دانلود مقالات , پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد:مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران ..

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
 
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
مقدمه- کلیات
 
 فصل اول-نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
 
مبحث اول-حدود
 
مبحث دوم-قصاص
 
مبحث سوم-دیات
 
مبحث چهارم- تعزیرات
 
 
 
فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق
 
مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
 
مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی
 
 
 
فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری
 
مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)
 
مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده
 
مبحث سوم- نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم پراکنده کیفری
 
 
 
 
 
نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
 
 
 
1-بیان مسئله
 
طرح مقوله مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای است که در این تحقیق بدان پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران با واقعیات موجود و آنچه در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کیفری برآورده می شود؟تعیین چگونگی ماهیت کیفری جرم انگاری در حقوق کیفری ایران از جمله دیگر مباحث است.فی الواقع تشخیص رابطه ای که کشف روند جرم انگاری بر شیوه قانون نویسی و قانون گذاری دارد نیز دارای اهمیت می باشد.
 
 
 
 
 
2-سوالات تحقیق
 
تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.
 
-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.
 
-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟
 
-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟
 
پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.
 
 
 
3-فرضیه های اصلی تحقیق
 
در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 5:23 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد: تاثیر یک برنامه تمرین منتخب بر تعادل ایستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی ..

 فهرست مطالب:

 
فصل اول :  طرح پژوهش................................................................................1
 
1-1- مقدمه...............................................................................................2
 
2-1- بیان مسئله تحقیق...............................................................................3
 
3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق..........................................................................6
 
4-1- اهداف تحقیق.....................................................................................8
 
5-1- پیش فرض های تحقیق........................................................................9
 
6-1- فرضیه های تحقیق.............................................................................9
 
7-1- محدودیت های تحقیق........................................................................10
 
1-7-1 محدودیت های که در اختیار محقق می باشد.........................................10
 
1-7-2 محدودیت های که از کنترل محقق خارج است.....................................10
 
8-1- واژه ها واصطلاحات مهم تحقیق..........................................................10
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع...............................................................13
 
2-1 مقدمه...........................................................................................14
 
2-2 مبانی نظری تحقیق..........................................................................14
 
2-2-1  تعریف عقب ماندگی ذهنی.............................................................14
 
2-2-2 سن شروع................................................................................16
 
2-2-3 ویژگی های رشدی و تحولی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر...........16
 
2-2-4 آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی......................................17
 
2-2-5 ویژگی برنامه آموزشی کودکان عقب مانده آموزش پذیر.......................17
 
2-2-6 اهداف برنامه آموزشی کودکان عقب مانده آموزش پذیر........................18
 
2-2-7 طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی.....................................................18
 
2-2-8 علل بوجود آورنده عقب مانده ذهنی...............................................19
 
2-2-9 سندرم داون................................................................................20
 
2-2-10  همه گیر شناسی.....................................................................20
 
2-2-11 ورزش و عقب ماندگی ذهنی.....................................................21
 
2-2-12 فیزیولوژی تعادل........................................................................22
 
2-2-13 حفظ تعادل ، مکانیسم های موجود و سیستم های درگیر..................23
 
2-2-14 نظریه های توصیف کنترل عصبی..................................................23
 
2-2-15  سیستم های دخیل در کنترل پایداری...........................................24
 
2-2-16 بخش های عصبی اصلی درگیر در کنترل پایداری...............................24
 
2-2-17 کنترل تعادل در حالت ایستاده.....................................................25
 
2-2-18 استراتژی های حرکتی در کنترل تعادل..........................................25
 
2-2-19 تون وضعیتی.............................................................................25
 
2-2-20 رابطه بین (مقدار)حرکت مرکز فشار و کنترل تعادل.............................26
 
2-2-21 محدوده ثبات در حالت ایستاده...................................................26
 
2-2-22 استراتژی های حرکتی به هنگام برهم خوردن تعادل.........................27
 
2-2-23 تعادل قدامی – خلفی................................................................27
 
2-2-24 تعادل جانبی...........................................................................28
 
2-2-25 مکانیسم های حسی درگیر در کنترل تعادل.................................28
 
2-2-26 روش های ارزیابی تعادل...............................................................30
 
2-2-27 قدرت و مفاهیم مرتبط..................................................................31
 
2-2-28 ضعف عضلانی و ظرفیت عملکردی..............................................31
 
2-2-29 روش های ارزیابی قدرت.............................................................32
 
2-3پیشینه تحقیق................................................................................32
 
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................32
 
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور.............................................33
 
2-4 جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده.....................................42
 
فصل سوم: فرایند پژوهش.....................................................................43
 
3-1  مقدمه.........................................................................................44
 
3-2 روش تحقیق............................................................................... 44
 
3-3-جامعه آماری............................................................................... 44
 
3-4 نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها............................................45
 
3-5متغیرهای پژوهش..........................................................................45
 
3-6-ابزا و وسائل گردآوری اطلاعات............................................................46
 
3-7-روش جمع اوری اطلاعات..........................................................48
 
3-8-روش های آماری ..........................................................................49
 
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها (یافته های پژوهش).........................50
 
4-1-مقدمه ...................................................................................51
 
4-2-مشخصات آزمودنی ها................................................................51
 
4-3-توصیف متغیر ها..........................................................................51 
 
4-4-آزمون فرضیه های پژوهش وارائه نتایج ..............................................56
 
فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث وپیشنهادها................................................62
 
5-1-مقدمه.......................................................................................63  
 
5-2- بحث و بررسی............................................................................63
 
5-4-نتیجه گیری................................................................................68
 
5-5-پیشنهادهای پژوهشی.................................................................69
 
پیوست ها........................................................................................70
 
منابع و ماخذ.......................................................................................96
 
چکیده:
 
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین منتخب برتعادل ایستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر می باشد.جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی با سن تقویمی 10 تا15 سال است و نمونه در دسترس 26 نفر بود که از بین 40دانش آموز کم توان ذهنی مرکز آموزش استثنایی نرگس شهرستان تربت حیدریه انتخاب شده اند وبه روش تصادفی ساده با جانشین به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 13 نفر(سن=سال82/1±72/13، قد= cm 46/8 ±146، وزن= kg 94/15±15/43،ضریب هوشی =17/7±38/61، سن عقلی= سال22/1±16/7، حدودعقب ماندگی= سال 52/1 ±03/5) وگروه کنترل نیز 13 نفر را شامل می شود (سن=سال88/1±06/14، قد= cm 75/10±92/148، وزن= kg07/11±48/46، ضریب هوشی =03/5±30/61، سن عقلی= سال 07/1 ±18/7 ، حدود عقب ماندگی= سال 44/1±82/5). پس از حذف مبتلایان به اوتیسم وسندرم داون و دریافت تاییدیه پزشکی مبنی برسلامت عمومی شرکت کنندگان، بهره هوشی، سن عقلی و حدود عقب ماندگی این دانش آموزان با بهره گرفتن از آزمون های هوش گودیناف (آدمک) ولایتر اندازه گیری شد.متغیر مستقل، تمرین منتخب ومتغیر وابسته، تعادل ایستا با چشم باز و بسته ،قدرت عضلات پا، مچ دست راست و مچ دست چپ بود.گروه تجربی در یک برنامه هشت هفته ای در هر هفته سه جلسه وهر جلسه 50دقیقه شرکت کردند.دانش آموزانی که به هر دلیلی دو جلسه تمرینی را از دست دادند از جمع آزمودنی ها حذف گردیدند در حالیکه گروه کنترل به فعالیت های روزمره و عادی پرداخت.قبل و پس از اتمام دوره تمرین از شرکت کنندگان آزمون های تعادل با چشم باز وبسته،آزمون قدرت عضلات پا و مچ دست راست وچپ با بهره گرفتن از داینامومتر به عمل آمد. روش های آماری مورد استفاده در این مطالعه ،آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار و غیره ) و آمار استنباطی شامل آزمون  tمستقل و همبسته با بهره گرفتن از نرم افزار spss16 می باشد. نتایج t همبسته نشان می دهد که نمرات پیش آزمون  -پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز و تعادل ایستا با چشم بسته در سطح  05/0 ≥ p  و قدرت پا در سطح 01/0 ≥ pتفاو ت معناداری در گروه تجربی داشته است. ولی این نتایج در مورد میانگین نمرات قدرت عضلات مچ دست راست و چپ تفاوت معناداری را نشان نمی دهد، همچنین نتایج آزمونt مستقل در گروه تجربی و کنترل نشان می دهد که میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز و با چشم بسته، قدرت عضلات پا، مچ دست راست وچپ تفاوت معناداری را نداشته است. بنابراین تمرین منتخب بر تعادل ایستا و قدرت عضلات پا تاثیر مثبتی داشته است. اما به نظر می رسد عوامل دیگری به غیر از تمرینات روی عوامل مورد سنجش تاثیر گذاشته است که باعث عدم تفاوت معنادار آماری در میانگین نمرات پس آزمون دو گروه شده است.
 
فصل اول: طرح پژوهش
 
1-1- مقدمه
 
شاید باور کردن این نکته که عقب ماندگی ذهنی یک اختلال تقریبا شایع است و حدود 1 تا 3 درصد از جمعیت را مبتلا می کند سخت باشد و حتی در نظر بگیریم که با پیشرفت های علمی شانس زنده ماندن این افراد بسیار بیشتر شده است بنابراین همزمان با افزایش امید به زندگی آموزش وپرورش آنها نیز باید بهبود یابد [1].
 
در نگاهی به گذشته و جوامع مختلف ، ملاحظه می شود که به طور کلی از نقطه نظر تاریخی ، بشر از سه مرحله فکری متفاوت نسبت به  کودکان استثنایی به ویژه کودکان دارای اشکالات ذهنی و جسمی گذشته است . در مرحله اول این قبیل کودکان یا به طرق مختلف از بین برده می شدند یا از اجتماع طرد می گشتند. در مرحله دوم به این گروه با دید ترحم و حمایت می نگریستند و در مرحله سوم یعنی در سالهای اخیر، پذیرفتن کودکان استثنایی در جامعه در کنار دیگر کودکان و استفاده از توانایی های آنها تا آنجا که امکان پذیر باشد ، مطرح گردیده است [2].
 
کودکان عقب مانده ذهنی نیاز دارند از نظر آمادگی جسمی ، توانایی حرکتی و مکانیک بدن پیشرفت کنند . وضعیت بدنی این افراد معمولا ضعیف است وشادابی جسمی چندانی ندارند . نحوه گام برداشتن آنان نا متعادل و نا استوار است و حکایت از آن دارد که هماهنگی کلی حرکات بدنی ضعیف است .افراد عقب مانده ذهنی برای سایر معلولیت های جسمی و نیز اختلالات عصبی مانند فلج مغزی و صرع آمادگی بیشتری دارند.تحقیقات مقایسه ای مختلف نشان می دهد که همیشه افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نسبت به کودکان عادی در زمینه  آمادگی جسمی و حرکتی از جمله قدرت و تعادل امتیازهای پایین تری کسب می کنند .با اطمینان می توان گفت  یکی از مهمترین علل ضعف این افراد در این زمینه در اختیار نداشتن امکانات کافی می باشد.برنامه های تربیت بدنی و تجربیات حرکتی برای کودکان عقب مانده،هوش را افزایش می دهد ، خود فهمی یا خودآزمایی را بالا می برد،توانایی حرکتی را بهتر،و آمادگی جسمانی را بیشتر می کند.بنابراین لازم است برنامه های تمرینی متناسب با شرایط آنها طراحی شود [3].
 
تمرین های صحیح آمادگی جسمانی زندگی همراه با سلامت را به ارمغان می آورد (شارکی[1]1984). استقامت بدنی و تندرستی برای ارضای نیازهای زندگی روزمره بسیار ضروری هستند . فواید آمادگی جسمانی در متون مربوطه به طور مستند آورده شده است و در این خصوص هیچ تفاوتی بین افراد عقب مانده ذهنی وعادی جامعه وجود ندارد (مک کونافی و سالزبرگ1988[2]؛ مون و رنزاگلیا[3]،1982).این برنامه ها دارای فواید بهداشتی، اجتماعی، شخصی و حرفه ای می باشند و به ویژه بنا به دلایلی توسعه فعالیت های آمادگی جسمانی باید یک جزء اصلی در سبک زندگی این گروه باشد [4].
 
نیازهای کودک عقب مانده ذهنی نیز، مشابه نیازهای یک کودک عادی است . به این معنا که کودک عقب مانده نیز، برای به فعل در آوردن تواناییهایش و تبدیل شدن به یک عضو فعال و قابل قبول در جامعه خود به محرکهای روانی ، جسمی وعاطفی نیاز دارد . با این تفاوت که کودکان عقب مانده ذهنی برای رسیدن به این هدف به فرصتهای بیشتر و روشهای آموزشی خاص نیاز دارند [5] .
 
