دانلود مقالات , پایان نامه ها

دانلود پایان نامه :بررسی رابطه کمال گرایی و بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی عزت نف ..

 مقدمه    3

1-1- عنوان تحقیق    4
1-2-  بیان مسأله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق     7
1-5- قلمرو تحقیق    8
1-5-1- فلمرو مکانی    8
1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق    8
1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق    8
1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8
1-6-1- تعاریف نظری واژه ها    8
1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها    9
1-7- نوع متغیرها    10
خلاصه    10
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه    12
2-1- بخش اول: کمال گرایی    13
2-1-1- تیپ کمال گرا     13
2-1-2- چگونه به وجود آمدن شخصیت کمال گرا     15
2-1-3- ابعاد کمال گرایی     16
2-1-4- نظریه های کمال گرایی     16
2-1-4-1- نظریه پرلز    16
 
2-1-4-2- نظریه آدلر    17
2-1-4-3- نظریه بلات     17
2-1-5- ویژگی های افراد کمال گرا     18
2-1-5-1- جنبه های منفی کمال گرایان    18
2-1-5-2- جنبه های مثبت کمال گرایان     18
2-1-5-3- درس های سخت    19
2-1-5-4- تصمیم گیری    20
2-1-6- علل کمال گرایی     20
2-1-7- انواع کمال گرایی    21
2-1-7-1- کمال گرایی مثبت و منفی    21
2-1-7-2- کمال گرایی بهنجار و نا بهنجار    21
2-1-7-3- کمال گرایی چند بعدی    22
2-1-8- درمان کمال گرایی    22
2-2- بخش دوم: بهداشت روان    24
2-2-1- تعریف بهداشت روانی     24
2-2-2-تاریخچه بهداشت روان در ایران     25
2-2-3- دیدگاه های بهداشت روانی     26
2-2-4- اصول بهداشت روانی     29
2-2-5- اهداف بهداشت روان     29
2-2-6- پیامدهای  بهداشت روانی    30
2-2-7- معیارهای بهداشت روان     31
2-2-8- عوامل موثر بر بهداشت روان    33
2-3- بخش سوم: عزت نفس سازمانی    34
2-3-1- تعاریف عزت نفس سازمانی     34
2-3-2- نظریه عزت نفس سازمانی     37
2-3-3- عوامل سازمانی مؤثر در ارتقاء عزت نفس    40
2-3-4- ویژگی‎های شخصی كه عزت نفس بالا دارد    41
 
2-3-5- خصیصه های مرتبط با عزت نفس سازمانی    42
2-3-6- ابعاد عزت نفس سازمانی    43
2-4- بخش چهارم: بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق    43
2-4-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    43
2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر کمال گرایی    44
2-4-3- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    45
2-4-4- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر بهداشت روان    46
2-4-5- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47
2-4-6- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر عزت نفس سازمانی    47
2-5- بخش پنجم: بررسی چارچوب نظری، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق    48
2-5-1- چارچوب نظری تحقیق    48
2-5-2-  مدل مفهومی تحقیق    49
2-5-3-   فرضیه‏های تحقیق:    49
خلاصه    50
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه    52
3-1- روش طرح و تحقیق    52
3-2- فرآیند تحقیق    52
3-3- جامعه آماری    52
3-4- حجم نمونه    53
3-4- ابزار گردآوری داده ها    53
3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش     53
3-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها    54
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 6
موضوع : | بازدید : 2
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:58 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در ..

 چکیده....................................................................................................... 1

 
فصل یک: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه.....................................................................................................................................      3
 
1-2-بیان مسأله...............................................................................................................................     4
 
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش....................................................................................................       7
 
1-4-اهداف پژوهش......................................................................................................................       8
 
1-5-چهارچوب نظری پژوهش......................................................................................................       9
 
1-6-فرضیه های پژوهش...............................................................................................................       10
 
1-7-متغیرهای پژوهش..................................................................................................................       10
 
1-8-تعریف نظری و عملیاتی........................................................................................................       10
 
1-9-قلمرو پژوهش......................................................................................................................       11
 
فصل دوم: ادبیات پژوهش
 
2-1- مقدمه......................................................................................................................................    13
 
2-2- مدل اثربخشی.........................................................................................................................     14
 
2-3- دو تئوری درباره اثربخشی تبلیغات........................................................................................       15
 
2-4- برای تعیین اثربخشی تبلیغات چه چیزی را باید اندازه گیری كنیم؟.......................................  19
 
2-5- نقش برنامه ریزی صحیح رسانه ها در اثربخشی....................................................................         20
 
2-6- تغییر مداوم  دنیای رسانه ها..................................................................................................       20
 
2-7- ماموریت و هدف..................................................................................................................      25
 
2-8- تصمیم درباره بودجه تبلیغات................................................................................................ 25
 
2-9- ارزیابی و انتخاب پیام............................................................................................................ 26
 
2-10- تصمیم درباره رسانه............................................................................................................. 26
 
2-11- ارزیابی اثربخشی تبلیغات.................................................................................................... 27
 
2-12- اثربخشی تبلیغات................................................................................................................. 28
 
2-13- ابعاد آثار مثبت منفی............................................................................................................ 28
 
2-14-تحلیل نظریه اثربخشی تبلیغات............................................................................................. 29
 
2-15- حوزه های اثربخشی تبلیغات.............................................................................................. 30
 
2-16- ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی...................................................................................... 31
 
2-17- مدل های اعتمادسازی در رسانه های تبلیغی- تجاری........................................................   35
 
2-18- مدل اعتماد دیویس، مایِر و شورمن..................................................................................... 36
 
2-19- مدل TAM ........................................................................................................................ 38
 
2-20- بررسی نظریه ناهماهنگی شناختی از لئون فستینگر و کاربرد آن در تبلیغات.......................     40
 
2-21- کاربرد نظریه های ارتباطات: اقناع و تبلیغ........................................................................... 51
 
2-22- اقناع و نگرش...................................................................................................................... 53
 
2-23- پروپاگاندا.............................................................................................................................     54
 
2-24- پژوهش های انجام شده در جهان....................................................................................... 70
 
2-25- پژوهش های انجام شده...................................................................................................... 71
 
فصل سوم: روش تحقیق                                                                                  
 
3-1- مقدمه.....................................................................................................................................     77
 
3-2- روش تحقیق.......................................................................................................................... 77
 
3-3- روش جمع آوری داده ها...................................................................................................... 77
 
3-4- جامعه و نمونه آماری............................................................................................................ 78
 
3-5- روش نمونه گیری................................................................................................................. 78
 
3-6- روائی تحقیق......................................................................................................................... 78
 
3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری......................................................................................... 79
 
فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                     
 
آمار توصیفی.....................................................................................................................................    81
 
آمار استنباطی................................................................................................................................... 82
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
5-1- بحث و نتیجه گیری.............................................................................................................. 87
 
5-2- پیشنهاد پژوهش..................................................................................................................... 90
 
5-3- محدودیت پژوهش................................................................................................................ 90
 
منابع.................................................................................................................................................   91
 
ضمائم..............................................................................................................................................    95
 
چکیده:
 
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
 
این پژوهش به روش میدانی انجام خواهد گشت.
 
بدین گونه که پرسشنامه های سنجش رسانه های تبلیغاتی و مدل آیدا بین مشتریان شرکت نادری لاهیجان که به روش نمونه گیری خوشه ای و در بین نمونه های همتا شده پخش گردید.
 
در این پژوهش جامعه آماری را، کلیه مشتریان شرکت نادری لاهیجان قرار داده­ایم.
 
برای تعیین حجم نمونه ابتدا 30 پرسشنامه بین مشتریان توزیع و سپس با استفاده از آزمون کولموگراف نرمال بودن داده ها تعیین شده و از آنجائیکه حجم جامعه آماری نا محدود بوده وحجم نمونه 384 نفر تعیین گردید.
 
در این پژوهش از از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تعیین میزان تأثیر رسانه­ها بر مدل آیدا بکار گرفته می شد. یافته ها نشان می دهند که تبلیغات با ایجاد احساس نیاز به خرید و برانگیختن حس رقابت و پررنگ نمودن یک محصول نسبت به رقبا، می تواند سبب شود تا مشتری با تمایل و از روی اراده و تحت تأثیر تبلیغات به خرید نمودن از فروشگاه نادری لاهیجان اقدام نماید، و مشتریان شرکت نادری لاهیجان بیشتر نیاز به تبلیغاتی دارند که بتوانند در مجلات و زندگی روزمره با آن ارتباط برقرار نمایند.
 
کلید واژه: اثربخشی رسانه ها، تبلیغات، مدل آیدا، شرکت نادری لاهیجان.
 
مقدمه:
رسانه ابزاری است برای انتقال پیام. ابزارهایی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و .... می توانند در هر روز و هر ثانیه پیام های ویژه ای را به بینندگان و شنوندگان ویژه خود برسانند. در این راستا بسیاری از شرکت ها و سازمان ها از رسانه برای تبلیغ خود و محصول خویش بهره می برند. در دنیای رقابتی امروز، بازاریابی برای هر نوع حركت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروری بوده و نقش آن در آغاز انجام تمام تلاشها از جمله تولید محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است، درعصر كنونی كه مفاهیم ارتباطات، رقابت و مشتری گرایی با هم پیوند خورده است تبلیغات به عنوان عنصری آمیخته از بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقاء سازمانها با شناساندن و معرفی محصولات و خدمات ایفاء می­كند. تبلیغات در لغت به معنای رساندن یك پیام از شخصی به شخص دیگر می باشد و از لحاظ تكنیكی عبارت است از هر نوع ارتباطات غیر شخصی در مورد یك سازمان، كالا، خدمت و یا ایده، كه یك كارفرمای مشخص، برای عبور آن از یك رسانه جمعی و به منظور رسیدن آن به جمع وسیعی از مخاطبان، پول پرداخته است[1].
 
تبلیغات را می توان به عنوان عنصراصلی فرهنگ معاصر در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی دانست[2]
 
تبلیغات سبب تغییراتی در نگرش، دانش و رفتار مخاطبان می شود و آگاه سازی، ترغیب و تشویق، یادآوری تحکیم روابط و ترویج مبادلات، از جمله وظایف گوناگون تبلیغات است و ارزیابی آثار تبلیغات در هر یک از این موارد برای سازمان هایی که تبلیغات را لازمه تداوم حیات و رشد و توسعه می دانند یک ضرورت است[3].
 
این پژوهش برآن است تا اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان را مورد ارزیابی قرار دهد.
 
