری انجام می شوند و به سازمان در کسب اهدافش کمک می کنند.( اورنگ[2] ، 1988 ) .
 
محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملكرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل می باشند و بنابراین سعی کرده اند تا این رفتارها را مفهوم سازی کنند. یكی از متداول ترین مفهوم سازی های صورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد ( بیتمن و اورنگ[3] 1993 ، اورنگ [4] 1988 ) . به دلیل توان زیاد این متغیر برای تأثیرگذاری بر اثربخشی سازمان، در ۱۵ سال اخیر این متغیر بسیار مورد تحقیق و توجه قرار گرفته شده است.
 
مباحثی نظیر : ادراك ، انگیزش ، نگرش های شغلی ، تعهد سازمانی و غیره از جمله مواردی هستند
 
که به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازد . اما بحثی که در دو دهه
 
اخیر مطرح شده است و علاوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود
 
جلب نموده است رفتار شهروندی سازمانی نام دارد .
 
تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشه ای افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی است و بیانگر
 
نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر ، جهت تحقق اهداف سازمانی کارهایی را انجام دهد . افزایش تعهد سازمانی موجب افزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می گردد . تعهد سازمانی به  شکل معنا داری با برخی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداکاری ، ملاحظه و وظیفه شناسی بیشتری نشان می دهند .
 
و در مورد اینکه تعهد سازمانی یک نگرش است یا یک رفتار و هریا دو ، باید گفت که در گذشته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سازمان اطلاق می شد که با پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان ، خشنودی شغلی کارکنان از سازمان یا تمایل برای همکاری با سازمان ارتباط داشت (دولتخواهان ، 1380 ) .
 
تعهد سازمانی همانند خشنودی شغلی مستلزم بروز احساسات در موفقیت شغلی است . با وجود این از آن جا که تعهد سازمانی اساساً به نگرش کارکنان در خصوص سازمان می پردازد : ممکن است با متغیر هایی توجه به کارکنان مانند غیبت ، ترك کار و همچنین خشنودی شغلی مربوط گردد. تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردی که شدیداَ متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند ، در سازمان مشارکت می کند ودر آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد .تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و »: بوکانان ، تعهد را چنین تعریف می کند اهداف یک سازمان است. وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خود سازمان جدای از ارزشهای ابزاری آن.تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشهای افراد نسبت به ارزشها و اهداف سارمانی است و بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کندتا در سازمان بماند وبا تعلق خاطر،جهت تحقق اهداف سارمانی ، کارهایی را انجام دهد. ( استرون، 1377 ) .
 
 
 
 
 
 
 
1-2- بیان مسأله
 
با پیچیده تر شدن روزافزون جوامع امروزی، رسالت سازمانها برای برآوردن انتظارات جوامع، حساس تر و مهمتر می شود، به طوری که می توان اذعان نمود که دنیای ما دنیای سازمانهاست و آنچه که امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر به یقین تبدیل شده، نقش اساسی نیروی انسانی به عنوان گرداننده اصلی سازمانهاست. به عبارتی انسانها به کالبد سازمان جان می دهند، البته نیروی انسانی کارآمد و خودانگیخته می تواند برای رشد خود و توسعه و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده سازمان بیشترین کارآیی را داشته باشد. (افشاری، 1378).
 
سازمانها ، بویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بایستی زمینه را به گونه ای فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند ، این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و بستر های لازم برای پیاده سازی اینگونه رفتار ها فراهم گردد
 
سازمانهای امروزی شهروند مدار نبوده و رفتار شهروندی سازمانی به ندرت دیده می شود و کارکنان
 
خواسته و یا ناخواسته از بروز چنین رفتارهایی اجتناب می ورزند . کارکنان همان چیزی که قوانین و مقررات و شرح شغلی مشخص کرده و همان چیزی که مدیران و رهبران سازمان گفته اند انجام می دهند و رفتارهایی فراتر از نقش مورد انتظار ارائه نمی دهند در نتیجه رفتار شهروندی سازمانی محدود می شود. (تروکنبروت[5]، 2000).
 
بنابراین یکی از مشکلات اصلی سازمانها در دنیای متحول و به شدت متغیر امروزی شناسایی عواملی است که می تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی که یکی از پدیده های نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی است تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می شوند که در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت ولی امروز رفتارهای فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است. این رفتارها به مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای فرانقشی،عملکرد زمینه ای رفتار خود جوش و یا رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار گرفته اند. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند در قرارداد های روان شناختی جدید رفتار های فراتر ازنقش مورد انتظار است. سازمانهای امروزی نیاز به انعطاف پذیری برای موفقیت و مواجهه با رقبا دارند . رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار است که ضمن ایجاد منافعی همچون بهره وری بیشتر ، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاری می تواند در جهت ایجاد این مزیت گامی مهم بر دارد . با توجه به مفاهیم ارائه شده از رفتار شهروندی سازمانی همواره این سوال مطرح بوده که آیا در سازمان اقتصادی مانند گمرك که یک سازمان دولتی بسیار مهم اقتصادی می باشد که رفتارهای خاصی را می طلبد که در برخی موارد با رفتار های سازمان در بخش خصوصی متفاوت می باشد و می تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تسهیل تجارت داشته ، این نوع رفتار می تواند مورد توجه قرار گیرد ؟و تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش های کارکنان، گرایشات و حمایت گری رهبر متمرکز بوده است. پژوهش های بعدی در حوزه رهبری که بوسیله پادساکوف و همکارانش انجام یافته، قلمرو انواع رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده اند. اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است (پادساکوف و همکاران[6]، 2000).
 
روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای به هم ریختگی است. به گونه ای که نه رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی و نه فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارهای شهروندی سازمانی نداشته اند. ولی به هر حال مولفه همبستگی گروهی با تمام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده است . در پژوهشی دیگر، ارتباط بین تئوری "مبادله رهبر- عضو" با رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته که نتایج این مطالعه نشان می دهد، بهبود کیفیت مبادله رهبر- عضو احساس تعهد و رفتار شهروندی را ارتقائ می بخشد (تروکنبروت[7]، 2000).  میزان تعهد كاركنان به سازمان می تواند در بروز و یا نوع رفتارهای شهروندی سازمانی موثر باشد. تعهد سازمانی نگرشی است كه بیانگر این نكته می باشد كه اعضای سازمان، به چه میزان خودشان را با سازمانی كه در آن كار می كنند، تعیین هویت م
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir

دانلود پایان نامه:انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیر ..

 

 
فصل اول : کلیات تحقیق
 
 
1 1ـ1 مقدمه.......................................................................................................................................................................
1 2ـ1 بیان مساله...............................................................................................................................................................
2 3ـ1 اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................................................................................
2 4ـ1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار.............................................................................................................
3 5ـ1 گزاره های تحقیق..................................................................................................................................................
3    1ـ5ـ1 پرسش اصلی...................................................................................................................................................
3    2ـ5ـ1 پرسش های فرعی..........................................................................................................................................
3 6ـ1 روش کلی تحقیق...................................................................................................................................................
4 7ـ1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن................................................................................
4 8ـ1 روش های تحلیل داده ها.....................................................................................................................................
4 9ـ1 قلمرو مکانی تحقیق...............................................................................................................................................
4 10ـ1 قلمرو زمانی تحقیق............................................................................................................................................
4 11ـ1 جامعه آماری و روش نمونه گیری....................................................................................................................
5 12ـ1 موانع و محدودیت های تحقیق........................................................................................................................
5 13ـ1 نقشه راه..................................................................................................................................................................
5 14ـ1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق...................................................................................................................
7 15ـ1 جمع بندی ..........................................................................................................................................................
 