غالبا مزایای فعالیت بدنی برای افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نادیده گرفته می شود این موضوع در مورد قدرت و تعادل که دو جزء مهم آمادگی جسمانی و حرکتی می باشند نیز صادق است. بهبود تعادل ایستا یکی از ویژگی های اساسی در پیشرفت طبیعی حرکت می باشد[4،6[. قدرت بر تعادل تاثیرگذار می باشد. به عنوان مثال با توجه به خاصیت تولید نیروی مخالف در عضلات[4]،چنانچه عضلات خم کننده مچ پا[5] ضعیف باشد تعادل را مختل می نماید [7].در حالیکه بسیاری از مداخلات درمانی در فیزیوتراپی تاکید دارند که تمرینات تعادلی تاثیرگذار می باشد متاسفانه شواهد کمی نیز بر تاثیر تمرین در اصلاح تعادل برای اکثریت جمعیت بیماران وجود دارد [8].
 
 در این مطالعه محقق بر آن است با توجه به اینکه قدرت یک عامل زیر بنایی در اجرای موفق یک فعالیت تعادلی است با ترکیب تمرینات تعادلی وقدرتی،تاثیر آن را بر قدرت و بالاخص تعادل مورد بررسی قرار دهد تا گامی در جهت ایجاد فرصت آموزشی به منظور پیشرفت آمادگی جسمانی و حرکتی کودکان کم توان ذهنی برداشته شود.متخصصان تربیت بدنی ،مسئولین امور ورزشی و تفریحی، معلمان، مسئولین موسسات و مربیان حرفه ای باید با یکدیگر همکاری داشته و برای تهیه برنامه های آمادگی جسمانی این گروه وآموزش خودشان و تربیت متخصصان تربیت بدنی با صلاحیت های لازم تلاش نمایند.
 
2-1- بیان مسأله تحقیق
 
کودک عقب مانده ذهنی از نظر رشد حرکتی-ادراکی بسیار ضعیف است و در ظرفیت های حسی-حرکتی، آگاهی بدنی ، تعادل ایستا و پویا وهماهنگی حرکات عمده و ظریف با مشکل مواجه است. زمان واکنش  کودک عقب مانده ذهنی کندتر از کودک عادی می باشد، البته این مشکل در حرکات ساده و غیر مهارتی کمتر است . کودک عقب مانده شدید (کانا) از نظرعملکرد حرکتی بسیار ضعیف است، اضافه وزن و چربی زیر پوستی بیشتری دارد و گوشه گیر می باشد. کودک عقب مانده متوسط (کالیو) نیز مانند  کودک عقب مانده شدید از نظر شکل وعملکرد (پیامد) در مهارت های حرکتی مختلف مشکلات زیادی دارددر صورتی که کودکان آموزش پذیر فقط از نظر پیامد یا عملکرد حرکتی با مشکل مواجه هستند.این کودکان از نظر سرعت یادگیری با مشکل روبه رو هستند و پیشرفت آنان 50٪ تا 70٪ کودکان معمولی است . از نظر حرکتی این کودکان می توانند مانند کودکان عادی در فعالیت های حرکتی و ورزشی مدرسه شرکت کنند. اما کسب مهارت و یادگیری حرکتی به کندی پیش می رود. با اینکه کودکان آموزش پذیر از نظر بدنی ضعف آشکاری ندارند ولی از نظر آمادگی حرکتی- ادراکی در سطح پایینی هستند[3].
 
توسعه آمادگی جسمانی مهمترین هدف تربیت بدنی برای عقب ماندگان ذهنی است زیرا توسعه و پیشرفت قابلیت های جسمانی برای این افراد ، موقعیتی را به وجود می آورد که آنها بتوانند بر شرایط محیطی خود از نظر فیزیکی غلبه کنند . از این گذشته این امر اشتیاق و علاقه بیشتری برای زندگی به آنها می بخشد و سبب می شود که افراد وظایف خود را با قدرت هر چه بیشتر انجام دهند . افزایش قابلیت هایی چون قدرت ، سرعت ، استقامت عضلانی ، انعطاف، استقامت عمومی بدن (دستگاه گردش خون و تنفس)، تعادل و هماهنگی ، سبب توسعه قابلیت های جسمانی این افراد می شود [9]. پژوهشگران بر این عقیده اند که کودکان کم توان ذهنی علاوه بر سایر ویژگی ها ، از نظر حرکتی نیز دچار تاخیر  ویا اختلال می باشد [10]. بنابر گزارش شریل[1] (1993) آمادگی جسمانی با شدت کم توانی ذهنی نسبت معکوس دارد.بنابراین کودکان آموزش پذیر از سطح آمادگی جسمانی پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردارند. اما نمی توان دلیل آن را تنها عقب ماندگی ذهنی دانست [11]. بلکه عده زیادی از افراد کم توان ذهنی نتوانسته اند در هیچ نوع فعالیت ورزشی شرکت داشته باشند که علل عدم شرکت این افراد در این زمینه به شرح زیر خلاصه می شود.
 
1- عدم حمایت کافی (کمک های فردی،مالی،حمل و نقل و غیره).
 
2- نظر منفی سازمان های ورزشی نسبت به این افراد .
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 6
موضوع : | بازدید : 4
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 5:20 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار ..

 بخش اول: كلیات.................................................................. 4

 
فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن.......................................................... ... 5
 
مبحث اول: مفهوم عقد.............................................................................. .... 6
 
گفتار اول: مفهوم لغوی عقد................................................................................................ ..... 6
 
گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه....................................................................................     6
 
گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه.....................................................................................     8
 
گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران............................................................................ ..... 8
 
مبحث دوم: عقد و نهادهای مشابه.............................................................. .... 12
 
گفتار اول: عقد و قرارداد...................................................................................................... ..... 12
 
گفتار دوم: عقد و معاهده..................................................................................................... ..... 13
 
گفتار سوم: عقد و معامله...................................................................................................... ..... 13
 
گفتار چهارم: عقد و ایقاع..................................................................................................... ..... 14
 
مبحث سوم: اقسام عقد.............................................................................. .... 16
 
گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)...................... ..... 17
 
بند اول: عقد صحیح........................................................................................................ ..... 17
 
بند دوم: عقد باطل........................................................................................................... ..... 17
 
الف
بند سوم: عقد غیرنافذ...................................................................................................... ..... 18
 
گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)................................................ ..... 18
 
بند اول: عقد لازم............................................................................................................ ..... 18
 
بند دوم: عقد جایز........................................................................................................... ..... 19
 
بند سوم: عقد لازم و جایز............................................................................................... ..... 19
 
بند چهارم: عقد خیاری................................................................................................... ..... 20
 
گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز)............................... ..... 20
 
بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز........................................................................... ..... 21
 
بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق............................................................................... ..... 23
 
گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام)......... ........ 25
 
بند اول: عقد معین یا با نام.............................................................................................. ..... 25
 
بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام............................................................................................. 26
 
گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض)................................ ........ 26
 
بند اول: عقد معوض....................................................................................................... ..... 26
 
بند دوم: عقد غیرمعوض................................................................................................. ..... 27
 
گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی)............. ..... 29
 
بند اول: عقد تملیکی....................................................................................................... ..... 29
 
بند دوم: عقد عهدی......................................................................................................... ..... 29
 
گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی)........................ ..... 29
 
بند اول: عقد رضایی........................................................................................................ ..... 30
 
بند دوم: عقد تشریفاتی.................................................................................................... ..... 30
 
ب
بند سوم: عقد عینی.......................................................................................................... ..... 30
 
گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد  و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه)............................. ..... 31
 
بند اول: عقد مغابنه.......................................................................................................... ..... 31
 
بند دوم: عقد مسامحه...................................................................................................... ..... 31
 
گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط)............................................. 32
 
بند اول: عقد مطلق.......................................................................................................... ..... 33
 
بند دوم: عقد مشروط...................................................................................................... ..... 33
 
گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)......................................... 34
 
بند اول: عقد مستمر........................................................................................................ ..... 34
 
بند دوم: عقد آنی............................................................................................................. ..... 34
 
فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها....................................................... ... 35
 
مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم........................................................ .... 37
 
گفتار اول: رجحان و اغلبیت................................................................................................ ..... 37
 
گفتار دوم: قاعده................................................................................................................... ..... 38
 
گفتار سوم: استصحاب.......................................................................................................... ..... 39
 
گفتار چهارم: بنای عرف و شرع.......................................................................................... ..... 39
 
مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم............................................................. .... 40
 
گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم.................................................................................. ..... 41
 
بند اول: کتاب.................................................................................................................. ..... 41
 
بند دوم: سنت.................................................................................................................. ..... 48
 
بند سوم: بنای عقلا.......................................................................................................... ..... 53
 
ج
گفتار دوم: دلیل فقاهتی........................................................................................................ ..... 54
 
مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن................ .... 56
 
گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران........................................................ ..... 56
 
گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها.................................................................................. ..... 58
 
مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم................................................... .... 59
 
گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد............................................................................... ..... 59
 
گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ................................................................................. ..... 60
 
گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد........................................................... ..... 60
 
گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ............................................................................... ..... 61
 
فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن......................................................... ... 62
 
مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن .................................... .... 63
 
گفتار اول: تعریف خیار فسخ............................................................................................... ..... 63
 
گفتار دوم: شرایط صحت فسخ........................................................................................... ..... 64
 
بند اول: قصد انشاء........................................................................................................ ..... 64
 
بند دوم: رضا................................................................................................................... ..... 65
 
بند سوم: اهلیت.............................................................................................................. ..... 66
 
بند چهارم: وجود عقد.................................................................................................... ..... 67
 
بند پنجم: اراده معین....................................................................................................... ..... 67
 
مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ.................................................................... .... 68
 
گفتار اول: انتقال خیار........................................................................................................... ..... 68
 
د
گفتار دوم: اسقاط خیار......................................................................................................... ..... 72
 
مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار.............. .... 72
 
گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ........................................................................................ ..... 73
 
گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار.............................................................................. ..... 74
 
مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار....................................................... .... 75
 
گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن............................................................ ..... 75
 
گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد................................................................................. ..... 76
 
مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ............................................................... .... 79
 
گفتار اول: اقاله...................................................................................................................... ..... 79
 
گفتار دوم: انفساخ................................................................................................................. ..... 81
 
گفتار سوم: رجوع................................................................................................................. ..... 83
 
بخش دوم: مبانی نظری فسخ.................................................. ... 85
 
فصل اول: قاعده لاضرر.................................................................... ... 86
 
مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر............................................ .... 87
 
گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم............................................................. ..... 87
 
گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر...................................................... ..... 91
 
گفتار سوم: اجماع................................................................................................................. ..... 94
 
گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل................................................................ ..... 95
 
مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر................................................................ .... 96
 
گفتار اول: اراده نهی از نفی.................................................................................................. ..... 97
 
هـ
گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک........................................................................................ ..... 100
 
گفتار سوم: نفی حکم ضرری............................................................................................... ..... 102
 
گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع..................................................................... ..... 104
 
گفتار پنجم: نظریه برگزیده.................................................................................................. ..... 106
 
مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن...................................................... .... 108
 
گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار................................................................................. ..... 108
 
گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء......................................................... ..... 109
 
گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع.............................................. ..... 111
 
گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی است یا شخصی؟...................... ..... 113
 
مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام................................. .... 115
 
گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق........................................... ..... 116
 
گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر........................................... ..... 117
 
گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام.................................................... ..... 117
 
گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان...................................................... ..... 118
 
گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر.................................. ..... 118
 
گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام.................................................... ..... 119
 
گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر.................................. ..... 120
 
مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد .......................................... .... 120
 
فصل دوم: شرط ضمنی..................................................................... ... 128
 
و
مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن................................... .... 129
 
گفتار اول: مفهوم شرط......................................................................................................... ..... 129
 
بند اول: مفهوم لغوی شرط.............................................................................................. ..... 129
 
بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط..................................................................................... ..... 130
 
گفتار دوم: ماهیت شرط.............................................................................................................. 132
 
گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط.................................................................. ..... 134
 
مبحث دوم: شرایط صحت شرط................................................................ .... 135
 
مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد ....... .... 142
 
گفتار اول: شرط صریح........................................................................................................ ..... 142
 
گفتار دوم: شرط ضمنی........................................................................................................ ..... 142
 
بند اول: شرط ضمنی بنایی............................................................................................. ..... 142
 
بند دوم: شرط ضمنی عرفی............................................................................................ ..... 146
 
مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن......................... .... 148
 
گفتار اول: شرط صفت......................................................................................................... ..... 148
 
گفتار دوم: شرط نتیجه......................................................................................................... ..... 149
 
گفتار سوم: شرط فعل........................................................................................................... ..... 149
 
مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد............................................. .... 151
 
فصل سوم: عیب اراده...................................................................... ... 158
 
مبحث اول: مفهوم  اراده........................................................................... .... 159
 
ز
مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن............................................... .... 161
 
گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان............................................................................ ..... 161
 
گفتار دوم: اجزاء اراده.......................................................................................................... ..... 165
 
گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری........................................................................... ..... 167
 
مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن.................................................. .... 169
 
مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد............................................. .... 172
 
نتیجه.................................................................................................................. .... 176
 
فهرست منابع...................................................................................................... .... 178
 
الف) منابع فارسی........................................................................................... .... 178
 
ب) منابع عربی.................................................................................................... 181
 
 
 
ح
 
 
 
 
مقدمه
 
از آن هنگام كه بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای كه هر قرارداد شرایط خاصی داشته كه آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یكباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر یك از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد كه به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی كشورهای مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاكم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای كه طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلكه علاوه بر عقود جایز كه به حكم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یك از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قرارداد
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 5:18 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی ..