بیان مسأله:
دنیای امروز دنیای هزینه- منفعت می­باشد. هر مؤسسه­ای که وارد مبحث تبلیغات می­شود باید بتواند ضمن جبران نمودن هزینه­های متحمل شده، به هدف خود که همانا جذب مشتری می­باشد، دست یابد. باتوجه به مواردی که تاکنون در خصوص اهمیت امر تبلیغات به عنوان یکی از بخش­های آمیخته بازاریابی مطرح شده است و با توجه به آنکه این امر، در شرکت ها و مؤسسات هزینه بر است، لازم است تا تبلیغات به گونه­ای صحیح و مناسب صورت گیرند تا ضمن اثربخشی، به نوعی متناسب با آن هزینه صرف شده، برای مؤسسه منفعت و عایدی هرچند در بلندمدت داشته باشد. با این وجود، بحران کمبود منابع مالی شرکت­ها و وجود رقابت شدید در میان شرکت­ها، حساسیت نسبت به مخارج تبلیغات را افزایش داده است و لزوم تحقیق در خصوص اثربخشی تبلیغات آشکارتر گردیده است. همچنین با توجه به اهمیت ایجاد کارایی بیشتر در امر تبلیغات، رتبه­بندی رسانه­های تبلیغاتی به کار گرفته شده در سازمان از جایگاه خاصی برخوردار می­باشد و این امر مانع صرف هزینه­های نامناسب در تبلیغات می­شود. یک مصرف کننده، متعارف هر روزه در معرض صدها تبلیغ تجاری قرار می­گیرد. تا هنگام مرگ طبق یک برآورد حدود یک سال و نیم از عمر ما صرف تبلیغات گوناگون می­شود. تبلیغات تجاری همچون رمز و راز محسوب می­شوند. همانطور که شواهد نشان می­دهد تبلیغات غلط می­تواند، عملاً میزان فروش یک شرکت را کاهش دهد. حتی واقعیت تلخ حاکی از این است که بسیاری از شرکت­ها کاملاً شکست می­خورند. اندازه گیری آثار گوناگون یک برنامه تبلیغاتی اگرچه دشوار است اما نتایج آن برای برنامه­ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت های تبلیغاتی سازمان ها بسیار مفید خوهد بود. با بررسی آثار تبلیغاتی و ارتباط آن با اهداف سازمان ها می توان تغییراتی را در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیام ها نوع رسانه ها و کانال های ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفیدتر و مؤثرتر از گذشته صورت گیرد[4]. بنابراین به دلیل کم توجهی بسیاری از شرکت ها به موضوع اثربخشی تبلیغات و یا حتی آشکار نبودن اهیمت و جایگاه این فعالیت در فرایند اجرای تبلیغات و مشاهده مشکلاتی مانند رقبای برند در اجرای برنامه تبلیغاتی شرکت نادری لاهیجان، لذا در این تحقیق اثربخشی تبلیغات این شرکت، بر اساس مدل آیدا مورد بررسی قرار می گیرد. شاید اگر تبلیغات در کشور ما به خصوص در صنعت تغذیه از نظر اثربخشی ارزیابی می شد کمتر شاهد تبلیغات غیرفنی، غیرهنری، غیرعلمی بودیم و شاید تقلیدهای کورکورانه کمتر انجام می گرفت و احتمالاً اعتماد شرکت ها به انجام تبلیغات بیشتر می شد. امروزه به دلیل افزایش شرکت های خصوصی برای بقا باید به روش های نو در بازاریابی روی آورند که یکی از این راه ها می تواند تبلیغات و ارزیابی آن باشد. بسیاری از تبلیغات شرکت ها را می توان نام برد که عملاً به دلیل روش غلط تبلیغ، خود شرکت تبلیغ کننده از تبلیغ خود سود نمی­برد بلکه شرکت­های رقیب از این موضوع سود می­برند و شرکت تبلیغ کننده هیچ گاه به این موضوع پی نبرده است چرا که هرگز تبلیغات خود را از نظر اثربخشی مورد مطالعه قرار نداده است[5].
 
تبلیغات منحصر به تلویزیون نمی شود بلکه رسانه های دیگر را نیز در بر می گیرد .رادیو، روزنامه، مجله، تبلیغات شهری، اینترنت و غیره از جمله رسانه های مهم تبلیغاتی محسوب می شود . رسانه های مختلف به دلیل تاثیرات منحصر به فردی که بر روی مخاطب می گذارد واکنش های متفاوتی را نیز منجر می گردد .مهمترین تمایزی که بین انواع گوناگون رسانه می توانیم قائل شویم تمایز بین رسانه های پخشی (رادیو و تلویزیون) و رسانه های چاپی (روزنامه ها و مجله ها) است. برای انتقال نمادها و تصورات، رسانه های پخشی نظیر رادیو و تلویزیون مناسب تر به نظر می رسد اما در ارائه ا
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:56 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ..

 چکیده

 
به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و كیفیت محیط شهری، به یكی از دغدغه­های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ریزی شهری تبدیل شده است.
 
با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت­شان به ارزیابی کیفی و در صورت لزوم طراحی راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت این دسته از محیط­های مسکونی بپردازد. برای تحقق این هدف رویکرد سنجش میزان رضایت مندی مسکونی به عنوان رویکرد نظری پایان نامه برگزیده شد. سپس با تشریح روش­شناسی ارزیابی کیفیت محیط مسکونی و تبیین علل استفاده از روش­های مختلف آماری در فرایند پژوهش، کار ادامه پیدا کرد. شایان ذکر است که به منظور جمع آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. برای سازمان دهی شاخص­ها و زیرشاخص­های استخراج شده از ادبیات تحقیق، مدل نظری سنجش کیفیت محیط موسوم به درخت ارزش در سه سطح (شامل دو شاخص اصلی و شش زیرشاخص)، تشکیل شد.
 
یافته­های توصیفی نشان دهنده این است که میزان کیفیت محیط مسکونی در روستاهای حسن آباد و نایسر به ترتیب با میانگین 47/2 و 46/2 (در مقایسه با میانه نظری 3) پایین­تر از میانه نظری یا نسبتا ناراضی ارزیابی شد. نتایج آزمون t نیز نشان می­دهد که رضایت از کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده معنادار نمی­باشد و در مورد دو شاخص سازنده اصلی یعنی رضایت از شاخص­های عینی محیط مسکونی و شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نیز نتایج به همین صورت است.
 
براساس نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره، در سطح دوم مدل، شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نسبت به شاخص­های عینی در میزان رضایت از کیفیت محیط مسکونی تأثیر بیشتری دارد. در سطح سوم مدل نیز، زیرشاخص امکانات خارجی واحد مسکونی، رضایت از سازمان دسترسی و فضایی و دسترسی به امکانات و خدمات تأثیر بیشتری بر شاخص بالاسری خود دارند. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یك طرفه برای شناسایی میزان تاثیر ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی مخاطبان بر روی ادراك كیفیت محیط مسکونی نشان داد که در هر دو روستا، تفاوت ادراک کیفیت محیط مسکونی در بین تمامی گروه­ها (و بر مبنای ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد) معنی‌دار است. و در نهایت نتایج آزمون تحلیل عاملی مدل نظری ارایه شده را تأیید نمود.
 
کلید واژه­ها: کیفیت محیط، کیفیت محیط مسکونی، روستاهای ادغام شده در شهر، شهر سنندج، حسن آباد، نایسر.
 
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                             صفحه
 
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق….....…………………………………….……....1
 
1-1. بیان مسئله…..………………………………………………………….......2
 
1-2. اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن....................................................................................4
 
1-3. سوالات تحقیق.............................................................................................................................5
 
1-4. فرضیات تحقیق............................................................................................................................5
 
1-5. اهداف تحقیق...............................................................................................................................5
 
1-6. روش تحقیق................................................................................................................................6
 
1-7. روش گردآوری اطلاعات.............................................................................................................6
 
1-8. پیشینه تحقیق...............................................................................................................................6
 
1-9. مشکلات و موانع تحقیق..............................................................................................................8
 
1-10.واژه شناسی تحقیق.....................................................................................................................8
 
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................10
 
 
 
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق..................................................................................................12
 
2-1. مقدمه .......................................................................................................................................13
 
2-2. کیفیت زندگی............................................................................................................................13
 
2-3. قلمرو مفهوم کیفیت زندگی........................................................................................................15
 
2-4.کیفیت محیط..............................................................................................................................17
 
2-5. کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف...................................................................................18
 
2-5-1. مفهوم سکونت......................................................................................................................18
 
2-5-2. محیط سکونت......................................................................................................................19
 
2-5-3. کیفیت محیط سکونت...........................................................................................................19
 
2-5-4. شاخص­های کمی و کیفی واحد مسکونی..............................................................................20
 
2-6. رویکرد نظری............................................................................................................................22
 
2-6-1. رویکرد رضایت مندی و متغیرهای ارزیابی آن.......................................................................22
 
2-6-2. دیدگاه ادراکی.......................................................................................................................25
 
2-6-3. مدل کانتر: مولفه­های مکان....................................................................................................29
 
2-6-4. دیدگاه سیاست گذاران..........................................................................................................30
 
2-7. گسترش فیزیکی شهرها و ادغام روستاها....................................................................................32
 
2-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط آنها...................................................................................33
 
2-9. نتیجه گیری و ارایه رویکرد نظری پایان نامه...............................................................................33
 
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................37
 
 
 
فصل سوم : روش شناسی تحقیق..............................................................................................40
 
3-1. مقدمه........................................................................................................................................41
 
3-2. روش تحقیق..............................................................................................................................41
 
3-3. روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی.........................................................................42
 
3-4. روش گردآوری اطلاعات..........................................................................................................44
 
3-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..................................................................................................44
 
3-6. روایی و پایایی پرسشنامه............................................................................................................45
 
3-7. جامعه آماری، روش نمونه­گیری و تعداد نمونه...........................................................................46
 
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................48
 
 
 
فصل چهارم : بررسی نمونه مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)....................................49
 
4-1. مقدمه .......................................................................................................................................50
 
4-2. موقعیت جغرافیایی....................................................................................................................50
 
4-3. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه..........................................................................50
 
4-3-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی شهر سنندج.............................................................................50
 
4-3-2. گسترش فضایی شهر سنندج از سال 1355 تا 1385...............................................................52
 
4-4. معرفی روستاهای مورد مطالعه (حسن آباد و نایسر)...................................................................55
 
4-4-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی روستاهای مورد مطالعه............................................................56
 
4-4-2. ویژگی­ها و تحولات اقتصادی روستاهای مورد مطالعه...........................................................57
 
4-4-3. ویژگی­ها و تحولات کالبدی روستاهای مورد مطالعه..............................................................58
 
4-5. جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه...........................................................................................63
 
4-5-1. وضعیت زمین شناسی............................................................................................................63
 
4-5-2. لرزه خیزی............................................................................................................................64
 
4-5-3. ژئومورفولوژی......................................................................................................................64
 
4-5-4. ویژگی­های اقلیمی.................................................................................................................65
 
4-6. یافته­های تحقیق.........................................................................................................................65
 
4-6-1. یافته­های توصیفی..................................................................................................................65
 
4-6-1-1. ترسیم ویژگی­های كلی مخاطبان: وضعیت سن.................................................................66
 
4-6-1-2. وضعیت تاهل...................................................................................................................67
 
4-6-1-3. وضعیت تحصیلات..........................................................................................................68
 
4-6-1-4. وضعیت شغلی..................................................................................................................69
 
4-6-1-5. وضعیت مالكیت واحد مسكونی.......................................................................................70
 
4-6-1-6. میزان متوسط درآمد خانوار در ماه....................................................................................71
 
4-6-1-7. مدت زمان سکونت در واحد مسكونی............................................................................71
 
4-6-2. یافته­های توصیفی شاخص­های سطوح مختلف مدل نظری...................................................72
 
4-6-2-1. حسن آباد.........................................................................................................................72
 
4-6-2-1-1. سازمان دسترسی و فضایی............................................................................................72
 
4-6-2-1-2. دسترسی به امکانات و خدمات....................................................................................73
 
4-6-2-1-3. محیط اجتماعی............................................................................................................74
 
4-6-2-1-4. بهداشت محیط............................................................................................................75
 
4-6-2-1-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی.............................................................................76
 
4-6-2-1-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................77
 
4-6-2-2. نایسر................................................................................................................................78
 
4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی............................................................................................78
 
4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات.....................................................................................79
 
4-6-2-2-3. محیط اجتماعی............................................................................................................79
 
4-6-2-2-4. بهداشت محیط............................................................................................................80
 
4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی..............................................................................81
 
4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................82
 
4-6-2-3. وضعیت کلی كیفیت محیط مسکونی در دو روستای ادغام شده در
 
شهر سنندج........................................................................................................................................83
 
4-6-2. یافته­های استنباطی.................................................................................................................83
 
4-6-2-1. ارزیابی میزان کیفیت محیط مسکونی.................................................................................83
 
4-6-2-1-1. کیفیت سازمان دسترسی و فضایی.................................................................................83
 
4-6-2-1-2. کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات.........................................................................84
 
4-6-2-1-3. کیفیت محیط اجتماعی................................................................................................85
 
4-6-2-1-4. کیفیت بهداشت محیط.................................................................................................85
 
4-6-2-1-5. کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی........................................................................86
 
4-6-2-1-6. کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی......................................................................86
 
4-6-2-1-7. کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج.....................................87
 
4-6-2-2. مقایسه کیفیت در دو روستای ادغام شده..........................................................................88
 
4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی...........................................................................................88
 
4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات.....................................................................................89
 
4-6-2-2-3. محیط اجتماعی............................................................................................................89
 
4-6-2-2-4. بهداشت محیط.............................................................................................................90
 
4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی..............................................................................90
 
4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................91
 
4-6-2-3. برازش مدل نظری.............................................................................................................91
 
4-6-2-3-1. مقایسه اهمیت زیرشاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی
 
روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................91
 
4-6-2-3-2. مقایسه اهمیت شاخص­های اصلی سازنده کیفیت محیط مسکونی
 
روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................93
 
4-6-2-4. سنجش صحت ساختار دسته بندی سوالات پرسشنامه و کفایت مدل .............................97
 