 
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 
 
8 1ـ2 مقدمه........................................................................................................................................................................
8 2ـ2 روش های سرمایه گذاری خارجی......................................................................................................................
9    1ـ2ـ2 طبقه بندی روش های سرمایه گذاری خارجی.......................................................................................
19    2ـ2ـ2 روش های سرمایه گذاری خارجی در این مطالعه..................................................................................
20 3ـ2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش های سرمایه گذاری............................................................................................
24    1ـ3ـ2 معیارهای مهم انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد..............................................
29 4ـ2 ادبیات مربوط به انتخاب روش مناسب...............................................................................................................
29    1ـ4ـ2 مطالعه ی اگروال و راماسوامی (2199)....................................................................................................
30    2ـ4ـ2 مطالعه ی ایندانون (2000)........................................................................................................................
32    3ـ4ـ2 مطالعه ی الانگو و سامهاریا (2004).........................................................................................................
33    4ـ4ـ2 مطالعه ی الانگو  (2005)............................................................................................................................
34    5ـ4ـ2 مطالعه ی میر و همکاران (0920).............................................................................................................
35    6ـ4ـ2 مطالعه ی گراند و تکزیرا (2011)..............................................................................................................
44    7ـ4ـ2 مطالعه هنگ کنگ و وی هانگ (2013)..................................................................................................
46    8ـ4ـ2 مطالعه ی ام ویتی (2013).........................................................................................................................
47 5ـ2 نیازمندی ها و پروژه های صنعت بالگرد............................................................................................................
47    1ـ5ـ2 نیازمندی های کشور به خدمات بالگردی.................................................................................................
49    2ـ5ـ2 پروژه های سرمایه گذاری خارجی در حوزه بالگردهای تجاری ایران.................................................
50 6ـ2 جمع بندی................................................................................................................................................................
 
 
 
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
 
 
52 1ـ3 مقدمه.........................................................................................................................................................................
52 2ـ3 روش تحقیق.............................................................................................................................................................
52 3ـ3 جامعه آماری............................................................................................................................................................
53 4ـ3 روش جمع آوری داده ها و اطلاعات...................................................................................................................
53 5ـ3 ابزار اندازه گیری تحقیق........................................................................................................................................
53    1ـ5ـ3 مراحل تهیه پرسشنامه..................................................................................................................................
54    2ـ5ـ3 روایی پرسشنامه.............................................................................................................................................
54    3ـ5ـ3 پایایی پرسشنامه............................................................................................................................................
55 6ـ3 روش های آماری به کار رفته در تحقیق............................................................................................................
56    1ـ6ـ3 آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف (KS)......................................................................................................
56    2ـ6ـ3 آزمون تی استیودنت......................................................................................................................................
57    3ـ6ـ3 مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و منطق فازی............................................................................
58       1ـ3ـ6ـ3 ارزیابی وزن شاخص ها........................................................................................................................
59          1ـ1ـ3ـ6ـ3 تکنیک آنتروپی............................................................................................................................
59       2ـ3ـ6ـ3 حل مسائل تصمیم گیری چندشاخصه.............................................................................................
60          1ـ2ـ3ـ6ـ3 تکنیک تاپسیس...........................................................................................................................
61       3ـ3ـ6ـ3 منطق فازی.............................................................................................................................................
61          1ـ3ـ3ـ6ـ3 سیستم فازی.................................................................................................................................
62          2ـ3ـ3ـ6ـ3 مجموعه های فازی......................................................................................................................
62          3ـ3ـ3ـ6ـ3 نمایش عددی (اعداد فازی و تبدیل آن به اعداد قطعی)....................................................
63       4ـ3ـ6ـ3 کاربرد اعداد فازی در تحقیق..............................................................................................................
64 7ـ3 جمع بندی و نتیجه گیری....................................................................................................................................
 
 
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 
 
65 1ـ4 مقدمه.........................................................................................................................................................................
65 2ـ 4 متغیرهای جمعیت شناختی................................................................................................................................
66 3ـ4 تجزیه و تحلیل داده ها .........................................................................................................................................
66    1ـ3ـ4 تعیین شاخص های مؤثر .............................................................................................................................
67       1ـ1ـ3ـ4 آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف .......................................................................................................
68       2ـ1ـ3ـ4 آزمون میانگین تی استیودنت............................................................................................................
69    2ـ3ـ4 تعیین وزن شاخص ها و اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی........................................
69       1ـ2ـ3ـ4 تعیین وزن شاخص ها.........................................................................................................................
70       2ـ2ـ3ـ4 اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی............................................................................
73 4ـ4 نتیجه گیری.............................................................................................................................................................
 
 
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
 
75 1ـ 5 مقدمه.......................................................................................................................................................................
75 2ـ 5 تحلیل نتایج............................................................................................................................................................
78 3ـ 5 پیشنهادات...............................................................................................................................................................
 
 
 
منابع و مآخذ
 
 
I منابع فارسی......................................................................................................................................................................
II منابع لاتین........................................................................................................................................................................
 
 
 
پیوست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لیست اشکال و نمودارها
 
 
5 شکل 1ـ1 فرآیند انجام پژوهش....................................................................................................................................
9 شکل 1_2 روش های سرمایه گذاری خارجی (سلامی و همکاران، 1390).......................................................
18 شکل 2_2 چارچوب پروژه های BOT (جمالی و همکاران، 1389).....................................................................
20 شکل 3_2 عوامل مؤثر بر انتخاب حالت ورود به بازار خارجی (چند، 2013)...................................................
30 شکل 4_2 فاکتورهای مهم مؤثر بر نحوه ورود (اگروال و راماسوامی، 1992)....................................................
34 شکل 5_2 تأثیر ویژگی های واحدهای صنعتی بر انتخاب روش مناسب ورود (الانگو، 2005).....................
34 شکل 6_2 انتخاب استراتژی ورود (میر و همکاران، 2009)..................................................................................
35 شکل 7_2 دسته بندی روش های ورود (گراند و تکزیرا، 2011).........................................................................
44 شکل 8_2 انتخاب روش ورود ـ گرایش سرتاسری..................................................................................................
45 شکل 9_2 تأثیرات محیط سرمایه گذاری بر حالات ورود (هنگ کنگ و وی هانگ، 2013)........................
57 شکل 1ـ3 مدل های تصمیم گیری چندشاخصه (آذر و رجب زاده، 1381)......................................................
62 شکل 2_3 سیستم فازی (عطائی، 1389).................................................................................................................
63 شکل 3_3 نمایش عدد فازی (رمضانی، 1389).......................................................................................................
64 شکل 4ـ3 مراحل اجرای تحقیق...................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لیست جداول
 