 آدمی حدود نیمی از عمر و زنئگی خویش ار با كار و شغل سپری می سازد. انسان با كار تربیت می شود، از كار لذّت می برد و بسیاری از نیازهای مادّی و معنوی او از طریق كار تأمین و ارضاء می گردد. كار علاوه بر تأمین نیازهای مادّی زندگی می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای عمیق و اساسی بشر باشد. از جمله نیاز به كسب موفّقیّت، نیاز به تایید و پذیرش دیگران، نیاز به ایجاد روابط شخصی و اجتماعی ، نیاز به داشتن پایگاه اجتماعی و نیاز به مفید بودن و خدمت كردن به دیگران.

امروز نگرش ها و تعریف ها از كار متفاوت و گوناگون است. اقتصاددانان كار را وسیله ی كسب استقلال مادّی و ارضای نیازهای مــــادّی می دانند. جامعه شناس كار را وسیله ی ارتباط با جامعه، همانندی با گروه، تثبیت پایگاه اجتماعی و كسب هویّت می داند. به نظر روان شناسان كار جوابگوی بسیاری از نیازهای روحی و لازمه ی سلامت روان است. در اسلام كار صیقل جان شمرده شده و بیكاری مذموم و مورد نكوهش قرار گرفته است. می توان در یك جمعبندی فرهنگ و تمدّن بشری را محصول كار دانست.
تغییر و دگرگونی در بازار كار و مشاغل، جایگزینی كار با ماشین به جای كار با دست و موارد دیگر از جمله الزاماتی هستند كه ما را ترغیب و وادار می نمایند تا برای غلبه بر مشكلات و یافتن راه های تازه و سودمند دست به تحقیق و پژوهش بزنیم.
از میان موضوع، رضایت شغلی دارای جاذبه و اهمیّت خاصّی است. چه می شود كه انسان از كارش راضی و ناراضی می شود؟ علّت های این امر كدامند؟ و سؤالات ویژه ی دیگر كه پاسخ آنها نیاز به تحقیق و تفحّص دارد.
اگر نیاز های انسان در پرداختن به كار و شغلش ارضاء نگردد او رضایت مندی از كار و شغل و وظیفه اش نخواهد داشت. عوامل بسیاری در رضایت مندی شغلی مهم هستند كه از آن میان می توان به حقوق، امنیّت شغلی، شرایط كاری خوب و مطلوب، امكانات پیشرفت و ترقّی و روابط سالم انسانی اشاره كرد. شاید ” عامل روابط انسانی “ بیش از هر عامل دیگر در رضایت شغلی مؤثّر باشد. مردم دوست دارند وقتی كه خوب كار می كنند به آنها گفته شود و وقتی كارشان ضعیف است به آنها كمك شود. تعریف و تشویقِ پیشرفت ها و كمك جهت رفع ضعف ها باعث رشد می شود. مردم می خواهند با كسانی كه دوست دارند و می توانند كنار بیایند كار كنند.
رضایت شغلی مفهوم پیچیده و چند بُعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد ( هاپاك 1935 ). رضایت شغلی یكی از عوامل بسیار مهم در موفّقیّت شغلی است و باعث افزایش كارایی و نیز احساس رضایت باطنی فرد می گردد عواملی همانند سازش، انگیزش شغلی و موفّقیّت شغلی به گونه ای در ایجاد رضایت شغلی مؤثرّند. تأمین خشنودی و سلامتی و اعتبار و رفع نیاز های اوّلیّه ی فرد با اشتغالِ رضایت بخش به دست می آید.
رضایت شغلی به شدّت با عوامل روانی در ارتباط است. كسی كه از شغلش رضایت دارد این شغل سازگار ی عاطفی و لذّت مطلوبی را برای او تأمین می نماید. رضایت شغلی تنها با یك عامل به دست نمی آید بلكه تركیب معیّنی از مجموعه عوامل گوناگون مثل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط كار، آرامش روحی و روانی و ... می باشد. رضایت شغلی بر دو نوع است : رضایت شغلی بیرونی و  درونی. رضایت شغلی درونی از دو منبع حاصل می شود احساس لذّتی كه از كار می برد و نیز لذّتی كه بر اثر مشاهده ی پیشرفت و انجام برخی مسؤولیّت ها و به ظهور رساندن برخی توانمندی ها و رغبت ها به فرد دست می دهد. رضایت بیرونی با شرایط اشتغال و محیط كار ارتباط دارد و هر آن در حال تغییر و تحوّل است ( كینزبرگ و همكاران 1951 ). البتّه عوامل درونی از ثبات بیشتر برخوردارند و پایدارتر از رضایت بیرونی هستند.
افراد از نظر میزان رضایتی كه شغلشان برای آنها فراهم می سازد بسیار متفاوتند. در مورد رضایت شغلی برّرسی های بسیاری انجام گرفته است. اصلی كه حاكم بر همه ی برّرسی های رضایت شغلی است این است كه كارمند، انسانی است با نیاز های بی شمار، بسیازی از این نیاز ها اگر نه اكثر آنها، چنانچه او تولید كننده و خوشحال و مفید باشد می بایست در كارش ارضاء گردد. محققّان در زمینه ی رضایت شغلی توافق نظر دارند كه هر چه سطح شغل پایین تر باشد رضایت كمتری در كار یافت می شود، با این كه پول نا كافی ممكن است دلیل اوّلیّه ی عدم رضایت شغلی باشد، جامعه شناسان معتقدند كه عوامل دیگری وجود دارد كه باعث بیگانگی شغلی می شود از جمله عدم تناسب شغل با تصوّری كه فرد از خویشتن دارد، جالب نبودن شغل، ثابت نبودن آن و عدم امكان پیشرفت. در هر صورت تفكّرات بسیار لیكن تحقیقات كمی در مورد علل بیگانگی شغلی و علل عدم رضایت شغل انجام گرفته است.
موضوع تحقیق :
« برّرسی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیرانِ واحد های آموزشی از دیدگاه مدیران واحد های آموزشیِ منطقه ی تبادكان »
 
ضرورت پژوهش :
از آنجایی كه در دهه های اخیر نیرونی انسانی در هر سازمانی مهمترین عامل برای دست یابی به اهداف آن سازمان محسوب می شود بنابراین آموزش و پرورش از طریق تغییر در رفتار افراد باعث شكوفایی استعداد های آنان شده و به افزایش كیفیّت و بازده ی نیرونی انسانی كمك شایانی می كند.
در این رابطه مدیریّت آموزشی به لحاظ تأثیر بسزایی كه در رشد و ارتقای كاركنان سازمان آموزش و پرورش دارد از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است.
در بیان تمام فعّالیّت های انسان هیچ فعّالیّتی به اهمیّتِ مدیریّت نمی باشد به این دلیل كه وظیفه ی اصلی و اساسی تمام مدیران در تمام سطوح موجب می شود كه در كلیّه ی مؤسّسات محیطی ایجاد شود كه در آن افراد بتوانند به صورت های گوناگون و گروه های فعّال به هدف ها و انتظارات از پیش تعیین شده با حدّاقل هزینه و حدّاكثر كارایی دست یابند. در اینجا باید خاطر نشان ساخت كه مدارس به عنوان پر  جمعیّت ترین مركز آموزشی صف عملیاتی روند آموزش و پرورش رسمی كشور به حساب می آیند. در نتیجه مدیران، كادر آموزشی و كادر اداری باید در كنار امكانات عادّی و وسایل
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 3
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 5:15 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر نابینا ..

  

چکیده
 
فصل یکم : معرفی پژوهش
 
مقدمه.................................................................................................................................... 2
 
بیان مسئله............................................................................................................................. 5
 
ضرورت و اهمیت پژوهش...................................................................................................... 7
 
هدف پژوهش 10................................................................................. ................................
 
فرضیه های پژوهش 10........................................................................ ................................
 
سوال پژوهش 10................................................................................. ................................
 
تعاریف مفهومی.................................................................................................................... 11
 
تعاریف عملیاتی................................................................................................................... 12
 
 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 
مبانی نظری 14................................................................................... ................................
 
مبانی نظری روشهای مقابلهبا استرس.................................................................................. 14
 
مدلهای مقابله با استرس......................................................................................................... 22
 
مدل موسو بیلی نگز.......................................................................................................... 22
 
مدل لازاروس و فولکمن................................................................................................... 24
 
مدل اسکروئرز و همکاران................................................................................................ 27
 
مدل اندلر و پارکر............................................................................................................ 30
 
مدل اسکینر و همکاران 31............................................................... ................................
 
فاکتورهای واسطهای و روش مقابله......................................................................................... 36
 
شکل گیری مفهوم کیفیت زندگی 39........................................................ ................................
 
ابعاد کیفیت زندگی................................................................................................................ 51
 
تاریخچه تحول نگاه به مفهومکیفیت زندگی 54.......................................... ................................
 
زمینه های علمی تحول نگاه به مفهوم کیفیت زندگی 55.............................. ................................
 
پیدایش دیدگاه های چند عاملی................................................................................................ 60
 
دیدگاه مورد پذیرش سازمانبهداشت جهانی................................................................................ 62
 
پیشینه پژوهشهای علمی 63................................................................... ................................
 
پژوهشهای انجام شده در ایران................................................................................................ 66
 
فصل سوم : روش پژوهش
 
جامعه آماری 74.................................................................................. ................................
 
نمونه و روش نمونه گیری 74................................................................ ................................
 
ابزار پژوهش....................................................................................................................... 75
 
روش جمع آوری اطلاعات 77............................................................... ................................
 
روش تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................. 77
 
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 
الف)توصیف داده ها 81........................................................................ ................................
 
ب) تحلیل داده ها................................................................................................................. 87
 
 
فصل پنجم : بحث و بررسی داده ها
 
بحث و بررسی یافته های تحقیق 95........................................................ ................................
 
محدودیت ها...................................................................................................................... 104
 
پیشنهادات 105.................................................................................... ................................
 
پیشنهادات پژوهشی 105................................................................... ................................
 
پیشنهادات کاربردی 105................................................................... ................................
 