4-6-3. جمع ­بندی و نتیجه­گیری.....................................................................................................102
 
منابع و مأخذ....................................................................................................................................104
 
 
 
فصل پنجم : نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات..............................................................................105
 
5-1. مقدمه .....................................................................................................................................105
 
5-2. یافته­های تحقیق.......................................................................................................................107
 
5-2-1. نتایج...................................................................................................................................107
 
5-2-2. آزمون فرضیات تحقیق........................................................................................................110
 
5-3. راهکارهای پیشنهادی..............................................................................................................111
 
5-3-1. راهکارهای ارتقاء و بهبود کیفیت محیط مسکونی در روستاهای
 
ادغام شده (در شهر سنندج)............................................................................................................111
 
 
 
پیوست: پرسشنامه............................................................................................................................113
 
 
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                             صفحه
 
جدول (1-1): مهمترین مطالعات خارجی در رابطه با موضوع مورد مطالعه...........................................7
 
جدول (1-2): مهمترین مطالعات داخلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه..............................................8
 
جدول­ (2-1):­ گونه شناسی تفکرات حاکم بر تعاریف کیفیت محیط سکونت.....................................20
 
جدول (4-1): تغییرات جمعیت و مساحت شهر سنندج طی دوره 1385-1355.................................51
 
جدول (4 -2): روستاهای ادغام شده در بافت شهر سنندج طی دوره 1385- 1355............................54
 
جدول (4-3): تغییرات تعداد و نرخ رشد جمعیت روستاهای
 
حسن آباد و نایسر (دوره 1385-1355)..............................................................................................57
 
جدول (4-4): توزیع جنسیت مخاطبان...............................................................................................66
 
جدول (4-5): توزیع سنی مخاطبان....................................................................................................67
 
جدول (4-6): وضعیت تاهل مخاطبان................................................................................................67
 
جدول (4-7): وضعیت تحصیلات مخاطبان.......................................................................................68
 
جدول (4-8): وضعیت اشتغال مخاطبان.............................................................................................69
 
جدول (4-9): وضعیت مالكیت واحد مسكونی مخاطبان....................................................................70
 
جدول (4-10): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه..............................................................................71
 
جدول (4-11): مدت زمان سکونت در واحد مسكونی.......................................................................71
 
جدول (4-12): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی....................................73
 
جدول (4-13): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات.............................74
 
جدول (4-14): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی.....................................................75
 
جدول (4-15): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط.....................................................76
 
جدول (4-16): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی......................77
 
جدول (4-17): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی....................77
 
جدول (4-18): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی....................................78
 
جدول (4-19): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات.............................79
 
جدول (4-20): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی.....................................................80
 
جدول (4-21): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط.....................................................81
 
جدول (4-22): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی......................82
 
جدول (4-23): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی....................82
 
جدول (4- 24): مقایسه سطح کیفیت سازمان دسترسی و فضایی در وضع موجود با حد متوسط...............................................................................................................................................84
 
جدول (4- 25): مقایسه سطح کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات در وضع
 
موجود با حد متوسط.........................................................................................................................84
 
جدول (4-26): مقایسه سطح کیفیت محیط اجتماعی در وضع موجود با حد متوسط..........................85
 
جدول (4-27): مقایسه سطح کیفیت بهداشت محیط در وضع موجود با حد متوسط...........................85
 
جدول (4-28): مقایسه سطح کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی در وضع
 
موجود با حد متوسط .........................................................................................................................86
 
جدول (4-29): مقایسه سطح کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی در وضع
 
موجود با حد متوسط..........................................................................................................................86
 
جدول (4-30): مقایسه سطح کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر
 
سنندج بر اساس شاخص­های اصلی..................................................................................................88
 
جدول (4- 31): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت سازمان دسترسی
 
و فضایی.............................................................................................................................................88
 
جدول (4- 32): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین دسترسی به امکانات
 
و خدمات...........................................................................................................................................89
 
جدول (4- 33): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین محیط اجتماعی.........................................89
 
جدول (4- 34): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین بهداشت محیط.........................................90
 
جدول (4- 35): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات داخلی
 
واحدهای مسکونی.............................................................................................................................90
 
جدول (4- 36): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات خارجی
 
واحدهای مسکونی.............................................................................................................................91
 
جدول (4- 37): ضرایب بتای زیرشاخص­های عینی محیط مسکونی روستاهای
 
ادغام شده در شهر سنندج..................................................................................................................92
 
جدول (4- 38)  ضرایب بتای زیرشاخص­های ذهنی محیط مسکونی روستاهای
 
ادغام شده در شهر سنندج..................................................................................................................93
 
جدول (4- 39): ضرایب بتای شاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی
 
روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................94
 
جدول (4- 40): میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی ادراك كیفیت
 
محیط مسکونی ساکنان......................................................................................................................97
 
جدول (4- 41): نتایج شاخص KMO...........................................................................................................................98
 
جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های ذهنی
 
کیفیت محیط مسکونی.......................................................................................................................98
 
ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های
 
ذهنی کیفیت محیط مسکونی.............................................................................................................99
 
ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های
 
ذهنی کیفیت محیط مسکونی...........................................................................................................100
 
جدول (4-43): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های عینی
 
کیفیت محیط مسکونی....................................................................................................................101
 
جدول (5-1): وضعیت کیفیت محیط مسکونی شاخص­ها و زیرشاخص­های
 
مدل نظری......................................................................................................................................108
 
جدول (5-2): میزان اهمیت شاخص­ها و زیرشاخص­های سازنده کیفیت
 
محیط مسکونی.................................................................................................................................109
 
 
 
فهرست نمودار
 
عنوان                                                                                             صفحه
 
نمودار (4-1): توزیع جنسیت مخاطبان...............................................................................................66
 
نمودار (4-2): توزیع سنی مخاطبان....................................................................................................67
 
نمودار (4-3): وضعیت تاهل مخاطبان................................................................................................68
 
نمودار (4-4): وضعیت تحصیلات مخاطبان.......................................................................................69
 
نمودار (4-5): وضعیت اشتغال مخاطبان.............................................................................................70
 
نمودار (4-6): وضعیت مالكیت واحد مسكونی مخاطبان....................................................................70
 
نمودار (4-7): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه................................................................................71
 
نمودار (4-8): مدت زمان سکونت در واحد مسكونی.........................................................................72
 
نمودار (4-9): وضعیت كیفیت محیط مسکونی در دو روستای حسن آباد و نایسر...............................83
 
نمودار (4-10): ضرایب اهمیت شاخص­ها و زیرشاخص­های سازنده کیفیت محیط
 
مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج....................................................................................95
 
نمودار (5-1): اهداف تحقیق............................................................................................................107
 
 
 
فهرست اشکال
 
عنوان                                                                                             صفحه
 
شکل (2-1): چهارچوب كیفیت زندگی.............................................................................................16
 
شکل (2-2): مولفه های موثر بر کیفیت محیط....................................................................................18
 
شکل (2-3): متغیرهای موثر بر رضایت مندی سکونتی.......................................................................24
 
شکل (2-4): مدل رضایت مندی محیط مسکونی................................................................................25
 
شکل (2-5): مولفه­های سه گانه کیفیت طراحی محیط­های مسکونی در مدل کانتر..............................30
 
شکل (2-6): ماهیت سلسله مراتبی کیفیت محیط مسکونی از دیدگاه سیاست گذاران.........................31
 
شکل (2-7): مدل نظری و پایه ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی در روستاهای
 
ادغام شده در شهر سنندج...................................................................................................................36
 
شکل (3-1): فرایند انجام تحقیق........................................................................................................42
 
شکل (3-2): چهارچوب ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی..........................................................43
 
 
 
فهرست تصاویر
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:54 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در ..

 چکیده....................................................................................................... 1

 
فصل یک: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه.....................................................................................................................................      3
 
1-2-بیان مسأله...............................................................................................................................     4
 
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش....................................................................................................       7
 
1-4-اهداف پژوهش......................................................................................................................       8
 
1-5-چهارچوب نظری پژوهش......................................................................................................       9
 
1-6-فرضیه های پژوهش...............................................................................................................       10
 
1-7-متغیرهای پژوهش..................................................................................................................       10
 
1-8-تعریف نظری و عملیاتی........................................................................................................       10
 
1-9-قلمرو پژوهش......................................................................................................................       11
 
فصل دوم: ادبیات پژوهش
 
2-1- مقدمه......................................................................................................................................    13
 
2-2- مدل اثربخشی.........................................................................................................................     14
 
2-3- دو تئوری درباره اثربخشی تبلیغات........................................................................................       15
 
2-4- برای تعیین اثربخشی تبلیغات چه چیزی را باید اندازه گیری كنیم؟.......................................  19
 
2-5- نقش برنامه ریزی صحیح رسانه ها در اثربخشی....................................................................         20
 
2-6- تغییر مداوم  دنیای رسانه ها..................................................................................................       20
 
2-7- ماموریت و هدف..................................................................................................................      25
 
2-8- تصمیم درباره بودجه تبلیغات................................................................................................ 25
 
2-9- ارزیابی و انتخاب پیام............................................................................................................ 26
 
2-10- تصمیم درباره رسانه............................................................................................................. 26
 
2-11- ارزیابی اثربخشی تبلیغات.................................................................................................... 27
 
2-12- اثربخشی تبلیغات................................................................................................................. 28
 
2-13- ابعاد آثار مثبت منفی............................................................................................................ 28
 
2-14-تحلیل نظریه اثربخشی تبلیغات............................................................................................. 29
 
2-15- حوزه های اثربخشی تبلیغات.............................................................................................. 30
 
2-16- ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی...................................................................................... 31
 
2-17- مدل های اعتمادسازی در رسانه های تبلیغی- تجاری........................................................   35
 
2-18- مدل اعتماد دیویس، مایِر و شورمن..................................................................................... 36
 
2-19- مدل TAM ........................................................................................................................ 38
 
2-20- بررسی نظریه ناهماهنگی شناختی از لئون فستینگر و کاربرد آن در تبلیغات.......................     40
 
2-21- کاربرد نظریه های ارتباطات: اقناع و تبلیغ........................................................................... 51
 
2-22- اقناع و نگرش...................................................................................................................... 53
 
2-23- پروپاگاندا.............................................................................................................................     54
 
2-24- پژوهش های انجام شده در جهان....................................................................................... 70
 
2-25- پژوهش های انجام شده...................................................................................................... 71
 
فصل سوم: روش تحقیق                                                                                  
 
3-1- مقدمه.....................................................................................................................................     77
 
3-2- روش تحقیق.......................................................................................................................... 77
 
3-3- روش جمع آوری داده ها...................................................................................................... 77
 
3-4- جامعه و نمونه آماری............................................................................................................ 78
 
3-5- روش نمونه گیری................................................................................................................. 78
 
3-6- روائی تحقیق......................................................................................................................... 78
 
3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری......................................................................................... 79
 
فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                     
 
آمار توصیفی.....................................................................................................................................    81
 
آمار استنباطی................................................................................................................................... 82
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
5-1- بحث و نتیجه گیری.............................................................................................................. 87
 
5-2- پیشنهاد پژوهش..................................................................................................................... 90
 
5-3- محدودیت پژوهش................................................................................................................ 90
 
منابع.................................................................................................................................................   91
 
ضمائم..............................................................................................................................................    95
 
چکیده:
 
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان می باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
 
این پژوهش به روش میدانی انجام خواهد گشت.
 
بدین گونه که پرسشنامه های سنجش رسانه های تبلیغاتی و مدل آیدا بین مشتریان شرکت نادری لاهیجان که به روش نمونه گیری خوشه ای و در بین نمونه های همتا شده پخش گردید.
 
در این پژوهش جامعه آماری را، کلیه مشتریان شرکت نادری لاهیجان قرار داده­ایم.
 
برای تعیین حجم نمونه ابتدا 30 پرسشنامه بین مشتریان توزیع و سپس با استفاده از آزمون کولموگراف نرمال بودن داده ها تعیین شده و از آنجائیکه حجم جامعه آماری نا محدود بوده وحجم نمونه 384 نفر تعیین گردید.
 