21 جدول 1_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود (ژائو، 2005).................................................................................
22 جدول 2_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی (فریبرگ و لاون، 2007)...........................
22 جدول 3_2 شاخص های مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی (محبی، 1389).........................................
27 جدول 4_2 انواع مختلف ریسک برای یک بنگاه (محبی، 1389)........................................................................
36 جدول 5_2 فاکتورهای مهم هزینه ای مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011)......
36 جدول 6_2 فاکتورهای مهم مالکیتی مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011).........
38 جدول 7_2 فاکتورهای درونی سازی مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011).........
38 جدول 8_2 فاکتورهای مکانی (گراند و تکزیرا، 2011)..........................................................................................
40 جدول 9_2 فاکتورهای نهادی مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011).....................
43 جدول 10_2 فاکتورهای مهم دیگر مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011)............
50 جدول 11_2 روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی.......................................................................................
50 جدول 12_2 روش های سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد.......................................................................
51 جدول 13_2 معیارهای مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی................................................................
63 جدول 1ـ3 اعداد فازی متناظر با واژه های بیانی......................................................................................................
65 جدول 1_4 متغیرهای جمعیت شناختی جامعه آماری تحقیق............................................................................
67 جدول 2ـ 4 آزمون کولوموگروف ـ اسمیرنوف داده های تحقیق...........................................................................
68 جدول3ـ 4 آزمون میانگین تی استیودنت داده های تحقیق..................................................................................
69 جدول 4ـ4 ماتریس ترکیبی حاصل از نظرات پاسخ دهندگان با استفاده از میانگین حسابی.........................
69 جدول 5ـ4 محاسبه ی وزن معیارها............................................................................................................................
70 جدول 6ـ 4 وزن معیارها به ترتیب..............................................................................................................................
71 جدول 7ـ 4 داده های نرمال شده ماتریس تصمیم گیری......................................................................................
71 جدول 8ـ 4 ماتریس بی مقیاس موزون تصمیم گیری............................................................................................
72 جدول 9ـ 4 راه حل ایده آل مثبت و منفی...............................................................................................................
72 جدول 10- 4 فاصله گزینه های تصمیم از ایده آل مثبت و منفی.......................................................................
72 جدول 11ـ 4 میزان نزدیکی نسبی گزینه های تصمیم به راه حل ایده آل........................................................
73 جدول 12ـ 4 رتبه بندی گزینه های تصمیم.............................................................................................................
78 جدول 1ـ 5 درجه اهمیت شاخص های تحقیق........................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
1ـ1 مقدمه
 
اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونق اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبرو هستند. در این حال کشورهای در حال توسعه با جذب سرمایه های خارجی و سرازیر شدن منابع مالی کافی، قادر به بهره گیری از فرصت رشد و توسعه با ایجاد زیرساخت های لازم خواهند شد و اگر کمی هوشمندانه تر در این شرایط رفتار کنند، فرصت بهره گیری از فناوری و دانش روز ناشی از آن را نیز به دست خواهند آورد. جذب سرمایه های خارجی و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های تولیدی و صنعتی یکی از مهمترین روش های تأمین منابع لازم در پیشرفت کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، قلمداد می شود. بنابراین با توجه به اهمیت مقوله سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه، آشنایی با انواع روش های سرمایه گذاری خارجی مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه سعی شده است تا روش های مختلف مورد استفاده در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری[1] ایران، مورد بررسی قرار گیرند و سپس با توجه به انواع شاخص های بیان شده از سوی کارشناسان این صنعت، روش اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی تعیین گردد.
 
2ـ1 بیان مسئله
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir

پایان نامه رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان ..

 فهرست مطالب

 
چکیده ...........................................................................................................................................................1
 
فصل اول : کلیات تحقیق ..............................................................................................................................2
 
1-1)مقدمه.................................................................................................................................................... 2
 
1-2 )بیان مسئله .......................................................................................................................................... 3
 
1-3 )اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................................................  7
 
1-4 )اهداف تحقیق.................................................................................................................................... 8
 
1-5 )چهارچوب نظری تحقیق..................................................................................................................... 8
 
1-6 ) فرضیه های تحقیق............................................................................................................................. 9
 
1-7 )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ................................................................................... 9
 
1-8 )قلمرو تحقیق..................................................................................................................................... 14
 
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق................................................................................................................... 15
 
2-1 )مقدمه................................................................................................................................................ 15
 
2-2  ) تعریف عملکرد سازمانی................................................................................................................ 16
 
2-2-1 ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد................................................................................. 17
 
2-2-2 ) ابعاد عملکرد سازمانی .................................................................................................................18
 
2-2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی................................................................................................... 20
 
2-2-4) اهمیت عملکرد سازمانی ..............................................................................................................21
 
2-2-5 )ارزیابی عملکرد و مدلهای سنجش آن ........................................................................................ 22
 
2-3) تعریف مدل کسب وکار................................................................................................................... 28
 
2-3-1) ابعاد مدل کسب و کار...................................................................................................................29
 
2-3-2) چهارچوبهای توصیف  مدل کسب وکار...................................................................................... 31
 
2-3-3 )الگوهای طراحی کسب وکار........................................................................................................ 34
 
2-3-4 )نوآوری در مدل کسب وکار......................................................................................................... 40
 
2-3-5 )الگوهای کسب وکار کارایی محور............................................................................................... 47
 
2- 4 )پیشینه تحقیق................................................................................................................................... 48
 
فصل سوم : روش اجرای تحقیق............................................................................................................... 52
 
3-1 )مقدمه................................................................................................................................................ 52
 
3-2 )فرایند اجرای تحقیق......................................................................................................................... 52
 
3-3 )روش تحقیق..................................................................................................................................... 52
 
3-4 )نمونه و جامعه آماری ...................................................................................................................... 53
 
3-5 )روش ها و ابزار جمع آوری داده ها................................................................................................. 54
 
3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ..................................................................................................... 55
 
3-7 )روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ................. ........................................................................ 57
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ........................................................................................................58
 
4-1 )مقدمه ................................................................................................................................................58
 
4-2 ) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ....................................................................59
 
4-3 ) توصیف متغیرهای تحقیق.................................................................................................................60
 
4-4 )آزمون فرضیه ها.................................................................................................................................62
 
فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات........................................................................................................69
 
5-1 )مقدمه.................................................................................................................................................69
 
5-2 ) نتایج آمار توصیفی............................................................................................................................70
 
5-3 ) نتایج آمار استنباطی...........................................................................................................................73
 
5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق...........................................................................74
 
5-5) محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................75
 
5-6 )پیشنهادات برای تحقیقات آتی...........................................................................................................75
 
منابع فارسی................................................................................................................................................76
 
منابع انگلیسی...............................................................................................................................................80
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول( 2-1 ) ابعاد کسب و کار ................................................................................................................30
 
جدول (2-2) نه سنگ بنای مدل کسب وکار..............................................................................................33
 
جدول (2-3) الگوهای طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف.......................................................39
 
جدول( 2-4)میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی .........................................42
 
جدول (2-5) مدل مفهومی کسب و کار.....................................................................................................43
 
جدول (3-1)توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده ..........................................................55
 
جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه................................................................................57
 
جدول (4-1)توصیف زمینه فعالیت شرکتها.................................................................................................59
 
جدول (4-2)توصیف متغیر سابقه شرکت ..................................................................................................59
 
جدول (4-3) توصیف متغیر تعداد پرسنل...................................................................................................60
 
جدول (4-4)توصیف متغیر عملکرد ..........................................................................................................60
 
جدول (4-5) توصیف متغیر نوآوری...........................................................................................................61
 
جدول (4-6)توصیف متغیر کارایی..............................................................................................................61
 
جدول (4-7)ضریب همبستگی بین کارایی و عملکرد................................................................................62
 
جدول (4-8)ضریب همبستگی بین نوآوری و عملکرد .............................................................................63
 
جدول (4-9)آزمون رگرسیون متغیره های مستقل بر عملکرد ....................................................................64
 
جدول (4-10) آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ....................................65
 
جدول (4-11) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ......................................66
 
جدول (4-12)آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل........................................67
 
جدول (4-13) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل.........................................67
 
جدول (4-14)آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به زمینه فعالیت .................................................68
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا با موضوع راهکارهای توسعه گردشگری روستایی ..