فهرست منابع و ماخذ.......................................................................................................... 106
 
 
 
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1-4 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مقابلهبا موقعیت های استرس زا............................ ٧٩
جدول :2-4 فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک وضعیت بینایی.............................................. ٨١
جدول :3-4 فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک وضعیت سکونت................................ ............ ٨١
جدول :4-4 شاخص های توصیفی نمرات پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا در دانش آمـوزان دختـر
نابینا به تفکیک وضعیت بینایی................................ ............................................................ ٨٢
جدول :5-4 شاخصهای توصیفی میانگین مجموع نمرات پرسشنامه مقابلـه بـاموقع یـت هـای اسـترسزا در
دانش آموزاندختر نابینا به تفکیک وضعیت بینایی ................................ ................................ ... ٨٤
جدول :6-4 شاخص های توصیفی نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی در دانش آموزان دختـرنابی نـا بـهتفک یـک
 
 
وضعیت بینایی................................................................ ................................................ ٨٦
جدول :7-4 نتایج ضریب همبستگی برای رابطه سبک مقابلهای مساله مدار با کیفیت زندگی ............... ٨٧
جدول :8-4 نتایج ضریب همبستگی برای رابطه سبک مقابلهای هیجان مدار با کیفیت زندگی.............. ٨٨
جدول :9-4 نتایج ضریب همبستگی برای رابطه سبک مقابلهای اجتنابی با کیفیت زندگی ................... ٨٩
جدول :10-4 نتایج معنی داری مدل رگرسیون برای پیش بینی کیفیت زندگی................................ . ٩٠
جدول : 11-4 ضرایب رگرسیون برایپیش بینی کیفیت زندگی................................................... ٩١
جدول:12-4 نتایج آزمون t برای مقایسه سبک هـای مقابلـه بـا اسـترسدر دانـش آمـوزاننابی نـای مطلـقو
کم بینا ................................................................ ......................................................... ٩٢
جدول :13-4 نتایج آزمونt برای مقایسهکیفیت زندگی در دانش آموزاننابینای مطلق و کمبینا.......... ٩٣
 
 
 
عنوان فهرست نمودارها صفحه
 
 
نمودار:1-4 میانگین نمرات سبک های مقابلهبا استرس در دانش آموزاننابینای مطلق و کمبینا ........... ٨٣
نمودار:2-4 میانگین نمرات سبک های مقابلهبا استرس در کلدانش آموزاننابینا............................. ٨٥
 
 
چکیده
 
 
مقدمهپژوهش: حاضر با هدف بررسی ارتباط راههای مقابله ای با کیفیـت زنـدگی دانـش آمـوزان
نابینای دختر انجام شد.
روش: نمونه آماری 46 دانش آموز دختر نابینای 16 سال مـشغول بـه تحـصیل در سـال تحـصیلی
1390-1391مدرسه نابینایان نرجس شهر تهران بودند. برای سنجش راههای مقابله ای از تست مقابله
 
 
 
 
با بحران اندلر و پارکر و برای سنجش میزان کیفیت زندگی از مقیاس کوتـاه کیفیـت زنـدگی سـازمان
 
بهداشت جهانی استفاده شد.   به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامهمقابلـه بـا موقعیـت هـای اسـترس زا،
 
 
ضریب آلفای کرونباخ برای بررسیهماهنگی درونی سئوالات هر یک از خرده مقیاس های پرسشنامه
مقابله با موقعیت های استرسزابطور جداگانه محاسبه شد که نتایج بیانگر روایـی و پایـایی مطلـوب
 
مقیاس ها بود.   به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی ، ضریب آلفای کرونباخ بـرای بررسـی
 
هماهنگی درونی سئوالات برای تمام سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی محاسبه شـد و ضـریب آلفـای
 
کرونباخ برابر با 0/889    بدست آمد که نشانگر اعتبار خوب سـوالات پرسـشنامه کیفیـتزنـدگی بـود.
 
 
برای پیش بینی سهم سبک های مقابله ای با استرس در  کیفیت زندگی در دانش آموزان دختر نابینـا از
روش تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
یافته ها:    تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد نتیجه پژوهش نشان داد بین استفاده از سبک های مساله
مدار و اجتنابی با کیفیت زندگی همبستگی مثبت وجود دارد و بین سبک مقابله ای اجتنابی بـا کیفیـت
 
 
 
 
زندگی همبستگی دیده نشدو  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری نشانگر آن است
 
که مجموع  سبک های مقابله ای با استرس 30   درصد از واریانس کیفیت زندگی دانش آموزان نابینارا
 
پیش بینی می کند.
 
کلید واژه ها: راههای مقابله ای، کیفیت زندگی، دانش آموزان نابینا
 
 
 
فصل یکم
 
 
معرفی پژوهش
 
 
مقدمه
 
امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییـر در شـیوه هـای زنـدگی، بـسیاری از افـراد در
 
رویارویی با مسائل زندگی فاقد تواناییهای لازم و اسا سی هستند و همین امـر آنـان را در مواجهـه بـا
 
مسائل و مشکلات روزمره آسیب پذیر کرده اسـتبنـابراین،.  پـژوهش در مـورد برخـی از سـازههـای
 
 
2 آن بر فائق آمدن بر موقعیتهای فشارزا، همواره مـدنظر
روانشناختی مانند روش های مقابلهایو تأثیر
واقع شده است.   در این ارتباط، این پرسشها که افراد متفاوت در مواجهـه بـا موقعیـت هـای فـشارزا،
رویداد را چگونه ارزیابی یا پردازش می کنند، و بر اثر این ارزیابی، چه هیجان ها یا افکـاری برانگیختـه
 
میشوند و کدامیک از روشهای مقابلهای مورد توجه قرار میگیرند، همواره مورد توجـه پژوهـشگران
 
بوده است(کلینکه،ترجمه گودرزی،.(1382
 
استرس واقعیتی غیر قابل انکار و عاملی در جهـت تحـول زنـدگی آدمـی اسـت؛ چنانچـه تغییـرو
 
تحولات ناشی از استرس ملایم و محدود باشد، مفید و سازنده و در سازگاری آدمـی نقـش بـارزیرا
 
ایفا میکند.  اما زمانیکه دگرگونی ها فراتر از حد روند و مدت زمان طولانی ادامـه یابنـد ممکـن اسـت
 
تحمل آنها دشوار و ظرفیت سازش آدمـی لبریـز گـردد.     بـه همـین دلیـل طـی دو سـه دهـه گذشـته،
 
پژوهشگران علاقه وافری به پژوهش در زمینه شیوه های مقابله افراد با عوامل استرس زا نـشان داده انـد.
 
introduction ١ coping strategies ٢
 
 
این پژوهشگران به روش هایی که انسانها برای مواجهه با شرایط استرس زا انتخـاب مـی کننـد، در هـر
 
دیدگاه نام ویژه ای دادهاند( سلطه، دفاع، واقع نگری در حل مسئله و...)کـه در مفهـوم مقابلـه بهـم مـی-
 
پیوندند(دادستان،حاجیزادگان،علیپور و عسکری،.(1386
 
مطالعات نشان داده اند که ارتقای مهارت های مقابلـهای و مهـارتهـای انطبـاقی در بهبـود کیفیـت
 
زندگی افراد بسیار مؤثر است.  رفتارهای انطبـاقی، مجموعـهای از مهـارتهـای مفهـومی، اجتمـاعی و
 
 
1 به آنها در زندگی روزمره می توانند رفتار مناسبی را از خود بروز دهنـد،
عملیاست، که افراد با توجه
و ازطرفی توانایی پاسخدهی افراد را در موقعیـت هـای خـاص تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد( پـورتر و
2
 
3 4
ریچلــر ،1999،اســتین بــک و اســتین بــک ،.(1990 رفتارهــای انطبــاقی ، اســتقلال شخــصی و نحــوه
 
5
پاســخگویی اجتمــاعی افــراد را در هــر ســن و گروهــی تحــت تــأثیر قــرار مــیدهــد(لوکاســون و
 
همکاران،.(1992
 
عوامل گوناگون و گسترده ای مانند:  رشد روانی-   بدنی، سازگاری، شایستگی اجت ماعی و روشهای
 
کنار آمدن با دیگران، آنچنان باید با هم ترکیب و در هم تنیده شوند کـه ماننـد تـار و پـود یـک قـالی
 
6
ایرانی، نگاره و تصویر یکپارچه و سازمان یافتهای از یک فرد را بدست دهند(للند ،.(1983
 
از آنجاییکه، بکارگیری روشهای مقابله ای مـؤثر، سـبب کـاهش آسـیب پـذیری در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖهـای
 
 
7 رفتارهای انطباقی نیز فـرد را قـادر
استرس زا می شود(وایلنت،1992  ،به نقل از میسلی ،2001پرورش)
می سازد تا در ارتباط با سایر ها،انسانجامعه، فرهنگ و محیط خود، مثبت و سازگارانه عمـل کـرده و
سلامت روانی خود را تأمین کند و از کیفیت زندگی مطلوب تری برخ وردار شـوند. بـا ایـن حـال هـر
 
. conceptual,social&practical skills ١ . Porter&Richler ٢ . Stainback&Stainback ٣ . adaptive behaviors ٤ Lukasson, et al .٥ . Leland ٦ . Micelli ٧
 
 
کس به شیوه خاص خود به مسائل و موقعیتها پاسخ می دهد، برخی هنگام روبرو شدن بـا مـشکلات
 
 
می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت و استفاده مؤثر از سیستم های حمایتی با موقعیت مقابلـه
کنند. در مقابل، برخی بجای مقابله سازگارانه با مسائل، سعی می کنند با استفاده از راهبردهای ناکارآمـد
از رویارویی با مشکلات اجتنـاب کننـدمقابلـه. بـه عنـوان تلاشـی شـناختی و رفتـاری بـرای اداره و
 
 
 
 
رویـارویی بـا موقعیـت  هــای فـشارزا تعریـف شــده اسـت کـه فراتـر از منــابع فـرد ارزیـابی گردیــده
 
1
است(لازاروس و فولکمن ،.(1984
 
 
بیان مسئله
 
کنار آمدن با فشارهای زندگی و کسب مهارت های مستقلانه ی فردی و اجتماعی همواره بخـشیاز
 
واقعیات زندگی انسان بوده و در ادوار متفاوت در  زندگی او به اشـکال گونـاگون تجلـی یافتـه اسـت.
 
تعارضات در دوران کودکی جلوه چندانی ندارد اما با افزایش سن و هنگام مواجهـه بـا دشـواریهـای
 
ویژه سنین نوجوانی و جوانی، کشمکش  های درونی و محیطی تظاهر بیشتری پیدامیکنند. بنابراین اگر
 
افراد از سنین کودکی در انجام مهارت های مـستقلانه زنـدگی روزانـه فـردی و مـسئولیت پـذیریهـای
 
اجتماعی تبحر یابند، بدون تردید در مواجهه با موقعیتهای فشارزا عملکرد م ناسـبی خواهنـد داشـت.
 
مهارت های مقابلهای مجموعهای از توانایی  هایی هستند کـه زمینـه سـازگاری، رفتـار مثبـت و مفیـدرا
 
فراهم میآورند.  از آنجایی که توانایی تولید، بکارگیری روش های مقابلهای و پیاده کردن آن بخـصوص
 
در روابط بین فردی و همچنین در جهت رشد و سازگاری افراد بسیار تأثیرگذار میباشد؛ این توانـایی-
 
ها، فرد را قادر میسازند مسئولیتهای نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بـدون لطمـه زدن بـه خـودو
 
دیگران با خواستها،انتظارات و مشکلات روزانه بویژه در روابط بـین فـردی و بـه شـکل مـؤثرتری
 
1
 
روبه رو شود(زتلین ،1985  ، به نقل از مشفق.(1389  از طرفی توانایی هـای لازم بـرای رفتـار انطبـاقیو
 
 
مؤثر، افراد را قادر می سازد تا بطور مؤثر با مقتضیات و چالش های زندگی روزانه مقابله کنند. آمـوزش
این مهارت ها، موجب ارتقای رشد شخصیتی و اجتماعی، محافظت از حقوق انسان هـا و پیـشگیری از
مشکلات روانی و اجتماعی میشود.
 
 
 
رفتار انطباقی در حقیقت سازه بسیار جامع و فراگیری است که مؤلفههای ذهنی، حسی، حرکتـی و
 
 
2 انطباقی به معنای قدرت کنار آمدن با دیگران و ارتباط
شخصیتی را در برمیگیرد(کوهن ،1988رفتار).
برقرار کردن با آنها، یعنی کنار آمدن در مذاکرات، درگیـری هـا، اشـتباهات و همچ نـین کنـار آمـدن بـا
 
. Zetlin ١ . Cohen ٢
 
 
٥
 
 
موقعیت های جدید و سایر موقعیتهاست.    از طرفی پرورش رفتار انطباقی منجـر بـه برقـراری ارتبـاط
 
فرد با محیط اطراف خود و مقابله با شرایط استرسزا میشود (بوزان، ترجمه مینویی،.(1383
 
 
کیفیت زندگی آن دسته از خصوصیاتی است که برای فرد ارزشمند اسـت و حاصـل ادراك خـوب
بودن یا احساس راحتی است و در راستای توسعه و حفظ منطقی عملکرد جسمانی، هیجانی و عقلانی
 
استبطوری.  که فرد بتواند توانایی هایش را در فعالیت های زندگی حفظ نماید.( محمودی، شریعتی،
 
بهنام پور .(1382
 
از آنجا که روشهای مقابلهای به عنوان تلاشی شناختی و ر فتاری برای رویارویی بـا موقعیـتهـای
 
فشارزا و زمینه سازگاری فرد جهت برخورد مناسب با چالش های زنـدگی اسـت و برخـورد مناسـب
 
همان اتخاذ روشی است که تنش فرد را کاهش و احساس خـوب و مثبـت بـودن را در فـرد افـزایش
 
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 5:13 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مشكلات زندانیان زن پس از آزادی ..