در این پژوهش از از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تعیین میزان تأثیر رسانه­ها بر مدل آیدا بکار گرفته می شد. یافته ها نشان می دهند که تبلیغات با ایجاد احساس نیاز به خرید و برانگیختن حس رقابت و پررنگ نمودن یک محصول نسبت به رقبا، می تواند سبب شود تا مشتری با تمایل و از روی اراده و تحت تأثیر تبلیغات به خرید نمودن از فروشگاه نادری لاهیجان اقدام نماید، و مشتریان شرکت نادری لاهیجان بیشتر نیاز به تبلیغاتی دارند که بتوانند در مجلات و زندگی روزمره با آن ارتباط برقرار نمایند.
 
کلید واژه: اثربخشی رسانه ها، تبلیغات، مدل آیدا، شرکت نادری لاهیجان.
 
مقدمه:
رسانه ابزاری است برای انتقال پیام. ابزارهایی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و .... می توانند در هر روز و هر ثانیه پیام های ویژه ای را به بینندگان و شنوندگان ویژه خود برسانند. در این راستا بسیاری از شرکت ها و سازمان ها از رسانه برای تبلیغ خود و محصول خویش بهره می برند. در دنیای رقابتی امروز، بازاریابی برای هر نوع حركت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروری بوده و نقش آن در آغاز انجام تمام تلاشها از جمله تولید محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است، درعصر كنونی كه مفاهیم ارتباطات، رقابت و مشتری گرایی با هم پیوند خورده است تبلیغات به عنوان عنصری آمیخته از بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقاء سازمانها با شناساندن و معرفی محصولات و خدمات ایفاء می­كند. تبلیغات در لغت به معنای رساندن یك پیام از شخصی به شخص دیگر می باشد و از لحاظ تكنیكی عبارت است از هر نوع ارتباطات غیر شخصی در مورد یك سازمان، كالا، خدمت و یا ایده، كه یك كارفرمای مشخص، برای عبور آن از یك رسانه جمعی و به منظور رسیدن آن به جمع وسیعی از مخاطبان، پول پرداخته است[1].
 
تبلیغات را می توان به عنوان عنصراصلی فرهنگ معاصر در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی دانست[2]
 
تبلیغات سبب تغییراتی در نگرش، دانش و رفتار مخاطبان می شود و آگاه سازی، ترغیب و تشویق، یادآوری تحکیم روابط و ترویج مبادلات، از جمله وظایف گوناگون تبلیغات است و ارزیابی آثار تبلیغات در هر یک از این موارد برای سازمان هایی که تبلیغات را لازمه تداوم حیات و رشد و توسعه می دانند یک ضرورت است[3].
 
این پژوهش برآن است تا اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان را مورد ارزیابی قرار دهد.
 
بیان مسأله:
دنیای امروز دنیای هزینه- منفعت می­باشد. هر مؤسسه­ای که وارد مبحث تبلیغات می­شود باید بتواند ضمن جبران نمودن هزینه­های متحمل شده، به هدف خود که همانا جذب مشتری می­باشد، دست یابد. باتوجه به مواردی که تاکنون در خصوص اهمیت امر تبلیغات به عنوان یکی از بخش­های آمیخته بازاریابی مطرح شده است و با توجه به آنکه این امر، در شرکت ها و مؤسسات هزینه بر است، لازم است تا تبلیغات به گونه­ای صحیح و مناسب صورت گیرند تا ضمن اثربخشی، به نوعی متناسب با آن هزینه صرف شده، برای مؤسسه منفعت و عایدی هرچند در بلندمدت داشته باشد. با این وجود، بحران کمبود منابع مالی شرکت­ها و وجود رقابت شدید در میان شرکت­ها، حساسیت نسبت به مخارج تبلیغات را افزایش داده است و لزوم تحقیق در خصوص اثربخشی تبلیغات آشکارتر گردیده است. همچنین با توجه به اهمیت ایجاد کارایی بیشتر در امر تبلیغات، رتبه­بندی رسانه­های تبلیغاتی به کار گرفته شده در سازمان از جایگاه خاصی برخوردار می­باشد و این امر مانع صرف هزینه­های نامناسب در تبلیغات می­شود. یک مصرف کننده، متعارف هر روزه در معرض صدها تبلیغ تجاری قرار می­گیرد. تا هنگام مرگ طبق یک برآورد حدود یک سال و نیم از عمر ما صرف تبلیغات گوناگون می­شود. تبلیغات تجاری همچون رمز و راز محسوب می­شوند. همانطور که شواهد نشان می­دهد تبلیغات غلط می­تواند، عملاً میزان فروش یک شرکت را کاهش دهد. حتی واقعیت تلخ حاکی از این است که بسیاری از شرکت­ها کاملاً شکست می­خورند. اندازه گیری آثار گوناگون یک برنامه تبلیغاتی اگرچه دشوار است اما نتایج آن برای برنامه­ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت های تبلیغاتی سازمان ها بسیار مفید خوهد بود. با بررسی آثار تبلیغاتی و ارتباط آن با اهداف سازمان ها می توان تغییراتی را در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیام ها نوع رسانه ها و کانال های ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفیدتر و مؤثرتر از گذشته صورت گیرد[4]. بنابراین به دلیل کم توجهی بسیاری از شرکت ها به موضوع اثربخشی تبلیغات و یا حتی آشکار نبودن اهیمت و جایگاه این فعالیت در فرایند اجرای تبلیغات و مشاهده مشکلاتی مانند رقبای برند در اجرای برنامه تبلیغاتی شرکت نادری لاهیجان، لذا در این تحقیق اثربخشی تبلیغات این شرکت، بر اساس مدل آیدا مورد بررسی قرار می گیرد. شاید اگر تبلیغات در کشور ما به خصوص در صنعت تغذیه از نظر اثربخشی ارزیابی می شد کمتر شاهد تبلیغات غیرفنی، غیرهنری، غیرعلمی بودیم و شاید تقلیدهای کورکورانه کمتر انجام می گرفت و احتمالاً اعتماد شرکت ها به انجام تبلیغات بیشتر می شد. امروزه به دلیل افزایش شرکت های خصوصی برای بقا باید به روش های نو در بازاریابی روی آورند که یکی از این راه ها می تواند تبلیغات و ارزیابی آن باشد. بسیاری از تبلیغات شرکت ها را می توان نام برد که عملاً به دلیل روش غلط تبلیغ، خود شرکت تبلیغ کننده از تبلیغ خود سود نمی­برد بلکه شرکت­های رقیب از این موضوع سود می­برند و شرکت تبلیغ کننده هیچ گاه به این موضوع پی نبرده است چرا که هرگز تبلیغات خود را از نظر اثربخشی مورد مطالعه قرار نداده است[5].
 
تبلیغات منحصر به تلویزیون نمی شود بلکه رسانه های دیگر را نیز در بر می گیرد .رادیو، روزنامه، مجله، تبلیغات شهری، اینترنت و غیره از جمله رسانه های مهم تبلیغاتی محسوب می شود . رسانه های مختلف به دلیل تاثیرات منحصر به فردی که بر روی مخاطب می گذارد واکنش های متفاوتی را نیز منجر می گردد .مهمترین تمایزی که بین انواع گوناگون رسانه می توانیم قائل شویم تمایز بین رسانه های پخشی (رادیو و تلویزیون) و رسانه های چاپی (روزنامه ها و مجله ها) است. برای انتقال نمادها و تصورات، رسانه های پخشی نظیر رادیو و تلویزیون مناسب تر به نظر می رسد اما در ارائه ا
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 5
موضوع : | بازدید : 3
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:48 توسط مدیر سایت پایان نامه |

Gateway Timeout

 چکیده

 
به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و كیفیت محیط شهری، به یكی از دغدغه­های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ریزی شهری تبدیل شده است.
 
با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت­شان به ارزیابی کیفی و در صورت لزوم طراحی راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت این دسته از محیط­های مسکونی بپردازد. برای تحقق این هدف رویکرد سنجش میزان رضایت مندی مسکونی به عنوان رویکرد نظری پایان نامه برگزیده شد. سپس با تشریح روش­شناسی ارزیابی کیفیت محیط مسکونی و تبیین علل استفاده از روش­های مختلف آماری در فرایند پژوهش، کار ادامه پیدا کرد. شایان ذکر است که به منظور جمع آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. برای سازمان دهی شاخص­ها و زیرشاخص­های استخراج شده از ادبیات تحقیق، مدل نظری سنجش کیفیت محیط موسوم به درخت ارزش در سه سطح (شامل دو شاخص اصلی و شش زیرشاخص)، تشکیل شد.
 
یافته­های توصیفی نشان دهنده این است که میزان کیفیت محیط مسکونی در روستاهای حسن آباد و نایسر به ترتیب با میانگین 47/2 و 46/2 (در مقایسه با میانه نظری 3) پایین­تر از میانه نظری یا نسبتا ناراضی ارزیابی شد. نتایج آزمون t نیز نشان می­دهد که رضایت از کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده معنادار نمی­باشد و در مورد دو شاخص سازنده اصلی یعنی رضایت از شاخص­های عینی محیط مسکونی و شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نیز نتایج به همین صورت است.
 
براساس نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره، در سطح دوم مدل، شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نسبت به شاخص­های عینی در میزان رضایت از کیفیت محیط مسکونی تأثیر بیشتری دارد. در سطح سوم مدل نیز، زیرشاخص امکانات خارجی واحد مسکونی، رضایت از سازمان دسترسی و فضایی و دسترسی به امکانات و خدمات تأثیر بیشتری بر شاخص بالاسری خود دارند. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یك طرفه برای شناسایی میزان تاثیر ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی مخاطبان بر روی ادراك كیفیت محیط مسکونی نشان داد که در هر دو روستا، تفاوت ادراک کیفیت محیط مسکونی در بین تمامی گروه­ها (و بر مبنای ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد) معنی‌دار است. و در نهایت نتایج آزمون تحلیل عاملی مدل نظری ارایه شده را تأیید نمود.
 
کلید واژه­ها: کیفیت محیط، کیفیت محیط مسکونی، روستاهای ادغام شده در شهر، شهر سنندج، حسن آباد، نایسر.
 
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                             صفحه
 
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق….....…………………………………….……....1
 
1-1. بیان مسئله…..………………………………………………………….......2
 
1-2. اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن....................................................................................4
 
1-3. سوالات تحقیق.............................................................................................................................5
 
1-4. فرضیات تحقیق............................................................................................................................5
 
1-5. اهداف تحقیق...............................................................................................................................5
 
1-6. روش تحقیق................................................................................................................................6
 
1-7. روش گردآوری اطلاعات.............................................................................................................6
 
1-8. پیشینه تحقیق...............................................................................................................................6
 
1-9. مشکلات و موانع تحقیق..............................................................................................................8
 
1-10.واژه شناسی تحقیق.....................................................................................................................8
 
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................10
 
 
 
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق..................................................................................................12
 
2-1. مقدمه .......................................................................................................................................13
 
2-2. کیفیت زندگی............................................................................................................................13
 
2-3. قلمرو مفهوم کیفیت زندگی........................................................................................................15
 
2-4.کیفیت محیط..............................................................................................................................17
 
2-5. کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف...................................................................................18
 
2-5-1. مفهوم سکونت......................................................................................................................18
 
2-5-2. محیط سکونت......................................................................................................................19
 
2-5-3. کیفیت محیط سکونت...........................................................................................................19
 
2-5-4. شاخص­های کمی و کیفی واحد مسکونی..............................................................................20
 
2-6. رویکرد نظری............................................................................................................................22
 
2-6-1. رویکرد رضایت مندی و متغیرهای ارزیابی آن.......................................................................22
 
2-6-2. دیدگاه ادراکی.......................................................................................................................25
 
2-6-3. مدل کانتر: مولفه­های مکان....................................................................................................29
 
2-6-4. دیدگاه سیاست گذاران..........................................................................................................30
 
2-7. گسترش فیزیکی شهرها و ادغام روستاها....................................................................................32
 
2-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط آنها...................................................................................33
 
2-9. نتیجه گیری و ارایه رویکرد نظری پایان نامه...............................................................................33
 
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................37
 
 
 
فصل سوم : روش شناسی تحقیق..............................................................................................40
 
3-1. مقدمه........................................................................................................................................41
 
3-2. روش تحقیق..............................................................................................................................41
 
3-3. روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی.........................................................................42
 
3-4. روش گردآوری اطلاعات..........................................................................................................44
 
3-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..................................................................................................44
 
3-6. روایی و پایایی پرسشنامه............................................................................................................45
 
3-7. جامعه آماری، روش نمونه­گیری و تعداد نمونه...........................................................................46
 