 1-   فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

 
1-1-  بیان مسئله. 2
 
1-2-    سؤال­های پژوهش.... 3
 
1-3-    فرضیه های تحقیق.. 3
 
1-4-    ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4
 
1-5-    اهداف تحقیق.. 5
 
1-6-    محدوده مورد مطالعه. 5
 
1-7-  موانع و محدودیت... 6
 
1-8-    بهره­وران تحقیق.. 6
 
1-9-    روش تحقیق.. 6
 
1-10- فرایند تحقیق.. 7
 
1-11- مسائل، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق.. 9
 
2-   فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق.. 11
 
2-1-  گردشگری روستایی.. 11
 
2-2-  تعریف گردشگری روستایی.. 12
 
2-2-1-  گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی) 13
 
2-3-    قلمرو گردشگری روستایی.. 14
 
2-4-  انواع گردشگری روستایی.. 16
 
2-4-1-  گردشگری طبیعی/ روستایی.. 16
 
2-4-2-  گردشگری فرهنگی/ روستایی.. 16
 
2-4-3-  اكوتوریسم. 16
 
2-4-3-1-. اكوتوریسم به عنوان یك مفهوم  17
 
2-4-4-  گردشگری دهکده‌ای.. 18
 
2-4-5-  گردشگری كشاورزی.. 18
 
2-4-6-  گردشگری مزرعه. 19
 
2-4-7-  گردشگری سبز. 19
 
2-5-  اثرات توسعه گردشگری روستایی.. 20
 
2-6-  گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی.. 23
 
2-7-    گردشگری روستایی، راهبرد توسعه‌ی روستایی.. 30
 
2-8-  پیشینه تاریخی گردشگری روستایی.. 31
 
2-9-    گردشگری روستایی در تجارب جهانی.. 34
 
2-9-1-1-.... گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریكا (ایالت یوتا) 35
 
2-9-1-2-. گردشگری روستایی در روستای «برونته» انگلستان  36
 
2-9-1-3-     طرح «تاركا» در انگلستان  37
 
2-9-1-4-.... گردشگری روستایی در اسپانیا 39
 
2-9-1-5-.... گردشگری روستای در استرالیا و نیوزلند  40
 
2-10-  مطالعات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق.. 43
 
3-   فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه. 50
 
3-1-  روش­شناسی تحقیق.. 50
 
3-1-1-  مدل تحلیل SWOT.. 50
 
3-1-2-  آزمون آماری اسپیرمن.. 51
 
3-1-3-  آزمون T-Test 51
 
3-2-    آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر. 52
 
3-3-    ویژگی‌های جمعیتی.. 53
 
3-3-1-  جمعیت   53
 
3-4-    وجه تسمیه نیر. 54
 
3-4-1-   فرهنگ، زبان و دین.. 55
 
3-4-2-  اوضاع اقتصادی شهرستان نیر. 55
 
3-4-2-1-  زراعت و دامداری   55
 
3-4-2-2-  شیلات                        56
 
3-4-2-3-  صنعت و معدن    56
 
3-4-2-4-  خدمات و گردشگری   57
 
3-5-    صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی.. 58
 
3-6-    جاذبه‌های طبیعی گردشگری شهرستان نیر. 60
 
3-7-  جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر. 65
 
3-7-1-  تپه‌های قره‌ شیران. 67
 
3-7-2-  سنگ‌نبشته‌های اورارتویی.. 67
 
3-7-3-   رباط سنگی شاه عباسی.. 67
 
3-7-4-  سنگ افراشته‌های تاریخی میمند. 68
 
3-7-5-  قبرستان اسلامی قره‌شیران. 68
 
3-7-6-  قلعه بوینی یوغون. 68
 
3-7-7-  فرهاد كُهُلی یا غار فرهاد. 69
 
3-7-8-  قیرمیزی كورپی یا پل قرمز. 69
 
3-8-  بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری.. 71
 
4-   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته­های تحقیق.. 75
 
4-1-    توصیف کل جمعیت پژوهش.... 75
 
4-2-  طبقه­بندی داده­ها بر حسب مؤلفه­ها 77
 
4-3-  سنجش روایی و پایایی داده­های به دست آمده به تفکیک گروه­های پژوهش.... 80
 
4-3-1-  سنجش روایی.. 80
 
4-3-2-  آزمون پایایی.. 80
 
4-4-    آمار استنباطی و تحلیل استعداد گردشگری روستایی شهرستان نیر. 83
 
4-4-1-  سنجش دیدگاه مسئولان نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. 83
 
4-4-2-  سنجش دیدگاه مردم محلی نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. 83
 
4-4-3-  سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به جاذبه­ها و عوامل توسعه گردشگری روستایی.. 84
 
4-4-4-  سنجش میزان جاذبه­های گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه کل جامعه نمونه. 85
 
4-5-  تحلیل تکنیک چهارگانه مدل SWOT.. 85
 
4-5-1-  عوامل دخیل در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر. 86
 
4-5-2-  عوامل تأثیر گذار بیرونی در توسعه گردشگری روستایی.. 88
 
5-   فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات... 94
 
5-1-  بحث و نتیجه­گیری.. 94
 
5-2-  آزمون فرضیه­های تحقیق.. 96
 
5-3-  تنگناهای توسعه توریسم در شهرستان نیر و تأثیر آن در توسعه توریسم روستایی.. 100
 
5-4-  پیشنهادات پژوهش.... 101
 
6-   منابع: 102
 
7-   پیوستها و ضمائم. 105
 
چکیده
 
طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ی روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و استفاده گردشگران از آن می­شود، است. شهرستان نیر یکی از شهرستان‌های استان اردبیل به جهت داشتن توان­های بالقوه گردشگری روستایی، می­تواند یکی از جنبه­های ارتقاء کیفیت توسعه روستاهای محدوده­ی این شهرستان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و ارزیابی نظرات گروه­های درگیر در امر گردشگری، به شناخت پتانسیل‌ها و محدودیت‌های گردشگری نواحی روستایی پرداخته شود. برای این منظور محدوده مورد مطالعه با جامعه­ی آماری مشخص انتخاب گردیده و با روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی، وضع موجود محدوده شهرستان نیر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بعد از جمع­آوری داده­ها و اطلاعات با روش تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از دیدگاه سه گروه مسؤلان، مردم محلی و گردشگران پرداخته شده و توصیفی از وضعیت عوامل گردشگری شهرستان نیر به دست آمد.­ برای تعیین وجود ارتباط بین نظرات سه گروه مطالعه شده توسعه گردشگری روستایی از آزمون اسپیرمن و تعمیم نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری از آزمون T-Test استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از وجود توان­های طبیعی و انسانی بالقوه محدوده­ی روستاهای شهرستان نیر بوده و همچنین محدودیت­ها و تنگناهایی به منظور تبدیل این استعدادها به مرحله بالفعل و تسریع روند توسعه گردشگری روستایی وجود دارد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که بین نظرات سه گروه مسؤلین، مردم محلی و گردشگران در توسعه گردشگری روستایی ارتباط معناداری وجود دارد و این ارتباط با آزمون T-Test قابل تعمیم به کل جامعه آماری را امکان پذیر کرد. بنابراین استدلال می­شود که شهرستان نیر از استعداد بالایی برای توسعه گردشگری روستایی برخوردار است.
 