 انسان به عنوان موجودی با فرهنگ برای حفظ روابط اجتماعی از طریق افكار و احساسات ارزشها و هنجارهای اجتماعی را شكل داده و بر حسب ان پدیده نظم اجتماعی را سامان می‌دهد لذا هر گاه ارزشهای اجتماعی و قواعد رفتار مراعات نشود نظم اجتماعی آسیب می‌بیند كه از آن جامعه به عنوان كجرو یاد می‌شود . (آقاجانی ، كتاب زنان ، جلد 17: 67)

تردیدی نیست كه در اكثر جوامع به مسأله جرم و بزه از ابعاد گوناگون جامعه‌شناسی روانشناسی و جرم شناسی و ابعاد دیگر پرداخته شده و این مسأله خود تا حد زیادی ذهن جامعه‌شناسان آن جوامع را به خود مشغول داشته است .
با افزایش روز افزون جمعیت و ورود به هزاره سوم بالطبع هر روز شاهد بروز ناهنجاریهاو جرائم زیادی در جامعه خواهیم بود و زنان به عنوان نیمی از این جامعه كه امروز نیمی از جمعیت فعال و همچنین از اركان مهم سیاستگذاری جامعه از ابتلا به این پدیده مستثنی نیستند.
زنان به عنوان افرادی كه می‌توانند قطعا در حوزه تعریفات الگوها و هنجارهای حوزه های اجتماعی خود نقش تعیین كننده و تاثیر گذار داشته باشند، خود نیز می‌توانند بسته به عواملی كه در تحلیل دامنه های آسیب‌شناسی اجتماعی این تحقیق خواهد امد به افرادی بدل شوند كه خود از این الگوها تحظی نموده و در معرض مجازات‌هایی قرار گیرند كه برای این عدول از قوانین جامعه آنها را مجازات‌ها را تعریف كرده است .
زنان با خروج از این قوانین باعث شده‌اند كه بدون در نظر گرفتن نقش خود و تاثیر گذاری فرزندان از الگوهای رفتاری آنان و یا اگاهی ناصحیح از آنچه باید انجام دهند به بیراهه رفته و كجرو ونام گیرند كه عاقبت باید به مجازات‌های در نظر گرفته شده از سوی جامعه تن در دهند كه زندان شایعترین آنهاست.
این تحقیق به بررسی مشكلات زندانیان زن پس از آزادی می‌پردازد و اینكه آیا حمایتهایی برای بازگشت به زندگی سالم در جامعه آنان صورت می‌گیرد یا اینكه یك زن به خاطر طرز نگاه جامعه پس از گذراندن دوران محكومیت باز هم باید تا آخر عمر عنوان متخلف و كجرو را با خود یدك بكشد.
 
 
طرح مسأله
از نتیجه بررسی و مطالعات در زمینه جرم و كجروی به این نتیجه می‌رسیم كه آسیب‌سازی فقط منجر به مردان نیست و زنان نیز در پدید آوردن این قبیل رفتارها سهم بسزایی دارند.
نتایج نشان می‌دهد كه كجروی در میان زنان تفاوت بارزی با كجروی مردان دارد مثلا رفتارهای كجرو در میان زنان شامل : فحشا سقط جنین در مواردی سرقسمتهای كوچك نگهداری اشیاء مسروقه،جعل اسنادو…می‌باشد كه تا حدودی متضمن خشونت كمتری هستند . همچنین شاهد هستیم كه مردان بیشتر از زنان بازداشت می‌شوند و بزهكاری زنان دیرتر از مردان به حد اكثر می‌رسد.  (سلیمی و داوری ، جامعه‌شناسی كجروی : 304)
این تفاوت علاوه بر ویژگیهای جسمانی ، دلیل اجتماعی و روانی نیز دارد . به خاطر نگاه خاصی كه جامعه به زن دارد و همیشه دوست داشته كه او را محفوظ در خانه و محبوس در سنتها نگه دارد ، به همین دلیل وقتی كه زنان مجرم تلقی می‌شوند و مجبور به قبول مجازات بعد از رهایی و اتمام دوره قبل از محكومیت خانواده، جامعه و همچنین نظام اجتماعی دیگر او را مانند دوره قبل از محكومیت پذیرا نیست.
برای نقض این پدیده وجود سازمانهای حمایتی و بازپروری ضروری می‌نماید تا برای سرگیری زندگی سالم شرایط مناسبی را برای زنان فراهم آورد. در این تحقیق سعی داریم بررسی همین مشكلات بر سر راه زندانیان زن آزاد شده از زندان وجود دارد بپردازیم و به این سوالات پاسخ دهیم .
1-زنان پس از آزادی از زندان با چه مشكلاتی مواجه می‌شوند؟
2- برای برطرف كردن این مشكلات چه راهكارهای حمایتی وجود دارد؟
 
 
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
انحرافات اجتماعی بویژه انحرافات زنان تهدیدی در قبال به خطر افتادن امنیت روانی-اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی یك جامعه می‌باشد . اولین و كوچكترین نهاد اجتماعی كه با آن روبرو می‌شویم خانواده است و طبیعتاً  افراد در وجود خانواده بیشترین و اساسی ترین الگوها و هنجارها را می‌آموزند پس به كانون خانواده‌ای بزرگتر یعنی جامعه گام می‌نهند و هر گونه تغییر در الگوهای خانواده باعث تغییر در افراد خانواده نیز می‌شود. زنان در خانواده كه به عنوان مادر شناخته می‌شوند بیشترین نقش تعیین كننده در شیوه پرداختن به زندگی و آموزش به فرزندان را به عهده دارند. چه بسیارند زنان كه خود به تنهایی هم مسئولیت تربیت فرزندان را به عهده دارند (كه خود گامی بزرگ در جهت ساختن فردای آنان است ) و نقش دیگرشان بر آورده كردن نیازهای مالی و اقتصادی خانواده است . و مطمئنا برای برآورده ساختن این دو نیاز عاطفی و مالی دچار مشكلات بسیار زیادی خواهند شد . بسیاری از آنان نتوانسته از عهده این مهم برایند و دچار رفتار انحرافی می‌شوند و كانون خانواده را سخت دچار مشكل می‌سازند از طرفی دیگر فرزندان نمی‌توانند از این چنین زنانی الگوهای مناسب را آموخته و به جای آن رفتارهای انحرافی را جایگزین می‌سازند و از طرف دیگر شاید خانواده نتواند این زنان را باز به محیط خود بپذیرد .
این زنان به گونه های مختلف دچار مشكلات می‌شوند و پس از آزادی عده ای از آنان بازگشت به زندان را تنها راه ادامه زندگی دانسته و عده دیگر كه راه بهتر یعنی پناه به خانواده را ترجیح می‌دهند دچار واكنشهایی از سوی اطرافیان می‌شوند كه آنان نیز متقاعد می‌شوند كه به رفتار گذشته باز كردند و از سوی دوستان سابق خود حمایت شوند و تعدادی دیگر نیز اصلا به محیط خانواده باز نمی‌كردند.
 
 
اهداف تحقیق
بر اساس عنوان تحقیق اهداف زیر قابل بررسی است:
 
بررسی و شناخت مشكلات زندانیان زن آزاد شده از زندان مشهد
بررسی و اهمیت جایگاه هر یك از این مشكلات در فرایند زندگی روزمره زندانیان زن بعد از آزادی
انحرافات اجتماعی
رفتارهایی كه با معیار ها و هنجارهای اجتماعی سازگار و منطبق نیست وقتی تعداد جرائم و بزهكاری ها از حد معینی از یك جامعه گذشت می‌توان از ان به عنوان یك بیماری اجتماعی یا آسیب نام برد. ( فهیم ، مأوی ، شماره 74 : 5)
كجروی   deviance
رفتاری است مغایر با معیارهای پذیرفته شده یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه خاص ، رفتارهای گوناگون نظیر تقلب ،ارتشاء ، جنایت، اعتیاد، انحرافات جنسی و… را در بر می‌گیرد. ( ساروخانی،‌دایره المعارف علوم اجتماعی)  به بیان دیگر هر جامعه ای ازاعضای خود انتظار دارد از ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری كه به زندگی اجتماعی آنان نظم و انسجام می بخشد پیروی می‌كنند، اما در هر وضعیت اجتماعی در بین اعضای جامعه عده ای پیدا می‌شوند كه پاره ای از این ارزش‌ها و هنجارها را رعایت نمی‌كنند كه این عمل را كجروی یا انحراف می نامند .
آسیب‌شناسی Pdathology
از جمله واژه هایی كه بسیاری آن را مفهومی مترادف با كجروی می دانند. آسیب‌شناسی وظیفه ریشه یابی بیماری های تنی راه به عهده دارد و قلمرو جامعه‌شناسی نیز آسیب‌شناسی اجتماعی نهاده می‌شود . ( سلیمی ، جامعه‌شناسی كجروی : 233)
 
آسیب‌شناسی اجتماعی 
مطالعه ناهنجاری هاو آسیب‌های اجتماعی نظیر بیكاری ،اعتیاد،فقر، خودكشی، طلاق، ولگردی و گدایی و  … همراه با علل آثار و عوارض ، شیوه های پیشگیری و درمان آنها به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه و نابسامان اجتماعی است . آسیب‌شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه اختلالها و بی نظمی هاو نابسامانی های اجتماعی است . ( ابهری ، آسیب‌های اجتماعی : 4)
نابهنجاری 
یكی از مفاهیم نزدیك به انحراف است فرد نابهنجار كسی است كه فاقد سازگاری بافت كلی یك نظام باشد كه یادر كارایی یك نظام مفسر یا با انتظار و توقع مردم نا همخوان و یا از آنچه معمول و متداول و طبیعی شمرده می‌شود متمایز باشد . (محمدی،‌ آسیب‌های اجتماعی زنان در دهة 80-1370 : 22)
به بیان دیگر رفتاری نابهنجار ، انحراف و آسیب تلقی می‌شود كه حاوی انحرافات گسترده ای از معیار های اجتماعی باشد . از نظر جامعه‌شناسی ، مشروعیت و نابهنجار خار بودن یك رفتار از نوع دیدگاه و انتظار یك جامعه یا هر گروه اجتماعی ناشی می‌شود و در صورتی انحراف تلقی می‌شود كه هنجارهای مكرر و در حدی گسترده نادیده گرفته شود . (شریعتمداری ، كتاب زنان ، شماره 17 : 52 )
 
بزهكار
كسی كه بر خلاف مسیر و موازین مورد قبول جامعه گام بر میدارد و رفتاری خلاف رفتار انسانهای منضبط و معقول انجام می‌دهد.
بزهكاری 
شامل كلیه اعمال و ناهنجاری هایی می‌شود كه به دلیل عوامل روانی بیرونی از فرد سر زده و ضد ارزشهای اجتماعی محسوب می‌شود . (اصلاح و تربیت ،  1381 ،         ج6و7 : 50)
جرم
از نگاه حقوقی هرگونه فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود . (جهانگیری،  1379 : 437)
مجرم
كسی است كه در زمان معین ، عمل او بر خلاف مقررات قانونی رسمی كشور          باشد . وقوع جرم نه تنها نظم و ارامش و سلامت جامعه را بر هم می زند ، بلكه خسارات روحی و جسمی و مادی به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می‌سازد .                 ( شلویری و پولادی ،‌ 1381 :146)
 
 
مشكل اجتماعی 
مشكل با قید اجتماعی به موقعیت تعدادی از افراد در قالب گروههای سازمان یافته یا غیر سازمان یافته اطلاق می‌شود كه عمل آنها از سوی كل جامعه تایید نمی‌شود و در صورت استمرار عمل گروهی ،آسیب‌هایی برای كل جامعه ایجاد خواهد شد و افراد سعی دارند تا به رفع یا كاهش اثرات آن بپردازد.
جامعه‌شناسان كلاسیك مشكلات اجتماعی را در موقعیت های دردناك یا غیر مطلوب برای توده واقعی مردم تلقی كرده اند .
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 2
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 5:11 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای سینما و تلویزیون ..

  پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته حقوق

با موضوع :
بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای سینما و تلویزیون
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
 
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
 
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
 
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
 
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
 
موجود است
 
چکیده:
 
قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتی
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 1
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 5:08 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه مقایسه ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی  در بیماران ام. اس تاثیر پذیر ..

 عنوان:

 
مقایسه ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی  در بیماران ام. اس تاثیر پذیر
و عدم تاثیرپذیر از پیامهای مجله ام. اس
 
آذرماه  1393
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
 
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده
هدف این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس بود. جامعه آماری کلیه بیمارن ام اس در انجمن ام اس در شهر تهران بود که به روش تصادفی ساده تعداد 60 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. داده ها به وسیله پرسشنامه های شخصیت و سبک زندگی جمع آوری شدند و با استفاده از روش آماری t استودنت تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در بعد سخت گیرانه بودن در سبک زندگی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام. اس تفاوت معناداری وجود دارد(05/0>P). اما ویژگی های شخصیتی و ابعاد مستحق بودن، مورد علاقه بودن، کوشش برای رسیدن به کمال و ملایمت در سبک زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین نتیجه گرفته شد که سبک زندگی سخت گیرانه بودن در تاثیرپذیری یا عدم تاثیرپذیری بیماران ام.اس از مجله پیام ام. اس نقش دارد و ویژگی های شخصیتی و سبک های دیگر زندگی نمی توانند درتاثیرپذیری و تاثیر نا پذیربودن از پیام های مجله ام اس نقش داشته باشند.
 