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................48
 
 
 
فصل چهارم : بررسی نمونه مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)....................................49
 
4-1. مقدمه .......................................................................................................................................50
 
4-2. موقعیت جغرافیایی....................................................................................................................50
 
4-3. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه..........................................................................50
 
4-3-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی شهر سنندج.............................................................................50
 
4-3-2. گسترش فضایی شهر سنندج از سال 1355 تا 1385...............................................................52
 
4-4. معرفی روستاهای مورد مطالعه (حسن آباد و نایسر)...................................................................55
 
4-4-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی روستاهای مورد مطالعه............................................................56
 
4-4-2. ویژگی­ها و تحولات اقتصادی روستاهای مورد مطالعه...........................................................57
 
4-4-3. ویژگی­ها و تحولات کالبدی روستاهای مورد مطالعه..............................................................58
 
4-5. جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه...........................................................................................63
 
4-5-1. وضعیت زمین شناسی............................................................................................................63
 
4-5-2. لرزه خیزی............................................................................................................................64
 
4-5-3. ژئومورفولوژی......................................................................................................................64
 
4-5-4. ویژگی­های اقلیمی.................................................................................................................65
 
4-6. یافته­های تحقیق.........................................................................................................................65
 
4-6-1. یافته­های توصیفی..................................................................................................................65
 
4-6-1-1. ترسیم ویژگی­های كلی مخاطبان: وضعیت سن.................................................................66
 
4-6-1-2. وضعیت تاهل...................................................................................................................67
 
4-6-1-3. وضعیت تحصیلات..........................................................................................................68
 
4-6-1-4. وضعیت شغلی..................................................................................................................69
 
4-6-1-5. وضعیت مالكیت واحد مسكونی.......................................................................................70
 
4-6-1-6. میزان متوسط درآمد خانوار در ماه....................................................................................71
 
4-6-1-7. مدت زمان سکونت در واحد مسكونی............................................................................71
 
4-6-2. یافته­های توصیفی شاخص­های سطوح مختلف مدل نظری...................................................72
 
4-6-2-1. حسن آباد.........................................................................................................................72
 
4-6-2-1-1. سازمان دسترسی و فضایی............................................................................................72
 
4-6-2-1-2. دسترسی به امکانات و خدمات....................................................................................73
 
4-6-2-1-3. محیط اجتماعی............................................................................................................74
 
4-6-2-1-4. بهداشت محیط............................................................................................................75
 
4-6-2-1-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی.............................................................................76
 
4-6-2-1-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................77
 
4-6-2-2. نایسر................................................................................................................................78
 
4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی............................................................................................78
 
4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات.....................................................................................79
 
4-6-2-2-3. محیط اجتماعی............................................................................................................79
 
4-6-2-2-4. بهداشت محیط............................................................................................................80
 
4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی..............................................................................81
 
4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................82
 
4-6-2-3. وضعیت کلی كیفیت محیط مسکونی در دو روستای ادغام شده در
 
شهر سنندج........................................................................................................................................83
 
4-6-2. یافته­های استنباطی.................................................................................................................83
 
4-6-2-1. ارزیابی میزان کیفیت محیط مسکونی.................................................................................83
 
4-6-2-1-1. کیفیت سازمان دسترسی و فضایی.................................................................................83
 
4-6-2-1-2. کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات.........................................................................84
 
4-6-2-1-3. کیفیت محیط اجتماعی................................................................................................85
 
4-6-2-1-4. کیفیت بهداشت محیط.................................................................................................85
 
4-6-2-1-5. کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی........................................................................86
 
4-6-2-1-6. کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی......................................................................86
 
4-6-2-1-7. کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج.....................................87
 
4-6-2-2. مقایسه کیفیت در دو روستای ادغام شده..........................................................................88
 
4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی...........................................................................................88
 
4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات.....................................................................................89
 
4-6-2-2-3. محیط اجتماعی............................................................................................................89
 
4-6-2-2-4. بهداشت محیط.............................................................................................................90
 
4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی..............................................................................90
 
4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................91
 
4-6-2-3. برازش مدل نظری.............................................................................................................91
 
4-6-2-3-1. مقایسه اهمیت زیرشاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی
 
روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................91
 
4-6-2-3-2. مقایسه اهمیت شاخص­های اصلی سازنده کیفیت محیط مسکونی
 
روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................93
 
4-6-2-4. سنجش صحت ساختار دسته بندی سوالات پرسشنامه و کفایت مدل .............................97
 
4-6-3. جمع ­بندی و نتیجه­گیری.....................................................................................................102
 
منابع و مأخذ....................................................................................................................................104
 
 
 
فصل پنجم : نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات..............................................................................105
 
5-1. مقدمه .....................................................................................................................................105
 
5-2. یافته­های تحقیق.......................................................................................................................107
 
5-2-1. نتایج...................................................................................................................................107
 
5-2-2. آزمون فرضیات تحقیق........................................................................................................110
 
5-3. راهکارهای پیشنهادی..............................................................................................................111
 
5-3-1. راهکارهای ارتقاء و بهبود کیفیت محیط مسکونی در روستاهای
 
ادغام شده (در شهر سنندج)............................................................................................................111
 
 
 
پیوست: پرسشنامه............................................................................................................................113
 
 
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                             صفحه
 
جدول (1-1): مهمترین مطالعات خارجی در رابطه با موضوع مورد مطالعه...........................................7
 
جدول (1-2): مهمترین مطالعات داخلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه..............................................8
 
جدول­ (2-1):­ گونه شناسی تفکرات حاکم بر تعاریف کیفیت محیط سکونت.....................................20
 
جدول (4-1): تغییرات جمعیت و مساحت شهر سنندج طی دوره 1385-1355.................................51
 
جدول (4 -2): روستاهای ادغام شده در بافت شهر سنندج طی دوره 1385- 1355............................54
 
جدول (4-3): تغییرات تعداد و نرخ رشد جمعیت روستاهای
 
حسن آباد و نایسر (دوره 1385-1355)..............................................................................................57
 
جدول (4-4): توزیع جنسیت مخاطبان...............................................................................................66
 
جدول (4-5): توزیع سنی مخاطبان....................................................................................................67
 
جدول (4-6): وضعیت تاهل مخاطبان................................................................................................67
 
جدول (4-7): وضعیت تحصیلات مخاطبان.......................................................................................68
 
جدول (4-8): وضعیت اشتغال مخاطبان.............................................................................................69
 
جدول (4-9): وضعیت مالكیت واحد مسكونی مخاطبان....................................................................70
 
جدول (4-10): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه..............................................................................71
 
جدول (4-11): مدت زمان سکونت در واحد مسكونی.......................................................................71
 
جدول (4-12): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی....................................73
 
جدول (4-13): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات.............................74
 
جدول (4-14): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی.....................................................75
 
جدول (4-15): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط.....................................................76
 
جدول (4-16): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی......................77
 
جدول (4-17): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی....................77
 
جدول (4-18): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی....................................78
 
جدول (4-19): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات.............................79
 
جدول (4-20): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی.....................................................80
 
جدول (4-21): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط.....................................................81
 
جدول (4-22): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی......................82
 
جدول (4-23): یافته­های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی....................82
 
جدول (4- 24): مقایسه سطح کیفیت سازمان دسترسی و فضایی در وضع موجود با حد متوسط...............................................................................................................................................84
 
جدول (4- 25): مقایسه سطح کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات در وضع
 
موجود با حد متوسط.........................................................................................................................84
 
جدول (4-26): مقایسه سطح کیفیت محیط اجتماعی در وضع موجود با حد متوسط..........................85
 
جدول (4-27): مقایسه سطح کیفیت بهداشت محیط در وضع موجود با حد متوسط...........................85
 
جدول (4-28): مقایسه سطح کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی در وضع
 
موجود با حد متوسط .........................................................................................................................86
 
جدول (4-29): مقایسه سطح کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی در وضع
 
موجود با حد متوسط..........................................................................................................................86
 
جدول (4-30): مقایسه سطح کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر
 
سنندج بر اساس شاخص­های اصلی..................................................................................................88
 
جدول (4- 31): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت سازمان دسترسی
 
و فضایی.............................................................................................................................................88
 
جدول (4- 32): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین دسترسی به امکانات
 
و خدمات...........................................................................................................................................89
 
جدول (4- 33): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین محیط اجتماعی.........................................89
 
جدول (4- 34): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین بهداشت محیط.........................................90
 
جدول (4- 35): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات داخلی
 
واحدهای مسکونی.............................................................................................................................90
 
جدول (4- 36): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات خارجی
 
واحدهای مسکونی.............................................................................................................................91
 
جدول (4- 37): ضرایب بتای زیرشاخص­های عینی محیط مسکونی روستاهای
 
ادغام شده در شهر سنندج..................................................................................................................92
 
جدول (4- 38)  ضرایب بتای زیرشاخص­های ذهنی محیط مسکونی روستاهای
 
ادغام شده در شهر سنندج..................................................................................................................93
 
جدول (4- 39): ضرایب بتای شاخص­های سازنده کیفیت محیط مسکونی
 
روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................94
 
جدول (4- 40): میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی ادراك كیفیت
 
محیط مسکونی ساکنان......................................................................................................................97
 
جدول (4- 41): نتایج شاخص KMO...........................................................................................................................98
 
جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های ذهنی
 
کیفیت محیط مسکونی.......................................................................................................................98
 
ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های
 
ذهنی کیفیت محیط مسکونی.............................................................................................................99
 
ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های
 
ذهنی کیفیت محیط مسکونی...........................................................................................................100
 
جدول (4-43): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص­های عینی
 
کیفیت محیط مسکونی....................................................................................................................101
 
جدول (5-1): وضعیت کیفیت محیط مسکونی شاخص­ها و زیرشاخص­های
 
مدل نظری......................................................................................................................................108
 
جدول (5-2): میزان اهمیت شاخص­ها و زیرشاخص­های سازنده کیفیت
 
محیط مسکونی.................................................................................................................................109
 
 
 
فهرست نمودار
 
عنوان                                                                                             صفحه
 
نمودار (4-1): توزیع جنسیت مخاطبان...............................................................................................66
 
نمودار (4-2): توزیع سنی مخاطبان....................................................................................................67
 
نمودار (4-3): وضعیت تاهل مخاطبان................................................................................................68
 
نمودار (4-4): وضعیت تحصیلات مخاطبان.......................................................................................69
 
نمودار (4-5): وضعیت اشتغال مخاطبان.............................................................................................70
 
نمودار (4-6): وضعیت مالكیت واحد مسكونی مخاطبان....................................................................70
 
نمودار (4-7): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه................................................................................71
 
نمودار (4-8): مدت زمان سکونت در واحد مسكونی.........................................................................72
 
نمودار (4-9): وضعیت كیفیت محیط مسکونی در دو روستای حسن آباد و نایسر...............................83
 
نمودار (4-10): ضرایب اهمیت شاخص­ها و زیرشاخص­های سازنده کیفیت محیط
 
مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج....................................................................................95
 
نمودار (5-1): اهداف تحقیق............................................................................................................107
 
 
 
فهرست اشکال
 
عنوان                                                                                             صفحه
 
شکل (2-1): چهارچوب كیفیت زندگی.............................................................................................16
 
شکل (2-2): مولفه های موثر بر کیفیت محیط....................................................................................18
 
شکل (2-3): متغیرهای موثر بر رضایت مندی سکونتی.......................................................................24
 
شکل (2-4): مدل رضایت مندی محیط مسکونی................................................................................25
 
شکل (2-5): مولفه­های سه گانه کیفیت طراحی محیط­های مسکونی در مدل کانتر..............................30
 
شکل (2-6): ماهیت سلسله مراتبی کیفیت محیط مسکونی از دیدگاه سیاست گذاران.........................31
 
شکل (2-7): مدل نظری و پایه ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی در روستاهای
 
ادغام شده در شهر سنندج...................................................................................................................36
 
شکل (3-1): فرایند انجام تحقیق........................................................................................................42
 
شکل (3-2): چهارچوب ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی..........................................................43
 
 
 
فهرست تصاویر
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:46 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع عقد وکالت ..

 یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مثل دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل و نقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکتها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می گردد. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی 28 ماده را به خود اختصاص داده، لیکن در بعضی از مواد از جمله «عقد یا ایقاع بودن عقد وکالت، قلمرو موضوعی عقد وکالت، وکالت شفاهی یا کتبی، وکالت مطلق یا مقید، لزوم یا جواز عقد وکالت، مسئولیت وکیل و . . . » نواقص و یا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آراء گردد لذا در این نوشتار سعی بر آن گردید که در بخش دوم به آسیب شناسی مقررات وکالت (نواقص وخلاء های قانونی آن) پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده این نواقص شناخته شوند.

 
کلید واژه :
 
عقد وکالت، نواقص و خلاء قانونی، آسیب شناسی عقد وکالت، حق العمل کاری، مدیران شرکتها.
 
مقدمه
 
وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند.
 
وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و ... را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.
 
از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:44 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی كاركنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد ك ..

 سرمایه اجتماعی  از مفاهیم نوینی است كه امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است. سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی كه از یك طرف موجب ارتقای تبادلات و سطح همكاری اعضای آن جامعه و از طرف دیگر موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد تعریف كرده اند. كوهن و پروساك اعتقاد دارند كه سرمایه اجتماعی می تواند به توسعه اقتصادی كمك نماید. برخی از مزایای مورد اشاره این افراد به شرح ذیل می باشد:  اشترك گذاشتن بهتر دانش ، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد ،ایجاد روح تعاون (درون سازمان ،بین سازمان و مشتریان و شركا) كاهش نرخ جابه جایی ،كاهش هزینه های استخدام ،كمك به آموزش ،ابقای دانش سازمانی ،كاهش تغییرات نیروی كار ،افزایش فعالیت های مرتبط با ثبات سازمانی و درك مشترك (كوهن و پروساك ،2001).كلارك سون سرمایه اجتماعی را به عنوان فرایند حل مشكل توصیف می نماید. یك شخص به تنهایی نمی تواند سرمایه اجتماعی را ایجاد نماید ،ولی منبعی است برای افرادی كه در شبكه روابط اجتماعی كم و بیش بلند مدت قرار می گیرند. اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی در این است كه سبب اجتماع افرادی می شود (گروه ها ،تیم ها ،سازمان هاو...)كه با همدیگر به طور موفقیت آمیز كارها را به پایان می رسانند. سرمایه اجتماعی سازمانی احساس انسجام را از طریق اعتماد و همكاری ایجاد می نماید.(رحمانی،1387:81)

در دنیای كنونی ،هر كس در هر سمت سازمانی و با هر نوع تحصیلات و شغلی به طور دائم در حال تصمیم گیری برای حوزه كاری یا زندگی خود است. سطح این تصمیمات یكسان نیست. بعضی ازاین تصمیم گیری ها در سطح فردی است ،گاهی برای سازمان و مؤسسه مربوط و در پاره ای از موارد در سطح ملی و گاهی در سطح جهانی ،به منظور تصمیم گیری درباره این موضوعات یا افراد ،در هر سطحی باید آنها را شناخت و برای شناخت آنها باید اطلاعاتی درباره جنبه های مختلف و ویژگی های آنها به دست آورد.
این پژوهش به بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان در سازمان میپردازد. این تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات تحقیق میپردازد ،در فصل دوم مروری بر مبانی نظری موضوع صورت میگیرد ،درفصل سوم روش تحقیق مرور شده است و در فصل چهارم آزمونهای آماری و نتایج بدست آمده از آزمون فرضیهها و یافتههای جانبی پژوهش بیان شده است و در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات میپردازد.
در این تحقیق شاخصهای رضایت شغلی درابعاد ،عوامل سازمانی ،عوامل فردی ،ماهیت كار ،محیط كار ،مورد بررسی قرار میگیرد ،سرمایه اجتماعی نیز در سطح فردی و با ابعاد قابلیت اعتماد ؛مشارکت و رهبری مدنی ؛ بخشش و روحیه داوطلبی ؛توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی ؛تنوع در معاشرتها و دوستیها و مشارکت سیاسی سنجیده میشود. تحقیق حاضر براساس هدف ،جزء تحقیقات کاربردی محسوب شده واز نظر گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع ،از روش کتابخانه ای و شبکههای اینترنتی و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. با مطالعه پژوهش ها به این نتیجه رسیدیم که مناسبترین نوع مقیاس اندازه گیری نگرش ها استفاده از طیف لیکرت است که با استفاده از فرمول کرونباخ با ضریب برابر87/0روایی آن تائید شد.آزمون مورد استفاده برای بررسی و تحلیل نتایج اطلاعات جمع  آوری شده ضریب همبستگی پیرسون میباشد. نتایج حاکی از تأیید فرضیه اصلی وپنج فرضیه فرعی آن می باشد ،یعنی میان رضایت شغلی کارکنان و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
 
فهرست مطالب
عنوان..............................................................................................................................صفحه
فصل اول: كلیات
1-1- مقدمه    2
1-2- تشریح و بیان موضوع    3
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
1-4- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته    10
1-5- سوال اصلی تحقیق    18
1-5-1- سوالات فرعی    18
1-6- اهداف تحقیق    18
1-6-1- هدف اصلی تحقیق    18
1-6-2-اهداف فرعی تحقیق    18
1-7- فرضیه های تحقیق    20
1-7-1- فرضیه اصلی    20
1-7-2- فرضیه های فرعی    20
1-8- نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق    20
1-9- قلمرو تحقیق    21
1-9-1- قلمرو موضوعی    21
1-9-2- قلمرو زمانی    21
1-9-3- قلمرومکانی    21
1-10- جامعه آماری    21
1-10-1- نمونه آماری    21
1-11- روش انجام تحقیق    21
1-11-1- روش تحقیق    21
1-11-2- روش گردآوری اطلاعات    22
1-11-3- روش یا روشهای نمونه گیری    22
1-11-4- مدل تحلیلی تحقیق    23
1-11-5-. روشهای موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه     24
1-11-6- محدودیت های تحقیق.....................................................................................................24
1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی    24
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری
مقدمه    26
2-1-1-سرمایه اجتماعی    31
2-1-2- تعاریف سرمایه اجتماعی    33
2-1-3-مؤلفه های سرمایه اجتماعی    36
2-1-4- شاخص های سرمایه اجتماعی    37
2-1-5-  منابع سرمایه اجتماعی    38
2-1-6- كاركرد روابط اجتماعی(شبكه ها) از چشم انداز سرمایه اجتماعی    45
2-1-7-  انواع تقسیم بندی سرمایه اجتماعی    53
2-1-8- سرمایه اجتماعی  و مدیریت    58
2-1-9- سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی    64
2-1-10- دیدگاه های صاحب نظران سرمایه اجتماعی    65
2-10-1- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو    65
10-2-سرمایه اجتماعی از دیدگاه كلمن    65
2-10-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام     66
2-10-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه برت    69
2-10-5- سرمایه اجتماعی از دیدگاه الهاندر پورتس    69
2-10-6- سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس وكومایا    70
2-10-7- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمز جاكوب    71
2-10-8- سرمایه اجتماعی از دیدگاه وان بیكر    71
2-10-9-سرمایه اجتماعی از دیدگاه شیف    72
2-10-10-سرمایه اجتماعی از دیدگاه كوهن پروساك    72
2-10-11- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بانك جهانی    72
2-10-12- سرمایه اجتماعی از دیدگاه ولكاك و ناریان    37
2-11- سه كاركرد اصلی سرمایه اجتماعی    77
2-12-سرمایه اجتماعی و حاكمیت    79
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:41 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری ..

 شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی سهمی از  نیت او قرار می دهد وبه همین جهت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، تنها به جرم نمی نگرد بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد، از نظر حقوق سوء نیت، اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد. قصد به قصد با سبق تصمیم و قصد ساده تقسیم می شود که در قصد با سبق تصمیم بین ارتکاب فعل و تفکر مجرمانه فاصلۀ زمانی طولانی وجود دارد و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم می پردازد. در حقوق امریکا برای سبق تصمیم سوء دو معنا درنظر گرفته شده است یکی قصد قتل و دیگری کشتن با بی تفاوتی فاحش. در حقوق انگلیس مواردی وجود دارد که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در حقوق ایران است از جمله موارد مذکور دعوای هیام ، ندریک و هنکاک می باشد. وجه تمایز قتل عمد از غیر عمد در حقوق انگلیس وجود سوءنیت قبلی یا سبق تصمیم سوء در قتل عمد است. قصد ساده یا سوء نیت ساده عبارت از خواستن ارتکاب فعل مجرمانه به نحوی که بین تفکر و وقوع جرم فاصله ای وجود نداشته باشد و قبلاً مرتکب برای آن نقشه ای طراحی نکرده باشد. همچنین قصد به درجات مختلفی مثل قصد صریح و غیر صریح و قصد احتمالی یا بی پروایی تقسیم می شود که قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری داشته و ارادۀ ابتدایی به قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته و آن را خواسته باشد. قصد صریح نیز انواعی دارد که فقها معمولاً متذکر این موارد شده اند که عبارتند از قصد جازم و قصد رجایی یا نادراً کشنده، در برخی از جرائم متهم نمی خواهد یا قصد ندارد نتیجه ای را موجب شود اما تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد. به موجب این معنا اگر نتیجه بسیار محتمل تشخیص داده شود نیت وجود دارد اما اگر صرفاً محتمل یا ممکن پیش بینی شود بی تفاوتی یا بی پروایی وجود خواهد داشت. فقها دو ملاک در تحقق رکن روانی قتل عمدی بیان داشته اند یکی قصد قتل و دیگری قصد فعلی که نوعاً کشنده است. قصد صریح و ابتدایی برکشتن دیگری با هر وسیله ای هرچند نادراً کشنده باشد چنانچه منتهی به فـوت گردد موجب قصاص است، ارتکاب فعل نوعاً کشنده در صورتی موجـب قصـاص است که حاکی از قصد بوده  و مظاهر خارجی عمـد در قتل باشد. با ظاهر بنـدهـای ب و ج مـاده  206  قــانون مجـازات اسـلامی به نـظر مـی رسد مقـنن امـاره ای را که

 
 کاشف از قصد مرتکب باشد ارائه نموده است و آن کشنده بودن کار است. قتل عمد محض قتلی است که مرتکب قصد صریح قتل داشته باشد و عمل وی نیز نوعاً کشنده باشد. قتل عمد همچنین بنابر نظر قانونگذار و صاحب تحریرالوسیله در جایی که عمل نادراً کشنده است اما قصد کشتن وجود دارد متصور است برخی این موارد را قتل عمد نمی دانند. نوعاً کشنده بودن عمل دارای مصادیقی است که عبارتند از کشنده بودن به اعتبار وسیله،کشنده به اعتبار حساس بودن موضع، حساس بودن و کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه ،همچنین در خصوص ضابطۀ نوعاً کشنده حقوق دانان برداشت های متفاوتی داشته اند که به برداشت ذهنی و برداشت عینی و برداشت مختلط یا عینی ذهنی می توان اشاره نمود.
 