کلمات کلیدی: گردشگری روستایی، جاذبه­های گردشگری، روش تحلیل SWOT، شهرستان نیر
 
مقدمه
 
بخش مرکزی شهرستان نیر به دلیل ویژگی‌های زمین ساختی، یكی از کانون‌های مهم آب معدنی و آبگرم كشور است و در گوشه و كنار این منطقه آب‌های گرم معدنی متعددی را در خود جای داده است. از طرف دیگر، جاذبه‌های مصنوع همچون دریاچه پشت سد یامچی به غنای پتانسیل‌های گردشگری و تفرجی این شهرستان افزوده است. این منابع هر چند آن طور كه شایسته است مورد برنامه‌ریزی و بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند و از فقر امكانات و تسهیلات خدماتی و رفاهی در محروم هستند، با این حال منابعی همچون آب‌های گرم معدنی منطقه سال‌های سال است كه مورد استفاده اهالی روستاهای پیرامون و در چند سال اخیر گردشگران عبوری قرار می‌گیرد. در كنار کانون‌های آبگرم و معدنی و منابع گردشگری تاریخی و فرهنگی، بخش مرکزی شهرستان نیر دارای پتانسیل‌های ویژه تفرجی نیز هست كه برخی از آن‌ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجی خود، می‌توانند به فضای مطلوبی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبدیل شوند. در كل می‌توان گفت كه از مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه در محدوده بخش مرکزی شهرستان نیر، منطقه نمونه گلستان كاركرد گردشگری تاریخی، منطقه یامچی كاركرد اكوتوریستی و تفرجگاهی دارند. این مناطق نمونه با فواصل نسبتاً كوتاه از همدیگر در محدوده‌ی اداری- سیاسی شهرستان نیر واقع‌شده‌اند. با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستایی و كمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش كشاورزی، صنعت گردشگری می‌تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به اقتصاد روستا و گام موثری در جهت توسعه روستایی باشد درحالی‌که با توجه به توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هیچ برنامه‌ای جهت توسعه گردشگری روستایی تدوین نشده است. از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهرها و افزایش مشكلات شهری و نیز عدم موفقیت برنامه‌ریزی‌های مختلف در جهت توسعه مناطق روستایی، ضروری است راهكارهای جدیدی در این زمینه ارائه گردد تا از امكانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این مناطق در جهت رفع بخشی از مشكلات روستاها به طرز معقولانه‌ای استفاده شود. در این راستا توسعه صنعت گردشگری در نواحی روستایی به عنوان یك استراتژی جدید توسط جوامع محلی، عوامل سیاسی و برنامه‌ریزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستایی به شمار می‌آیند، می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه این نواحی داشته باشد.
 
فصل اول:
 
كلیات تحقیق
 
1-    فصل اول: کلیات تحقیق
 
بخش اول از هر پژوهش به ارائه کلیاتی از آن پرداخته می­شود. بنابراین نخست مروری به بیان مسئله تحقیق و سؤالات آن و همچنین روش­شناسی پژوهش پرداخته می­شود. سؤالات تحقیق مجموعه پرسش‌هایی است كه محقق در تحقیق خود در صدد پاسخگویی به آن‌هاست و در ادامه فرضیات تحقیق آورده شده است و پس از آن به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق و انگیزه تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته می­شود. اهداف پژوهش در جهت پاسخ­گویی به سؤالات و فرضیات تعیین شده تعریف می­شود. پس از آن به ادبیات پژوهش و نتایج و یافته­های حاصل از آن­ها به منظور استفاده در جهت روشن سازی ابعاد مختلف پژوهش پرداخته می­شود. روش­شناسی پژوهش از دیگر موضوعاتی است که در این فصل به آن پرداخته می­شود و نوع تحقیق با ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات و همچنین چگونگی تجزیه و تحلیل این داده­ها معرفی و تدوین می­شود. در نهایت فرایند تحقیق به صورت نمودار (دیاگرام) معرفی شده و مسائل و مشکلات پیش روی آن معرفی می­شود.
 
1-1-          بیان مسئله
 
سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به صنعت گردشگری با رویکرد صنعتی كه ثبات اقتصادی و جمعیتی برای جوامع روستایی به دنبال دارد، می‌نگرند و بسیاری نیز می‌پندارند كه توسعه گردشگری راه حل بسیاری از مشكلات است كه مناطق روستایی گرفتار آن‌ها می‌باشند. پس گردشگری را عنصر لازم برای حركت به سوی اصلاح مناطق روستایی می‌دانند به هر حال آنچه مسلم بوده، این است كه از نظر موافقان و مخالفان توسعه، گردشگری روستایی به طور فزاینده‌ای عامل افزایش‌دهنده توان اقتصادی، بالابرنده قابلیت زیست در نواحی دورافتاده، محرك تجدید حیات سکونتگاه‌ها و نیز بهبود دهنده شرایط زندگی جوامع روستایی به حساب می‌آید. این موضوع در بسیاری از كشورها با سیاست‌های كشاورزی در ارتباط است و غالباً وسیله‌ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی است، بنابراین می‌تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد. گردشگری روستایی با قدمتی بیش از یك قرن، امروزه یكی از مردمی‌ترین اشكال گردشگری محسوب می‌شود كه با ارائه جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از فضا و ویژگی‌های محیط روستایی برای گردشگران و همچنین كاركردی جهت بهبود و ارتقاء شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی منطقه میزبان مورد توجه بسیاری واقع شده است.
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir

پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی ..

 فهرست مطالب

 
عنوان..................................................................................................................................... صفحه
 