کلمات کلیدی:سبک زندگی، ویژگی های شخصیتی، مجله پیام  ام. اس
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                               صفحه
 
چکیده
 
فصل اول:کلیات پژوهش
 
-11  مقدمه. 2
 
1-2  بیان مساله. 3
 
1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 4
 
1-4  اهداف پژوهش... 5
 
1-4-1  هدف کلی.. 5
 
1-4-2  اهداف جزیی.. 5
 
1-5   فرضیه های پژوهش... 6
 
1-6  تعریف نظری و عملیاتی  اصطلاحات: 6
 
1-6-1 تعریف نظری بیماری  ام اس... 6
 
1-6-2  تعریف  بیماری  ام اس... 6
 
1-6-3  تعریف نظری سبک زندگی.. 6
 
1-6-4  تعریف عملی سبک زندگی.. 6
 
1-6-5  تعریف نظری شخصیت.. 6
 
1-6-6  تعریف عملی شخصیت.. 7
 
فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه پژوهش
 
2- 1   ام اس» چیست؟. 9
 
2-2  تاریخچه بیماری ام اس... 11
 
2-3   علل شیوع  بیماری ام اس... 13
 
2-4  ساختمان وکارکرد سلول عصبی.. 14
 
2- 5   سیرکلی بیماری  ام اس... 15
 
2-6  علت افزایش بیماری ام اس در جهان. 16
 
2-7  عوامل موثر در توزیع بیماری ام اس... 17
 
2-8  روشهای تشخیص بیماری ام اس... 19
 
2-9  علایم و درمان بیماری ام اس... 19
 
2-9-1 علایم شایع بیماری ام اس... 20
 
2-9-2 روش درمان بیماری ام اس... 21
 
2-9-3  درمان بیماری ام اس با کاردرمانی.. 24
 
2-9-4 رژیم غذایی وتغذیه. 25
 
2-9-5  ویتامین D و بیماری ام اس... 28
 
2-9-6 داروو نقش درمان مکمل در کنترل ام.  اس... 29
 
2-10 داروهای متداول مصرفی در ‌ام‌اس... 29
 
2-11 روش‌های درمانی غیردارویی و مؤثر. 30
 
2-11-1  اهداف کاردرمانی دربیماران ام اس... 31
 
2-11-2 ورزش وبیماران ام اس... 32
 
2-11-3 بیماری ام اس ومثبت نگری در زندگی.. 33
 
2-12 تغییر در سبک زندگی.. 34
 
2-12-1 تکنیک آزادی عاطفی.. 36
 
2 - 13 مقایسه بیماری ام اس در زنان ومردان. 37
 
2 - 14  تاثیرحمایت های اجتماعی در بیماران ام اس... 39
 
2-15 ام اس و راه های پیشگیری از آن. 42
 
2-16  جمعیت شناسی ( اپیدمیولوژی ) بیماری ام اس در جهان. 43
 
2-17 رویکردهای مربوط به ام اس... 45
 
2-18 شخصیت.. 45
 
2-19 سبک زندگی.. 52
 
2-20 خاطرات، رویا ها، روان درمانی.. 56
 
2-21  تحقیقات انجام شده 57
 
2-22 جمع بندی فصل دوم. 60
 
فصل سوم:روش پژوهش
 
3-1  روش پژوهش... 63
 
3-2  جامعه پژوهش... 63
 
3-3  روش نمونه گیری و حجم نمونه پژوهش... 63
 
3-4  متغیر های پژوهش... 63
 
3-5  ابزار و روش گرد آوری اطلاعات.. 63
 
3-6  روش های آماری.. 69
 
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
 
4-1  بخش اول: شاخص‌های توصیفی داده‌ها 71
 
4-2  بخش دوم: تحلیل داده ها و مقایسه میانگین متغیرها و آزمون فرضیه‌های پژوهش... 74
 
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
 
5-1  نتیجه گیری و بحث.. 78
 
5- 2  محدودیت های پژوهش... 80
 
5-3  پیشنهادها 80
 
الف: پیشنهادهای کاربردی.. 80
 
ب: پیشنهادهای  پژوهشی.. 80
 
منابع. 81
 
پیوست ها 86
 
مقدمه
انسان همواره در معرض حوادثی است که زندگی اورا تهدید می کند .  این حوادث به موازات تکامل بشر تحول و افزایش پیداکرده است. بیماری مولتیپل اسکلروزیس[1] (ام اس) نوعی بیماری پیش رونده وتحلیل برنده غلاف میلین سلولهای عصبی در سیستم عصبی مرکزی است. علت بیماری مشخص نیست.این بیماری دارای علائم و نشانه های مختلفی است و همچنین عوارض و عواقب متفاوتی به همراه دارد.  کم توانی ونهایتاً ناتوانی، محدودیت های حرکتی، استرس، اختلالات روحی _ روانی و عصبی، افسردگی وغیره از عوارض مهم و عمده ای است که می تواند در زندگی فردی و اجتماعی این بیماران اثر گذاشته و بیماران مبتلا به بیماری ام . اس را مبدل به افرادی منزوی و گوشه گیر نماید.  این بیماری در زنان شایعتر از مردان بوده و همچنین در نقاطی از دنیا مثل اروپای شمالی، آمریکا و کانادا نیز از شیوع بالاتری برخوردار است.  همچنین افرادی که در خانواده خود بیمار مبتلا به ام اس را دارند، ریسک بالاتری برای ابتلا به این بیماری را نسبت به سایر افراد جامعه دارند.  تاکنون دلیل پیدایش این بیماری مشخص نشده است ولی به نظر می رسد که بروز این بیماری ارتباطی با پاسخ های خود ایمنی داشته باشد . بیماری ام اس در واقع یکی از صدها یا هزاران بیماری مزمنی است که به علت ماهییت خود می تواند جنبه های مختلف زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد . آنچنان که این بیماری بیشتر جوانان  وبه خصوص زنان جوان را در گیر می کند وبه علت خاصیت مزمن بیماری در تمام عمر همراه فرد خواهد بود آنچه اهمیت توجه به مقوله ام اس را به ویژه در کشور ما دو چندان می کند، شیوع رو به رشد آن به ویژه در سالهای اخیر است که اگر متاسفانه تابه حال هیچ بررسی آماری دقیق به منظور تعیین تعداد افراد مبتلا در ایران انجام نشده است، ولی بر آورد می شود بیش از 30000 نفر در حال حاضر در ایران به ام اس مبتلا باشند که اکثر این افراد را نیز زنان جوان جامعه تشکیل می دهند(ادیب نژاد ، 1384).دراین پژوهش ضمن  بحث پیرامون بیماری ام اس وعلل وعوامل آن به بررسی و تجزیه وتحلیل  ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی در بیماران ام اس تاثیر پذیر و تاثیر ناپذیر از پیامهای مجله ام اس پرداخته شد .
 
1-2  بیان مساله
بیماری ام. اس یكی از بیماریهای قرن حاضر است كه متاسفانه قشر وسیعی از دختران و پسران جوان به آن مبتلا می شوند. علت ایجاد این بیماری اكنون مشخص نشده است و نظرات مختلفی توسط متخصصان ارائه شده و روش قطعی برای درمان آن مطرح نشده است. این بیماری را اتوایمیون یا ویروسی می نامند و دلیل قانع كننده ای هم برای آن ندارند و جالبتر اینكه ویروسی بودن، این بیماری را یكی از دلائل می دانند در حالیكه هنوز برای خودشان هم اثبات نشده است. این بیماری دارای علائم و نشانه های مختلفی است و همچنین عوارض و عواقب متفاوتی به همراه دارد.  کم توانی ونهایتاً ناتوانی، محدودیت های حرکتی، استرس، اختلالات روحی - روانی و عصبی، افسردگی و غیره از عوارض مهم و عمده ای است که می تواند در زندگی فردی و اجتماعی این بیماران اثر گذاشته و بیماران مبتلا به بیماری ام . اس را مبدل به افرادی منزوی و گوشه گیر نماید (هاریسون[2] ، 2009).                                                              
 
ام اس بیماری خود ایمنی است که طی آن سیستم ایمنی بدن برعلیه خود بدن  فعال شده وموجب تخریب غلافی می شود که اطراف رشته های عصبی را فرا گرفته که این غلاف میلین نام دارد(ادیب نژاد1384).  بیماری مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری پیش رونده وتحلیل برنده غلاف میلین سلولهای عصبی در سیستم عصبی مرکزی است. علت بیماری مشخص نیست اما به نظر می رسد که فعال شدن مکانیسم های ایمنی علیه آنتی ژن میلین در ایجاد بیماری دخیل باشد. معمولا بین سنین 20تا 40 سال بروز می کند وزنان را بیش تر از مردان گرفتار می سازد و تنها 20 درصد بیماران بعد از گذشت 15 سال از تشخیص دچار محدودیت عملکرد نمی شوند ؛ در یک سوم تا نیمی از موارد پیشرفت به سمت ام اس دیده میشودوبیماران برای حرکت نیاز به کمک خواهند داشت ( هاریسون ،2009).                                                      
 
 شروع بیماری ممکن است پر سر وصدا ویا آرام وتدریجی  باشد در برخی از  بیماران علایم آنقدر جزیی است که بیمار برای ماهها تا سالها مراجعه پزشکی ندارد . شایعترین فرم بیماری به صورت حملات مراجعه اختلال عملکرد کانونی عصبی است که بطور تیپیک هفته ها تا ماهها به طول می انجامد وبه دنبال ان درجات متفاوتی از بهبودی ایجاد می شود. بیشتر حملات ام اس بدون هیچگونه حادثه قبلی رخ می دهد . خطر پیدایش ام اس بدنبال عفونت های ویروسی نسبتا افزایش می یابد . به نظر می رسد که صدمات مختلف وحتی فشارهای روحی می تواند زمینه را برای  بروز حملات ام اس فراهم کند ؛ مدارک تایید کننده این ادعاها متقاعد کننده نیست. بدون شک ابتلا به ام اس با تجربه کردن نشانه هایی این بیماری همراه است . این نشانه ها متنوعند وهر فرد انواع خاصی از آنها را تجربه می کند. برخورد مناسب با هریک از علایم ام اس و درک چگونگی تطابق با آنها باعث خواهد شد تا زندگی با ام اس نه تنها دشوار نبوده بلکه رضایت بخش نیز باشد.بیماری مولتیپل اسکلروزیس غیرقابل پیش بینی و یکی از مهمترین بیماری های تغییر دهنده زندگی فرد است و به تدریج او را به سمت ناتوانی پیش می برد. در حال حاضر محققان زیادی در حال بررسی این احتمال هستند كه آیا ممكن است روان درمانگری راه مؤثری برای درمان ام اس باشد. درمانهای فیزیکی و شغلی نیز به بیمار کمک می کندکه محدوده حرکات خود، قدرت عضلات و انعطاف پذیری آنها را حفظ کنند و همچنین تکنیکهائی را برای جبران اختلال هماهنگی بین حرکات در تعادل را بیاموزند تا بتواند علیرغم ناتوانائی هائی که دچارآن شده اند، کارکرد خود را حفظ کرده و به شغل خود ادامه دهنداز آنجاهمکاری اعضاء خانواده و اطرافیان این افراد نقش عمده ای در بهبود شخصیت آنها دارد بطوریکه با کمک اطرافیان تواناییهای جسمی و روانی خود را به حداكثر رسانده تا زندگی اجتماعی، اقتصادی مفید و هماهنگی با محیط داشته باشند، اهمیت این موضوع آشكار می شود كه می توان با بالا بردن سطح بهداشت روان افراد مبتلا به بیماریهای جسمانی چون ام اس شانس زنده ماندن آنها را برای مدت زمان بیشتری افزود ، تا در نتیجه افراد بتوانند میزان تطابق خود را با خانواده و اجتماع بالا برده و افراد سالمی از لحاظ جسمانی ، روانی و شخصیتی داشته باشیم (ادیب نژاد، 1384).                                 
 
بین سلامتی و سبک زندگی افراد ارتباط نزدیکی وجود دارد با اصلاح سبک زندگی می توان از بروز حملات بیماری و ناتوانی پیشرونده جلوگیری کرد لذا شناخت سبک زندگی جهت برنامه ریزی های آموزشی اهمیت دارد. سبک زندگی واحد های مورد پژ‍وهش در برخی از ابعاد نامطلوب بود و این رفتارهای غیربهداشتی می تواند بر شدت و عود بیماری و در نهایت کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذار باشد.لذا تغییر و تعدیل و اصلاح سبک زندگی بیماران مبتلا، ضروری به نظر می رسد و با برنامه های آموزشی جامع می توان به این مهم دست یافت ( صحراییان وهمکاران ، 1387).                              
 
این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال است که آیا بین ویژگی های شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس تفاوت وجود دارد را بیان می کند.                 
 