                                                   فهرست مطالب
 
مقدمه .........................................................................................................................................1
 
الف: تبیین موضوع.......................................................................................................................2
 
ب: سؤالات تحقیق......................................................................................................................6
 
پ: ضرورت تحقیق.....................................................................................................................7
 
ت: شیوۀ کار...............................................................................................................................7
 
ث: سازمان تحقیق........................................................................................................................7
 
فصل نخست: مفهوم، انواع و درجات قصد............................................................9
 
مبحث  نخست: مفهوم قصد ........................................................................................... 10
 
گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد..................................................................................... 10
 
گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد ......................................................................................... 10
 
گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد...................................................................................... 12
 
مبحث دوّم : انواع قصد.................................................................................................. 15
 
گفتار نخست: قصد باسبق تصمیم .................................................................................. 15
 
گفتار دوم: قصد ساده .................................................................................................. 17
 
مبحث سوّم : درجات قصد ........................................................................................... 18
 
گفتار نخست: قصد صریح یا مستقیم............................................................................... 18
 
گفتار دوم: قصد غیرصریح یا ضمنی  ............................................................................. 20
 
گفتار سوم: قصد احتمالی یا بی پروایی............................................................................ 30
 
فصل دوّم: مفهوم و درجات قتل عمدی..............................................................43
 
مبحث نخست: مفهوم قتل عمدی.................................................................................... 44
 
گفتارنخست: مفهوم قتل................................................................................................ 44
 
گفتار دوم: مفهوم عمد  ................................................................................................ 44
 
گفتار سوم: مفهوم قتل عمدی ........................................................................................ 46
 
مبحث دوم : درجات قتل عمدی..................................................................................... 51
 
گفتار اول: قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم........................................................... 51
 
گفتار دوم: قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم ................................................ 54
 
گفتار سوم: قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی .................................................. 56
 
فصل سوّم: تبیین ضابطه نوعاً کشنده...................................................................62
 
مبحث نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون ................................................... 63
 
گفتار نخست: در فقه..................................................................................................... 63
 
گفتار دوم: در قانون  .................................................................................................... 68
 
مبحث دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل ................................................................... 71
 
گفتار نخست:کشنده بودن به اعتبار وسیله ........................................................................ 71
 
گفتار دوم: کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع ....................................................... 72
 
گفتار سوم: کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه................................. 74
 
مبحث سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل .......................................... 77
 
گفتار نخست: برداشت ذهنی از ضابطۀ نوعاً کشنده .......................................................... 77
 
گفتار دوم : برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) ................... 81
 
گفتار سوم: برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده .................................................... 83
 
نتیجه گیری و پیشنهادها................................................................................................ 90
 
منابع و مآخذ................................................................................................................ 99
 
 
 
 
 
مفهوم ،انواع و درجات قصد
 
 
 
مقدمه
 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاش هایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزه کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزایی طلب می نماید. از جمله این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان بر این کره خاکی دارد.
 
گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم ، سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سوره مبارکه «نساء» آیه (93) بطور صریح وعده عذاب داده است و می فرماید: «و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما». در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.
 
معیار نوعاً کشنده در قانون و فقه ضابطه ای است عینی برای کشف وضعیت ذهنی مرتکب و لذا معیاری تماماً عینی نیست. همچنین معیار نوعاً کشنده بر قصد احتمالی، بی پروایی و بی تفاوتی مرتکب نسبت به مرگ مجنی علیه دلالت دارد. نوعاً کشنده بودن فعل گاه مطلق و گاه نسبی است. نسبی بودن معیار به این مفهوم است که فعل به اعتبار موضع و وضعیت مجنی علیه می تواند کشنده باشد. معیار نوعاً کشنده با اصطلاح شر ضمنی در حقوق انگلیس و نیز ضابطۀ نوعی قابل مقایسه است.
 
 
 
مبحث  نخست: مفهوم قصد
 
گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد
 
 قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است. در ترمینولوژی به مفهوم مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد. مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.
 
گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد
 
شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الاعمال بالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کسی که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. در نهایت وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.
 
به همین جهت است که در تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تأکید شده که:«مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست».[1]
 
 
 
قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:
 
هاجس، خاطر، حدیث نفس، همّ و عزم.
 
هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحله همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبه عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل در می آورد.[2]
 
هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئول شناخته نمی شود. در مرحله سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئه لایکتب سیئه» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.
 
یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.
 
و امّا توجه به  مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشه قرآنی دارد. خداوند متعال در سوره آل عمران، آیه 159 می فرمایند:
 
« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و 
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 3
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:39 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه : بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجا ..

  گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A
گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان
بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392  
تابستان 1394
 
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه ی علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسوولیت و یا عدم مسوولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه ی حقوق کیفری است.از این حیث شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت بسزایی دارد.قوانین کیفری ایران جز در مواد 225و323قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ،اشاره ای دیگری به این موضوع ندارد.این نوشتار ،بابررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبین می نماید و ضمن بررسی وضعیت اراده،اختیار و قصد شخص  خوابیده ،چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیّت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.
 
واژگان کلیدی :خواب طبیعی ،خواب مصنوعی ،جرم ،مسوولیّت کیفری ،مجازات
 
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-مقدمه
با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و... ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]
اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب      می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.
شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]
برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده  خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.
به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است.
غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است.[5]در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رف
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 4
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:36 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ..

 فصل اول: كلیات تحقیق

 
1-1) مقدمه .............................................................................................................................3
 
1- 2 )بیان مسأله........................................................................................................................4
 
1-3 )اهمیت و ضرورت تحقیق  ...........................................................................................6  
 
      1-4)اهداف تحقیق..................................................................................................................7
 
1-4-1)هدف اصلی..................................................................................................................7
 
1-4-2)اهداف فرعی................................................................................................................7
 
1– 5)مدل مفهومی تحقیق.........................................................................................................8
 
1 -6 )فرضیات تحقیق...............................................................................................................8
 
1 -6-1 )فرضیه اصلی...............................................................................................................8
 
1 -6-2 )فرضیات فرعی............................................................................................................8
 
1- 7 )تعریف نظری واژه ها.......................................................................................................8
 
 
 
فصل دوم: مبانی نظری موضوع
 
1-2 ) مقدمه
 
بخش اول : مدیریت ارتباط با مشتری
 
2-1-1) مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری...................................................................................11
 
2-1 -2) چگونگی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری................................................................14
 
2-1-3)  عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری.........................................................16
 
2 – 1- 4 ) مفهوم مشتری و رضایت مندی مشتریان ............................................................................20
 
2 – 1- 5 ) فرآیند کلی مدیریت امور مشتریان ...........................................................................21    
 
2 – 1- 6 ) اهداف مدیریت ارتباط با مشتری.............................................................................23
 
202 – 1 – 7 ) ابعاد وعناصر  سی آر ام.......................................................................................30
 
2 – 1- 8 ) فرآیند پیاده سازی  سی آر ام ....................................................................... ...........31
 
2  -1 - 9 ) مراحل ارایه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتری..............................................................32
 
2 – 1- 10 ) عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی استراتژی  سی آر ام .....................................34
 
2 – 1- 11 )چالش های اجرایی سی آر ام ...............................................................................34
 
2- 1- 12 ) تکنولوژی سی آر ام  و الگوهای های عملکردی.................................... .............35
 
2-1- 13 ) الگوهای سی آر ام  .................................................................................................37
 
2 – 2) بخش دوم: تعهد عاطفی
 
2 – 2-1 ) مفهوم تعهد...................................................................................................... 44
 
2 – 2-2 ) مفهوم تعهد سازمانی..........................................................................................45
 
2 – 2-3 ) الگوهای تعهد سازمانی...................................................................................... 48
 
2-3 ) بخش سوم: شرکت های صنعتی شهرستان گلپایگان
 
2-3 – 1 ) شرکت تولیدی بهران محور.................................................................................54
 
2-3 – 2 ) شرکت پلیمر گلپایگان........................................................................................55
 
2-3 – 3 ) شرکت لبنیاتی مروارید گلپایگان(اصیل)...............................................................56
 
2 – 4 ) بخش چهارم: تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع
 
2- 4 – 1) تحقیقات داخلی ...............................................................................................57
 
2- 4 – 2) تحقیقات خارجی..............................................................................................60
 
 
 
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
 
3– 1  ) مقدمه ..............................................................................................................................64
 
3 – 2 )   نوع تحقیق...................................................................................................................... 64
 
3-3 ) روش گردآوری اطلاعات.................................................................................................... 64
 
3 – 4 )جامعه آماری........................................................................................................... 64
 
3 – 5 ) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه....................................................................... 64
 
3 – 6) ابزار جمع آوری داده ها............................................................................................65
 
3 – 7 ) اعتبار و روایی پرسشنامه...........................................................................................66
 
3 – 8 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................... 67
 
3- 8 – 1) آمارتوصیفی.......................................................................................................67
 
3- 8 – 2)  آمار استنباطی....................................................................................................67
 
 
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
 
4-1(  مقدمه.....................................................................................................................71
 
4-2) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.............................................................................71
 
4-3 ) نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی...............................................................................74
 
4-3 – 1) بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته.................................................................75
 
4-3-2) بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیرهای مستقل.......................................76
 
4-3-3) بررسی نرمال بودن خطا ها ..................................................................................76
 
4-3-4) آزمون دوربین-واتسون ......................................................................................80
 
4-4) نتایج رد یا قبول فرضیه ها ........................................................................................84
 
 
 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
 
5-1) مقدمه....................................................................................................................89
 
5- 2 )  نتایج تحقیق.........................................................................................................89
 
5– 3 ) پیشنهادها پژوهشی تحقیق......................................................................................91
 
5– 4 ) پیشنهادها به محققان آتی.......................................................................................93
 
5– 5 ) محدودیت های تحقیق .........................................................................................93
 
 
 
پیوست ها
 
پیوست الف: پرسشنامه....................................................................................................95
 
پیوست ب : خروجی نرم افزار..........................................................................................97
 
 
 
منابع و ماخذ
 
منابع فارسی................................................................................................................109
 
منابع لاتین..................................................................................................................112
 
 
 
چکیده انگلیسی .........................................................................................................122
 
چكیده
 
پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری مستلزم طراحی و تدوین صحیح اهداف و استراتژی ها با ساختار، فرهنگ (یا نیروی انسانی) و تکنولوژی سازمانی می باشد. با اینکه تحقیقات زیادی در خصوص دلایل عدم موفقیت سازمان ها در اجرای برنامه ها و استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری صورت گرفته است اما تحقیقات اندکی در خصوص عوامل استراتژیک و مؤثر در فرآیند پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز انجام پذیرفته که به طور کلی می توان نتایج اکثر تحقیقات در اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری را در استراتژی، تکنولوژی، ساختار و فرهنگ سازمانی خلاصه نمود. مسأله مهمی که در فرآیند پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر پس از گذشت زمان نسبتاً معقولی سازمان با شکست روبرو گردید، باید هرچه سریع تر راهبردهای دیگری را اتخاذ نمود و اگر یک راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری، سودآوری سازمان را بهبود ببخشد مسلم است که سازمان در مسیر درست و موفقیت آمیزی قرار دارد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز ارتباط با مشتری بوده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر را مدیران و کارکنان شرکت های صنعتی گلپایگان تشکیل داده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیق پس از تجزیه و تحلیل 157 پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS نشان داده است که بین تعهد عاطفی کارکنان با اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری، فرهنگ سازمانی، تسهیلات رهبری و فرآیندهای سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد، اما وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین تکنولوژی و تعهد عاطفی تأیید نشده است.
 
واژگان کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، تعهد عاطفی، فرهنگ سازمانی، تسهیلات رهبری، فرایندهای سازمانی، تکنولوژی
 
1-1)  مقدمه
 
همزمان با پایان یافتن دوران سلطه اندیشه های كلاسیك و ابزارانگارانه در مدیریت، توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت بیشتر شد و در نتیجه تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی عمق بیشتری یافت و قلمرویی با عنوان"اخلاق كاری" در بین بسیاری از اندیشمندان مطرح شد. اخلاق كاری دارای وجوه و جلوه های متعددی است كه یكی از ابعاد عملی آن" تعهد " نام دارد. این مفهوم كه در جریان شناخت و درگیرشدن افراد با سازمان تجلی می یابد، در دهه گذشته جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است. ارزش و اهمیت این مفهوم تا حدی است كه استاو درباره آن می گوید: ارزش و اهمیت تعهد سازمانی، باید به عنوان یك ساخت مجزا و مستقل از سایر مفاهیم روانشناختی(نظیر انگیزش، درگیری شغلی یا سایر گرایش های رفتاری دیگر) به اثبات برسد(خاکی، 1376، 157). آن دسته از سازمان هایی كه به اهمیت نقش منابع انسانی در بهبود بهره وری پی برده اند، ارزش نیروی كار متعهد و در صحنه را می دانند، بنابراین منابع مهم و انرژی های فراوانی از مدیریت را صرف ایجاد محیطی می كنند كه كاركنان بتوانند با حداكثر توان خود، در بهبود عملكرد سهیم باشند. از آن جا كه تعهد كاری، عكس العمل عاطفی و ذهنی فرد نسبت به كار است در صورت بالا بودن تعهد سازمانی، مقدار تولید و قابلیت كارآیی افراد بالا می رود و فقدان این عامل، عدم رضایت شغلی، پایین آمدن وجدان كاری، كندی كاری و غیبت های مكرر در سازمان و اختلال در سلامت روانی افراد را در پی دارد(چامپوکوم[1]، 2004، 406 ). درك فرآیند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه مفید است زیرا علاوه بر آنچه گفته شد، موجب ابداع كاركنان، ماندگاری بیشتر در مؤسسه و قدرت رقابت زیادتر مؤسسه شده و در عین حال جامعه نیز از بهره وری بیشتر سازمان ها و كیفیت بهتر محصولات بهره مند می شود) رنجبریان، 1375، 41). مدیران سازمان های تجاری و تولیدی برای عقب نماندن از بازار رقابتی بر آن شدند تا برای موفقیت در رقابت به استراتژی ها و روش های گوناگونی روی آورند . کسب و کار و بازاریابی از حالت ساده و سنتی گذشته به فعالیتی کاملاً حرفه ای و نیازمند دانش وسیع در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری اطلاعات تبدیل گردید.  با عنایت به اهمیت و تأثیر رضایت و وفاداری مشتری در بیشتر نمودن سهم بازار، سازمان ها به مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان ابزاری برای افزایش سودآوری خود می نگرند. مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان ها، نوعی استراتژی تجاری به شمار می رود. بسیاری از سازمان های موفق بر این نکته تأکید دارند که حفظ و نگهداری رابطه ای پایدار با مشتریان، می تواند آن ها را در صحنه رقابت استوار و پیشرو نگه دارد. این استراتژی در سازمان های مختلف، بر پایه نیازهای سازمان و مشتری متفاوت است. مدیریت ارتباط با مشتری تصویری کلی و روشن و در عین حال همراه با تمامی جزئیات مورد نیاز از مشتریان را به دست داده و این امکان را فراهم می سازد که با هر مشتری ارتباطی ویژه و کارساز برقرار شده تا هیچ فرصتی برای فروش بیشتر و تأمین رضایت مشتری از دست نرود.
 
همچنین به دلیل افزایش روزافزون رقابت، سازمان ها برای بقای خود در عرصه رقابت باید بتوانند شناخت درست و به موقعی از محیط پیرامون خود داشته باشند( به ویژه مشتریان که عامل اصلی حیات سازمان ها می باشند.)تا با درك بهنگام تغییرات و خواسته ها و نیازهای مشتریان در جهت تعامل مؤثر با محیط پیش روند . از این رو بسیاری از سازمان های موفق در دنیا توجه به محیط بیرونی و شناسایی دقیق نیازهای مشتریان از طریق ایجاد سیستم های کسب اطلاعات محیطی را در اولویت قرار داده اند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات مربوط به تعهد سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری و اصول و مفاهیم آن، به بررسی ارتباط بین این دو متغیر پرداخته خواهد شد ، بنابراین در این فصل به مرور کلیات تحقیق پرداخته می شود.
 
2– 1 ) بیان مسئله
 
فاصله زیاد کشور ایران با کشورهای پیشرفته در زمینه تولید تکنولوژی باعث شده تا ایران به عنوان وارد کننده تکنولوژی ، عمل کرده و به کرات شاهد ورود تکنولوژی های جدید(که در برخی موارد هزینه های سنگینی را نیز به همراه دارد) باشد . اما با این وجود ، در بسیاری از موارد این تکنولوژی ها به طور مناسب مورد استفاده قرار نمی گیرند و یا پس از مدتی به علت عدم بهره گیری مناسب، به طور کلی کنار نهاده می شوند. بنابراین می توان گفت کشورهای جهان سوم برای پر کردن خلأ تکنولوژیکی خود به تکنولوژی های جدید چشم امید دوخته اند ولی موضوع مهمی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد ، نحوه پذیرش تکنولوژی و عواملی که بر این پذیرش اثر می گذارند ، می باشد. تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری( سی آر ام[2]) نیز از جمله این تکنولوژی ها می  باشد که امروزه سازمان ها وشرکت های بزرگ دنیا اعم از خدماتی و یا تولیدی از آن به صورت کامل جهت دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند. به طور کلی می توان گفت مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد می نماید و همچنین تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد. در گذشته مشتری ها از تولیدكنندگان تحویل به موقع، كیفیت خوب و ارزانی كالا و خدمات را انتظار داشتند، تجارت بیشتر رابطه محور بوده و واسطه ها در زنجیره توزیع قدرتمند بوده اند. با توزیع در سطح گسترده محصولات، رقابت اصلی بر حفظ ارایه خدمات و توسعه محصول به مشتری و تسهیل خرید مشتری بوده نه حفظ و نگهداری رابطه با مشتریان موجود. اما امروزه، سازمان ها در محیطی پویا و پیچیده كسب و كار می كنند، رقابت بین سازمان ها افزایش یافته، چرخه عمر محصولات كاسته شده و دوره عمر سازمان ها سریع تر به مرحله افول خویش می رسد. در موارد بسیاری، تولید كنندگان كالاهایی با كیفیت مشابه تولید می كنند و این مشتری است كه تصمیم خرید را می گیرد(آبلا گارسس[3]،2004، 603). مدیریت ارتباط با مشتری یك راهبرد تجاری برای ایجاد ارزش دو سویه است كه تمام جوانب مشخصات مشتری را شناسایی می كند، دانش مشتری را به وجود می آورد، روابط را با مشتری شكل می دهد و برداشت آنها را درباره محصولات یا خدمات سازمان ایجاد می كند. پیشرفت ارتباطات، تکامل عصر اطلاعات و ظهور ابزارهای جدید ارتباطی، سازمان ها را با انبوهی از مشتریان متفاوت و مشتریان را نیز با گزینه های انتخابی بسیاری مواجه ساخته است که نتیجه آن افزایش قدرت تصمیم گیری مشتریان و بی ثباتی بازار است. در این میان اندیشمندان مدیریت، نسخه حفظ مشتری و شیوه های صحیح ارتباط با آن ها را تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری تجویز می کنند که از جمله مزایای آن می توان به افزایش رشد درآمد، کاهش هزینه های فروش وتوزیع و حداقل سازی هزینه های پشتیبانی از آنان اشاره نمود(الهی، 1387، 10). در حقیقت تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، کلیه فرآیندها و فناوری هایی است که سازمان برای شناسایی، انتخاب، ترغیب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتری به کار می گیرد. مدیریت ارتباط با مشتری مدیران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتری برای بالا بردن فروش، ارایه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سودآوری روابط مستمر را افزایش دهند همچنین آگاهی از نگرش های کارکنان درباره سازمان و شغل به دلیل تبدیل آن ها به نیات رفتاری و تأثیر گذاری بر رفتار، برای مدیران ضروری است. یکی از نگرش های سازمانی که در طول دهه های گذشته مورد علاقه پژوهش گران علوم رفتاری و مدیریت بوده، تعهد سازمانی است. یکی از ابعاد متمایز تعهد سازمانی، تعهد عاطفی است که به دلیل تأثیر گذاری چشمگیر بر نیت ترک سازمان، غیبت و جابه جایی، بیش از سایر ابعاد مورد توجه است(لوک و کراوفورد[4]، 2001، 594 ؛ میر و وندنبرگ[5]، 2004، 991). در نظر گرفتن ارزش پیامدهای این بعد از تعهد، اهمیت شناخت چگونگی ارتقای آن در کارکنان را روشن می سازد. سازمان ها از طریق دو شیوه می توانند تعهد سازمانی كارمندانشان را افزایش دهند ابتدا سازمان ها می توانند درك كارمندان را از عضویت سازمانی افزایش دهند، دوم این كه سازمان ها می توانند به كارمندان نشان دهند كه آنان مورد توجه كارفرمایند و كارفرما برای آنان ارزش قائل است و این هم از لحاظ نظری و هم عملی مهم است. از لحاظ نظری به این دلیل كه بحث راجع به چنین موضوعی به بازیابی نتایج تحقیقات گذشته كمك می كند و از لحاظ عملی نیز از آن جهت اهمیت دارد كه سازمان ها در سال های اخیر در گیر پیدا كردن راه های مؤثر برای افزایش تعهد سازمانی هستند(روسیا[6]، 2004، 120). 
 
رایج ترین رویکرد به تعهد سازمانی، این است که تعهد را یک حلقه عاطفی به سازمان تلقی می کنند؛ به گونه ای که فرد متعهد هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت کرده و از عضویت در آن لذت می برد. این دیدگاه توسط افرادی چون کانتر(1968) و بوکانان(1974) توسعه یافت، اما بهترین توصیف از این مفهوم تعهد، توسط پورتر و همکارانش(1974) ارایه شد که تعهد سازمانی را به عنوان میزان هویت گرفتن فرد از سازمان و مشارکت در آن تعریف کردند(آلن[7]، 1990 ، 18). از نظر آن ها تعهد سازمانی به لحاظ مفهومی، دارای سه مشخصه است:
 
پذیرش عمیق اهداف و ارزش های سازمان،
تمایل به تلاش زیاد برای موفقیت سازمان،
تمایل قوی به باقی ماندن به عنوان عضو سازمان(پورتر[8] ، 1974، 603 ).
 شواهد در دسترس حاکی از آن است که وقتی تجارب شغلی افراد با انتظارات آنها همخوانی داشته باشد و نیازهای پایه افراد نیز از طریق شغل و کاری که افراد در سازمان دارند برطرف شود، سطح تعهد عاطفی آنها افزایش می یابد( استال ورث[9] ، 2006، 945). دراین پژوهش از تعهد عاطفی استفاده شده است؛ تعهد عاطفی براحساس تعهد كاركنان براساس میزان سازگاری و توافق با اهداف و ارزشهای سازمان دلالت دارد.(آلن ومی یر، 1990 ؛ بالای[10]، 2000؛ كتین[11]، 2004؛ نادی وهمكاران، 1388).
 
 با توجه به موارد فوق این تحقیق در صدد بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری و اجرای موفقیت آمیز این تکنولوژی در شرکت های صنعتی شهرستان گلپایگان می باشد.
 
1– 3 ) اهمیت و ضرورت تحقیق
 
مدیریت ارتباط با مشتری تمام مؤلفه هایی است كه در درون یك سازمان با مشتری و به شیوه ای هوشمند در ارتباطند. فرآیند های مدیریت ارتباط با مشتری با پشتیبانی نقش های عملیاتی و فناوری كسب وكار تمام این مؤلفه ها را به هم متصل می كنند. به دلیل طبیعت كسب وكار، مدیریت ارتباط با مشتری می تواند پیچیده باشد. بسیاری از عملیات و فعالیت های روزمره كسب وكارها با مشتریان سر و كار دارند؛ از این رو فراهم آوردن سیستم هایی كه بتواند هر كدام از این وظایف را بهبود ببخشد، برای موفقیت حیاتی است. با اینكه این واقعیت كه پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری، مزایای بسیار زیادی هم به صورت محسوس و هم به صورت نامحسوس دارا است، بسیاری از پژوهش ها نشانگر نرخ بالای شكست پیاده سازی این پروژه ها می باشند. شاید یكی از دلایل این شكست، تأكید بسیار زیاد بر جنبه های تكنیكی و فنی این پروژه ها است؛ درحالی كه در كنار این جنبه ها، جنبه های انسانی و سازمانی آنها نیز حائز اهمیت است(حنفی زاده ، 2010، 82). از آنجا كه اجرای پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری و برنامه ریزی منابع سازمان با ریسك و عدم اطمینان زیادی توأم است، لازم است با انجام برنامه ریزی مناسب، ریسك موردنظر را قبل از اجرای پروژه كاهش داد تا به بهترین شكل به مزایای آن دست یافت  از سوی دیگر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری یك فرآیند توسعه یافته فناوری اطلاعات است كه شناسایی، توسعه، ادغام و تمركز بر قابلیت های مختلف سازمان را برای شناسایی مشتریان ارزشمند سازمان بر عهده دارد و به دنبال شناسایی هرچه بهتر بازار مشتریان بالقوه است(روکارت[12] ، 1979، 81 ). مدیریت ارتباط با مشتری یك استراتژی تجاری متمركز بر مشتری است كه به صورت پویا، فروش، بازاریابی و خدمات را در جهت ایجاد و افزایش ارزش هم برای سازمان و هم برای مشتری یكپارچه می سازد(ین[13] ، 2002، 337 ). جهت جلوگیری از شکست این پروژه ها و بررسی نقش نیروی انسانی در انجام موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری انجام اینگونه تحقیقات ضروری می باشد.
 
1 -4 ) اهداف تحقیق
 
  – 1 ) هدف اصلی
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 4:34 توسط مدیر سایت پایان نامه |

صفحه قبل 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد
تبلیغات متنی