چکیده 1
 
مقدمه. 2
 
الف: بیان موضوع. 2
 
ب: سوالات تحقیق.. 3
 
ج: فرضیه‌های تحقیق.. 3
 
د: اهداف و کاربردها 3
 
هـ: روش تحقیق.. 4
 
و: معرفی پلان. 4
 
بخش نخست: مفاهیم، خصایص و مستندات جرایم منافی عفت.. 5
 
فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. 6
 
مبحث اول: مفاهیم اصلی.. 6
 
گفتار اول: اصول. 6
 
گفتار دوم: جرایم منافی عفت... 7
 
بند اول: تعریف جرایم منافی عفت... 7
 
بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت... 9
 
الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد. 9
 
ب: جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر. 10
 
1- روابط نامشروع مادون زنا 11
 
2- بی‌حجابی.. 13
 
3- پورنوگرافی (هرزه نگاری) 13
 
4- تظاهر علنی به فعل حرام. 15
 
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط.. 16
 
گفتار اول: سیاست کیفری.. 16
 
گفتار دوم: جرایم جنسی.. 16
 
گفتار سوم: جرم‌انگاری.. 17
 
فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت.. 18
 
مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت... 18
 
گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه. 18
 
گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده 20
 
گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه. 21
 
گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها 21
 
گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن. 22
 
مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت... 23
 
گفتار اول: مستندات فقهی جرایم منافی عفت... 23
 
بنداول: کتاب... 24
 
بند دوم: سنت... 25
 
بند سوم: اجماع. 26
 
بند چهارم: عقل.. 27
 
گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت... 28
 
بند اول: قانون اساسی.. 28
 
بند دوم: قوانین مجازات... 29
 
الف: قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352. 29
 
ب: قانون مجازات اسلامی 1362-1361. 30
 
ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370. 31
 
د: قانون جدید مجازات اسلامی.. 32
 
بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت.. 34
 
فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت.. 35
 
مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا 35
 
گفتار اول: اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن. 36
 
گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی.. 37
 
مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 38
 
گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی.. 38
 
بند اول: مفهوم کرامت انسانی.. 38
 
بند دوم: اقسام کرامت انسانی.. 39
 
گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی.. 41
 
بند اول: نظریه حقوق فطری.. 41
 
بند دوم: نظریه اصالت فرد 42
 
بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت... 44
 
بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی.. 45
 
گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 46
 
مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی.. 48
 
گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق.. 48
 
گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی.. 49
 
مبحث چهارم: اصل قانونمندی.. 50
 
گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 51
 
گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین.. 51
 
گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی.. 52
 
فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت.. 53
 
مبحث اول: اصل برائت... 53
 
گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت... 53
 
گفتار دوم: آثاراصل برائت... 55
 
مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه. 56
 
گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه. 57
 
گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه. 58
 
مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد. 60
 
گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد. 60
 
گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد. 61
 
مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی.. 63
 
گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی.. 63
 
بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی.. 63
 
بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی.. 63
 
گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی.. 65
 
بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی.. 65
 
بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی.. 66
 
مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 67
 
گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68
 
بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68
 
بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 69
 
بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم. 71
 
گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم. 72
 
بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت.. 77
 
فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر. 78
 
مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر. 78
 
گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر. 78
 
گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر. 79
 
مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر. 80
 
فصل دوم: اصل کیفرزدائی.. 81
 
مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی.. 82
 
مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی.. 82
 
گفتار اول: فرار مجرم. 83
 
گفتار دوم: فرار شهود. 83
 
گفتار سوم: عفو مرتکب... 83
 
گفتار چهارم: توبه مرتکب... 84
 
بند اول: مفهوم توبه. 84
 
بند دوم: عناصر توبه. 85
 
بند سوم: ترغیب و الزام به توبه. 87
 
بند چهارم: آثار توبه. 89
 
گفتار پنجم: قاعده جب... 89
 
مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 91
 
گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 92
 
گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر. 94
 
نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 96
 
منابع و ماخذ. 101
 
چکیده انگلیسی.. 107
 
چکیده
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می‌نماید، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود و در عین حال ارزش‌های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهان‌سازی آن‌ها توصیه می‌شود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.
 
در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می‌یابد.
 
واژگان کلیدی: منافی عفت، جرم‌انگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سخت‌گیری در اثبات جرم
 
مقدمه
الف: بیان موضوع
در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir

دانلود پروژه- تحقیق-پایان نامه ..

 حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و مهریه، اهمیت پرداختن به موضوع مهریه و شروط ضمن عقد نكاح را مضاعف می كند. محكومیت های مالی زوج ها بدلیل عدم پرداخت مهریه و به زندان افتادن آن ها به یك معضل اجتماعی تبدیل شده و همچنین گرانی مهریه باعث كاهش آمار ازدواج گشته؛ پس باید چاره ای اندیشید و به خانواده ها آموزش داد كه گرانی مهریه ربطی به خوشبختی زوجه ندارد. این رساله هم اهدافی دارد كه هدف اصلی آن پژوهش و بررسی فقهی، حقوقی شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه و همچنین كمك به اصلاح قوانین موجود در كشور در راستای ساماندهی خانواده و حاكمیت عدالت و كنترل بر مهریه های سنگین در جامعه می باشد .

 
ر : روش تحقیق
 
این پایان نامه یك تحقیق نظری مبنی بر روش كتابخانه ای است كه با مطالعه كتب و منابع اصلی و فرعی از متقدمین و متاخرین و جستجوی مقالات درج شده از مجلات تخصصی و منابع فقهی و ماده قانونی آئین دادرسی مدنی و جستجو در سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها و جمع آوری مطالب و مرتب كردن و دسته بندی در هر فصل صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع علمی، كاربردی و از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی، اصولی و منطقی است.
 
ز : ساختار تحقیق
 
با توجه به مسائل و مشكلات بوجود آمده در مورد موضوع تحقیق، این رساله مشتمل بر 2 فصل تنظیم گردیده كه فصل اول آن با عنوان «شناخت مهریه و كاركردهای آن» بطور خلاصه شامل مباحثی از قبیل: كلیات و مفاهیم ، اقسام و شرایط مهریه و انواع مهر از نظر زمان پرداخت و تأجیل در دین و مهریه می باشد و فصل دوم آن با عنوان « آثار و نتایج شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه » و شامل مباحثی از جمله: شروط ضمن عقد، رابطه عقد با شرط ، تفاوت شرط عندالاستطاعه با عندالمطالبه ، مسائل و مشكلات قابل بررسی در مهریه عندالاستطاعه و فتاوای مراجع عظام و غیره می باشد .
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
 
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
 
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
 
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
 
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
 
موجود است
 
تعداد صفحه :117 صفحه
 
قیمت : 14700 تومان
 
 
 
1
 
 
***
—-
پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
Search for: 
Search …
 Search  
ارشد حقوقامضای موقتشرط سلبشرط فعلمهرالمتعهمهرالمثل
Edit پایان نامه ارشد حقوق : « شرط عندالمطالبه و مقایسه آن با شرط عندالاستطاعه »
راهبری نوشته‌ها
پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی تأثیر رسانه­ های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکانپایان نامه ارشد حقوق : روش­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
Search for: 
Search …
 Search
نوشته‌های تازه
پایان نامه دانشگاهی : دوربین مداربسته دید در شب-دسترسی پایان نامه های فارسی
پایان نامه آماده : پژوهش(پایان نامه) :تولید حفاظ شاخ گوزنی -متن کامل-دسترسی پایان نامه ها
پایان نامه موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-دسترسی به متن پایان نامه های فارسی
پژوهش(پایان نامه) : موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-دسترسی به متن پایان نامه های فارسی
دانلود پایان نامه ارشد: موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران
آخرین دیدگاه‌ها
بایگانی
اکتبر 2018 سپتامبر 2018 آگوست 2018 جولای 2018 ژوئن 2018 می 2018 آوریل 2018 مارس 2018 ژانویه 2018 آگوست 2017
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir

دانلود پایان نامه ارشد درباره نقص در تمرکز یا اختلال بیش‌فعالی (ADHD) ..