1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
امروزه پژوهش وتحقیق در باره بیماری ام اس یکی از عمده ترین وداغ ترین مباحث پزشکی را در مراکز بزرگ علمی جهان تشکیل می دهدوروزی نیست که مقاله ای مرتبط با ام اس که حاصل پژوهشهای محققین کشور های مختلف است چاپ ومنتشر نشود(حمزه لو،1388).                                            
 
به همین منظور ضرورت دارد تا ویژگی های شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلارا باتوجه به تاثیر پذیری وتاثیر ناپذیری آنان از ماهنامه آموزشی ، اطلاع رسانی و اجتماعی انجمن ام اس ایران مورد سنجش وارزیابی قرارگیرد. متاسفانه تعداد زیادی از مردم جهان به این بیماری مبتلا هستند و روز به روز بر تعداد مبتلایان افزوده می‌شود. در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر از مردم جهان دارای این بیماری هستند. اكثر این افراد دارای عمری طولانی هستند. امروزه طرز تفكر افراد نسبت به ام اس عوض شده است و ام اس یك موضوع ممنوع شده نیست.افراد در مورد تشخیص ام اس خود همانند تشخیص سایر بیماری ها به راحتی می توانند صحبت كنند. در ایران نیز بیماری ام. اس را می‌توان پدیده‌ای نسبتا جدید محسوب نمود و جامعه ما نیز با موارد زیادی از این بیماری روبرو است.آنچه مهم است که خصوصا بیماران ام. اس بدانند آن است که ام. اس بیماریی است که با ترفندهای خاص، اراده، صبر، بردباری و تو کل بر خداوند متعال به راحتی می‌توان با آن کنار آمد و از پیشرفت‌ بیماری جلوگیری نمود (اعتمادی فر وهمکاران1381).                                
 
ام اس  در زنان شایع‌تر از مردان است. بروز آن در زنان تا ۳ برابر بیشتر از مردان بوده و احتمالا فاکتورهای هورمونی و سیستم ایمنی علت بروز بیشتر ام. ‌اس‌ در زنان می‌باشند (ادیب نژاد، 1384).                       
 
 استرس‌های روحی به عنوان یک عامل احتمالی برای عود و پیشرفت ام. اس ذکر شده است. به دلایلی که هنوز کاملا مشخص نیست. از طرف دیگر، به گفته كارشناسان، آمار مبتلایان به این بیمارى در حال افزایش است؛ بنابراین تحقیق و پژوهش در جنبه‌هاى مختلف این بیمارى اعم از شناسایى عوامل خطر، علت ابتلا، پیشگیرى و درمان آن بیش از پیش ضرورى است.  ام. اس درحالی بیماری اسرارآمیز لقب گرفته است که در رشته نورولوژی بیشتر از همه بیماری ها، ذهن دانشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول کرده و هنوز علت یا حتی درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده است.  ‌این بیماری از یک طرف استقلال وتوانایی فرد برای شرکت موثر در اجتماع را تهدید می کند و از سوی دیگر پیش آگاهی ودوره های غیر قابل پیش بین
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 5:06 توسط مدیر سایت پایان نامه |

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی ..

 دکتر حبیب هادیان فرد

 
مهرماه 1394
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
 
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
 
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده
 
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی بوده است.
 
روش: طرح پژوهشی از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل است که شامل پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بیماران حاضر در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری شیراز می باشد که در بهار 94 در این مرکز درمانی بستری بوده اند. این بیماران تشخیص اختلال سوء مصرف مواد را همزمان با اختلال شخصیت مرزی دارا هستند و تحت درمان با نگهدارنده متادون قرار دارند. تعداد 30 نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفته اند. گروه آزمایش، در 8 جلسه 120 دقیقه ای تحت درمان تنظیم هیجان (گراس، 2002)  قرار گرفته اند و اعضاء گروه کنترل هیچ گونه مداخله روانشناختی دریافت نکرده اند.
 
ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه های ناگویی خلقی تورنتو-20 (تیلور، بگبی و پارکر 1997) و پرسش نامه پذیرش و عمل نسخه دوم (بوند و همکاران، 2007) بوده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد متغیرها) و استنباطی (تحلیل کو واریانس) استفاده شده است. نتایج: نتایج  نشان داده است که درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان (گراس، 2002) باعث کاهش معنادار نمره ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی می شود.
 
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از این است که درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان  (گراس، 2002) موجب کاهش معنادار نمره ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی می شود. بنابر این پیشنهاد می شود جهت انجام اقدامات درمانی ضمن  درمان با نگهدارنده متادون، مداخلات روانشناختی از جمله درمان مذکور در بیمارستان ها، پایگاه ها و مراکز ترک اعتیاد انجام شود.
 
واژه های کلیدی: اختلال سوء مصرف مواد، اختلال شخصیت مرزی، گروه درمانی، درمان مبتنی بر تنظیم هیجان، ناگویی خلقی، اجتناب تجربی
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                      صفحه
 
فصل اول: کلیات
 
1-1-مقدمه. 2
 
1-2-بیان مسئله. 4
 
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش... 8
 
1-4-اهداف پژوهش... 9
 
1-5- تعریف مفهومی متغیرها 10
 
1-5-1-درمان تنظیم هیجان گراس... 10
 
1-5-2- اختلال سوء مصرف مواد. 10
 
1-5-3- اختلال شخصیت مرزی.. 11
 
1-5-4-ناگویی خلقی.. 11
 
1-5-5- اجتناب تجربی.. 12
 
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 13
 
1-6-1- گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان. 13
 
1-6-2- ناگویی خلقی.. 13
 
1-6-3- اجتناب تجربی.. 13
 
1-6-4-اختلال سوء مصرف مواد. 13
 
1-6-5- اختلال شخصیت مرزی.. 13
 
 
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 
2-1- اختلال شخصیت مرزی.. 15
 
2-1-1-چشم انداز تاریخی اختلال شخصیت مرزی.. 15
 
2-1-2- نظریه زیستی- اجتماعی لینهان. 16
 
2-1-3- رویکرد روان پویشی.. 17
 
2-1-4- رویکرد توصیفی.. 17
 
2-1-5- نظریه روابط موضوعی.. 18
 
2-1-6- نظریه روابط شئ کرنبرگ.. 19
 
2-1-7- مدل مسیر های چندگانه زانارینی و فرانکنبورگ.. 20
 
2-2- تنظیم هیجان. 21
 
2-2-1- مدل پردازشی.. 22
 
2-2-2- هیجان و شایستگی اجتماعی.. 23
 
2-2-3- خود تنظیمی.. 23
 
2-2-4- هوش هیجانی.. 24
 
2-2-5- سطح هوشیاری.. 24
 
2-2-6-چرا تنظیم هیجان مهم است؟. 24
 
2-2-7- تنظیم هیجان چیست؟. 25
 
2-2-8- تنظیم هیجان و انواع اختلالات.. 26
 
2-2-9- درمان هیجان محور 29
 
2-2-10- اصلاح راهبردهای تنظیم هیجان از طریق مدل گراس... 29
 
2-2-10-1- مرحله ی اول: انتخاب موقعیت.. 31
 
2-2-10-2- مرحله دوم: اصلاح موقعیت.. 32
 
2-2-10-3- مرحله سوم: گسترش توجه. 33
 
2-2-10-4- مرحله ی چهارم، تغییر شناختی.. 36
 
2-2-10-5- مرحله ی پنجم: تعدیل پاسخ. 37
 
2-3- نظریه های مرتبط با سوء مصرف مواد. 38
 
2-3-1- نظریه های روان پویشی.. 39
 
2-3-2- نظریه های شناختی.. 39
 
2-3-3- نظریه های رفتاری.. 40
 
2-3-4- نظریه یادگیری اجتماعی.. 40
 
2-3-5- نظریه یا الگوی باورداشت تندرستی.. 40
 
2-4-  روان درمانی اختلالات وابسته به مواد. 41
 
2-4-1- رویکرد درمانی روان پویشی.. 41
 
2-4-2- رویکرد مصاحبه انگیزشی.. 42
 
2-4-3- رویکرد پزشکی.. 42
 
2-4-4- گروه درمانی.. 42
 
2-5- ناگویی خلقی.. 43
 
2-5-1-چشم انداز تاریخی ناگویی خلقی.. 43
 
2-5-2-همه گیر شناسی ناگویی خلقی.. 45
 
2-5-3- سبب شناسی.. 46
 
2-5-4- ناگویی خلقی و نظریه دلبستگی.. 47
 
2-5-5- آسیب های دوران کودکی و ناگویی خلقی.. 49
 
2-5-6- ناگویی خلقی از دیدگاه روان‌پویشی.. 51
 
2-5-7- اختلال شخصیت مرزی و ناگویی خلقی.. 52
 
2-6- پژوهش های پیشین.. 54
 
2-7- سوالات پژوهش... 60
 
 
 
فصل سوم: روش پژوهش
 
3-1- طرح پژوهش، بیان متغیرها و نحوه تغییر یا کنترل آن‌ها 62
 
3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 62
 
3-3- ابزار پژوهش... 63
 
3-3-1-پرسش نامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) 63
 
3-3-2- پرسش نامه پذیرش و عمل  نسخه دوم. 65
 
3-3-3- پروتکل درمان تنظیم هیجان. 66
 
3-4- روش اجراء 70
 
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70
 
 
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 
4-1- یافته های توصیفی.. 72
 
4-2-تحلیل استنباطی داده ها 75
 
4-2-1-سؤال اول: آیا گروه­درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی بیماران
 
مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 75
 
4-2-2- سوال دوم: آیا  گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر  اجتناب تجربی بیماران
 
مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 77
 
 
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
 
5-1- بحث و نتیجه‌گیری.. 80
 
5-1-1- بحث سؤال اول: آیا گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی
 
خلقی بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت
 
مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 80
 
5-1-2- بحث سؤال دوم: آیا  گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر  اجتناب تجربی
 
بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر
 
معناداری دارد؟. 84
 
5-2- محدودیت‌های پژوهش... 86
 
5-3- پیشنهادات.. 87
 
5-3-1- پیشنهادات پژوهشی.. 87
 
5-3-2- پیشنهادات کاربردی.. 88
 
منابع
 
منابع فارسی.. 89
 
منابع انگلیسی.. 92
 
 پیوست‌ها
 
پیوست یک: پرسشنامه ناگویی خلقی.. 108
 
پیوست دو: پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم. 110
 
مقدمه
 
هیجان ها بخش بسیار مهمی از رفتارهای انگیزشی انسان ها هستند. آنها ارتباط نزدیکی با حافظه[1]، تفکر، سلامت روحی و جسمی دارند و همچنین نقش بسزایی در هماهنگی تعاملات ما با دیگر افراد دارند  (ونهالا[2]، 2011). تنظیم هیجان[3] یک فرایند خودکار یا کنترل شده ای است که مقدار و شدت اجزاء پاسخ های عاطفی شامل تجربیات ذهنی، فعالیتهای روانشناختی یا رفتاری را مشخص می کند. بنابر این تنظیم هیجان می تواند فهم درستی نسبت به فرایندهای روانی ارائه دهد (دوناهو، مک کلور، مون[4]، 2014). تحقیقات اخیر نشان داده است افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد معمولا مشکلاتی در حوزه تنظیم هیجان از جمله اضطراب، افسردگی، غمگینی، زود رنجی، یاس، احساس نا امیدی و بی ارزش بودن را تجربه می کنند (نانس، سالیوان، و لوین[5]، 2004). یکی از علل ایجاد کننده و تداوم بخش اختلال سوء مصرف مواد نارسایی مدیریت هیجان ها می باشد. سوء مصرف مواد ناشی از سطح پایین راهبردهای نظم جویی هیجان مثبت و ناتوانی در مقابله موثر با هیجان ها و مدیریت آنها به ویژه در شروع مصرف مواد است (پارکر، تیلور، استابروک، شل، و وود[6]، 2008). تحقیقات نشان داده است که بین اختلالات شخصیت و سوء مصرف مواد ارتباط وجود دارد. اختلال سوء مصرف مواد در مردان عمدتا با اختلال شخصیت ضد اجتماعی شناسایی و تشخیص داده شده است. اما در زنان مبتلا به سوء مصرف مواد اختلال شخصیت مرزی با فراوانی بیشتری مشاهده شده است. در تحقیقی گسترده که برای مشخص کردن همبودی[7] بین اختلال سوء مصرف مواد و اختلال شخصیت مرزی انجام گرفته نتایج به دست آمده نشان می دهد که 59% از زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی حداقل یک بار در طول زندگیشان سوء مصرف مواد را که می تواند شامل مصرف دائمی الکل یا اعتیاد به آن باشد را گزارش کرده اند و 41% از آنها حداقل در یک دوره از زندگی خود وابسته به مواد بوده اند. بنابر این اختلال شخصیت مرزی و ضد اجتماعی همراه با اختلالات وابسته به مواد با فراوانی زیادی در بیماران روانی یافت می شود (فسک، تارتر، کریسکی، وپیلکنیس[8]، 2006؛ زانارینی، فرانکبرگ، دوبو، سیکل، و لوین[9] 2014؛ ترول، وودبی، وشر[10]، 2004؛ راس[11]،2013؛ ورهول[12] و همکاران، 2000). ارتباط بین اختلالات شخصیت  با اختلالات وابسته به مواد شگفت انگیز نیست زیرا هر دو دارای عاطفه منفی[13]، بی ثباتی عاطفی و تکانشگری[14] می باشند و به این دلیل است که این اختلالات همپوشانی وسیعی دارند (ترول. تی جی[15]، 2000). افراد مبتلا به ناگویی خلقی[16] مشخصاتی از قبیل مشکل در بیان احساسات یا نام بردن آنها، اشکال در تمایز بین احساسات بدنی و هیجانی و تمایل به دریافت علائم ظاهری وقایع دارند (تایلور، و باگبی[17]، 2013). در تحقیقی انجام شده توسط هاویلند و همکارانش ناگویی خلقی در 42% از بیماران مرد و زن مبتلا به سوءمصرف مواد بستری در بیمارستان گزارش شده است (هاویلند و هنری[18]، 2014). اختلال ناگویی خلقی اولین بار در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی مشاهده شد بنابراین به عنوان تیپ ابتدایی یا بچه گانه[19] از آن یاد می شد (روئش[20]، 1948). پس از آن در جمعیت مبتلا به انواع اختلالات از جمله اختلال استرس پس از سانحه، الکلیسم و اختلالات ناشی از مصرف مواد گزارش شد (کریستال[21]، 1968). واکنش الکسی تایمیک ( ناگویی خلقی) می تواند یک واکنش گذرا نسبت به شرایط استرس زا باشد تا افسردگی و اضطراب را از فرد دور سازد (پارکر جی دی[22]، 1991). ارتباط بین ناگویی خلقی و اختلال شخصیت مرزی به ما این نکته را یاد آوری می کند که مشکل شناسایی، درک افتراق و برقراری ارتباط با احساسات بدنی و هیجانی باعث به هم خوردن تنظیم هیجان می شود (وب دی[23]، 2008). اجتناب تجربی[24] بر می گردد به عدم تمایل برای باقی ماندن و روبه رو شدن با وقایع شخصی ناراحت کننده و یا افکار، هیجانات، احساسات، خاطرات و یا امیال آزارنده (هایس، ویلسون، گیفورد،فولت، و استروسا[25]، 1996). به نظر می رسد که سطوح بالای اجتناب تجربی با سطح پایین کیفیت زندگی و شماری از مشکلات رفتاری مانند (سوء مصرف مواد، رفتارهای خود جرحی[26] و اختلالات خورردن) همراه باشد. مطالعاتی چند در بزرگسالان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، سطوح بالای اجتناب تجربی را در این افراد نشان داده است (دیکسون-گوردون، چمپان و والترز[27]، 2011). بسیاری از نظریه پردازان در حوزه آسیب شناسی روانی در تبیین اختلالات روانی، نقش و جایگاه متفاوتی را برای هیجان ها قائل شده اند. امروزه گذشته از مدل های التقاطی، بسیاری از مدل های شناختی نیز به نقش پررنگ هیجان ها در تحول و تداوم اختلالات روانی پی برده اند، به طوری که بسیاری از آن ها هیجان ها را همتراز با شناخت ها در ایجاد اختلالات روانی می دانند و به سمت مدل های شناختی-هیجانی حرکت کرده اند. از این رو هسته مرکزی درمان در این پژوهش درمان گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس[28] (2002) می باشد، که با توجه به نقش هیجان و مدیریت آن بررسی علمی تاثیر این درمان در بهبودی اختلال سوء مصرف مواد، اختلالات شخصیت و عوامل مرتبط با این اختلالات لازم و ضروری به نظر می رسد.
 
1-2-بیان مسئله
 
افزایش ناملایمات اجتماعی و کمرنگ شدن بعد عاطفی زندگی، موجب سرخوردگی و گرایش به سوءمصرف مواد مخدر عده زیادی از جوامع، به ویژه نسل جوان آنها می گردد. به همین جهت در سالهای اخیر، جهانیان شاهد گسترش بیشتر اعتیاد بوده اند. چنانکه برخی از پژوهشگران، یکی از مشکلات جدی و حاد جوامع امروزی را مصرف روزافزون مواد مخدر و داروهای روانگردان دانسته، و چند دهه اخیر را "عصر دارو" نام گذاری کرده اند (امینی، 1379؛ به نقل از براهنی و همکاران، 1368). چنین روندی موجب نگرانی دولتمردان کشورهای مختلف شده است. از جمله مهم ترین دلایل این نگرانی ها به اضمحلال کشیده شدن نیروی انسانی کشور و بار مالی حاصل از آن است. در واقع، مصرف مواد مخدر، علاوه بر ایجاد مشکلاتی که به آنها اشاره شد، مسائل دیگری مانند ضعف توانمندی شغلی، فقر و ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی را در پی می آورد، زیرا ارتباط تنگاتنگی میان رفتارهای مخاطره آمیز وجود دارد (بمان[29]و همکاران، 1988).
 
اختلال سوءمصرف مواد یک اختلال عود کننده مزمن است و با مسایل زیادی در حوزه های پزشکی، روان-پزشکی، خانوادگی، شغلی، قانونی، مالی و معنوی همراه است. سوءمصرف مواد ناشی از تنظیم نیافتگی هیجان  و ناتوانی در مقابله ی موثر با هیجانها و مدیریت آن ها می باشد (پارکر و همکاران، 2008). تنظیم هیجان به عنوان یکی از عوامل روانشناختی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (مایر، کاروسو، و سالو وی[30]، 1999(.  تحقیقات انجام شده به تجزیه و تحلیل نقش خطر ساز عوامل اجتماعی، خانوادگی و عوامل روانشناختی دخالت کننده در سوء مصرف مواد پرداخته اند. تنظیم هیجان (لارسن و دینر[31]، 1985) از نظر آماری نقش عمده و قابل توجهی در ارتباط با عوامل خطر ساز خانوادگی برای بزرگسالان مبتلا به مصرف موادی از قبیل دخانیات، ماری جوانا و الکل داشته است (ویلس، سندی، یاگر، و شینار[32]، 2001) و نقش ثابت شده ای در سوء مصرف موادی چون دخانیات (گونزالز[33]، جی، و آ، 2009(، الکل و سایر مواد مخدر دارد (مک جیو، اسلاتسک، و لاکونو[34]، 1999).
 
اختلالات شخصیت از دیر باز به عنوان عاملی که درمان اختلال سوء مصرف مواد را پیچیده می کند شناخته شده است (سیور ویت، و دالی[35]، 1997)، بالاخص اختلال شخصیت مرزی از دیر باز به عنوان یک اختلال همراه قوی با سوء مصرف مواد شناخته شده است (انجمن روانپزشکان آمریکا[36]، 2000). در حالی که شیوع اختلال شخصیت مرزی در جمعیت عمومی تقریبا 2% می باشد (انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000)، شیوع مصرف مواد در همان جمعیت بین 11% تا 65% می باشد (دارک، ویلیامسون، راس، تسون، و لینسکی[37]، 2004؛ ترول، شر، مینکس-بران، داربین، و بار[38]، 2000).
 
 این افراد با تکانشگری[39]، احساس مزمن پوچی، اختلال هویت، مشکل جدی در کنترل خشم، تغییرات شدید و مکرر خلق و خوی و رفتار های تهدید کننده مشخص و تشخیص گذاری می شوند ( انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000).
 
انتظار می رود بیماران اختلال شخصیت مرزی با توجه به علائم تشخیصی شان با درصد وسیعی از  خطراتی چون افسردگی شدید، اقدام به خود کشی، مصرف بی رویه مواد مخدر و خطرات ناشی از این مصرف بی رویه تهدید شوند (دارکت[40] و همکاران، 2004؛ ترول و همکاران، 2004؛ برادسکی، مالون، الیس، دولیت، و مان[41]، 1997؛ گوپتا، و ترزپک[42]، 1997؛ مان، واترناکس، هاس، و مالون[43]، 1999؛ شار، و اوجهان[44]، 2001 دیویدسون، بران، جیمز، کریک، و ریچاردسون[45]، 2014). همچنین اختلال در عملکرد تنظیم هیجان[46] به عنوان تعریف اصلی ویژگی های اختلال شخصیت مرزی درنظر گرفته شده است (اسکودل[47]، و همکاران، 2002). طی دهه های گذشته آگاهی ضعیف از هیجانات، تحت عنوان ناگویی خلقی شناخته شده است (نمیاه، و سیفنئوس[48]، 1970). مفهوم ناگویی خلقی با بسیاری از نشانه های آسیب شناختی روانی  (تایلور، و بابگی، 2013) از جمله افرادی با مشکلاتی از قبیل اختلال خوردن (هاریسون، سالیوان، تی چاناتوریا، و تری شور[49]، 2009)، سوء مصرف مواد و الکل (تایلور، باگبی، و پارکر، 1999)، افسردگی (دی تایمری، لوتس، هرس، و لامینت[50]، 2008) ،  و به خصوص انواعی از اختلالات شخصیت مقاوم به درمان (اگرودنیکزاک، پیپر، و جویس[51]، 2005) ، گسستگی روانی و خودکشی (مارانن[52]، و همکاران، 2005) دیده می شود. ناگویی خلقی هچنین با اختلال در عملکرد اجتماعی و تحریف روابط بروز پیدا می کند ( باگبی، پارکر، و تیلور، 1997). این بیماران از برقراری روابط اجتماعی نزدیک اجتناب می جویند (نیکول[53] و همکاران، 2011).
 
هیجان ها، به ما کمک می کنند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم و نوعی نظریه ذهن مشترک را تشکیل می دهند. افراد مبتلا به نشانه آسپرگر[54] یا در خود ماندگی[55] نمی توانند هیجان های دیگران را به درستی ارزیابی کنند، که این امر اغلب به رفتارهای بین فردی نامناسب و بدکار منجر می شود (بارون-کوهن[56] و همکاران، 2009). این ناتوانی در شناسایی، نام گذاری، افتراق گذاری، و مرتبط ساختن هیجان ها با رویدادها، الکسی تایمی نامیده می شود و با انواع گوناگونی از مشکلات، و از جمله سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال اضطراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه، و مشکلاتی دیگر همراه است (تیلور، 1984).
 
در نظریه پذیرش و تعهد و نظریه های اخیر، اجتناب تجربی[57] به عنوان عامل مهمی در سبب شناسی و تداوم آسیب شناسی روانی در نظر گرفته می شود (کینگستون، کلارک، رمینگتن[58]، 2010). اجتناب تجربی به ارزیابی های منفی افراطی از حس ها، احساسات و افکار خصوصی نا خواسته و عدم تمایل به تجربه کرن این رویدادها و تلاش های عمدی برای کنترل یا فرار از آنها اطلاق می شود (کلارک و تیلر، 2009). اجتناب تجربی شامل مجموعه ای از سازه های مرتبط به هم است و فرونشانی تفکر (ونزلاف و وگنر[59]، 2002)، فرونشانی هیجانی (گراس و لوینسون، 1993)، مقابله اجتماعی (پنلی، توماکا و ویب[60]، 2002) و ارزیابی مجدد (لازاروس، 1993) را شامل می شود. نقش این فرایند فرا تشخیصی در شکل گیری و تداوم بسیاری از اختلالات روانی پر رنگ شده است (کلارک و تیلر، 2009) و پژوهش های بسیاری رابطه آن را با آسیب شناسی و نحوه شکل دادن اختلالات روانی نشان داده اند.
 
با استناد به مطالب ذکر شده، این پژوهش در پی بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان برناگویی خلقی و اجتناب تجربی در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی  می باشد به امید آن که بتواند در درمان و تخفیف این علائم ناتوان کننده موثر 
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 5:03 توسط مدیر سایت پایان نامه |

دانلود پایان نامه ارشد : میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان ..

 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
 
چکیده تحقیق
 
دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود.
 
عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی دارند را شناسایی و پیرامون هر کدام بحث نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان می شود. به طور کلی متغیرها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و انگیزشی , سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و سپس تمامی متغیرهای مورد نظر در قالب یک مدل منسجم , در ارتباط با متغیر تابع قرار گرفته که هر رابطه نشاندهنده یک فرضیه تحقیق می باشد.
 
جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کارخانه راد فرمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس محاسبات انجام شده از آن 110 نفر به عنوان نمونه گرفته شده است.
 
پس ازجمع آوری اطلاعات مورد نیاز , ابزار آماری متناسب با فرضیه های تحقیق که مهم ترین آنها تحلیل رگرسیون , آزمون Oneway وF  می باشند به کار گرفته شده و نهایتا دیاگرام مسیر , جهت تاثیر گذاری متغیرها بر روی متغیر تابع می باشد.
 
در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است
 
برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :
 
40y.ir
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 0
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 آبان 1397ساعت 5:01 توسط مدیر سایت پایان نامه |

صفحه قبل 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 صفحه بعد
تبلیغات متنی