 شیوع بیش فعالی.. 9

انواع بیش‌فعالی.. 10
نوع بی‌دقت و بدون توجه. 10
نوع تکانشی - بیش‌فعالی.. 11
نوع ترکیبی.. 12
چطور می‌توان فهمید کودکی مبتلا به ADHD است؟ 13
نشانه های رفتاری: 14
بیان مساله: 23
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 24
متغیرهای تحقیق :   25
اهداف تحقیق در مورد بیش فعالی.. 26
ادامه بیش‌فعالی تا بزرگسالی.. 28
ژنتیک، مهم‌ترین عامل.. 29
فواید و مضرات تحقیق در مورد بیش فعالی دانش آموزان   32
فصل دوم.. 33
پیشینه تحقیق : 34
سبب شناسی: 37
نظریه اولین کسی که در مورد این نوع اختلال نظر داد. 39
آمار اختلال بیش فعالی.. 40
همه‌گیر شناسی.. 41
فصل سوم. 42
جامعه تحقیق : 43
حجم نمونه در روش نمونه گیری : 43
ابزار اندازه گیری : 43
روش اجرای تحقیق : 44
آمار توصیفی : 44
فصل چهارم.. 45
مقدمه : 46
سوالات طرح شده جهت پرسشنامه.. 47
جدول پرسش نامه. 48
1ـ جامعه چه مقدار به این مشکل اهمیت می دهد . 49
2ـ اعتقاد دارند که این مشکل یک بیماری غیر قابل در مان است . 3ـ چه مقدار اعتقاد دارند که این مشکل  قابل در مان است . 50
3ـ چه مقدار اعتقاد دارند که این مشکل  قابل در مان است . 51
4ـ چه مقدار مشاوره تاثیر دارد ؟ 52
5ـ تاثیر افراد خانواده بر بهبود فرد . 53
6ـ تاثیر آموزشهای روانشناسان به خانواده ها برای بهبود. 54
7ـ بهبود بیماری می تواند تاثیر زیادی بر مشکل تحصیلی دانس اموز داشته باشد . 55
8ـ برخورد دیگران برای سرخورده شدن . 56
9ـ نقش پزشک در درمان. 57
10ـ نکات مثبت بیش فعالی . 58
11ـ  یكی از عوامل مهم در ادرصد وراثتی بودن بیش فعالی . 59
12ـ امکان دارد این بیماری تا بزرگ سالی باقی بماند . 60
فصل پنجم. 61
پیشنهاد و راهبرهای برای آموزگاران.. 62
راهکارها و پیشنهادات... 77
مربیان هم باید آموزش ببینند.. 77
روش های درمان: 79
درمان بیش فعالی با تغذیه امکان پذیر است... 82
درمان بیش فعالی کودک با غذا 82
- اسیدهای چرب ضروری: 82
غذاهایی که باید از خوردن آن ها اجتناب نمود عبارت اند از: 84
روش هایی برای کنترل کودکان بیش فعال.. 87
راهکارهای زیر ممکن است دراین مورد به شما کمک کنند: 87
بریده قسمتی از یک تحقیق در مورد چگونگی درمان.. 95
نتیجه گیری : 99
منابع: 100
 
 
فهرست نمودار ها
1ـ  جامعه چه مقدار به این مشکل اهمیت می دهد .   47
2ـ اعتقاد دارند که این مشکل یک بیماری غیر قابل در مان است .   47
6ـ تاثیر آموزشهای روانشناسان به خانواده ها برای بهبو   47
7ـ بهبود بیماری می تواند تاثیر زیادی بر مشکل تحصیلی دانس اموز داشته باشد.. 47
8ـ برخورد دیگران برای سرخورده شدن ... 47
9ـ نقش پزشک در درمان.. 47
10ـ نکات مثبت بیش فعالی ... 47
11ـ  یكی از عوامل مهم در ادرصد وراثتی بودن بیش فعالی .   47
12ـ امکان دارد این بیماری تا بزرگ سالی باقی بماند .   47
 
 
فصل اول
 
 
مقدمه
بیش‌فعالی به حالتی دلالت می‌کند که در آن کودک به نحوی مفرط و بیش از اندازه فعال و پرجنب‌ و جوش است. تحرک زیاد این کودکان نه تنها خود آنها را بلکه اطرافیان ، همکلاس‌ها ، اولیای مدرسه را دچار مشکل می‌کند. از آن جایی که در میان درصد بالایی از معتادین و افرادی که ترک تحصیل کرده‌اند علایم بیش فعالی در کودکی قابل مشاهده است.
از طرفی کودکان بیش فعال در معرض خطر بالایی از اختلال سلوک ، شخصیت ضد اجتماعی و سوء مصرف مواد مخدر قرار دارند لذا آگاهی همگان بویژه والدین و معلمان در این حالات از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 
نقص در تمرکز یا اختلال بیش‌فعالی (ADHD)
شرایطی را برای کودک ایجاد می‌کند که نتواند آرام و بدون حرکت بنشیند، رفتارش را کنترل کرده و توجه خود را به یک موضوع خاص معطوف کند.
 
تاریخچه اختلال بیش فعالی
قدیمی ترین توصیفی که از بیش فعالی یا فزون جنبشی وجود دارد از پزشکی آلمانی به نام هاینریش هافمن در میانه سال های ۱۸۰۰ است. شکسپیر در یکی از شخصیت های داستانی خود در نمایش نامه «شاه هنری هشتم» به نوعی از این بیماری اشاره کرده است.
در ادبیات توصیفی کودکان با اختلال نارسایی بیش فعالی به نام برخی از افراد معروف برمی خوریم که نویسندگان آن منابع ادعا کرده اند که این افراد، به این اختلال مبتلا بودند. این ادعا براساس شرح حالی که از زندگی این افراد در تاریخ آمده انجام گرفته است بدون اینکه این ادعا را تأیید بکنیم نام برخی از این افراد را یادآور می شویم.
سقراط، موزارت، ناپلئون بناپارت، جمال عبدالناصر، نیوتون،الکساندر گراهام بل، چرچیل، هانس کریستین آندرسون، آگاتا کریستی ، بتهوون، لئوناردو داوینچی، گالیله، لئو تولستوی، ارنست همینگوی، شاهزاده چارلز، ونگوگ، ادیسون، بیل کلینتون، جرج بوش، جان کندی، جان راکفلر، بیسمارک، داروین، اینشتین، برناد شاو، پیکاسو
 
شیوع بیش فعالی
از هر 100 کودک 5 کودک می‌توانند مبتلا به ADHA باشند. پسران 3 برابر بیش از دختران در معرض ابتلا قرار دارند. اغلب این مشکلات قبل از 7 سالگی آغاز می‌شوند و ممکن است والدین تا وقتی که فرزندشان بزرگتر نشده متوجه مشکل او نگردند. پزشکان نمی‌دانند که چه چیزی باعث بروز ADHD می‌گردد ولی مطالعات بر روی مغز انسان‌ها را به فهم علل اجتماعی ADHD نزدیکتر کرده است.
پزشکان معتقدند افراد مبتلا به ADHD فاقد میزان کافی از مواد شیمیایی خاص به نام میانجی‌های عصبی در مغز هستند. این مواد شیمیایی به مغز در کنترل کردن رفتار کمک می‌کند. والدین و آموزگاران باعث ایجاد ADHD در کودک نمی‌شوند ، بلکه آنها می‌توانند در فعالیت‌های کودک به وی کمک کنند.
 
انواع بیش‌فعالی
نوع بی‌دقت و بدون توجه
در این نوع در فرد نمی تواند روی تکلیفی که به او می‌دهند و یا یک فعالیت خاص تمرکز داشته باشد. اکثر کودکان دچار ADHD در دقت و توجه کردن دچار مشکل هستند. این دسته از افراد غالبا:
 
توجه زیادی به جزئیات ندارند.
بر بازی‌ها و کارهای مدرسه نمی‌توانند تمرکز داشته باشند.
کارهای مدرسه و فعالیت‌های روزانه خود را در منزل تا آخر دنبال نمی‌کنند و آنها را به پایان نمی‌رسانند.
‌نمی‌توانند یک وظیفه یا تکلیف را تمام و کمال انجام دهند.
اسباب بازی‌ها ، کتاب‌ها و وسایلشان را اغلب گم می‌کنند.
نوع تکانشی - بیش‌فعالی
در این نوع از اختلال فرد بسیار فعال است. و بدون فکر اقدام به فعالیت و انجام کار می‌کند. فعالیت بیش از حد معمول ، قابل مشاهده‌ترین مشخصه اختلال ADHD است. کودک بیش‌فعال همیشه در حال انجام کاری می‌باشد. ممکن است سطح بیش‌فعالی با افزایش سن کاهش یابد. این کودکان قبلا از این که راجع به عملی فکر کنند آن را انجام می‌دهند.
برای مثال این کودکان ممکن است بطور ناگهانی وسط خیابان شروع به دویدن کنند و از یک سمت به سمت دیگر خیابان بدون نگاه کردن حرکت کنند و یا این که از درخت بلندی شروع به بالا رفتن کنند. ممکن است آن ها موقعیت‌های خطرناک شگفت زده شوند. گاهی هم هیچ ایده و فکری برای خارج شدن از این وضعیت ندارند. غالبا ، فعالیت‌های تکانشی و بیش‌فعالی با هم همواره هستند. مشخصه کودکانی که این اختلال را با هم دارند بدین گونه است:
 
بی‌قراری و ناآرامی
‌دویدن مداوم از سویی به سوی دیگر و یا بالا رفتن از چیزی
پایین آمدن از صندلی وقتی که اجازه این کار را ندارند.
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir

Internal Server Error

 Internal Server Error

 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir

 مطلب شما با موفقيت در سايت ارسال گرديد و سايت شما در سايت هاي بروز شده اضافه گرديد ارسال مطلب جديد

 تدوین الگو برای اندازه گیری تامین مالی از طریق بدهی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 
 
ماه و سال:
بهمن ماه 1390
 
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                          صفحه
      چكیده....................................................................................................................          6
فصل اول – کلیات تحقیق
         بیان مساله....................................................................................................................        7
       سوالات تحقیق....................................................................................................................... 8
      فرضیه های تحقیق ............................................................................................................... 10
       قلمرو تحقیق......................................................................................................................... 11
        تعریف واژگان کلیدی.......................................................................................................... 11
فصل دوم-مروری بر تحقیقات انجام شده
ساختار سرمایه........................................................................................................................ 13
نظریه های ساختار سرمایه..................................................................................................... 18
نظریه ی مودیگلیانی و میلر.................................................................................................. 23
نظریه موازنه ی ایستا........................................................................................................... 25
نظریه ی سلسله مراتبی ........................................................................................................ 26
نظریه نمایندگی  .............................................................................................................. 28
مشکلات نمایندگی ......................................................................................................... 32
انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران ........................................................ 34
کاربردهای نظریه نمایندگی  .......................................................................................... 35
عملکرد شرکت .............................................................................................................. 40
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها  ...................................................................... 40
عوامل موثر بر رابطه بین عملکرد و ساختار سرمایه  ....................................................... 47
پیشینه مطالعاتی – تجربی مربوط .................................................................................... 49
مطالعات خارجی.............................................................................................................. 50
مطالعات داخلی .............................................................................................................. 56
روش تحقیق....................................................................................................................... 64
قلمرو تحقیق........................................................................................................................ 64
عنوان صفحه
جامعه آماری........................................................................................................................ 64
نمونه آماری......................................................................................................................... 64
روش جمع آوری اطلاعات................................................................................................. 66
روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................. 66
فصل چهارم-نتایج
آماره های توصیفی تحقیق................................................................................................. 69
آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته................................................................................... 70
مدل نسبت بدهی برای کل نمونه ی آماری........................................................................ 73
اعتبار مدل......................................................................................................................... 74
آزمون دوربین واتسون........................................................................................................ 74
هم حرکتی میان متغیرهای مستقل مدل.............................................................................. 75
خلاصه و نتیجه گیری........................................................................................................ 77
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری
مروری بر فصل های گذشته.............................................................................................. 78
نتیجه آزمون فرضیه ها....................................................................................................... 81
تفسیر نتایج حاصل از تحقیق.............................................................................................. 82
محدودیت های تحقیق....................................................................................................... 82
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی................................................................................................... 82
منابع و مآخذ....................................................................................................................... 83
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
 
             عنوان                                                                                          صفحه
     الگوی اساسی نمایندگی................................................................................................        30
     تحقیقات كاربردی خارجی ............................................................................................          61
     تحقیقات كاربردی داخلی ..............................................................................................          62
     تعداد شركتها............................................................................................................... 65
           آماره های توصیفی......................................................................................................... 69
      آزمون فرضیه ها ............................................................................................................ 73
     آزمون دوربین واتسون ..................................................................................................... 76
     همبستگی متغیرها.......................................................................................................... 76
     نتیجه آزمون فرضیه ها ................................................................................................... 81
 
 
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                         صفحه                     
 
انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملكرد مدیران.............................................................................................................. 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نقشه‌ها و نمودارها
عنوان                                                                                         صفحه                     
 
  -  هزینه سرمایه................................................................................................................................................................... 21
  -  تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر هزینه شركت ..................................................................................................... 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
        تحقیق حاضر به دنبال تدوین یک الگو برای اندازه گیری تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف اصلی تحقیق مبتنی بر بیان این موضوع است که نوع و ترکیب بدهی یک واحد تجاری تحت تاثیر چه عواملی است.
بدین منظور از اطلاعات صورتهای مالی شرکت های حاضر در جامعه که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 که سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و تغییر سال مالی نداده باشند و از بورس حذف نشده باشند و از شرکتهای واسطه گری مالی(شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی و...) نباشند و در دوره   ی مورد مطالعه که سالهای 1385 تا 1389 می باشد معامله گردیده اند ، استفاده گردیده است.
از جامعه نمونه ای به حجم 103 شرکت از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و متغیرهای مستقل و وابسته در نمونه های انتخابی مشاهده و دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج آزمون فرضیه، نشان داد که نسبت سود خالص به جمع دارایی ها که شاخص سودآوری و عملکرد مدیر می باشد و هم چنین وجود سهامدار عمده دولتی و شبه دولتی درترکیب سهامداران شرکت با نسبت بدهی رابطه دارند. اما نسبت جریان نقدی عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش رابطه ای با نسبت بدهی ندارند. مدل تحقیق نشان می دهد هرگاه نسبت سود به جمع دارایی ها افزایش یابد ، نسبت بدهی کاهش می یابد. هم چنین هرگاه در ترکیب سهامداران شرکت ، سهامدار عمده دولتی افزایش یابد ، نسبت بدهی نیز افزایش می یابد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت رابطه ای با نسبت بدهی ندارد. این موضوع به دلیل آن است که احتمالاً در نمونه تحقیق شرکتها هم اندازه بوده و تعداد شرکتهای بزرگ کم می باشد. جریان نقدی عملیاتی و رشد فروش نیز تاثیری بر نسبت بدهی ندارند. پیشنهاد این پژوهش آن است که برای بهبود نسبت بدهی ، ابتدا باید عملکرد و سودآوری شرکت بهبود یابد.
 
وا‍ژه های كلیدی این تحقیق:
ساختار سرمایه،عملكرد و سودآوری شركت،نسبت بدهی به جمع دارایی ها
 
 
 
 
 
 
فـصـل اول 
 
كــلیـات تحـقیـق
 
 
 
 
1 -1- مقدمه
در این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده بر تامین مالی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته می شود. برای این منظور برای تعیین یک ساختار بهینه سرمایه، از متغیر  نسبت بدهی به جمع دارایی ها، به عنوان متغیر وابسته  درصد سهام متعلق به سهامدار عمده با مالكیت دولتی، رشد فروش و نسبت سودخالص به جمع دارایی ها ، اندازه شرکت و نسبت جریان نقدی عملیاتی  به عنوان متغیرهای  م
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
صفحه قبل 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد